Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-06-17

Sammanträde 2003-06-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

§119 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-06-27.

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena 2003-04-29, 2003-05-07 och 2003-05-26.

§120 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§121 Yttrande över revisionsrapport "Elever i behov av särskilt stöd"

Revisionskontoret, revisorsgrupperna 3 och 4, har för yttrande överlämnat rapporten "Elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan" till stadsdelsnämnden. Granskningen av hur staden arbetar med elever i behov av särskilt stöd har skett genom en enkätundersökning riktad till samtliga stadsdelsförvaltningar samt intervjuer med representanter från stadsledningskontoret och verksamhetspersonal från fem stadsdelsområden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-27, dnr 104-175/2003, med förslag till yttrande.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Stadens revisorer konstaterar att det är tveksamt om staden har tillfredsställande kontroll över att elever i behov av särskilt stöd ges tillräckliga förutsättningar för en likvärdig utbildning. Det är inte acceptabelt att stödet för barn i behov av särskilt stöd kan vara beroende av var i staden man bor. Vi förespråkar att ansvaret för skolorna flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden, en höjd skolpeng samt att hela skolschablonen öronmärks för att gå direkt till skolorna. Detta skulle leda till en större lika behandling mellan barn i olika delar av staden."

§122 Upphandling av driften av demensgruppboendet Veckobo

Verksamheten vid Veckobo omfattar elva platser i gruppboende för personer med demenssjukdom. Boendet är beläget på Måndagsvägen i Hökarängen. Efter anbudsupphandling drivs verksamheten sedan sommaren 1999 av Stiftelsen Stora Sköndal. Förlängningsklausulen i det gällande avtalet har utnyttjats och avtalet upphör att gälla 31 maj 2004. Driften av gruppboendet måste därför antingen upphandlas på nytt eller övertas av stadsdelsnämnden utan föregående upphandling. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-04, dnr 105-318/2003.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att genomföra upphandling av driften av demensgruppboendet Veckobo, Måndagsvägen 32, i enlighet med vad som anges i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§123 Ansökan om bidrag till RSMH - S.O.S. (Söder om Söder)

Från Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) har inkommit ansökan om verksamhetsbidrag för 2003. RSMH är ett politiskt och religiöst neutralt förbund, som vänder sig till psykiskt sköra och socialt isolerade människor. RSMH, Söder om Söder, är en lokalförening i Gubbängen med Farsta stadsdelsområde som huvudsakligt upptagningsområde. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-30, dnr 008-270/2003.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), för (v) tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) anslöt sig till det av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden beviljar verksamhetsbidrag till RSMH med 30 000 kronor för 2003 och anför därutöver följande

Människor med psykiska funktionshinder är en mycket utsatt grupp. RSMH söder om Söder utgör ett mycket viktigt komplement till kommunal och landstingsdriven verksamhet genom sitt engagemang och sitt viktiga arbete för den enskilde. Vi anser därför att RSMH söder ska beviljas de pengar de ansöker om. Det är anmärkningsvärt att Farsta SDN inte skulle ha ekonomisk täckning för att ge de 30.000 kr som föreningen önskar. Det hela handlar om prioriteringar och vi anser att de som har störst behov ska få den största biten av stöd.

§124 Program för lokal policy och samverkan i stödet för psykiskt funktionsh...

Psykiatrireformen trädde i kraft 1995. I Stockholms län har landstinget och kommunerna gemensamt utarbetat ett policydokument för insatser till psykiskt funktionshindrade. Dokumentet har sedan legat till grund för Stockholms stads policydokument. Där föreslås att stadsdelsnämnderna utarbetar lokala program för hur insatserna till psykiskt funktionshindrade ska utformas på kort och lång sikt. Av samverkansprogrammen ska framgå hur de bägge huvudmännens ansvarsområden avgränsas i förhållande till varandra. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-23, dnr 500-319/2003, med förslag till program.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande program för lokal policy och samverkan i stödet för psykiskt funktionshindrade för stadsdelsområdena Farsta och Skarpnäck samt SPO Psykiatrin Södra.

§125 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Edö servicehus, grupp...

Stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar bland annat för uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i de särskilda boendeformerna. I ärendet redovisas resultatet av uppföljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Edö servicehus, gruppboende och ålderdomshem. Uppföljningen skedde genom att ansvariga chefer fick besvara ett frågeformulär samt genom granskning av journaler. Samtal fördes därefter med cheferna med utgångspunkt i de inkomna svaren. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-19, dnr 500-320/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), för (v) tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens rapport skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) anslöt sig till det av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), för (v) tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner föreliggande rapport och anför därutöver följande

Nämnden har tagit del av rapporten som avser uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Edö servicehus, gruppboende och ålderdomshem. Nämnden har noterat förvaltningens uppfattning att den nye entreprenören lagt ner ett omfattande arbete på att förbättra verksamheten efter tidigare entreprenör. Trots detta kvarstår brister, bl a vad gäller de boendes kosthållning och att en stor del av vårdpersonalen saknar vårdutbildning och handledning. Bemanningen nattetid på gruppboendet är låg.

