Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-09-25

Sammanträde 2003-09-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga aktiviteter anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 BORDLAGT ÄRENDE. Yttrande över remiss angående utveckling och omstrukturering av boende för äldre

Dnr: 500-330/2003

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden remiss gällande utveckling och omstrukturering av boende för äldre.
Enligt prognoser från stadens utvecklings- och statistikkontor (USK) kommer behovet av äldreboenden med heldygnsomsorg att minska relativt kraftigt beroende på att antalet äldre över åttio år förväntas sjunka de närmaste tjugo åren.
Stadsledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en del av stadens servicehus omvandlas till seniorboende med hyresrätt samt att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att ge förslag på vilka servicehus som i ett första skede ska omvandlas till seniorboende.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

4 Tertialrapport 2 för 2003

Dnr: 103-203/2003

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

Stadsdelsnämndens budget redovisas, vid sidan av övriga budgetärenden, från och med i år i tertialrapporter istället för som tidigare i kvartalsrapporter.

I rapporten redovisas ett beräknat underskott på drygt två miljoner kronor.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

5 Remiss av program för ny planläggning av kvarteret Yxlan m.m. inom stadsdelen Farsta

Dnr: 302-356/2003

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett programförslag som avser nybyggnation av två punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter på Säfflegatans nordöstra sida i stadsdelen Farsta. Byggherre för projektet är Svenska Bostäder AB. Säfflegatan föreslås övergå till kvartersmark och utnyttjas till parkeringsplatser för de boende. Byggstart beräknas kunna ske i slutet av 2004.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Svar på remiss angående "Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms stad"

Dnr: 200-341/2003

Stadsdelsnämnden har tillställts stadsledningskontorets rapport för yttrande. Stockholms stad tillämpar sedan den 1 september 1986 ett trygghetsavtal som träffats mellan staden och dess kollektivavtalsbundna fackliga organisationer. Avtalet innebär att tillsvidareanställd personal, vars anställningsvillkor regleras av renodlat kommunala avtal, garanteras en långtgående anställningstrygghet.
I samband med att kommunfullmäktige i mars 2001 beslutade om stadens arbete med en ny personalpolitik beslutades också att "staden ska inleda ett förändringsarbete där utvecklingen av ett alternativ till dagens trygghetsavtal är den centrala beståndsdelen".
Rapporten är en produkt av detta förändringsarbete, bedrivet i projektform.

Handläggare: Lillemor Larsson, 08-508 18 047

7 Synpunkter/önskemål till gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan 2004

Dnr: 102-157/2003

Farsta stadsdelsnämnd har anmodats lämna synpunkter/önskemål inför gatu- och fastighetskontorets utarbetande av förslag till verksamhetsplan för 2004. Som underlag för stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande har använts den sammanställning av önskemål om åtgärder inom Farstaområdet som stadsdelsnämnden redovisade i samband med remissbehandlingen av gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2003. Enligt gatu- och fastighetskontorets önskemål ska förslagen prioriteras efter angelägenhetsgrad.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

SEKRETESSÄRENDEN

8 Publika datorer i stadsdelsnämndsområdet

Dnr: 004-368/2003

Stadsdelsnämnden har i verksamhetsplan för 2003 formulerat sina generella åtaganden. Med utgångspunkt i rubriken "Medborgarens delaktighet" föreslår förvaltningen i detta ärende att nämnden installerar publika datorer inom stadsdelsområdet som ett led i att förbättra service och information till allmänheten. Datorerna ska vara lättåtkomliga för allmänheten och i första hand ge möjlighet att söka kommunal information via Internet.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

9 Hyreskostnader för Postiljonens äldreboende efter ombyggnation

Dnr: 303-386/2003

Stadsdelsnämnden beslutade i maj 2001 att uppdra åt förvaltningen att av FB Servicehus AB beställa ombyggnation av servicehuset Postiljonen till gruppbostäder. Beställningen av ombyggnationen gjordes i oktober 2001.
Stadsdelsnämnden hemställde också i maj 2001 hos kommunstyrelsen om 27 mnkr till att täcka del av ombyggnadskostnaderna så att stadsdelsnämndens hyra för gruppbostäderna skulle hamna på en rimlig nivå. Kommunstyrelsens samordningsgrupp och genomförandegruppen för utbyggnad av äldreboende ansåg att ställning fick tas till denna begäran i ett senare skede, när kostnaderna för ombyggnationen blev kända.
I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 35 mnkr för att avbetala på ombyggnadskostnaden.

