Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-22

Sammanträde 2003-05-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Om utvecklingen av Farsta centrum. Information från centrumledningen.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Kulturförvaltningen informerar om sitt besök i Farsta stadsdelsområde och om "Projekt Unga Stockholm"

3 Anmälningsärenden enligt förteckning

4 ÅTERREMITTERAT ÄRENDE. Angående planerat äldreboende i kvarteret Gåsö 2, Farsta strand

Dnr: 303-177/2003

Sedan våren 2000 har HSB Bostad, på begäran av stadsdelsförvaltningen, projekterat ett nytt äldreboende med 65-70 lägenheter över tunnelbanestationen Farsta strand, kvarteret Gåsö 2. Det nya äldreboendet har ingått i stadens äldreboendeplan och planeringen har skett i samråd med stadsledningskontoret. Projekteringen har tagit lång tid, bland annat beroende på de speciella fysiska förutsättningar som rått. Under projekteringstiden har behovet av nya platser i äldreboende minskat markant i såväl stadsdelsområdet som i staden som helhet. Under 2002 påbörjades en revidering av stadens äldreboendeplan. Innehållet i planen innebär att staden riskerar att få ett överskott av platser.
Stadsdelsförvaltningen föreslår därför att beställningen av äldrebostäderna återtas och att projektet avslutas.
Ärendet återremitterades vid sammanträdet den 29 april.

Handläggare: Gunnar Ferdman , 08-508 18 161

5 Tertialrapport 1 för 2003

Dnr: 103-203/2003

Stadsdelsnämndens budget redovisas, vid sidan av övriga budgetärenden, från och med i år i tertialrapporter istället för som tidigare i kvartalsrapporter.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

6 Svar på remiss från arbetsmarknads- och integrationsroteln angående förslag till riktlinjer för Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-215/2003

I budget 2003 för Stockholms stad beslutades om en satsning på stadsdelsförnyelse i ytterstaden. Totalt avsätts för detta ändamål 600 mnkr under åren 2003-2006. Satsningen har fått namnet Stadsdelsförnyelsen. För denna ska riktlinjer fastställas. En lång rad samtal har under årets början genomförts med medborgare, de lokala projektsamordnarna, ordförandena och stadsdelsdirektörerna i berörda stadsdelar samt de fackförvaltningar och bolag som deltagit i Ytterstadssatsningen. Dessa samtal, samt de utvärderingar som gjorts av Ytterstadssatsningen, ligger till grund för det förslag till riktlinjer som nu skickats på bred remiss.

Handläggare: Jan Runfors, 08-508 18 052

7 Remiss av program för planläggning av del av kvarteren Mätkedjan och Mätstickan m.m. inom stadsdelen Fagersjö

Dnr: 302-216/2003

Stadsbyggnadskontoret har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden remiss i rubricerat ärende, som avser ändring av detaljplanen för centrumanläggningen vid Havsörnstorget i Fagersjö och en mindre del parkmark norr om Havsörnsvägen för att möjliggöra byggande av fyra punkthus, tänkta att bli 10-11 våningar höga och med sammanlagt omkring 220 lägenheter. Fastighetsägare och byggherre är Svenska Bostäder AB. Lägenheterna kommer sannolikt att byggas i två etapper. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget men anser att den tillämpade parkeringsnormen om 0,7 parkeringsplatser per lägenhet är för låg.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

8 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan för 2004 samt inriktning 2005-2006

Dnr: 305-217/2003

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tillställt gatu- och fastighetskontoret förslag till "Utbudsplan för 2004 samt inriktning 2005-2006 för buss och lokaltåg i Centrala trafikregionen". Gatu- och fastighetskontoret har i sin tur remitterat ärendet till stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsförvaltningen framhåller behovet av bussförbindelser till Farstaängsvägen och området Molkomsbacken-Forshagagatan samt behov av utökad nattrafik till Runsätra Äng/Stortorp. Vidare anser förvaltningen att det lokala handikapprådet bör få möjlighet att tillföra synpunkter i samband med den inventering av brister i tillgängligheten som SL avser att genomföra.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

SEKRETESSÄRENDEN

9 Yttrande över revisorernas årsrapport 2002

Dnr: 104-222/2003

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd årsrapport över genomförd revision av verksamheten för 2002.
I årsrapporten konstateras sammanfattningsvis följande:
Nämnden har skött ekonomi och verksamhet på ett tillfredsställande sätt och verksamheterna följer kommunfullmäktiges mål och prioriterade inriktningar. Nämndens styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi, verksamhet och kvalitet är tillfredsställande med undantag för prognossäkerheten.
Vidare är bokslut och räkenskaper rättvisande, men revisionen har vissa anmärkningar när det gäller personalfordringar och löneförskott.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

10 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Farsta sjukhem

Dnr: 500-251/2003

Stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar bland annat för uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i de särskilda boendeformerna. I ärendet redovisas resultatet av uppföljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Farsta sjukhem. Uppföljningen skedde genom att ansvariga chefer fick besvara ett frågeformulär samt genom granskning av journaler. Samtal fördes därefter med cheferna med utgångspunkt i de inkomna svaren.

