Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2003-11-27

Sammanträde 2003-11-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program:
Elever ur Gubbängsskolans årskurs sju berättar om Teaching for Understanding, et Läs mer...t sätt att tänka som hjälp för planering av undervisningen, så att den möter läroplanens mål och intentioner.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Ansökan till Kompetensfonden

Dnr: 204-459/2003

Stadens politiska ledning har genom att avsätta två miljarder kronor till en särskild kompetensfond skapat förutsättningar för att genom fort- och vidareutbildningar stärka kompetensen hos stadens medarbetare och höja kvaliteten i stadens verksamheter.
Kompetensfondens mål syftar bland annat till att långsiktigt säkra stadens kompetensförsörjning för olika yrkeskategorier och skapa möjlighet att pröva olika utvecklingsinsatser. Vidare ska kompetensfonden bidra till en ökning av sysselsättningsgraden bland människor som står utanför eller har svårt att komma in på arbetsmarknaden samt främja näringslivet genom utbildning av arbetskraft inom vissa bristyrken.
Utgångspunkten när beslut fattas om vilka insatser som ska få fondmedel är att stadens invånare under lång tid framöver ska få så bra kommunal service som möjligt. Insatserna ska leda till god personalförsörjning och utveckling av verksamhet och arbetssätt.
I detta ärende redovisas sjutton projekt som har utarbetats inom stadsdelsförvaltningen. Alla utom ett avser kompetensutveckling av den egna personalen eller utveckling av verksamheten. Ett avser kompetensutveckling av personer som står utanför arbetsmarknaden. Flera av projekten sker i samarbete med andra inblandade utanför förvaltningen. Förvaltningen kommer att ansöka om ekonomsikt stöd från kompetensfonden för att genomföra projekten.


Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

4 Yttrande över motion av Jan Björklund m.fl. (fp) angående bättre villkor för människor med funktionshinder

Dnr: 500-284/2003

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden motion från Jan Björklund m.fl. (fp). I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att genomföra en ny handikappreform med siktet inställt på att göra Stockholm tillgängligt. Vidare föreslås att möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning skapas samt att byggandet av behovsanpassade bostäder och valfrihet när det gäller boendet för funktionshindrade möjliggörs. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige initierar ett arbete mot diskriminering av funktionshindrade genom information och utbildning.Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

5 Arbetsplan för Stadsdelsförnyelsen inom Farsta stadsdelsområde

Dnr: 004-419/2003

I september 2003 antog kommunfullmäktige riktlinjerna för Stadsdelsförnyelsen, som ersätter Ytterstadssatsningen. Bedömningen av vilka stadsdelsområden som ska omfattas av Stadsdelsförnyelsen och fördelningen av medlen har gjorts enligt en princip som bygger på ett socialt index och en befolkningsprognos.
I stadens riktlinjer, bilaga till detta ärende, framgår hur arbetet ska bedrivas lokalt. Berörda stadsdelsnämnder beslutar vilka åtgärdsförslag som ska formuleras i de lokala handlingsprogrammen och varje stadsdelsnämnd har samordningsansvaret för de egna insatserna.
Förvaltningen föreslår att en styrgrupp bildas med representanter från berörda verksamhetsområden. Styrgruppen kommer att leda förvaltningens arbete och följa ekonomin. Vidare föreslås att nämnden bjuder in till en "framtidsverkstad" i februari. Farsta stadsdelsnämnd har fått ett ekonomiskt utrymme om 8,8 mnkr per år för verksamheten, totalt 35,2 mnkr under perioden 2003-2006. För 2004 beräknas kostnaderna till 10,5 mnkr.


Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

6 Projekt "Äldrevårdcentral" i Hökarängen

Dnr: 500-469/2003

Landstinget har beslutat att inte förlänga avtalet med Hökarängens hälsocentral från och med juli 2004 och har i samband med detta fört en diskussion med kommunens företrädare om ett gemensamt projekt, "Äldrevårdcentral".
Syftet med projektet är att arbeta fram metoder och organisation för att äldre och funktionshindrade med behov av medicinska insatser och omvårdnad ska uppleva omhändertagandet som en effektiv och obruten vårdinsats oberoende av vårdgivare och huvudman, d.v.s. en sammanhållen och för individen osynlig vårdkedja, samt att öka förståelsen vad gäller arbetssätt mellan huvudmännen för närsjukvård, kommunala insatser och akutsjukvård.
Samarbetspartner i projektet är Farsta stadsdelsförvaltning, Beställarkontor Vård inom Beställaravdelning Stockholm i Stockholms läns landsting, anhöriga samt en rad andra etablerade verksamheter inom Stockholms kommun och Stockholms läns landsting.
Medel till projektet har sökts ur kompetensfonden.


