Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-07

Sammanträde 2003-05-07

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

§93 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-05-08.

§94 Yttrande över "Försök med miljöavgifter i Stockholm"

Stadsdelsnämnden behandlade stadsledningskontorets tjänsteutlåtande 2003-04-10, dnr 309-1313/2003, om försöksverksamhet med miljöavgifter samt bilagan "Försök med miljöavgifter i Stockholm - Underlag för utformning och genomförandeplan". Stadsdelsnämndens dnr 300-192/2003. Stadsdelsnämndens vice ordförande Madeleine Sjöstedt m fl (fp) hade vid stadsdelsnämndens sammanträde den 29 april 2003 begärt att omedelbart inkalla nämnden till ett extra sammanträde för nämndens yttrande i denna fråga. Skrivelsen bifogas protokollet.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) lade fram ett förslag till beslut, innebärande att ärendet skulle återremitteras, och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

  1. Nämnden beslutar att avge följande remissvar till kommunstyrelsen

I stadens budget för 2003 ingår ett uppdrag att genomföra ett försök med miljöavgifter i trafiken. Stadsledningskontoret har den 10 april 2003 (DNr309 -1313/2003) sammanställt ett tjänsteutlåtande "Försöksverksamhet med miljöavgifter".          

Farsta stadsdelsnämnd beslöt 29 april att avge ett remissvar vid ett extra möte 7 maj.

Nämnden är stolta över vår hembygd - Farstaområdet. Här finns mycket grönt samt bra kommunikationer och service, inget är dock så bra att det inte kan bli bättre. Stockholm är inte bara det som finns innanför tullarna. Förorterna ska leva och utvecklas. För detta krävs medvetna satsningar.

Bostadssituationen är svår, nämnden ser fram emot den nya majoritetens kraftfulla satsningar på bostadsbyggande. Vi vill medverka till en varsam och väl planerad förtätning i alla stadsdelar, då ökar underlaget för en bra social och kommersiell service.

Invånarna har stor nytta och glädje av nya Farsta centrum som ska vidareutvecklas. Det och Telia:s samt vår egen verksamhet är nu de största arbetsgivarna inom området. Nämnden är angelägen om fortsatt utbyggnad av arbetsplatser inom vårt närområde.

Nämnden vill förbättra miljön, bygga ett hållbart samhälle. Det kan bl a ske genom att vi minskar behoven av transporter. Det kan se genom ovan angivna åtgärder. Fler förslag finns i den av fullmäktige i september 2002 antagna "Vision Söderort" vilken nämnden är angelägen att arbeta vidare med. Visionen behandlar hur Söderorts goda kvaliteter kan vidareutvecklas. Bland annat föreslås satsning på kollektivtrafik på tvären inom Söderort, nämnden instämmer i behovet av denna. I visionen konstateras även att Söderort har 37 % av stadens befolkning men endast ca 20 % av arbetsplatserna. Fler verksamheter måste etableras här vilket ger - förutom fler arbetstillfällen- en bättre regional balans samt att arbetsplatserna finns där invånarna finns. Det medför kortare resvägar och mindre behov av nya trafikleder/kollektivtrafik. Utvecklingen bör ske i nära samverkan med övriga berörda stadsdelsnämnder samt Tyresö och Huddinge kommuner.

Miljöaspekter förknippade med biltrafiken utgör en av stadens utmaningar. Vägtrafiken är den största källan till buller och luftföroreningar i staden. En åtgärd för att minska miljöpåverkan och trängsel i trafiken är det föreslagna försöket med miljöavgifter. Syftet med försöket är att utvärdera ett system som minskar miljöpåverkan och trängsel. Det bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids vid hårt trafikerade vägar. Målet med avgifterna är att antalet fordon på de mest belastade vägarna under maxtimmen ska minska med 10-15 %.