Handläggare: Gunnar Ohlsén, 08-508 22 024

10 Inriktningsärende för ombyggnad av Strandlidens gruppbostad 1 och 2

11 Inköp på Farsta sjukhem under 2003

Dnr: 500-374/2003

Efter genomgång av inventarierna på Farsta sjukhem kan konstateras att nästan inga nya inköp av basutrustning gjorts sedan införandet av den s.k. Ädelreformen 1 januari 1992. Sängar och madrasser är i dåligt skick och behöver förnyas. Takliftar, ett nödvändigt hjälpmedel i sjukhemsverksamhet, saknas i de flesta rum.
Stadsdelsförvaltningen föreslår i ärendet att stadsdelsnämnden godkänner inköpen till en beräknad kostnad av sammanlagt 3,2 mnkr. Inköpen är nödvändiga för att uppnå en godtagbar standard för de boende, få en effektivare drift samt förbättra arbetsmiljön för personalen.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

12 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2003

Dnr: 407-370/2003

Idrottsförvaltningens sommarbarnsbyrå har under flera år haft huvudansvaret för och samordnat stadens kolloverksamhet. Verksamheten har avvecklats och ansvaret har förts över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna.
Stadsdelsnämnden upphandlar sedan ett par år och gemensamt med andra nämnder, kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. Inför sommaren 2003 har stadsdelsnämnden i samarbete med 12 andra stadsdelsnämnder förlängt tidigare upphandlat ramavtal med 14 entreprenörer. 2003 ökade antalet placerade barn med 122 och antalet placerade kollodagar ökade med 639 jämfört med 2002.

Handläggare: Jan Lilja, 08-508 18 145

13 PM - Barn till missbrukare

Dnr: 503-387/2003

På stadsdelsnämndens uppdrag lämnar stadsdelsförvaltningen i denna promemoria en rapport om förekommande insatser för barn till missbrukare och psykiskt funktionshindrade.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

14 Anmälan av inköp

Dnr: 100-131/2003

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av bland annat möbler och konferenstjänster under augusti 2003.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

15 Information och frågor från nämnden

16 Stadsdelsdirektörens information

§154 154 A Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pro...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-10-03.

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena 2003-06-17 och 2003-08-21.

§154 154 B Anmälningsärenden enligt förteckning

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) väckte en fråga gällande en inkommen skrivelse med förbättringsförslag för stadsdelen Hökarängen. Frågan gällde om förvaltningen vidtagit åtgärder med anledning av skrivelsen.

Förvaltningen återkommer till nämnden i frågan.

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§155 BORDLAGT ÄRENDE. Yttrande över remiss angående utveckling och omstruktu...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden remiss gällande utveckling och omstrukturering av boende för äldre. Enligt prognoser från stadens utvecklings- och statistikkontor (USK) kommer behovet av äldreboenden med heldygnsomsorg att minska relativt kraftigt beroende på att antalet äldre över åttio år förväntas sjunka de närmaste tjugo åren. Stadsledningskontoret har föreslagit att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att en del av stadens servicehus omvandlas till seniorboende med hyresrätt samt att ge stadsdelsnämnderna i uppdrag att ge förslag på vilka servicehus som i ett första skede ska omvandlas till seniorboende. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-07-14, dnr 500-330/2003, med förslag till yttrande. Ärendet bordlades vid sammanträdet den 21 augusti 2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande

Nämnden vill ha ett samhälle som ger alla möjlighet att färdas väl genom livet. Vi lever i ett föränderligt samhälle och våra behov skiftar beroende på var i livets skede vi befinner oss. Vi vill att alla ska kunna leva trygga. Tryggheten ger oss frihet att forma våra liv som vi önskar. Vi är alla olika, men våra olikheter får inte innebära att vi behandlas olika eller att vi ges olika chans att utvecklas. Vi måste få stöd och hjälp efter behov. Det kräver olika resurser för olika människor i olika livssituationer.

Nämnden är angelägen om att äldre ska ha möjlighet att bo kvar i sin bostad och ändå få god vård och omsorg, även om behovet är stort. Detta förutsätter självklart att den enskilde vill detta. Många upplever att de blir för ensamma och vill därför ha ett boende som underlättar sociala kontakter. En del lägenheter inom Farsta-området saknar hiss eller är på andra sätt svåra att kombinera med de äldres behov eller att ge förutsättningar för en bra vård och omsorg.

Servicehusen är en betydelsefull resurs för äldreboende. Den föreslagna förändringen av servicehusen bör bestämmas av de äldres behov av bostad. Nämnden är angelägen om att dessa behov inventeras och att resultatet regelbundet uppdateras. I remissen förefaller man främst sett frågan ur fastighetsperspektiv.

De lägenheter i servicehusen som inte behövs för särskilt boende reserveras för äldreboende och upplåts med hyresrätt. Fördelningen av dessa lägenheter bygger på kötid med enkla regler för förtursprövning. Nämnden instämmer i detta samt understryker vikten av integration och mångfald. Varje servicehus skall inrymma lägenheter för både särskilt boende och äldreboende med hyresrätt. Hyresnivåerna bör bli oförändrade. Nämnden är angelägen om att det sociala innehållet i äldreboendet utvecklas bl a genom att restaurang, samkvämsrum och hobbyrum finns kvar och finansieras även i äldreboende med hyresrätt.