Handläggare: Margareta Venizelos, 08-508 18 051

7 Utseende av verksamhetschef för Farsta sjukhem samt avanmälan av verksamhetschef för Lingberga gruppboende

Dnr: 200-470/2003

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. Varje enhet som har ansvar för hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Förvaltningen föreslår att sjukhemschefen för Farsta sjukhem, Susann Ronström, utses till verksamhetschef för sjukhemmet och att utförarchefen får i uppdrag att anmäla övertagande av verksamheten vid Farsta sjukhem samt ny verksamhetschef till Socialstyrelsen.
Från och med 1 november övertar Stockholms läns landsting hälso- och sjukvårdsansvaret för Lingberga gruppboende. Förvaltningen föreslår att utförarchefen får i uppdrag att till Socialstyrelsen avanmäla Annica Dominius som verksamhetschef för Lingberga gruppboende från och med den 1 november 2003.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

8 PM - Uppföljning av rapport om hemlöshet i Farsta

Dnr: 500-197/2003

Vid sociala delegationens sammanträde den 13 februari 2003 uttrycktes önskemål om att förvaltningen skulle presentera en rapport om hemlösa i stadsdelsområdet, dels om hemlösa i allmänhet, dels avseende hemlösa med både missbruksproblem och psykiska problem. Rapporten som presenterades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 29 april 2003 lades till handlingarna med tillägget att nämnden till hösten önskade en ny beskrivning av vilka ytterligare insatser som kan göras för de hemlösa i området.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

9 PM - Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt (fp) "Trygghetslarmen måste ge trygghet"

Dnr: 500-416/2003

Vice ordföranden i stadsdelsnämnden Madeleine Sjöstedt (fp) har i skrivelse vid stadsdelsnämndens sammanträde 25 september bett att få en skriftlig redovisning från förvaltningen av hur trygghetslarmen fungerar på samtliga äldreboenden i stadsdelsområdet. I promemorian görs en genomgång av alla verksamheter där trygghetslarm förekommer.

Handläggare: Margareta Venizelos, 08-508 18 051

10 Förslag till sammanträdestider 2004 för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 002-471/2003

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2003

Dnr: 103-111/2003

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 31 oktober 2003.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

12 Anmälan av inköp

Dnr: 100-131/2003

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av bland annat passagesystem och konferenstjänster under maj-september 2003.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

13 Information och frågor från nämnden

14 Stadsdelsdirektörens information

15 Övriga frågor

_____________________
Sluten del av sammanträdet
Ärenden:

1. Upphandling av vissa boenden enligt SoL
och LSS samt daglig verksamhet enligt
LSS - förslag om tilldelningsbeslut för
ramavtal
2. Yttrande över ansökan om adoption enligt
4 kap 10 § föräldrabalken
3. Nedläggning av faderskapsutredning
enligt 2 kap 7 § 1p föräldrabalken
4. Ansökan om tillstånd att anordna
automatspel

§198 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2003-12-05.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2003-10-30.

§199 Anmälningsärenden enligt förteckning

Tjänstgörande ersättaren Thomas Backlund (fp) väckte en fråga med anledning av miljöförvaltningens kartläggning av förekomsten av legionellabakterier på äldreboenden i Stockholms stad. Enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut överlämnas rapporten till stadsdelsnämnderna för beaktande vid verksamheternas egenkontroll. Frågan gällde hur omfattande problemet är inom stadsdelsområdets äldreboenden och vilka åtgärder som kommer att vidtas. Förvaltningen svarade att förhållandena för närvarande inte är alarmerande och att löpande kvalitetskontroller utifrån en checklista kommer att göras.

