Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-03-24

Sammanträde 2004-03-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Anmälningsärenden enligt förteckning

3 Återremitterat ärende. Utseende av en ersättare i lokala handikapprådet för 2004

Dnr: 002-500/2003

I ärendet lämnas förslag till ersättare i lokala handikapprådet avseende vakant plats i enlighet med utfyllnadsnominering.
Vidare lämnas en rapport över tilltänkta anpassningar av förvaltningens lokaler för att möjliggöra den föreslagna ersättarens deltagande i sammanträdena.
Ärendet återremitterades vid sammanträdet den 17 februari 2004.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

REMISSER/YTTRANDEN

4 Yttrande över revisionsrapport angående ej verkställda beslut och domar

Dnr: 104-40/2004

Stadsdelsnämnden har för yttrande tillställts revisionskontorets rapport över ej verkställda beslut och domar inom omsorgen om funktionshindrade i Stockholms stad.
I rapporten betonar revisorerna särskilt vikten av att stadsdelsnämnderna följer tillämpningen av lagar och riktlinjer inom stadsdelen för att garantera hög rättssäkerhet inom omsorgen om funktionshindrade. Revisorernas bedömning är att det finns en uppenbar risk att staden kommer att drabbas av sanktionsavgifter på grund av att bedömt behov av bostäder med särskild service inte kan verkställas inom rimlig tid. Enligt revisionskontoret bör nämndernas planering och framförhållning ha siktet inställt på att staden inte kommer att åläggas att betala sanktionsavgifter till staten.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

5 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Yxlan m.m. i stadsdelen Farsta

Dnr: 302-41/2004

Stadsdelsnämnden behandlade den 25 september 2003 ett remitterat program för planläggning av kvarteret Yxlan m.m.
I detta ärende lämnar stadsdelsförvaltningen förslag till yttrande över stadsbyggnadskontorets nu inkomna förslag till detaljplan för kvarteret Yxlan m.m. i stadsdelen Farsta. Planen medger att två nya punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter byggs på Säfflegatans nordöstra sida. Byggherre för projektet är Svenska Bostäder AB. Säfflegatan föreslås övergå till kvartersmark och utnyttjas till parkeringsplatser för de boende. Byggstart beräknas till fjärde kvartalet 2004.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

SEKRETESSÄRENDEN

6 Driften av Edö servicehus, gruppboende och ålderdomshem

Dnr: 504-132/2004

Driften av Edö servicehus upphandlades första gången 1998 och sköttes under perioden februari 1999 till och med januari 2002 av Svensk Äldreomsorg AB. Under 2001 genomfördes en förnyad upphandling, som vanns av Rosengården i Hägersten AB. Under 2003 övertog Actica AB driften genom uppköp av Rosengården i Hägersten AB.
I februari 2003 överenskoms om förlängning av avtalet till och med 31 januari 2005, då det upphör att gälla. Beslut måste därför fattas om huruvida verksamheten ska övertas i stadsdelsförvaltningens regi utan föregående upphandling, eller om driften av verksamheten ska anbudsupphandlas.
Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden beslutar överta driften av Edö servicehus, gruppboende och ålderdomshem i stadsdelsförvaltningens regi i och med att nu gällande avtal löper ut och att nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med en genomförandeplan inför övertagandet samt en analys av hur de administrativa resurserna påverkas av övertagandet.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

7 Ny gruppbostad i Sköndals centrum, kvarteret Wienerbrödet

Dnr: 505-125/2004

Den 26 mars 2002 beslutade stadsdelsnämnden att utredning och planering skulle genomföras för bland annat två gruppbostäder i Sköndals centrum. Projekteringen av en av dessa har nu resulterat i ett förslag till hyresavtal.
Gruppbostaden byggs av HSB Bostad. Bostäderna, som består av bostadsrätter, köps av gatu- och fastighetskontoret, som i sin tur upplåter bostäderna med hyresrätt till stadsdelsförvaltningen. För separata utrymmen avsedda för rullstolar, förråd och tvättstuga upprättas hyresavtal direkt med bostadsrättsföreningen. Inflyttning beräknas kunna ske fjärde kvartalet 2004.
Genomförandegruppen för utbyggnad av särskilda boendeformer har granskat projektet och tillstyrker dess fullföljande. Stadsdelsförvaltningen föreslår att förvaltningen får nämndens uppdrag att teckna hyresavtal samt att stimulansmedel om sammanlagt 2,3 miljoner kronor begärs hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