Nämnden tar inte nu ställning till om något av våra äldreboenden ska förändras, vi avvaktar kommunstyrelsens beslut. Nämnden understryker vikten av att pensionärsorganisationerna deltar i det fortsatta arbetet.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§156 Tertialrapport 2 för 2003

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-15, dnr 103-203/2003.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande tertialrapport 2.
 2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslutningsförändring inom anslag 1, omsorg om funktionshindrade med 3,8 mnkr och inom anslag 2, arbetsmarknadsåtgärder 1,5 mnkr och försörjningsstöd 0,6 mnkr.
 3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 2,2 mnkr för utbyggnad inom förskolan i enlighet med ekonomiutskottets beslut.
 4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,3 mnkr för mottagande av lärarkandidater.
 5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 4,9 mnkr för utbyggnad inom äldreomsorgen.
 6. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för omstruktureringskostnader för övertalig personal från MFO med 0,3 mnkr.
 7. Farsta stadsdelsnämnd godkänner utbetalning med 0,7 mnkr till HSB avseende förgävesprojektering av äldreboende vid kvarteret Gåsö i Farsta strand.
 8. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till rapport

att därutöver anföra följande

Det är glädjande att förvaltningens tjänstemän som vanligt arbetar hårt och målmedvetet för att ha en god kontroll över Farstas ekonomi. Det har hela tiden varit ledstjärnan för Farstas goda ekonomi och därför så har Farsta mindre underskott än vissa andra SDN runt om men det är dock oerhört alarmerande efter det budskap förvaltningen och majoriteten nu fått från de styrande i stadshuset och som i sin tur förmedlar vidare till anställda och brukare Hanteringen av skattemedel är så vårdslöst från den socialistiska majoriteten i stadshuset, att man inte vill förstå sambandet mellan de signaler man skickar och de resultat som nu med all tydlighet visar sig ute på de olika förvaltningarna. Likt en jultomte som delar ut centrala fondmedel till ditt och datt inger inget förtroende. För att ta ett exempel kan man nämna den nya "Stadsdelsförnyelsen" som enligt ansvarigt (s)-märkt borgarråd ska kunna trolla fram, visar på en sanslös okunskap om det kommunala förvaltandets möjligheter och begränsningar, samt en än värre bristande insikt i vad som verkligen skapar tillväxt, trygghet och framtidstro.

Hur sedan stadsdelen lokalt kommer att spendera mannat från himlen; dvs hur man rent praktiskt kommer att organisera arbetet med de olika väntade nya miljonerna, ska bli spännande att se. Här kommer krävas stor samarbetsvilja, insikt i de olika medlens härkomst & användningsområden samt en rejäl tydlighet från ledningshåll kring syfte & mål!

I tertialrapporten talas mycket om inflytande och delaktighet. Synd då att man inom den styrande majoriteten inte förstår att reellt inflytande och meningsfull delaktighet har man först när man själv får vara med och påverka. Detta sker bäst genom att man i ett kundvalssystem kan välja mellan olika typer av verksamheter inom områden som barnomsorg, skola, vård och omsorg, och i såväl privat som offentlig verksamhet alltid kan delta genom olika typer av brukarråd/styrelser. Påverkansmöjligheten blir lätt en illusion när den begränsas till ett icke representativt utsett centralt föräldraråd, individuella föräldrasamtal, handlingsplaner och sporadiskt genomförda enkätundersökningar. Detta är inte acceptabelt. Dessutom så har de socialistiska borgarråden svurit sig fria från allt ansvar och överlåter till sina lokala företrädare att bestämma över prioriteringar och därför måste den lokala majoriteten ta sitt ansvar för att få en budget i balans och ge nödvändiga direktiv till förvaltningen för de reella och långsiktiga åtgärder som måste vidtas."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. Att nämnden beslutar att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma till nämnden med en noggrann redogörelse för konsekvenserna av den mycket restriktiva bedömningen inom barn och familjeomsorgen, omsorgen om funktionshindrade samt socialpsykiatrin drabbar enskilda.

3. Att hos kommunstyrelsen hemställa om att Stockholm avskaffar socialbidraget i dess nuvarande form och att ett nytt system "Stockholm jobbar" med jobbmatchning m.m. införs för människor som är arbetsföra.

4. Att nämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder i syfte att intensifiera arbetet att få människor i arbete.