I en växande, föränderlig storstad behöver trafiksystemen utvecklas, t ex invigs Södra länken 24 oktober 2004. Nämnden kommer att aktualisera ett antal konkreta, viktiga trafikåtgärder inom vårt område.

Nämnden är angelägen om en kollektivtrafik som är hel, ren, går snabbt och kommer i tid - vilket ger god kvalité. Den ska ha en låg avgift. För att försöket med miljöavgifter ska bli accepterat krävs omfattande insatser i kollektivtrafiken. Tunnelbanans gröna linje har sedan flera år tillbaka varit minst sagt opålitlig. Staden måste tillsammans med landstinget se till att invånarna kan lita på tunnelbanan igen, att den kommer fram i tid, att vi får plats. Miljöavgifterna ger enligt kalkylen goda intäkter vilka måste användas för kollektivtrafiken.

Enligt transportforskningsinstitutet Transek talar det mesta för att miljöavgifterna ökar framkomligheten. Transek har även pekat på att många låg- och medelinkomsttagare kör bil till innerstaden, vilka kan drabbas om miljöavgifterna införs då de är mer priskänsliga än höginkomsttagare och leasingbilsinnehavare. Används intäkterna till §förbättrad kollektivtrafik är det kvinnor, ensamstående och låginkomsttagare som tjänar mest eftersom de redan använder kollektivtrafiken mycket. Även de som övergår från bil till att bli kollektivresenärer får glädje av dessa satsningar. För att öka förutsättningarna att biltrafiken minskar bör även fler infartsparkeringar anläggas nära kollektivtrafiken.

Om Essingeleden används endast för passage av innerstaden bör ingen avgift tas ut.

Det kan bli svårt att hålla den förutsatta tidsplanen, inte minst då inga beställningar eller andra kostsamma åtgärder ska ske innan avtalen med staten är klara. Landstinget behöver 18 månader för sin utbyggnad av kollektivtrafiken.

Nämnden vill även understryka vikten av information och kommunikation kring miljöavgifterna. Det är t ex viktigt att beskriva vad som krävs av de som vill fortsätta använda sin bil till innerstaden samt vad det kommer att kosta. Om jag bara åker ibland, hur gör jag då? Det är även viktigt att informera om mål, miljö och trafikkonsekvenser samt vad satsningen kostar och vad intäkterna används till, så att vi medborgare kan bedöma utvecklingen - inte minst inför folkomröstningen 2006.

Sammanfattningsvis är nämnden positiv till försök med miljöavgifter för trafiken för att minska trängseln, för att bygga vidare på det hållbara samhället.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

  1. Nämnden återremitterar ärendet till stadsledningskontoret för ytterligare beredning.
  2. Nämnden anför därutöver följande

Införandet av biltullar forceras nu fram i Stockholm. Oavsett åsikt i sakfrågan så borde varje medborgare känna stark oro inför det som nu håller på att ske.

På grund av det sätt som ärendet hastas fram så finns det stora svagheter i både underlaget från stadsbyggnadskontoret och i de olika tjänsteutlåtanden som nu läggs fram i stadens nämnder. Såväl gatu- och fastighetskontoret som stadsbyggnadskontoret pekar på ett flertal problem som bör utredas närmare innan något beslut fattas.

Kort remisstid

Förslaget om att införa biltullar i Stockholm stad är det enskilt största ärendet under mandatperioden. Det är därför ingenting annat än en skandal att inte låta ärendet gå ut på en normal remiss under en rimlig remisstid. Att på detta kuppartade sätt forcera fram ärendet är ett hån mot normala demokratiska principer. Förvaltningarna påpekar också att det under den givna remisstiden varit omöjligt att redovisa fullständiga synpunkter på ärendet. Syftet med att remittera ett ärende till berörda nämnder är att få deras synpunkter. Förfarandet i detta ärende har omöjliggjort den möjligheten. Ärendet bör därför återremitteras.