8 Ansökan om medel för en fortsättning av Equalprojektet ResursUtbyte

Dnr: 500-83/2004

EU har inom Europeiska socialfonden skapat gemenskapsinitiativet Equal för att bekämpa diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden. Equalprogrammet ska fungera transnationellt för utveckling och spridning av nya sätt att genomföra arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Projektet ResursUtbyte syftar till att förkorta tiden från uppehållstillstånd till arbete för nyanlända flyktingar och invandrare genom att utveckla och genomföra en modell för arbetsplatsförlagd introduktion i skolan. Målet för den nyanlände är egen försörjning, helt eller delvis.
I detta ärende föreslår stadsdelsförvaltningen att ansökan om medel inges till Kompetensfonden och Svenska ESF-rådet för att sprida och genomföra ResursUtbytes modell för arbetsplatsförlagd introduktion.

Handläggare: Gunilla Sivander, 08-508 18 021

9 Projekt för återvinning av halkbekämpningssand

Dnr: 300-153/2004

Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Enskede-Årsta, Älvsjö, Vantör, Farsta och Skarpnäck har gemensamt tagit fram underlag till ett projekt för återvinning och återanvändning av halkbekämpningssand.
Projektets syfte är att, med sikte på en bättre miljö och ekonomi, minska förvaltningarnas inköp och deponering av halkbekämpningssand genom att utarbeta metoder så att förvaltningarna själva ska kunna återvinna sand för återanvändning.
De deltagande stadsdelsförvaltningarna föreslår sina respektive stadsdelsnämnder att tillsammans söka medel ur den s.k. Miljömiljarden för ett gemensamt genomförande av projektet.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

10 Ändring av parkeringsregler i Farsta stadsdelsområde

Dnr: 305-154/2004

För att förbättra och effektivisera höststädningen inom Farsta stadsdelsområde föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden att vinterns parkeringsregler tidigareläggs en månad och börjar gälla från och med den 1 november.
Nu gällande parkeringsregler under vintern innebär att parkeringsförbud råder på ett antal gator inom området mellan kl. 08.00-16.00 från och med den 1 december till och med den 15 maj.

Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

11 Ekonomisk månadsrapport per den 29 februari 2004

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 29 februari 2004.

Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

12 Information och frågor från nämnden

13 Stadsdelsdirektörens information

14 Övriga frågor

_____________________
Sluten del av sammanträdet
Ärenden:

1. Information från socialtjänstförvaltningen, Preventionscentrum Stockholm - Precens
2. Ingripande med stöd av alkohollagen
3. Ingripande med stöd av alkohollagen.

§53 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2004-04-02.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2004-03-03.

§54 Anmälningsärenden enligt förteckning

Förvaltningen besvarade fråga från ersättaren Thomas Backlund (fp) gällande verksamhetskontrollens promemoria "Granskning av livsmedelsinköp", som anmälts till stadsdelsnämnden.

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§55 Återremitterat ärende. Utseende av en ersättare i lokala handikapprådet...

Stadsdelsnämnden utsåg den 18 december 2003 fem ledamöter och fyra ersättare i det lokala nämndanknutna handikapprådet för 2004 i enlighet med nomineringarna. En utfyllnadsnominering har inkommit och avser den vakanta ersättarplatsen. Förvaltningen föreslår att nämnden utser en ersättare på den vakanta platsen i enlighet med nomineringen. Vidare lämnas en rapport över tilltänkta anpassningar av förvaltningens lokaler för att möjliggöra den föreslagna ersättarens deltagande i sammanträdena. Ärendet återremitterades vid sammanträdet den 17 februari 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-08, dnr 002-500/2003.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

§56 Yttrande över revisionsrapport angående ej verkställda beslut och domar

Stadsdelsnämnden har för yttrande tillställts revisionskontorets rapport över ej verkställda beslut och domar inom omsorgen om funktionshindrade i Stockholms stad. I rapporten betonar revisorerna särskilt vikten av att stadsdelsnämnderna följer tillämpningen av lagar och riktlinjer inom stadsdelen för att garantera hög rättssäkerhet inom omsorgen om funktionshindrade. Revisorernas bedömning är att det finns en uppenbar risk att staden kommer att drabbas av sanktionsavgifter på grund av att bedömt behov av bostäder med särskild service inte kan verkställas inom rimlig tid. Enligt revisionskontoret bör nämndernas planering och framförhållning ha siktet inställt på att staden inte kommer att åläggas att betala sanktionsavgifter till staten. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-26, dnr 104-40/2004.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Det förefaller finnas en hel del att önska vad gäller förmågan att leva upp till beslut och domar i staden. Detta är inte acceptabelt och vi är glada att Farsta stadsdelsförvaltning tillhör den del som har lyckats i detta arbete. Det är viktigt att man centralt tar dessa signaler på stort allvar och vidtar omedelbara åtgärder så att invånarna i Stockholm kan lita på att de erbjuds det stöd de har laglig rätt till."