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§200 Ansökan till Kompetensfonden

Stadens politiska ledning har genom att avsätta två miljarder kronor till en särskild kompetensfond skapat förutsättningar för att genom fort- och vidareutbildningar stärka kompetensen hos stadens medarbetare och höja kvaliteten i stadens verksamheter. I detta ärende redovisas sjutton projekt som har utarbetats inom stadsdelsförvaltningen. Alla utom ett avser kompetensutveckling av den egna personalen eller utveckling av verksamheten. Ett avser kompetensutveckling av personer som står utanför arbetsmarknaden. Flera av projekten sker i samarbete med andra inblandade utanför förvaltningen. Förvaltningen kommer att ansöka om ekonomsikt stöd från kompetensfonden för att genomföra projekten. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-10-29, dnr 204-459/2003.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande föreslagna ansökningar till Kompetensfonden.

§201 Yttrande över motion av Jan Björklund m.fl. (fp) angående bättre villko...

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt stadsdelsnämnden motion från Jan Björklund m.fl. (fp). I motionen föreslås kommunfullmäktige besluta att genomföra en ny handikappreform med siktet inställt på att göra Stockholm tillgängligt. Vidare föreslås att möjligheter till arbete och meningsfull sysselsättning skapas samt att byggandet av behovsanpassade bostäder och valfrihet när det gäller boendet för funktionshindrade möjliggörs. Slutligen föreslås att kommunfullmäktige initierar ett arbete mot diskriminering av funktionshindrade genom information och utbildning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-10-20, dnr 500-284/2003.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till motionen.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet och överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för eget yrkande.

§202 Arbetsplan för Stadsdelsförnyelsen inom Farsta stadsdelsområde

I september 2003 antog kommunfullmäktige riktlinjerna för Stadsdelsförnyelsen, som ersätter Ytterstadssatsningen. I stadens riktlinjer, bilaga till detta ärende, framgår hur arbetet ska bedrivas lokalt. Berörda stadsdelsnämnder beslutar vilka åtgärdsförslag som ska formuleras i de lokala handlingsprogrammen och varje stadsdelsnämnd har samordningsansvaret för de egna insatserna. Förvaltningen föreslår att en styrgrupp bildas med representanter från berörda verksamhetsområden. Styrgruppen kommer att leda förvaltningens arbete och följa ekonomin. Vidare föreslås att nämnden bjuder in till en "framtidsverkstad" i februari. Farsta stadsdelsnämnd har fått ett ekonomiskt utrymme om 8,8 mnkr per år för verksamheten, totalt 35,2 mnkr under perioden 2003-2006. För 2004 beräknas kostnaderna till 10,5 mnkr. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-10-09, dnr 004-419/2003.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) anmälde ett särskilt yttrande, till vilket vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till arbetsplan för arbetet med Stadsdelsförnyelsen.

Särskilt yttrande, till vilket vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig, anmäldes av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) enligt följande:

"Ärendet innehåller en modell för hantering av frågor som rör stadsdelsförnyelsen. Vi vill inte motsätta oss att förslaget antas; på något sätt måste ju dessa frågor hanteras. Vi har dock svårt att se att modellen kommer att fungera i praktiken. Särskilt tveksamma är vi till den ordning som innebär att nämnden först i efterhand får veta om en viss insats kommer att bekostas av medlen för stadsdelsförnyelse. De finansiella förutsättningarna måste självklart vara klara när beslutet om en insats fattas."

§203 Projekt "Äldrevårdcentral" i Hökarängen

Landstinget har beslutat att inte förlänga avtalet med Hökarängens hälsocentral från och med juli 2004 och har i samband med detta fört en diskussion med kommunens företrädare om ett gemensamt projekt, "Äldrevårdcentral". Syftet med projektet är att arbeta fram metoder och organisation för att äldre och funktionshindrade med behov av medicinska insatser och omvårdnad ska uppleva omhändertagandet som en effektiv och obruten vårdinsats oberoende av vårdgivare och huvudman, d.v.s. en sammanhållen och för individen osynlig vårdkedja, samt att öka förståelsen vad gäller arbetssätt mellan huvudmännen för närsjukvård, kommunala insatser och akutsjukvård. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-05, dnr 500-469/2003.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras för kompletterande handläggning.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade avslag på yrkandet om återremiss.

Ordföranden ställde återremissyrkandet och avslagsyrkandet mot varandra och förklarade sig finna att yrkandet om återremiss skulle avslås.