Felaktig tidsplan

Även tidsplanen innehåller uppenbarligen stora brister. Gatu- och fastighetskontoret konstaterar att det även med en optimistisk planering torde vara omöjligt att hålla den givna tidsplanen. Detta framför allt för att beslutet till stor del ligger i riksdagen och inte i kommunen. Idag saknar vi dessutom vetskap om hur den lagstiftning som krävs för försöket kommer att se ut.

Ekonomiska aspekter

Gatu- och fastighetskontoret pekar också på oklarheter kring finansieringen av projektet. Avgiften är att betrakta som en skatt och det är oklart hur intäkterna ska kunna föras tillbaka till regionen. Därför är det mycket svårt att säga något om t ex hur intäkterna kommer att disponeras. Detta lämnar frågan om hur kollektivtrafiken skall kompenseras obesvarad. Gatu- och fastighetskontoret varnar också för att de ordinarie anslagen till kollektivtrafiken kan komma att urholkas.

Essingeleden

Frågan om vilka följder som införande av biltullar får på en avgiftsbefriad Essingeled är alltjämt obesvarad. Risken är stor att effekten blir långa köer. Detta kommer allvarligt skada möjligheten att röra sig i nord-sydlig riktning. Konsekvenserna för Essingeleden måste utredas bättre innan några beslut om biltullar fattas.

Effekter för invånarna i Farsta stadsdelsnämnd

Medborgarna i Farsta kommer att påverkas starkt av införandet av biltullar. Det är invånarna i närförort som ofta behöver bilen för att röra sig över staden. Genom biltullar skärs det fria tillträdet till innerstaden av för invånarna hos oss. Den som vill vara fri att arbeta var som helst och kanske behöver bilen för att komma dit, den som behöver bilen i sitt arbete eller den som på annat sätt vill röra sig fritt får sina möjligheter beskurna. Under valrörelsen lovade socialdemokraterna att de inte skulle införa biltullar. Men i samma ögonblick som biltullar blev priset för makten bröt man sitt löfte. Biltullar som kommer att sätta djupa spår i vardagslivet för var och en införs utan att invånarna i Farsta fått tillfälle att ta ställning i val. Detta är djupt odemokratiskt.

De lokala konsekvenserna av biltullar är inte alls utredda. För oss i Farsta är anledningen till detta självklar. För invånarna här handlar det om att vi inte längre är välkomna med bil i hela staden – att innerstaden ska vara förbehållen innerstadsborna. För Farstaborna är biltullar en extra pålaga som vi hade sagt nej till om vi fått chansen. Det är ingenting annat än en skandal att ingen i maktställning har velat fråga oss som drabbas vad vi tycker!"

___________________________________________________________________________

 

BILAGA 1

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2003-04-29

§ 89

SKRIVELSE

Farsta stadsdelsnämnd 2003-04-24

Madeleine Sjöstedt (fp) m fl

 

Begäran om extra sammanträde för remisshantering av trängselavgifter

Frågan om trängselavgifter berör i hög grad invånarna i Farsta, som riskerar att drabbas hårt av biltullar. Trots att frågan hör till de absolut största och viktigaste som kommer att diskuteras i Stockholm under mandatperioden har majoriteten inte föreslagit något remissförfarande förutom till ett fåtal centrala nämnder. Vi menar att frågan om trängselavgifter måste tas upp i stadsdelsnämnden. För alla de människor som bor i Farsta och regelbundet tar bilen till arbetet eller i andra ärenden på andra håll i staden kommer trängselavgifterna få stor betydelse för privatekonomin.

Därför är det av yttersta vikt att stadsdelsnämnden svarar på remissen om införandet av trängselavgifter och hur dessa kan påverka invånarna i stadsdelen. Vi kräver därför att ett extra nämndmöte sammankallas med anledning av detta.

Förslag till beslut

Att ett extra sammanträde omedelbart inkallas för att ge nämnden tillfälle att yttra sig över remissen om trängselavgifter i Stockholms stad.