§57 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Yxlan m.m. i stadsdelen...

Stadsdelsnämnden behandlade den 25 september 2003 ett remitterat program för planläggning av kvarteret Yxlan m.m. I detta ärende lämnar stadsdelsförvaltningen förslag till yttrande över stadsbyggnadskontorets nu inkomna förslag till detaljplan för kvarteret Yxlan m.m. i stadsdelen Farsta. Planen medger att två nya punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter byggs på Säfflegatans nordöstra sida. Byggherre för projektet är Svenska Bostäder AB. Säfflegatan föreslås övergå till kvartersmark och utnyttjas till parkeringsplatser för de boende. Byggstart beräknas till fjärde kvartalet 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-09, dnr 302-41/2004.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen skulle överlämnas och i huvudsak åberopas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

    2.   Att därutöver anföra följande;

En förtätning och ökad bebyggelse inom stadsdelen är mycket viktigt för att säkra bostäder även i framtiden. Vi stöder därför förslaget till nybebyggelse i kvarteret Yxlan.

Vi kan emellertid inte ställa oss bakom en lägenhetsfördelning som prioriterar smålägenheter. Vi anser även att lägenhetsbeståndet i vår stadsdel bör vara varierat och erbjuda olika upplåtelseformer, d v s erbjuda såväl hyresrätter som bostadsrätter i olika storlekar. Det är mycket olyckligt att stadsbyggnadskontoret inte tagit intryck av stadsdelsnämndens tidigare klara rekommendation om att 0,7 p-plaster per lägenhet är för lite. Det verkar vara ett mycket tydligt innerstadsperspektiv i kontorets förslag som vi förutsätter att de politiska församlingarna som hanterar ärendet ändrar på.

I övrigt hänvisar vi till vårt yttrande i samband med programremissen den 25 september 2003."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) enligt följande:

"Nämnden instämmer i förvaltningens synpunkter om att 0,7 parkeringsplatser per lägenhet är för litet. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas anordna fler parkeringsplatser, dock utan att inkräkta på grönområdena."

§58 Driften av Edö servicehus, gruppboende och ålderdomshem

Driften av Edö servicehus upphandlades första gången 1998 och sköttes under perioden februari 1999 till och med januari 2002 av Svensk Äldreomsorg AB. Under 2001 genomfördes en förnyad upphandling, som vanns av Rosengården i Hägersten AB. Under 2003 övertog Actica AB driften genom uppköp av Rosengården i Hägersten AB. I februari 2003 överenskoms om förlängning av avtalet till och med 31 januari 2005, då det upphör att gälla. Beslut måste därför fattas om huruvida verksamheten ska övertas i stadsdelsförvaltningens regi utan föregående upphandling, eller om driften av verksamheten ska anbudsupphandlas. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden beslutar överta driften av Edö servicehus, gruppboende och ålderdomshem i stadsdelsförvaltningens regi i och med att nu gällande avtal löper ut och att nämnden uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med en genomförandeplan inför övertagandet samt en analys av hur de administrativa resurserna påverkas av övertagandet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-04, dnr 504-132/2004.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

Votering begärdes.

Ordföranden förklarade att votering skulle genomföras och föreslog följande voteringsproposition, som godkändes av nämnden: Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som inte vill det röstar nej. Vinner ja, har nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

Omröstningen verkställdes och utföll med 7 ja och 6 nej.

Ja svarade ordföranden Tomas Rudin (s), ledamöterna Gunnar Sandell (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättarna Inga Näslund (s), Anita Fehrnström (s), Harry Wikner (s) och Ola Karlsson (v).

Nej svarade vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm (m), Lennart Isacsson (m), Cecilia Nordenfelt (m), Inga-Lill Persson (fp) och Bertil Fredriksson (kd).