5. Att avbryta vänstermajoritetens beslutade besparingar inom socialpsykiatrin och återkomma med en analys och total översyn både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

6. Förvaltningen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att få bort och minska klottret.

7. Att därutöver anföra

Folkpartiet liberalerna ser med oro på de redan tagna besparingar inom de viktiga verksamheterna och kommande bespa ringarna som kommer att drabba stadsdelen. Vi motsätter oss i största möjliga mån besparingar på de prioriterade verksamheterna; skola, förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade.

Folkpartiet liberalerna satsar mer på skola, förskola, äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade än vad den rödgröna majoriteten gör genom att prioritera dessa verksamheter framför t.ex. allmän konsumentupplysning, flera publika datorer och att spara på den politiska och administrativa organisationen. Folkpartiet vill också att resurserna ska gå direkt ut till verksamheterna och inte som den rödgröna majoriteten, att dessa ska gå över stadsdelsförvaltningen.

Skattetrycket på stockholmarna; ökade skatter, höjda fastighetsskatter, skatteutjämningen, införande av trängselavgifter m.m. gör att Stockholms tillväxt avstannar. För nuvarande är företagarnas riskvilja låg och arbetslösheten och socialbidragen ökar markant vilket också i förlängningen medför minskad välfärd. De nu ökande socialbidragen måste minskas. Vi förordar nya arbetssätt för att bryta arbetslösheten och få människor i arbete.

I stadsdelen visar försörjningsstödet, omsorgen om funktionshindrade, socialpsykiatrin och familj- och individomsorgen på prognostiserade underskott med besparingar som följd. Även övriga viktiga kärnverksamheter kommer att ha svårt att göra satsningar eftersom det ej finns resurser ens till löne- och prisökningar. Den rödgröna majoriteten mäktar inte med att prioritera resurserna till de viktiga kärnverksamheterna.

Insatser inom socialtjänsten får endast styras av behov, inte av ekonomiska prioriteringar. Insatser kan inte motiveras enbart av ekonomiska skäl, vilket sker under "Barn och ungdomssektionen" inom Individ och familjeomsorgen. Det är inte acceptabelt då det gäller barn i nöd så starkt betona de ekonomiska gränserna som skäl för enskilda åtgärder och bedömningar. Nämnden bör ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redogörelse för konsekvenserna av den mycket restriktiva bedömningen inom barn och familjeomsorgen.

Det är oroande att antalet bidragsberoende hushåll inte fortsätter att minska som tidigare. Effekterna blir ett fortsatt beräknat underskott inom försörjningsstöd/socialbidrag, vilket är mycket oroande. Antalet människor som klarar sin egen försörjning måste öka. Nämnden bör ge förvaltningen i uppdraga att återkomma med förslag till ytterligare åtgärder i syfte att intensifiera arbetet att få människor i arbete.

Inom socialpsykiatrin är det viktigt att rätten till ett bra boende, arbete/sysselsättning, fungerande boendestöd värnas. Vi ser med stor oro på de besparingar som tagits av vänstermajoriteten gällande socialpsykiatrin och hur detta ska påverka de enskilda. Förvaltningen aviserar att man kontinuerligt ser över behovet av dygnet runt vård och biståndsinsatser till boende för att minska kostnaderna. Vi anser att den av vänstermajoriteten beslutade besparingarna ska stoppas och att svårt sjuka människors behov av vård ska bli vägledande och inte en allt stramare budget. Verksamheten behöver en genomgående analys både ekonomiskt och verksamhetsmässigt.

Även budgeten för stadsmiljöåtgärder visar ett väntat underskott. Detta trots att medborgarna hos oss, med rätta, lätt kan få uppfattningen att de styrande i stadsdelen struntar i hur det ser ut hos oss i Farsta. Klottret som verkar öka lavinartat leder till att stadsdelen på sina ställen ger ett förslummat intryck. Förvaltningen bör ges i uppdrag att återkomma med förslag på åtgärder för att få bort och minska klottret.

För övrigt hänvisar vi till Folkpartiet liberalernas tidigare lagda reservationer."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§157 Remiss av program för ny planläggning av kvarteret Yxlan m.m. inom stad...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett programförslag som avser nybyggnation av två punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter på Säfflegatans nordöstra sida i stadsdelen Farsta. Byggherre för projektet är Svenska Bostäder AB. Säfflegatan föreslås övergå till kvartersmark och utnyttjas till parkeringsplatser för de boende. Byggstart beräknas kunna ske i slutet av 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-08, dnr 302-356/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade att nämnden som svar på remissen skulle överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt därutöver anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

att därutöver anföra följande

Vi har länge drivit olika frågor om förtätning och ökad bebyggelse inom stadsdelsnämndens område. Vi stöder förslaget om nybebyggelse i kvarteret Yxlan.