Handläggare: Maria Bergvall, 08-508 19 543

11 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet i LSS-särskilda boendeformer

Dnr: 500-252/2003

En motsvarande uppföljning som i ärende nr. 10 har genomförts vid samtliga LSS-gruppboenden inom stadsdelsområdet. Driftansvaret för gruppboendena vilar i några fall på stadsdelsnämnden, i flera andra fall på vårdföretaget Orkidén.

Handläggare: Maria Bergvall, 08-508 19 543

12 Yttrande över skrivelse från Patientnämnden

Dnr: 504-6/2003

Patientnämnden i Stockholms läns landsting har tillskrivit samtliga kommun- och stadsdelsnämnder med anledning av ett enskilt ärende som Patientnämnden behandlat. Ärendet gällde en finsktalande kvinna i den kommunala äldreomsorgen i Järfälla. Patientnämnden har upprättat en promemoria med rubriken "Språkförbistring bidragande anledning till bemötandeproblem inom äldreomsorgen". Med utgångspunkt i promemorian önskar Patientnämnden skriftlig information angående planeringen av äldreboenden inom kommuner och stadsdelar och framför önskemål om att behoven för olika invandrargrupper inventeras och beaktas vid planeringen.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

13 Utseende av ombud

Dnr: 002-253/2003

Enligt 5 § reglemente för stadsdelsnämnderna äger stadsdelsnämnden rätt att utse ombud att föra stadens talan i alla mål och ärenden inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
I särskilt ärende har nämnden utfärdat rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning. Vid sidan av denna rättegångsfullmakt är det nödvändigt för en snabb och effektiv handläggning att stadsdelsdirektören äger rätt att företräda nämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda.
Gillis Hammar utsågs den 10 juni 2002 till ombud i egenskap av tillförordnad stadsdelsdirektör. Idag uppehåller han befattningen som stadsdelsdirektör och föreslås nu få ombudets rättigheter i denna egenskap.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

14 Lokalupplåtelse för föreningar m.fl.

Dnr: 304-254/2003

I ärendet redovisas de upplåtelser som skett under 2002, förändringar i lokalbeståndet, en enkät angående lokalupplåtelserna samt viss lokaluthyrning i annan regi.
Hela uthyrningssystemet finns redovisat dels i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2001, "Uthyrning av möteslokaler", dels i förkortad form på nämndens hemsida.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

15 Tjänsteresa till Argentina för personal inom familjevårdssektionen

Dnr: 204-255/2003

Resor i tjänsten utanför Europa måste enligt gällande delegationsbestämmelser regelmässigt godkännas av stadsdelsnämnden.
Fem anställda inom stadsdelsförvaltningens familjevårdssektion planerar en resa till Buenos Aires, där avsikten är att delta i en internationell familjehemskonferens under perioden 27 juli - 1 augusti. Resan genomförs under förutsättning att den kan finansieras genom sökta fondmedel.

Handläggare: Brita Ängeby, 08-508 19 219

16 Anmälan av inköp

Dnr: 100-131/2003

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under februari-april 2003 av bland annat datautrustning och konferenstjänster.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

17 TILLÄGGSÄRENDE - Ändring av parkeringsregler inom Farsta stadsdelsområde

Dnr: 305-256/2003

För att kunna utföra sandupptagning samt vår- och höststädning av de parkeringsplatser som ligger på gatumark inom stadsdelsområdet föreslår stadsdelsförvaltningen att parkeringsförbud införs på dessa parkeringar en dag i veckan kl. 08.00-16.00 under tiden 10-31 maj samt 1-30 november. Undantag föreslås för de centrumnära platserna, vilka används som korttidsparkering för affärsbesökare. För dessa platser föreslås parkeringsförbud råda kl. 02.00-08.00.

Handläggare: Bernt Karlsson, 08-508 18 032

18 Information och frågor från nämnden

19 Stadsdelsdirektörens information

20 Övriga frågor


Sluten del av sammanträdet
Ärenden:

1. Remiss om nytt serveringstillstånd för
Restaurang Bouno, Farsta centrum

§95 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-06-03.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträde 2003-04-01.

§96 Kulturförvaltningen informerar om sitt besök i Farsta stadsdelsområde o...

Joakim Langer och Ivar Forstadius från kulturförvaltningens projekt "Unga Stockholm" hade inbjudits till nämnden för att allmänt informera om projektet och rapportera om resultatet av en inventering som genomförts i stadsdelsområdet. Inventeringen i projektets regi pågick under två veckor och kommer att resultera i en sammanställning och en rapport av de iakttagelser som gjorts. Arbetet skedde genom täta och nära kontakter med stadsdelsområdets ungdomar, där frågor ställdes om hur de uppfattar sina erfarenheter av skola, kulturliv, fritid m.m. Föreläsarna framhöll med eftertryck att Farsta stadsdelsnämnd har en väl utbyggd och väl fungerande fritidsverksamhet och ett jämförelsevis rikt utbud av aktiviteter. Den satsning nämnden gör på ungdomar betraktades av föreläsarna som föredömlig i förhållande till många andra stadsdelar och kommer i det fortsatta projektarbetet att tjäna som ett positivt exempel. Ett förslag till förbättring lades fram med innebörd att fritidssektorn kunde bedriva ett närmare samarbete med kultursektorn.