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner, under förutsättning att begärda medel erhålles, projektet "Äldrevårdcentral" i samverkan med Beställarkontor Vård, Stockholms läns landsting.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. att bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. att därutöver anföra

Genom ett omfattande arbete av den förra borgerliga majoriteten finns det numera en väl utbyggd primärvård i Stockholms södra förorter. Antalet bemannade mottagningar i Söderort har ökat dramatiskt och det ger en stor valfrihet för de boende. Det har varit ett besvärligt och tidsödande arbete att bygga upp verksamheten efter den tidigare (s)-majoritetens omfattande sammanslagningar och nedläggningar. Det är därför beklagligt att en husläkarmottagning försvinner i Söderort. Vi vill påpeka att det är av viktigt att medborgarna då vårdcentralen läggs ner får välja en ny vårdcentral och inte bara hänvisas till en beroende på var de bor. Detsamma gäller för de äldre som den nya "Äldrevårdscentralen" ska ge service åt. Även de äldre ska fritt få välja om de vill anlita denna kommunala service på detta sätt eller inte."

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) till förmån för eget yrkande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§204 Utseende av verksamhetschef för Farsta sjukhem samt avanmälan av verksa...

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen och Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. Varje enhet som har ansvar för hälso- och sjukvården ska ha en verksamhetschef. Förvaltningen föreslår att sjukhemschefen för Farsta sjukhem, Susann Ronström, utses till verksamhetschef för sjukhemmet och att utförarchefen får i uppdrag att anmäla övertagande av verksamheten vid Farsta sjukhem samt ny verksamhetschef till Socialstyrelsen. Från och med 1 november övertar Stockholms läns landsting hälso- och sjukvårdsansvaret för Lingberga gruppboende. Förvaltningen föreslår att utförarchefen får i uppdrag att till Socialstyrelsen avanmäla Annica Dominius som verksamhetschef för Lingberga gruppboende från och med den 1 november 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-10-15, dnr 200-470/2003.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd utser sjukhemschefen för Farsta sjukhem till verksamhetschef för sjukhemmet från och med den 1 november 2003 och ger förvaltningen i uppdrag att anmäla övertagande och verksamhetschef för Farsta sjukhem till Socialstyrelsen.
 2. Farsta stadsdelsnämnd upphäver beslutet från den 27 februari 2003 om att utförarchefen för äldre- och handikappomsorgen är verksamhetschef för Lingberga gruppboende och ger förvaltningen i uppdrag att meddela förändringen till Socialstyrelsen.

§205 PM - Uppföljning av rapport om hemlöshet i Farsta

Vid sociala delegationens sammanträde den 13 februari 2003 uttrycktes önskemål om att förvaltningen skulle presentera en rapport om hemlösa i stadsdelsområdet, dels om hemlösa i allmänhet, dels avseende hemlösa med både missbruksproblem och psykiska problem. Rapporten, som presenterades vid stadsdelsnämndens sammanträde den 29 april 2003, lades till handlingarna med tillägget att nämnden till hösten önskade en ny beskrivning av vilka ytterligare insatser som kan göras för de hemlösa i området. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2003-11-10, dnr 500-197/2003.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger med godkännande promemorian till handlingarna.

§206 PM - Svar på skrivelse från Madeleine Sjöstedt (fp) "Trygghetslarmen må...

Vice ordföranden i stadsdelsnämnden Madeleine Sjöstedt (fp) har i skrivelse vid stadsdelsnämndens sammanträde 25 september bett att få en skriftlig redovisning från förvaltningen av hur trygghetslarmen fungerar på samtliga äldreboenden i stadsdelsområdet. I promemorian görs en genomgång av alla verksamheter där trygghetslarm förekommer. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2003-11-04, dnr 500-416/2003.

Madeleine Sjöstedt tackade förvaltningen för nedlagt arbete i ärendet.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger med godkännande promemorian till handlingarna.

§207 Förslag till sammanträdestider 2004 för Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-13, dnr 002-471/2003, med förslag till sammanträdestider.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd fastställer sammanträdestiderna för 2004 enligt följande
 2. Våren 2004

  Torsdagen den 22 januari

  Tisdagen den 17 februari

  Onsdagen den 3 mars

  Torsdagen den 25 mars

  Torsdagen den 22 april

  Måndagen den 17 maj

  Torsdagen den 17 juni

  Hösten 2004

  Torsdagen den 26 augusti

  Torsdagen den 23 september

  Torsdagen den 21 oktober

  Torsdagen den 4 november

  Torsdagen den 25 november

  Torsdagen den 16 december

 3. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 med en frågestund, där möjlighet ges till frågor från och information till allmänheten.