Vi kan emellertid inte ställa oss bakom en lägenhetsfördelning som innebär att den nya byggnationen enbart skall innehålla lägenheter om två resp. tre rum och kök. Vi anser att bostadsutbudet i en stadsdel bör vara varierat och erbjuda såväl hyresrätter som bostadsrätter och ägda bostäder, allt i olika storlekar.

I Farsta finns 4629 lägenheter i flerfamiljshus inkl. bostäder som innehas med bostadsrätt. Svenska bostäder är den dominerande fastighetsägaren. Svenska bostäders lägenhetsbestånd i Farsta framgår av följande tabell. (Svenska bostäder har inga lägenheter i Gubbängen och Sköndal.)

Antal rum

Farsta

Farsta strand

Fagersjö

Hökarängen

Summa

%

1 r.o.k.

126

218

46

0

390

12

2

190

273

228

42

733

23

3

546

595

416

24

1581

50

4

74

160

41

30

305

9

5+

86

21

89

0

196

6

Summa

1022

1267

820

96

3205

 

Av tabellen framgår bland annat att 85 % av Svenska bostäders totala lägenhetsbestånd består av högst tre rum och kök vilket bör jämföras med 80 % för samtliga flerfamiljshus i stadsdelsnämndens område. Detta innebär en uppenbar brist på större bostäder som innehas med hyresrätt i Svenska bostäders bestånd. Det innebär också en allmän brist på större hyresrätter i stadsdelen Farsta. De uppgifter om en jämn lägenhetsfördelning i stadsdelen Farsta som återfinns i Stadsbyggnadskontorets tjänsteutlåtande är enligt vår mening inte relevanta. Där jämför man hyresrätter med hus och lägenheter som ägs eller innehas med bostadsrätt. Vi anser att det skall vara möjligt att bo kvar i Farsta – eller för den delen t.ex. Fagersjö – även om man behöver en större lägenhet än tre rum och kök och inte kan eller vill finansiera ett bostadsköp. Det är därför nödvändigt att bygga stora lägenheter med hyresrätt. Vi vill tillägga att en utredning som Svenska bostäder gjort visar att en ny, stor lägenhet genererar en omflyttning i lägenhetsbeståndet som löser mångas bostadsproblem på en gång. Den höga hyran utgjorde inte något hinder härför.

Eftersom det råder stor brist på lägenheter anpassade för människor med fysiska handikapp, är det av stor vikt att se till att fler handikappanpassade lägenheter bygges och i all nybyggnation bör det därför byggas ett antal sådana lägenheter.

Det är bra att man tänkt på lämpliga gångvägar och ser gärna att man gör likaledes vad det gäller cykelbanor. Vi tycker utmärkt att man höjer utemiljöns värde, att man värnar om de kommande boendes trivsel i området.

Stadsdelsförvaltningen oroar sig med rätta för den låga parkeringsplatskvoten på 0,7 bilar per lägenhet. Vi har tidigare i andra plansammanhang ansett att det bör finnas en parkeringsplats per lägenhet. Vi vidhåller denna uppfattning.. Förståelsen bland de kringboende för nybebyggelse ökar om inte den nya bebyggelsen genererar problem för de kringboende. Det är alltså också av den anledningen angeläget att den nya byggnationen inte ökar parkeringsproblemen. En bebyggelseplan bör också bygga på realistiska förutsättningar och inte på en önskan att styra över den enskilda människans liv."

§158 Svar på remiss angående "Utvecklingsavtal för anställda i Stockholms st...

Stadsdelsnämnden har tillställts stadsledningskontorets rapport för yttrande. Stockholms stad tillämpar sedan den 1 september 1986 ett trygghetsavtal som träffats mellan staden och dess kollektivavtalsbundna fackliga organisationer. Avtalet innebär att tillsvidareanställd personal, vars anställningsvillkor regleras av renodlat kommunala avtal, garanteras en långtgående anställningstrygghet. I samband med att kommunfullmäktige i mars 2001 beslutade om stadens arbete med en ny personalpolitik beslutades också att "staden ska inleda ett förändringsarbete där utvecklingen av ett alternativ till dagens trygghetsavtal är den centrala beståndsdelen". Rapporten är en produkt av detta förändringsarbete, bedrivet i projektform. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-03, dnr 200-341/2003, med förslag till yttrande.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande samt därutöver anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att nämnden skulle överlämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att lämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande

att därutöver anföra

Det är angeläget att Stockholms stad än mer utvecklas till att vara en modern arbetsgivare som framstår som attraktiv att arbeta inom. Under förra mandatperioden bedrevs ett omfattande utvecklingsarbete inom Stockholms stad med etablerande av friskolor, alternativa driftsformer inom barnomsorg och förskola. Även arbetsmarknaden inom äldreomsorgen utvecklades genom att privata entreprenörer gavs möjlighet att ansvara för driften av olika äldreboende. Möjligheten för arbetstagare att välja mellan olika arbetsgivare eller starta eget företag har en positiv inverkan på arbetsmarknaden som är angelägen att tillvarata. Genom den konkurrens som uppstår när flera arbetsgivare är verksamma inom den verksamhet där kommunen av tradition har haft monopol utvecklas också den kommunalt drivna verksamheten."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§159 Synpunkter/önskemål till gatu- och fastighetskontorets verksamhetsplan ...