§97 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§98 ÅTERREMITTERAT ÄRENDE. Angående planerat äldreboende i kvarteret Gåsö 2...

Ärendet återremitterades vid sammanträdet den 29 april 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-08, dnr 303-177/2003.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner att stadsdelsförvaltningen avbryter projekteringen och återtar beställningen av nytt äldreboende i kvarteret Gåsö 2.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta för en fortsatt projektering och vidhåller beställningen av nytt äldreboende i kvarteret Gåsö 2

samt att därutöver anföra följande

Folkpartiet delar inte bedömningen att behovet av äldreboenden minskar. Det förefaller vara en händelse som alltför väl i så fall sammanfaller med vänstermajoritetens behov av att spara.

Även om ökningen av antalet äldre kommer att avstanna finns det inget som tyder på att behovet av särskilda boendeformer kommer att minska. Med ökad ålder ökar också antalet människor med demens och andra behov av vård på äldre dar.

Äldreomsorgen och boendet är ett område som Folkpartiet vill prioritera. Majoriteten har en annan politik. Detta märks i att man vill avbryta utbyggnaden av äldreboenden. Vi tar avstånd från denna politik och vill fortsätta att tillse att äldre kan få det boende som passar."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§99 Tertialrapport 1 för 2003

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-08, dnr 103-203/2003.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande tertialrapport 1.
 2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändring inom förskola/skola med 0,6 mnkr och inom fritidsverksamheten med 0,3 mnkr.
 3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 5,7 mnkr avseende stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden.
 4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 1,9 mnkr för omstrukturering av lokaler inom äldreomsorgen.
 5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 1,5 mnkr för utbyggnad av gruppbostäder inom omsorgen om funktionshindrade.
 6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att nämnden beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en noggrann   redogörelse för konsekvenserna av den mycket restriktiva bedömningen inom barn och familjeomsorgen.

3. Att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder i syfte att intensifiera arbetet att få människor i arbete.

4. Att i övrigt anföra:

Trots en skattehöjning på 50 öre visar tertialrapporten att vissa verksamheter såsom individ och familjeomsorg, försörjningsstöden och även skolan, som de facto (om man bortser från de medel skolorna haft med sig p g a överskotten 2002), går med underskott. Endast tack vare att det finns medel över inom äldreomsorgen får Farsta SDN en budget i balans.

Den främsta orsaken till detta är den oförmåga att prioritera som blivit synonymt med den nya majoritetens sätt att styra Stockholm. Vi ser också med stor oro på utvecklingen det kommande budgetåret - förslaget till budget för 2004 talar för att ännu större nedskärningar i välfärden kan bli nödvändiga om man inte lyckas prioritera bland verksamheterna. Folkpartiet anser att man klara av att prioritera kommunala kärnverksamheter som skola och omsorg.

Insatser inom socialtjänsten får endast styras av behov, inte av ekonomiska prioriteringar. Insatser kan inte motiveras enbart av ekonomiska skäl, vilket sker under "Barn och ungdomssektionen" inom Individ och familjeomsorgen. Det är inte acceptabelt då det gäller barn i nöd så starkt betona de ekonomiska gränserna som skäl för enskilda åtgärder och bedömningar. Nämnden bör ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redogörelse för konsekvenserna av den mycket restriktiva bedömningen inom barn och familjeomsorgen.

Det är oroande att antalet bidragsberoende hushåll inte fortsätter att minska som tidigare. Effekterna blir ett fortsatt beräknat underskott inom försörjningsstöd/socialbidrag, vilket är mycket oroande. Antalet människor som klarar sin egen försörjning måste öka. Nämnden bör ge förvaltningen i uppdraga att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder i syfte att intensifiera arbetet att få människor i arbete."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. att godkänna föreliggande tertialrapport

2. att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att hålla budgetramarna

samt att därutöver anföra följande

Majoriteten höjde skatten och med all tydlighet prioriterar den nu icke obligatoriska åtaganden före obligatoriska. En av dem fem övergripande uppdragen som finns i majoritetens plattform är ju "ta ansvar för ekonomin" varför ett uppdrag enligt vårt förslag skulle ge utrymme för omprioriteringar.

Tjänstemännen vid stadsdelsförvaltningen visar på stor kunnighet och profession när man för fram de förväntade farhågorna kring arbetsgivarnas ansvar för dag 15-21 i sjukförsäkringen. Vidare kan man skönja förvaltningens rädsla kring den osäkerhet att endast fyra månader av året ligger till grund för prognosen.