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med en kompletterande rapport där gällande avtal med entreprenören jämförs med de redovisade bristerna. Nämnden uppdrar vidare åt förvaltningen att redovisa kvalitén även ur de boendes perspektiv genom t ex en undersökning bland de boende och deras närstående.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§126 PM - Redovisning av arbetet med återtagande av Farsta sjukhem

Nämnden beslutade den 29 april 2003 att tidigarelägga övertagandet av driften av verksamheten vid Farsta sjukhem till den 1 november 2003 och att övertagandet av driften av köket skall ske den 1 januari 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, dnr 500-268/2003, med preliminär tidplan för övertagandet.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§127 PM - Anmälan av aktiviteter med anledning av det Europeiska Handikappår...

Nämnden beslutade i verksamhetsprogrammet för 2003 att uppmärksamma det Europeiska Handikappåret. I föreliggande promemoria 2003-05-28, dnr 002-321/2003, beskrivs de informationsinsatser och aktiviteter riktade till allmänheten, som enligt förvaltningens förslag ska genomföras.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§128 PM - Införande av Permitto Care, IT-stöd för personal inom äldreomsorgen

Under november-december 2002 genomförde förvaltningen en upphandling av mobilt verksamhetsstödsystem inom den öppna hemtjänsten i Farsta. Det av Telia Mobile AB avgivna anbudet antogs. Telia Mobiles Permitto Care är ett webbaserat verktyg för planering, styrning, uppföljning och dokumentation, som skapar möjligheter till ett mer flexibelt arbetssätt och som uppfyller Stockholms stads säkerhetskrav. Hökarängens hemtjänst har varit pilotenhet för införandet av Permitto Care. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2003-06-02, dnr 204-322/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§129 Studieresa till Bryssel

Stadsdelsförvaltningens ledningsgrupp genomför årligen ett internat för planering och utveckling av verksamheten. Årets internat planeras att förläggas till Bryssel 17-19 november. Enligt programmet kommer besök att göras på Stockholmsregionens Brysselkontor, EU-Kommissionen, Ministerrådet, EU-Parlamentet samt den svenska representationen. Under besöket avsätter ledningsgruppen också tid för arbete med verksamhetsplan för 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-05-15, dnr 204-323/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner resa till Bryssel 17-19 november 2003 för förvaltningsledningen.

§130 Anmälan av ekonomisk månadsrapport för maj 2003

I ärendet lämnas en redovisning av helårsprognos med maj månads utfall som bas. Uppföljning av budget - utfall per maj månad och prognos redovisas brutto i bilagd tabell. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-06-16, dnr 103-111/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger månadsrapporten till handlingarna.

§131 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under april 2003 av utbildningstjänster. Förelåg stadsdelsförvaltningens inköpsanmälan 2003-06-02, dnr 100-131/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§132 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) väckte en fråga om i vilken utsträckning kundvalsmodellen inom hemtjänsten utnyttjas och hur den påverkar nämndens kostnader. Förvaltningen svarade att det i huvudsak är städtjänsterna som används. De utnyttjas av 60-70 personer. Merkostnader för nämnden utgörs av tidsåtgången för det administrativa arbetet och kostnader för informationsinsatser.

Ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde en inkommen skrivelse gällande trafiksituationen kring förskolan Karamellen, Värmlandsvägen 267, för förvaltningens beredning.

§133 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att inbjudan till personalfesten torsdagen den 28 augusti skickats till nämnden.

Gillis Hammar meddelade vidare att förberedelserna för verksamhetsplan 2004 börjat och att nämnden fattar beslut om den i oktober. Två beredningsmöten för nämnd och förvaltning gällande verksamhetsplanen föreslogs: torsdagen den 18 september kl. 18 och torsdagen den 23 oktober. Den 23 oktober, som föreslås bli ett ledningssammanträde, bör en i det närmaste färdig produkt kunna presenteras. Nämnden fastställde föreslagna tidpunkter för beredning av verksamhetsplanen.

§134 Övriga frågor

Kansli- och personalchefen Lillemor Larsson meddelade, med anledning av tidigare väckt fråga, att Stockholm Vatten äger pumphuset vid Forsån och är i färd med att försöka avhjälpa luktproblemet med en s.k. ozongenerator.

Lillemor Larsson meddelade vidare att en artikel införts i tidningen Metro om stadens byggplaner i stadsdelarna Gubbängen, Hökarängen och norra Farsta.                                                              

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) lade fram ett förslag om att bjuda in initierade tjänstemän till en frågestund i anslutning till ett nämndsammanträde för information om innehållet i byggplanerna.

Lillemor Larsson föreslog att en motsvarande genomgång av Vision Söderort genomförs under hösten.

Ledamoten Lennart Isacsson (m) väckte en fråga gällande det förslag till nybyggnation inom stadsdelsområdet, som vid junisammanträdet 2000 överlämnades till stadsbyggnadsnämnden från stadsdelsnämndens dåvarande majoritet. Frågan gällde vad som hänt med förslaget sedan dess. Tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) lade fram ett förslag om att i samband med ett eventuellt informationsmöte, belysa det alternativa förslag om fortsatt och utökad bebyggelse, som den socialdemokratiska gruppen anmälde som ett särskilt uttalande vid junisammanträdet 2000.

Lillemor Larsson upplyste om att ca åtta miljoner kronor/år avsatts för Stadsdelsförnyelsen inom Farsta stadsdelsområde. De stadsdelar som ska få del av pengarna är i första hand Hökarängen, Fagersjö, Farsta och Farsta strand. Nämnden får enligt Lillemor Larsson besluta om hur pengarna ska fördelas.

Ordföranden föreslog att förvaltningen i höst rapporterar om de direktiv som följer med de avsatta medlen.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 135