Farsta stadsdelsnämnd har anmodats lämna synpunkter/önskemål inför gatu- och fastighetskontorets utarbetande av förslag till verksamhetsplan för 2004. Som underlag för stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande har använts den sammanställning av önskemål om åtgärder inom Farstaområdet som stadsdelsnämnden redovisade i samband med remissbehandlingen av gatu- och fastighetsnämndens verksamhetsplan för 2003. Enligt gatu- och fastighetskontorets önskemål ska förslagen prioriteras efter angelägenhetsgrad. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-11, dnr 102-157/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) yrkade att nämnden, som en del av beslutet, skulle ställa sig bakom skrivelse från Tallkrogens Trädgårdsstadsförening, bilaga 1.

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att nämnden till ärendet skulle bifoga skrivelse från Fagersjö Byalag om "Trafikåtgärder inom Fagersjö med omnejd", bilaga 2.

Nämnden ajournerade sammanträdet på ordförandens begäran för genomläsning och enskilda överläggningar.

Sammanträdet återupptogs.

Ordföranden ställde först förslaget från vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) mot att skrivelsen skulle bifogas ärendet utan att ingå i beslutet, därefter ställdes proposition på ordförandens yrkande, varpå ordföranden förklarade sig finna att nämnden fattat beslut om att skrivelser från Tallkrogens Trädgårdsstadsförening och Fagersjö Byalag skulle bifogas ärendet utan att ingå i beslutet.

BESLUT

 1. Nämnden beslutar att som sitt yttrande till gatu- och fastighetsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) till förmån för eget yrkande.

§160 Publika datorer i stadsdelsnämndsområdet

Stadsdelsnämnden har i verksamhetsplan för 2003 formulerat sina generella åtaganden. Med utgångspunkt i rubriken "Medborgarens delaktighet" föreslår förvaltningen i detta ärende att nämnden installerar publika datorer inom stadsdelsområdet som ett led i att förbättra service och information till allmänheten. Datorerna ska vara lättåtkomliga för allmänheten och i första hand ge möjlighet att söka kommunal information via Internet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-08-18, dnr 004-368/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att installera publika datorer i stadsdelsnämndsområdet för kommunal information via Internet, i enlighet med vad som föreslås i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Att avslå förvaltningen förslag till beslut

2. Att därutöver anföra:

Det är en demokratisk rättighet för medborgarna att ha tillgång till offentlig information. Biblioteken har en viktig funktion att fylla för att uppnå detta syfte. Biblioteken har visat sig mycket intresserade och öppna för att erbjuda medborgarna olika typer av medborgarinformation. Denna kan utvecklas ytterligare.

Att däremot prioriterade inrättande av nya informationscentraler runt om i stadsdelen är ett slöseri med skattebetalarnas pengar. Det visar på den styrande majoritetens oförmåga att prioritera. Att då t ex funktionshindrade och barn- och ungdomar i behov av akuta insatser får känna av effekterna av kraftiga besparingsbeting satsa på flera informationscentraler i stadsdelen är inget annat än orimligt."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att avslå förvaltningens förslag att införa fler publika datorer i SDN-området

att därutöver anföra följande

Enligt förvaltningen så finns det idag publika datorer till ett antal av; 3 stycken på biblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal och 15 publika datorer på våra fritidsgårdar i Fagersjö, Farsta, Hökarängen, Gubbängen och Sköndal.

Det torde räcka med dessa datorer med tanke på den prioritering man bör göra med skattebetalarnas kronor. Om det finns anledning av nå en större grupp människor så kanske man istället borde se till att datorerna flyttas, istället för att skapa fler.

Det är anmärkningsvärt att man redan nu anser att det finns risk för skadegörelse och stöld och det talar ännu mer emot införandet av fler datorer. Summan kan tyckas vara liten 71 835:- exkl. nätavgifter men var det handlar om är vad vi ska prioritera i vår verksamhet som håller på att förblöda. Frågan man måste ställa sig är om det är en kommunal angelägenhet att låta ungdomar chatta på nätet med våra skattepengar eller om dessa pengar istället skulle kunna användas till våra kärnverksamheter?"