Den socialistiska majoriteten fick vid majoritetsskiftet ett väldukat bord som nu bit för bit förfaller. Prognosen för Stockholms ekonomi 2004 är kärv. Skattebasen växer inte som tidigare och skatteutjämningssystemet tar ifrån Stockholm större och större del av handlingssystemet. För att satsningar på skolan, äldreomsorgen, omsorgen om de funktionshindrade och på de som kanske är i störst behov av hjälp - de hemlösa ska kunna bedrivas krävs det att man dels har förmåga att prioritera men också att man satsar på tillväxt genom ökat företagande och minskat bidragsberoende. Den socialistiska majoriteten tycker heller att biltullar ska införas, att chockhöjningar av parkeringsavgifter och andra tillväxtfientliga idéer ska genomföras och att politiker ska få mer att säga till om. Vad den pågående strejken för kommunals medlemmar kommer att innebära för Farsta Stadsdelsnämnd är en befogad fråga som man måste ställa sig. Innebär det att pengar tillförs till Farsta eller ska höjda löner innebära att man måste avskeda sin personal?

Vi moderater anser att stadsdelsnämnderna bör avskaffas och sammanslagningar av centrala nämnder bör ske. Genom att spara på byråkrati kan vi prioritera verksamheter.

Vi är oerhört rädda över det ökade bidragsberoendet som nu sker under den socialistiska majoritetens styre. En jobbgaranti måste införas där alla som idag är socialbidragsberoende ges en snabb individuell bedömning och i de fall arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet garanteras arbete inom fem dagar.

Slutligen kan man säga att den socialistiska majoriteten inte har några visioner utan enbart inför skendemokratiska grupper där man låtsas att man har visioner inför framtiden. Det är enbart det hårda arbete som tjänstemännen gjort som nu gör att Farsta Stadsdelsnämnd inte har mer underskott än vad som presenteras i och med tertialrapport 1."

§100 Svar på remiss från arbetsmarknads- och integrationsroteln angående för...

I budget 2003 för Stockholms stad beslutades om en satsning på stadsdelsförnyelse i ytterstaden. Totalt avsätts för detta ändamål 600 mnkr under åren 2003-2006. Satsningen har fått namnet Stadsdelsförnyelsen. För denna ska riktlinjer fastställas. En lång rad samtal har under årets början genomförts med medborgare, de lokala projektsamordnarna, ordförandena och stadsdelsdirektörerna i berörda stadsdelar samt de fackförvaltningar och bolag som deltagit i Ytterstadssatsningen. Dessa samtal, samt de utvärderingar som gjorts av Ytterstadssatsningen, ligger till grund för det förslag till riktlinjer som remitterats till stadsdelsnämnden bland många andra remissinstanser. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-29, dnr 004-215/2003, med förslag till yttrande.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till arbetsmarknads- och integrationsroteln överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden anför därutöver följande

Nämnden ser fram emot att Farsta SDN får del av medel från Stadsdelsförnyelsen. Vi lever i ett grönt, skönt område som ska bli ännu bättre. Vi har goda erfarenheter av Ytterstadssatsningen, dessa är värdefulla inför det fortsatta arbetet.

Nämnden delar uppfattningen i förslaget till riktlinjer att Stadsdelsförnyelsen ger goda möjligheter till utveckling av medborgarnas deltagande. Nämnden har inför remissen haft möten med deltagarna i den tidigare Ytterstadssatsningen samt genomfört ett öppet möte 15 maj för alla intresserade. Vid detta möte framfördes flera konkreta och intressanta idéer om satsningar med resurser från Stadsdelsförnyelsen. Flera tog upp Ekopark Syd och rädda Magelungen, underlag för ett projektarbete kring dessa frågor har nyligen sänts till kommunstyrelsen.

Nämnden vill understryka vikten av att utveckla en vision för Farsta-området, inom ramen för den av fullmäktige fastställda Vision Söderort, samt att formulera särskilda mål för Stadsdelsförnyelsen. Även i detta arbete bör alla intresserade medborgare delta. Vi anser att medborgarna och företagarna i alla stadsdelar bör delta i detta arbete. Vi anser därför också att dessa ska kunna komma med förslag om resurser ur Stadsdelsförnyelsen. Det är angeläget att i detta arbete ha resurser i förvaltningen som kan driva på och hålla ihop arbetet. Efter beredning i förvaltningen och i nämndens beredningsgrupp beslutar nämnden om vilka projekt som ska få resurser. Nämnden är angelägen om att alla medel som tillfaller vårt område beslutas i Farsta SDN. Vi anser därför att stadens fastighetsförvaltande bolags bidrag bör läggas i samma pott. Vi är angelägna om att beslutsfattandet går snabbt och obyråkratiskt. Det har funnits en del kritik mot Ytterstadssatsningen för att det tagit tid att få fram beslut, att frågorna hanterades på flera olika håll.

Nämnden anser att de i förslaget angivna utgångspunkterna samt övergripande syfte; specifika målformuleringar; lokala utgångspunkter, arbetsformer och beslutsprocesser är mycket bra. I beredningsarbetet är det viktigt att ha kontakt med berörda förvaltningar och fastighetsförvaltningsbolagen.