    3.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att beslutssammanträdena börjar kl. 19.00.

§208 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2003

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas budgetläget per den 31 oktober 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2003-11-12, dnr 103-111/2003.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger månadsrapporten till handlingarna.

§209 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av bland annat armaturer och madrasser under september-oktober 2003. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning 2003-11-12, dnr 100-131/2003.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§210 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) överlämnade blommor till utförarchefen Annica Dominius, som tack för väl utfört arbete i samband med temadagen om äldreomsorg.

Ordföranden Tomas Rudin (s) framförde ett tack till förvaltningen för arrangemanget av skolutställningen och robottävlingen First Lego League i samarbete med Tekniska museet. Aktiviteterna genomfördes nyligen i Hökarängsskolan och representanter för nämnden deltog som funktionärer.

Birgitta Berg, chef för förskola, skola och fritid, rapporterade om robottävlingens finalomgång i Danmark.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) väckte en fråga om hur förvaltningen avser att förfara med de stationära husvagnsparkeringar som förekommer vid Högdalstopparna och Hökarängsbadet. Förvaltningen svarade att processen igångsatts avseende Hökarängsbadet, men betonade att betydande svårigheter finns när det gäller att tackla problemet på lokal nivå. En kortare diskussion följde. Ordföranden konstaterade att frågan bör lyftas till fullmäktigenivå.

§211 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar erinrade om nämndens beslut vid sammanträdet den 30 oktober, att inom sig utse en referensgrupp för upphandlingen av gruppboendet Veckobo. Nämnden beslutade utse en referensgrupp bestående av Harry Wikner (s), Anita Fehrnström (s), Lennart Isacsson (m) och Christina Becker (fp).

§212 Övriga frågor

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) anmälde "Skrivelse angående kvarteret Perstorp, Farsta" till förvaltningen för beredning. Bilaga 1 till detta protokoll.

Ledamoten Godfrey Etyang (s) väckte en fråga med anledning av stadens utredning om flyktingmottagande, SFI-undervisning m.m. I utredningen föreslås att stadsdelsnämnderna får ansvaret för dessa frågor. Frågan gällde om stadsdelsnämnden har tillräckliga resurser för att möta de nya kraven. Förvaltningen svarade att en remiss rörande dessa frågor kommer att behandlas av nämnden vid nästa sammanträde.

Lillemor Larsson, kansli- och personalchef, besvarade tidigare väckta frågor gällande bussförbindelse till Molkomsbacken, gångväg till Postiljonens äldreboende och ett nybyggt hus i Tallkrogen.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 213-216

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 1

Protokoll 2003-11-27

§ 212

Skrivelse ang kv Perstorp, Farsta

Vid Farsta sjukhem har från början iordningställts två hårdgjorda parkeringsplatser. Den ena av dessa har visat sig vara överflödig och tankar på att utnyttja denna yta för bostäder väcktes för något decennium sedan. Läget är attraktivt med möjlighet att ordna fri utsikt mot Drevviken och Hökarängsbadet. En bullervall som skydd mot Nynäsvägen finns redan på plats. Kollektivtrafik finns redan med goda bussförbindelser med Farsta centrum och Sköndal.

Nu har ett förslag tagits fram som innebär att man skulle bygga två skivhus i sex våningar längs Ekebergabacken med fönster mot Nynäsvägen och sjukhuset med endast gavlarna vettande mot sjöutsikten. Vi ställer oss frågande till om detta sätt att bygga verkligen passar in i miljön och om detta är bästa sättet att tillvarata möjligheterna att tillskapa en miljö med sjöutsikt. Projektet, med sina två höga skivhus, får inte bli ett fantasilöst utnyttjande av en så välbelägen tomt.

Ambitionen måste vara att få flera bostäder, som här seniorboenden, och att de ska vara ett värdefullt tillskott av attraktiva bostäder i harmoni med befintligt miljö. Vi vill att förvaltningen återkommer till nämnden med en genomgång av ärendets handläggning i staden som kan ligga till grund för en eventuell begäran av justeringar angående utbyggnaden av kv Perstorp.

2003-11-27

Madeleine Sjöstedt m fl (fp)