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§161 Hyreskostnader för Postiljonens äldreboende efter ombyggnation

Stadsdelsnämnden beslutade i maj 2001 att uppdra åt förvaltningen att av FB Servicehus AB beställa ombyggnation av servicehuset Postiljonen till gruppbostäder. Beställningen av ombyggnationen gjordes i oktober 2001. Stadsdelsnämnden hemställde också i maj 2001 hos kommunstyrelsen om 27 mnkr till att täcka del av ombyggnadskostnaderna så att stadsdelsnämndens hyra för gruppbostäderna skulle hamna på en rimlig nivå. Kommunstyrelsens samordningsgrupp och genomförandegruppen för utbyggnad av äldreboende ansåg att ställning fick tas till denna begäran i ett senare skede, när kostnaderna för ombyggnationen blev kända. I detta ärende föreslår förvaltningen att nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 35 mnkr för att avbetala på ombyggnadskostnaden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-03, dnr 303-386/2003.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om 35 mnkr för att avbetala på ombyggnadskostnaden för Postiljonens äldreboende och därmed sänka hyran för boendet.

§162 Inriktningsärende för ombyggnad av Strandlidens gruppbostad 1 och 2

Kommunfullmäktige har beslutat att stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boendeformer för psykiskt funktionshindrade införs. Stadsdelsnämnderna kan erhålla stimulansbidrag med 500.000 kronor för kostnader i samband med projektering och 100.000 kronor per objekt för beställarstöd. Gruppbostäderna Strandvillan och Ekliden uppfyller inte dagens krav på en god boendestandard. Länsstyrelsen har begärt en konkret plan för ombyggnad alternativt avveckling av dessa gruppbostäder. Stadsdelsförvaltningen föreslår i ärendet att utredning och planering sker för ombyggnation av Strandvillan och Ekliden för personer med omfattande behov. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-01, dnr 500-379/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner att utredning och planering sker för ombyggnad av gruppbostäderna Strandvillan och Ekliden.
 2. Nämnden söker 500 tkr per objekt för förprojektering och projektering samt 100 tkr per objekt i beställarstöd för dessa objekt hos kommunstyrelsens ekonomiutskott, sammanlagt 1,2 mnkr.

§163 Inköp på Farsta sjukhem under 2003

Efter genomgång av inventarierna på Farsta sjukhem kan konstateras att nästan inga nya inköp av basutrustning gjorts sedan införandet av den s.k. Ädelreformen 1 januari 1992. Sängar och madrasser är i dåligt skick och behöver förnyas. Takliftar, ett nödvändigt hjälpmedel i sjukhemsverksamhet, saknas i de flesta rum. Stadsdelsförvaltningen föreslår i ärendet att stadsdelsnämnden godkänner inköpen till en beräknad kostnad av sammanlagt 3,2 mnkr. Inköpen är nödvändiga för att uppnå en godtagbar standard för de boende, få en effektivare drift samt förbättra arbetsmiljön för personalen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-04, dnr 500-374/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner inköp av sängar och liftar till Farsta sjukhem i enlighet med vad som anges i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§164 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2003

Idrottsförvaltningens sommarbarnsbyrå har under flera år haft huvudansvaret för och samordnat stadens kolloverksamhet. Verksamheten har avvecklats och ansvaret har förts över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnden upphandlar sedan ett par år och gemensamt med andra nämnder, kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. Inför sommaren 2003 har stadsdelsnämnden i samarbete med 12 andra stadsdelsnämnder förlängt tidigare upphandlat ramavtal med 14 entreprenörer. 2003 ökade antalet placerade barn med 122 och antalet placerade kollodagar ökade med 639 jämfört med 2002. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-09-02, dnr 407-370/2003.

BESLUT

 1. Nämnden godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§165 PM - Barn till missbrukare

På stadsdelsnämndens uppdrag lämnar stadsdelsförvaltningen i denna promemoria en rapport om förekommande insatser för barn till missbrukare och psykiskt funktionshindrade. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2003-06-25, dnr 503-387/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger promemorian till handlingarna.

§166 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av bland annat möbler och konferenstjänster under augusti 2003. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp under augusti 2003. Dnr 100-131/2003.

BESLUT

 1. Nämnden lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§167 Information och frågor från nämnden

Annica Blomsten, chef för individ- och familjeomsorgen, lämnade som svar på tidigare väckt fråga, en redogörelse över de instruktioner som lämnas till förvaltningens kontaktpersoner för barn.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) uttryckte önskemål om att förvaltningen vid sammanträdet den 27 november rapporterar om arbetet inom det lokala brottsförebyggande rådet och Operation kvinnofrid i Farsta. Förvaltningen svarade att information med lägesrapport från det lokala brottsförebyggande rådet lämnas vid sammanträdet den 30 oktober samt att förvaltningens kvinnofridsgrupp är i färd med att utarbeta ett handlingsprogram.