    3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Att som svar på remissen anföra följande:

Även om intentionerna med förslaget till stadsdelsförnyelse säkert är de bästa så präglas de av en typisk överpolitiserad syn på samhället. För att utvecklas på bästa sätt gäller samma sak för stadsdelar som för de individer som bebor stadsdelarna; fler beslut behöver fattas närmare människorna för att på bästa sätt utveckla invånarna i stadsdelen och därmed också stadsdelen.

En god politik är en politik som i högre grad låter stockholmarna själva besluta över sina egna liv. Att minska politikens omfattning handlar om att öka människors frihet. Med ökad frihet kommer också ett ökat ansvar ett ansvar som alla stockholmare i grunden kan och vill ta. Makten bör flytta närmare stockholmarna. Det är en viktig demokratifråga. Verklig decentralisering handlar inte om att flytta makt från en central nämnd till en stadsdelsnämnd,
utan om att flytta makten över vardagen från de politiska sammanträdesrummen till människors kök eller vardagsrum.

En av de viktigaste delarna i denna decentralisering är att avveckla onödiga byråkrati- och beslutsnivåer. Därför är det för stadsdelarnas utveckling av stor vikt att stadsdelsnämnderna avskaffas och stadens flora av beslutande nämnder och styrelser ses över med målsättningen att allt som kan beslutas lika bra eller bättre av enskilda invånare också skall beslutas av dem - inte av de politiska församlingarna. All verksamhet utom myndighetsutövning och strategiska ledningsfunktioner skall upphandlas i konkurrens.

Vår grundläggande kritik av stadens nuvarande demokratiarbete är att stadshusmajoritetens syn på fördjupad demokrati handlar om ge politiker mer inflytande på medborgarnas bekostnad. I demokratiberedningens direktiv återfinns ingenting om att ge medborgarna mer makt över sin vardag eller att minska politikernas makt. Tvärtom förordar vänstermajoriteten
att "uppgifter förs ut till stadsdelsnämnderna för att därigenom öka det demokratiska inflytandet."

Denna demokratisyn, att graden av demokrati skulle avgöras av mängden uppgifter för stadsdelsnämnderna, är helt främmande för oss. Vi vill i stället långsiktigt fördjupa demokratin genom att ge tillbaka inflytande till de enskilda medborgarna, bl a genom
att systematiskt sänka kommunalskatten. Vi vill också vidareutveckla valfrihetssystemen, så att medborgarna får inflytande över staden verksamheter genom det fria valet av skola,
barnomsorg, äldre- och handikappomsorg. Valfrihet för den enskilde i den skattefinansierade välfärden är en viktig demokratifråga.

Sedan är det självklart att den verksamhet som måste skötas med avgörande inflytande av politiker skall präglas av kvalitet, effektivitet, öppenhet, insyn samt ordning och reda.

Fler och mer specialiserade politiska direktiv om hur stadsdelarna skall utvecklas gynnar inte utvecklingen. Ett ökat inflytande och ansvarstagande för ytterstadens invånare är det enda sättet att långsiktigt skapa förutsättningar för starka och framgångsrika individer i levande områden.

Det är dock viktigt att Vision Söderort får stort utrymme i den kommande processen. Lokalt så måste framförallt Fagersjöområdet få hög prioritet kring sin förnyelse. Vi tycker därför att det är märkligt att inte Fagersjö Byalag fått mer utrymme i processen. Vi instämmer i Fagersjö Byalags förslag att småföretagandet är en mycket viktig del i integrationsarbetet samt att tillskapandet av arbetsplatser inom områden med sned socioekonomisk struktur är av avgörande betydelse för utvecklingen i stort.

Fagersjö är också beroende av fungerande kommunikationer, varför en pendeltågsstation i Fagersjö är mycket viktig del i ett integrerat och mindre segregerat Fagersjö. Avvägningen som bör göras med tanke på planerna att införa en ekopark syd kan anses som svåra men i samverkan med de organisationer som finns i stadsdelen, Fagersjö Byalag och Fagersjö Trädgårdsstad, torde uppgiften vara överkomlig.

Vi anser att det är angeläget att rädda sjön Magelungen men för att öka integrationen och stadsförnyelsen så är det viktigt att utnyttja och förstärka kvaliteterna i Fagersjös område genom att komplettera med bostäder i naturnära läge och utveckla Högdalstoppen som rekreationsområde samt förtäta Högdalen, Farsta och Älvsjös företagsområde med fler och mer varierande arbetsplatser.

Det är dock slutligen viktigt att man inte glömmer bort övriga områden av Farsta stadsdelsområde."

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande

"Att Farsta stadsdelsnämnd arbetar med stadsdelens utveckling är positivt och bra. Att komplettera och utveckla Vision Söderort med andra åtgärder är viktigt.