Efter genomförd rösträkning förklarade sig ordföranden finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att överta driften av Edö servicehus, gruppboende och ålderdomshem i förvaltningens regi i och med att nu gällande avtal löper ut den 31 januari 2005.
 2. Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att återkomma med en genomförandeplan inför övertagandet.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Att avslå förvaltningens förslag till beslut

2. Att därutöver anföra följande;

Det är djupt olyckligt att det inte längre är rationella argument utan vänsterdogmer som styr Stockholm. Förvaltningen konstaterar i sitt tjänsteutlåtande om Edö att "man har under entreprenadtiden byggt upp en väl fungerande verksamhet". Ingen hävdar av sakliga skäl att det finns anledning att misstro att det är ett gott arbete som idag sker på Edö. Ändå ska nu verksamheten tas över i kommunal regi – utan någon som helst möjlighet att mäta verksamheten mot andra alternativ. Detta handlar inte om att se till varken invånarnas eller de boendes bästa utan om vad socialdemokraterna tror gynnar den egna partitaktiken. Då spelar det ingen roll vilken kvalitet man får för de satsade pengarna. Kommunalt anställd personal gör alltid ett bättre jobb än om det är någon annan som betalar deras lön – så lyder vänsterretoriken.

Som påpekas i tjänsteutlåtandet finns det ett mycket stort behov av kontinuitet i driften av stora och komplexa verksamheter av både kvalitets skäl och ekonomiska skäl. Om man, som majoriteten sagt, haft synpunkter på den verksamhet som utförts borde man för länge sedan agerat! Det är förödande och ett uttryck för maktfullkomlighet att inte ens låta den ledning som enligt förvaltningen gjort ett gott arbete få en chans att konkurrera om att få fortsätta med detta på samma villkor som kommer att råda för den kommunala regim som nu tillträder (vi förutsätter att mera resurser nu kommer att tillföras!). Vi vänder oss med kraft mot denna politik."

§59 Ny gruppbostad i Sköndals centrum, kvarteret Wienerbrödet

Den 26 mars 2002 beslutade stadsdelsnämnden att utredning och planering skulle genomföras för bland annat två gruppbostäder i Sköndals centrum. Projekteringen av en av dessa har nu resulterat i ett förslag till hyresavtal. Gruppbostaden byggs av HSB Bostad. Bostäderna, som består av bostadsrätter, köps av gatu- och fastighetskontoret, som i sin tur upplåter bostäderna med hyresrätt till stadsdelsförvaltningen. För separata utrymmen avsedda för rullstolar, förråd och tvättstuga upprättas hyresavtal direkt med bostadsrättsföreningen. Inflyttning beräknas kunna ske fjärde kvartalet 2004. Genomförandegruppen för utbyggnad av särskilda boendeformer har granskat projektet och tillstyrker dess fullföljande. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-05, dnr 505-125/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att begära kommunstyrelsens godkännande av projektets genomförande samt ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansmedel uppgående till 1,5 mnkr för fem nya lägenheter och 0,5 mnkr för startkostnader avseende gruppbostaden samt 0,3 mnkr avseende nytillkommen servicelägenhet för LSS-boende.
 2. Farsta stadsdelsnämnd beslutar vidare att uppdra åt förvaltningen att efter kommunstyrelsens godkännande teckna hyresavtal avseende en gruppbostad samt en servicelägenhet för LSS-boende i kvarteret Wienerbrödet enligt i ärendet redovisade villkor.

§60 Ansökan om medel för en fortsättning av Equalprojektet ResursUtbyte

EU har inom Europeiska socialfonden skapat gemenskapsinitiativet Equal för att bekämpa diskriminering och utestängning från arbetsmarknaden. Equalprogrammet ska fungera transnationellt för utveckling och spridning av nya sätt att genomföra arbetsmarknadsåtgärder i syfte att underlätta inträdet på arbetsmarknaden. Projektet ResursUtbyte syftar till att förkorta tiden från uppehållstillstånd till arbete för nyanlända flyktingar och invandrare genom att utveckla och genomföra en modell för arbetsplatsförlagd introduktion i skolan. Målet för den nyanlände är egen försörjning, helt eller delvis. I detta ärende föreslår stadsdelsförvaltningen att ansökan om medel inges till Kompetensfonden och Svenska ESF-rådet för att sprida och genomföra ResursUtbytes modell för arbetsplatsförlagd introduktion. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-23, dnr 500-83/2004.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att ansöka om medel från Kompetensfonden och Svenska ESF-rådet för att sprida och implementera ResursUtbytes modell för arbetsplatsförlagd introduktion.
 2. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande för kännedom till arbetsmarknads- och integrationsberedningen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. att avstyrka förslaget att ansöka om medel från kompetensfonden och svenska ESF-rådet

2. att nämnden ser till att Equalprojektet resurs Utbyte kommer till kännedom för arbetsmarknads- och integrationsberedningen och dess nämnd och att därutöver anföra följande

Detta viktiga projekt är ett i raden av vad som borde ingå i stadsdelens ordinarie verksamhet och som även borde få fäste inom hela Stockholm stad. Istället finns det stor risk att vänstermajoriteten låter kompetensfonden stå för kostnaderna. Detta innebär i realiteten att man låter investeringspengar bekosta driftverksamhet i strid men gällande lagstiftning och en sådan ordning är inte acceptabel.

