Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-05-26

Sammanträde 2003-05-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

§117 Val av justerare

Ordföranden Tomas Rudin (s) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) utsågs att justera dagens protokoll.

§118 Delegation av nämndens beslutanderätt till ordföranden i frågor som rör...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-23, dnr 002-275/2003.

Under överläggning i ärendet framlade Madeleine Sjöstedt, med instämmande av Birgitta Holm (m) m.fl. och Bertil Fredriksson (kd) m.fl., ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Gunnar Sandell (s) m.fl. yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut med justeringen att delegationen ska omfatta en ev. utvidgning av pågående arbetsmarknadskonflikt.

Ordföranden ställda förslagen mot varandra och fann att nämnden beslutat i enlighet med yrkandet från Gunnar Sandell (s) mfl.

Reservation mot stadsdelsnämnden beslut lämnades av Birgitta Holm m.fl. (m), Madeleine Sjöstedt mfl. (fp) och Bertil Fredriksson (kd).

BESLUT

  1. Stadsdelsnämnden delegerar nämndens beslutanderätt i frågor som rör mildrande av effekterna av pågående, och eventuell utvidgning av arbetsmarknadskonflikten till dess ordförande.

          Stadsdelsnämndens beslut förklarades omedelbart justerat.

Reservation enligt följande lämnades av Birgitta Holm m.fl. (m), Madeleine Sjöstedt mfl. (fp) och Bertil Fredriksson (kd):

"Vi reserverar oss mot stadsdelsnämndens beslut då vi yrkade att stadsdelsnämnden istället skulle ha beslut at att avslå förvaltningens förslag till beslut angående delegation till ordförande att fatta beslut om skolornas öppethållande om kommande varsel om konflikt träder i kraft den 26 maj 2003 och att besluta att stadsdelsnämnden tar sitt ansvar som arbetsgivare och säkerställer skolornas öppethållande om kommunals varsel om konflikt träder i kraft."