Det finns stora frågetecken kring det som kallas Stadsdelsförnyelsen. Dessa handlar dels om till vilken typ av verksamhet medlen är avsedda dels om tillgången till resurser. Nuvarande förslag till riktlinjer öppnar fältet för i princip allt som inte är stadsdelens ordinarie verksamhet. Så öppna mål med projektet riskerar att skapa falska förhoppningar bland dem som ansöker om stöd, vilket skulle vara mycket olyckligt. Förvaltningen har inte lyckats räta ut det grundläggande frågetecknet: till vilket slags verksamhet ska resurserna gå? Detta behöver ytterligare precisera så att man kan ta ställning till måluppfyllelsen av projekten då de är slutförda.

Utöver dessa preciseringar efterlyser vi också en mer tydlig förklaring kring syftet med projektet. Om detta är ett sätt att täcka upp för ytterstadssatsningens sinande kassakista bör detta anges tydligt. Om så är fallet väcks också frågan om hur det påverkar resultaten av de 150 miljoner kronorna per år som kan användas."

§101 Remiss av program för planläggning av del av kvarteren Mätkedjan och Mä...

Stadsbyggnadskontoret har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden remiss i rubricerat ärende, som avser ändring av detaljplanen för centrumanläggningen vid Havsörnstorget i Fagersjö och en mindre del parkmark norr om Havsörnsvägen för att möjliggöra byggande av fyra punkthus, tänkta att bli 10-11 våningar höga och med sammanlagt omkring 220 lägenheter. Fastighetsägare och byggherre är Svenska Bostäder AB. Lägenheterna kommer sannolikt att byggas i två etapper. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-29, dnr 302-216/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) meddelade att hon ej deltar i beslutet.

Ledamoten Birgitta Holm (m) yrkade att sammanträdet skulle ajourneras.

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om ajournering och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras utan ajournering.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) ifrågasatte tillvägagångssättet att ledamoten Lilian Falkbäck (s) först deltog i yrkandet om bifall till förvaltningens förslag, därefter utan föregående avisering förklarade att hon ej deltar i beslutet och slutligen kallade in ersättare för sig.

Votering begärdes.

Ordföranden förklarade att votering skulle genomföras och föreslog följande voteringsproposition, som godkändes av nämnden: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som inte vill det röstar nej. Vinner ja, har nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Omröstningen verkställdes och utföll med 7 ja och 6 nej såsom voteringslista nr 1, bilaga till denna paragraf, utvisar. Efter genomförd rösträkning förklarade sig ordföranden finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt svar på remissen till stadsbyggnadskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut om att ärendet skulle avgöras utan begärd ajournering anfördes av ledamoten Birgitta Holm (m).

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

Stadsdelsnämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa följande:

Fagersjö centrum vid Havsörnstorget har sedan lång tid fört en tynande tillvaro, dels p.g.a. successivt minskande befolkningsunderlag för butikerna, dels som en följd av en utarmning av servicen som inleddes med nedläggningen av postkontoret för mer än 10 år sedan. Den utarmade servicen har medfört att de som kan, gör sina inköp någon annanstans vilket förstärkt ned negativa utvecklingen. Centret är idag inte attraktivt trots att en viss yttre uppsnyggning gjorts av fastighetsägaren.

Den omfattande insats för att förnya Fagersjö centrum, som nu planeras, illustrerar hur bristen på helhetssyn och övergripande vision kan ge upphov till målkonflikter som motverkar stadsdelsförnyelsens övergripande syfte.

Svenska Bostäder som redan idag äger 80 % av det totala bostadsbeståndet i Fagersjö har nu tagit fram ett förslag på att nuvarande centrumbyggnader skall rivas och ersättas med fyra stycken tiovåningars punkthus. Ingen analys har gjorts av hur ett genomförande av denna plan påverkar de övergripande syften som formulerats för stadsdelsförnyelsen.

Härvid bör man beakta att tillgången på små lägenheter i söderförorterna är mycket god, men vad avser större lägenheter är utbudet mycket litet. Andelen lägenheter på 4 rum och kök i flerbostadshus omfattar endast 6% av det totala beståndet. Den starkare koncentrationen av hyresbostäder i Fagersjö kommer inte heller att bidra till minskad segregation, liksom att den socioekonomiska strukturen i området måste förändras.

Inte heller kommer rivningen av de nuvarande centrumbyggnaderna i vilka tillgången på billiga lokaler att skapa större utrymme för den lokala företagsamheten. Eftersom de omfattande planerna för nybyggnationen vid Fagersjö centrum kommer att påverka stadsdelens utvecklingspotential under lång tid framåt, är det viktigt att dessa planer utgår från en övergripande vision för hela stadsdelens utveckling.

Det finns en risk att Fagersjöområdet enbart blir en genomgångsförort om inte Farsta görs mer attraktivt med en modernisering av bostadsbeståndet och med fler bostäder så att hela området kan växa. Ett tydligt önskemål från vår sida är bostäder med markkontakt i villa eller radhusform. Det är viktigt att social segregation förhindras genom att flera upplåtelseformer blandas; villor, radhus, bostadsrätter, hyreshus och seniorboende. En viktig faktor för Fagersjös utveckling är att man får spårbunden kommunikation och på så sätt kan man i triangeln mellan Högdalen, Rågsved och Fagersjö skapa bostadsbyggelse. Det är viktigt att man tar hänsyn till det fantastiska arbete som görs av Fagersjöbyalag och därför är det viktigt att man tar med sig deras åsikter och klargörande, endast då kan man prata om demokratisk process. Ang. parkeringsplatser så anser vi att den tillämpade parkeringsnormen 0,7 p-platser/lägenhet är för låg och inte passar i förorten, utan Vi föreslår P-norm på 1,2 p-plats/lägenhet.