Det viktiga arbetet med att validera, en metod att kartlägga och dokumentera de faktiska kunskaperna och den kompetens som en individ tillägnat sig genom formellt lärande och icke formellt lärande bör dessutom permanentas och att via kompetensfonden fortsätta detta projekt är ingen lösning. Validering som hjälper främst flyktingar och andra att snabbare komma in på arbetsmarknaden bör ingå i den ordinarie verksamheten. Equalprojektet resurs Utbyte bedriver en framgångsrik verksamhet som bör permanentas och därmed inrymmas i stadsdelsnämndens ordinarie budget med tanke på att den förda vänsterpolitiken de senaste 18 månaderna varit förödande för de människor som idag inte finner arbete på den ordinarie arbetsmarknaden p.g.a. exempelvis otillräckliga kunskaper i svenska."

§61 Projekt för återvinning av halkbekämpningssand

Stadsdelsförvaltningarna Skärholmen, Hägersten, Liljeholmen, Enskede-Årsta, Älvsjö, Vantör, Farsta och Skarpnäck har gemensamt tagit fram underlag till ett projekt för återvinning och återanvändning av halkbekämpningssand. Projektets syfte är, att med sikte på en bättre miljö och ekonomi, minska förvaltningarnas inköp och deponering av halkbekämpningssand. De deltagande stadsdelsförvaltningarna föreslår sina respektive stadsdelsnämnder att tillsammans söka medel ur den s.k. Miljömiljarden för ett gemensamt genomförande av projektet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-23, dnr 300-153/2004.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

Ordföranden Tomas Rudin (s) lade fram ett tilläggsförslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på framställda yrkanden och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag samt tilläggsförslaget.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att tillsammans med övriga i projektet ingående stadsdelsnämnder ansöka om tretton miljoner femhundratrettioen tusen kronor ur Miljömiljarden för projekt för återvinning av halkbekämpningssand.
 2. Beslutet gäller under förutsättning att en kontrollstation införs och att en rapport tillställs stadsdelsnämnden under hösten 2005 i syfte att utforska och säkerställa godtagbara nivåer av buller och lokala utsläpp.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"De åtgärder som föreslås är mycket lovvärda och det är tråkigt att vänstermajoriteten väljer en finansieringsform som är av engångskaraktär i stället för att inarbeta miljöarbetet till en naturlig del av stadsdelsnämndens verksamhet.

Detta projekt skulle aldrig den nuvarande majoriteten kunna starta om inte miljömiljarden uppstått, dessutom är det ett felaktigt sätt att använda skattebetalarnas pengar. I den mån medel skall avsättas för miljöförstärkande åtgärder bör det redan från början tas inom den ordinarie budgeten."

§62 Ändring av parkeringsregler i Farsta stadsdelsområde

För att förbättra och effektivisera höststädningen inom Farsta stadsdelsområde föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden hemställer hos gatu- och fastighetsnämnden att vinterns parkeringsregler tidigareläggs en månad och börjar gälla från och med den 1 november. Nu gällande parkeringsregler under vintern innebär att parkeringsförbud råder på ett antal gator inom området mellan kl. 08.00-16.00 från och med den 1 december till och med den 15 maj. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-02-16, dnr 305-154/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

§63 Ekonomisk månadsrapport per den 29 februari 2004

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas budgetläget per den 29 februari 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-03-15, dnr 103-101/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger månadsrapporten till handlingarna.

§64 Information och frågor från nämnden

Frågor väcktes om sommarkoloniverksamheten, bland annat gällande antalet sökande i området och antalet som erhållit plats enligt förstahandsvalet. Förvaltningen återkommer med allmän information om kolloverksamheten vid nästa sammanträde genom förvaltningens handläggare av dessa frågor.

Ersättaren Agnes Thörnblom (mp) väckte, med anledning av en artikel i DN, en fråga om hur snabbt barn med psykiska problem kan få hjälp inom Farsta stadsdelsområde. Förvaltningen kunde för tillfället inte lämna säkra uppgifter om väntetiderna till BUP, som ingår i landstingets ansvarsområde.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) väckte en fråga om förvaltningens möjligheter att påverka den rådande trafiksituationen utanför Hemköp i Sköndal. Förvaltningen för frågan vidare till gatu- och fastighetskontoret.

§65 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att en planeringsdag för nämnden preliminärt kommer att genomföras den 24 september.

§66 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ § 67-69