Birgitta Berg, chef för förskola, skola och fritid, upplyste, som svar på tidigare väckt fråga, om att resultatet från Stockholmsprovet framgår av tertialrapport 2.

Nämnden förde en diskussion om den skadegörelse i form av klotter, som förekommer inom stadsdelsområdet. Nämnden uppdrog åt förvaltningen att återkomma med en uttömmande rapport under hösten, där problemet uppmärksammas ur olika synvinklar.

Ledamoten Birgitta Holm (m) väckte en fråga gällande elever som utsätts för mobbning på grund av sin sexuella läggning. Frågan gällde i vilken utsträckning problemet förekommer i stadsdelsområdets skolor. Förvaltningen svarade att underlag för information i denna fråga för närvarande saknas inom förvaltningen.

Ledamoten Nanna Wikholm (s) meddelade att kallelse till Barn- och ungdomsberedningen inom Farsta stadsdelsnämnd kommer att skickas ut inom kort.

Ordföranden Tomas Rudin (s) underströk vikten av att en lösning av det upplevda problemet med stängningen av gymnastiklokalen i Kryddgården snabbt kommer till stånd.

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) väckte en fråga om i vilken utsträckning segregering av elever förekommer i stadsdelsområdets skolor. Förvaltningen svarade att det för närvarande saknas statistik gällande dessa förhållanden och att insamlingen av sakuppgifter för ett statistiskt underlag försvåras av den ökande rörligheten mellan skolorna.

§168 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar upplyste om att stadsdelsnämndens presidium och förvaltningens berörda tjänstemän i ledande funktioner fått en inbjudan till samråd från presidiet för Stockholm Söderort, Stockholms läns landsting. Mötet äger rum fredagen den 28 november och kommer bland annat att behandla samverkan mellan organen i psykiatri- och äldrefrågor.

§169 Övriga frågor

Ledamoten Birgitta Holm (m) anmälde "Skrivelse angående övertagande av verksamheter" för förvaltningens beredning. Bilaga 3. Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) ställde sig bakom skrivelsen.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) anmälde skrivelsen "Trygghetslarmen måste ge trygghet" för förvaltningens beredning. Bilaga 4. Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) ställde sig bakom skrivelsen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGOR

Bilaga 1, skrivelse från Tallkrogens Trädgårdsstadsförening, och bilaga 2, skrivelse från Fagersjö Byalag, finns endast i pappersform och förvaras hos registrator, förvaltningens kansli, Lingvägen 100, 1 tr.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 3

Protokoll 2003-09-25

§ 169

Skrivelse ang övertagande av verksamheter

De interna kostnaderna för staden har ökat med 7% jämfört med motsvarande period föregående år allt enligt ekonomiutskottet. Vid en analys avkostnadsökningen visar
det sig att de externa kostnaderna ökat med 6% ochde interna med 12%! Man skriver vidare att "Ökningen av de interna kostnaderna huvudsakligen beror på ökat köp och försäljning av verksamheter i egen regi mellan nämnder. Dessutom har en del verksamheter som tidigare bedrivits på entreprenad tagits tillbaka i egen regi vilket förutom ökade personalkostnader leder till att köp av verksamhet internt inom staden ökar."

Hur många verksamheter det rör sig om som har gått över
från entreprenad till egen regi är därför viktig och vi ber att få en redovisning av läget för Farsta Stadsdelsnämnd och de ev kostnadsökningar som övertagandet i egen
regi har medfört.

Birgitta Holm (m)                       Eva Gottfridsdotter Nilsson (m)

Cecilia Nordenfelt (m)               Arne Fredholm (m)

Lennart Isacsson (m)                  Peter Lindén (m)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bilaga 4

Protokoll 2003-09-25

§ 169

Skrivelse till Farsta stadsdelsnämnd

Trygghetslarmen måste ge trygghet

Det har under senare tid framkommit uppgifter om att trygghetslarmen på äldreboenden fungerar mycket otillfredsställande i vissa stadsdelar. På en del boenden fungerar inte larmkommunikationen mellan olika våningsplan. Andra problem beror på att larmen inte programmeras om när de byter ägare, och att det därför förekommer att personalen tar sig till fel adress för att besvara larmet. Det finns också exempel på att de personsökare som personal får larmen till upphandlats från England, och att reparation av trasiga sökare därmed blir mycket tidskrävande eftersom sökarna måste skickas till England.

Med anledning av detta finner vi det mycket angeläget att snarast få en rapport om hur trygghetslarmen fungerar i vår stadsdel.

Vi vill uppdra åt förvaltningen

1. att till nästa sammanträde med nämnden skriftligen redovisa en genomgång av trygghetslarmen på samtliga äldreboenden i stadsdelen.

Madeleine Sjöstedt (fp)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 170