Vi vill därför trycka extra på följande skäl varför man ska avbryta planläggningen av kvarteren Mätkedjan och Mätstickan

 • Fagersjö Byalag avvisar i sin helhet nuvarande för bebyggelse av Fagersjö centrum
 • Det finns en bred och mycket stark opinion mot att bygga fler höghus i Fagersjö
 • Det finns ingen framtidsinriktad helhetssyn för Fagersjö i förslaget
 • Risken är stor att de planerade lägenheterna blir genomgångslägenheter i sökande efter bättre boendemiljö med långsiktigt boende
 • Den sneda socioekonomiska fördelningen i Fagersjö kan förändras om man bygger större och mer attraktivare lägenheter i en lägre bebyggelse, ger förorten en småstadskaraktär och beaktar alla krav på serviceutbudet
 • I Fagersjö finns idag 800 lägenheter i flerbostadshus med hyresrätt och 200 lägenheter i radhus och villor. För att få en bättre balans i detta förhållande bör bostadsrätter finnas med som alternativ i kommande byggnation.
 • Det bör finnas alternativ till Svenska Bostäder som utförare
 • Det är också nödvändigt med en ABC-syn där behovet av arbetsplatser uppmärksammas, att företag finner Fagersjö attraktivt
 • Kommunikationen måste på sikt förbättras med en pendeltågsstation. Det skulle öka Fagersjös attraktionskraft markant. Fram till detta är möjligt blir bilen ett transportmedel och därför räcker inte de föreslagna parkeringsplatserna till.
 • Fagersjö har med sitt läge, sin vackra natur en framtidsbild som är den bästa tänkbara som förebild för förnyelse av södra förorterna.
 • En ny förutsättningslös diskussion om Fagersjös framtid bör snarast påbörjas."

§102 Yttrande över SL:s förslag till utbudsplan för 2004 samt inriktning 200...

AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) har tillställt gatu- och fastighetskontoret förslag till "Utbudsplan för 2004 samt inriktning 2005-2006 för buss och lokaltåg i Centrala trafikregionen". Gatu- och fastighetskontoret har i sin tur remitterat ärendet till stadsdelsnämnderna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-29, dnr 305-217/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Till detta yrkande anslöt sig samtliga övriga partier.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till gatu- och fastighetskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Nämnden anför därutöver följande

Nämnden påpekar att det finns mycket goda förutsättningar att bygga fler bostäder inom vårt område. Detta ställer krav på kollektivtrafiken. I den av fullmäktige antagna Vision Söderort föreslås bl a tvärgående förbindelser. Vid fortsatt utbyggnad i Fagersjö bör SL på nytt utreda och överväga en pendeltågstation där.

Nämnden är angelägen om att tunnelbanan går enligt tidtabell samt att den är hel och ren, många av medborgarna inom vårt område har ett dagligt behov av att resa snabbt och tryggt med tunnelbanan.

    3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§103 Yttrande över revisorernas årsrapport 2002

Revisionskontoret, revisorsgrupp 4, har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd årsrapport över genomförd revision av verksamheten för 2002. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-15, dnr 104-222/2003, med förslag till yttrande.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

    2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§104 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Farsta sjukhem

Stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar bland annat för uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i de särskilda boendeformerna. I ärendet redovisas resultatet av uppföljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Farsta sjukhem. Uppföljningen skedde genom att ansvariga chefer fick besvara ett frågeformulär samt genom granskning av journaler. Samtal fördes därefter med cheferna med utgångspunkt i de inkomna svaren. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-25, dnr 500-251/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger med godkännande rapporten till handlingarna.

§105 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet i LSS-särskilda boendefo...

En motsvarande uppföljning som i närmast föregående ärende, § 104, har genomförts vid samtliga LSS-gruppboenden inom stadsdelsområdet. Driftansvaret för gruppboendena vilar i några fall på stadsdelsnämnden, i flera andra fall på vårdföretaget Orkidén. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-04-29, dnr 500-252/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger med godkännande rapporten till handlingarna.

§106 Yttrande över skrivelse från Patientnämnden

Patientnämnden i Stockholms läns landsting har tillskrivit samtliga kommun- och stadsdelsnämnder med anledning av ett enskilt ärende som Patientnämnden behandlat. Ärendet gällde en finsktalande kvinna i den kommunala äldreomsorgen i Järfälla. Patientnämnden har upprättat en promemoria med rubriken "Språkförbistring bidragande anledning till bemötandeproblem inom äldreomsorgen". Med utgångspunkt i promemorian önskar Patientnämnden skriftlig information angående planeringen av äldreboenden inom kommuner och stadsdelar och framför önskemål om att behoven för olika invandrargrupper inventeras och beaktas vid planeringen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-05, dnr 504-6/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner och överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande till Patientnämnden.

§107 Utseende av ombud

Enligt 5 § reglemente för stadsdelsnämnderna äger stadsdelsnämnden rätt att utse ombud att föra stadens talan i alla mål och ärenden inom stadsdelsnämndens ansvarsområde. I särskilt ärende har nämnden utfärdat rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning. Vid sidan av denna rättegångsfullmakt är det nödvändigt för en snabb och effektiv handläggning att stadsdelsdirektören äger rätt att företräda nämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda. Gillis Hammar utsågs den 10 juni 2002 till ombud i egenskap av tillförordnad stadsdelsdirektör. Idag uppehåller han befattningen som stadsdelsdirektör och föreslås nu få ombudets rättigheter i denna egenskap. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-05, dnr 002-253/2003.

BESLUT

 1. Nämnden befullmäktigar stadsdelsdirektör Gillis Hammar att själv eller genom honom befullmäktigat ombud föra nämndens talan i mål och ärenden som faller inom nämndens ansvarsområde samt rätt att uppbära, mottaga och kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar.
 2. Beslutet gäller tills vidare.

§108 Lokalupplåtelse för föreningar m.fl.

I ärendet redovisas de upplåtelser som skett under 2002, förändringar i lokalbeståndet, en enkät angående lokalupplåtelserna samt viss lokaluthyrning i annan regi. Hela uthyrningssystemet finns redovisat dels i ett tjänsteutlåtande daterat 8 mars 2001, "Uthyrning av möteslokaler", dels i förkortad form på nämndens hemsida. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-05, dnr 304-254/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner i huvudsak stadsdelsförvaltningens redovisning och anför därutöver följande

Nämnden instämmer i stort i förvaltningens slutsatser och förslag. Flera föreningar har dock synpunkter på tillgången på lokaler samt tillgängligheten, varför nämnden nu har svårt att helt instämma i att antalet lokaler är tillräckligt. Vi instämmer i att alla lokaler bör kunna bokas på ett ställe, via telefon och webbplatsen samt att informationen måste utvecklas. För att öka kunskaperna om behoven och hur fungerande lösningar ser ut uppdrar nämnden åt förvaltningen att ordna ett möte med representanter för föreningarna inom stadsdelsnämndens område efter den 15 september. Till mötet ska kulturförvaltningen inbjudas.

Nämnden är mycket angelägen om att förvaltningen återigen påpekar för berörda på stadsledningskontoret, kulturförvaltningen och Svenska Bostäder att frågan om användningen av de sedan början av förra mandatperioden tomställda samlingslokalerna på Lingvägen 100 måste lösas.

§109 Tjänsteresa till Argentina för personal inom familjevårdssektionen

Resor i tjänsten utanför Europa måste enligt gällande delegationsbestämmelser regelmässigt godkännas av stadsdelsnämnden. Fem anställda inom stadsdelsförvaltningens familjevårdssektion planerar en resa till Buenos Aires, där avsikten är att delta i en internationell familjehemskonferens under perioden 27 juli - 1 augusti. Resan genomförs under förutsättning att den kan finansieras genom sökta fondmedel. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-02, dnr 204-255/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner resa i tjänsten till Buenos Aires 27 juli - 1 augusti 2003 för fem anställda vid familjevårdssektionen, under förutsättning att resan kan bekostas genom fondmedel.

§110 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under februari-april 2003 av bland annat datautrustning och konferenstjänster. Förelåg stadsdelsförvaltningens inköpsanmälan 2003-05-05, dnr 100-131/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§111 TILLÄGGSÄRENDE - Ändring av parkeringsregler inom Farsta stadsdelsområde

För att kunna utföra sandupptagning samt vår- och höststädning av de parkeringsplatser som ligger på gatumark inom stadsdelsområdet föreslår stadsdelsförvaltningen att parkeringsförbud införs på dessa parkeringar en dag i veckan kl. 08.00-16.00 under tiden 10-31 maj samt 1-30 november. Undantag föreslås för de centrumnära platserna, vilka används som korttidsparkering för affärsbesökare. För dessa platser föreslås parkeringsförbud råda kl. 02.00-08.00. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-09, dnr 305-256/2003.

BESLUT

 1. Nämnden hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden att gatu- och fastighetskontoret får i uppdrag att införa nya parkeringsregler inom Farsta stadsdelsområde att gälla på skyltade parkeringsplatser.

§112 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Agnes Thörnblom (mp) lade fram ett förslag om att förvaltningen i stadsdelsnämndens helsidesannons i lokaltidningen Mitti Söderort fortlöpande uppmanar allmänheten att inte skräpa ned i naturen eller på gator och torg och upplyser om att papperskorgar och andra uppsamlingskärl finns utplacerade på ett stort antal platser i stadsdelsområdet.

§113 Stadsdelsdirektörens information

§114 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 115-116