Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-09-23

Sammanträde 2004-09-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Anna-Sofia Holmquist, verksam vid gatu- och fastighetskontorets avdelning för str Läs mer...ategisk trafikplanering, informerar och svarar på frågor om förslaget till trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 Tertialrapport 2 för 2004

Dnr: 103-102/2004

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
Stadsdelsnämndens budget redovisas, vid sidan av övriga budgetärenden, sedan 2003 i tertialrapporter istället för som tidigare i kvartalsrapporter.


Handläggare: Marianne Andersson, 508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

4 Yttrande över remiss gällande Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram för åren 2005-2010

Dnr: 305-322/2004

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till trafiksäkerhetsprogram till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande.
Föreliggande förslag är en revidering av Trafiksäkerhetsprogram 2000, som gatu- och fastighetsnämnden godkände den 6 februari 2001. Programmet visar hur Stockholms stad vill inrikta trafiksäkerhetsarbetet under perioden 2005-2010. I programmet beskrivs en trafiksäkerhetspolicy, mål för hur antalet skadade och dödade i vägtrafiken ska minska samt strategier och åtgärder för att nå målen.
I förslaget lyfter man särskilt fram en säker närmiljö för barn och en säker trafikmiljö för äldre trafikanter. Förvaltningens uppfattning är att det är motiverat att även lyfta fram trafikmiljön för funktionshindrade, då olika funktionshinder ställer olika krav på åtgärder för en säker trafikmiljö.
Förvaltningen anser även att man särskilt bör belysa de problem som uppstår då köer bildas på stadens infartsleder. Då används huvudgatorna inom ytterstadens bostadsområden som "smitvägar" och får därmed en avsevärt högre trafikbelastning än de är avsedda för.


Handläggare: Jan Ekman, 508 18 033

5 Remiss angående "Förslag till 30-zoner i Stockholm"

Dnr: 305-288/2004

Stockholms gatu- och fastighetskontor har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd ”Förslag till 30-zoner i Stockholm”.
Gatu- och fastighetsnämnden (GFN) beslutade i april 2003 att införa hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen (30-zoner) i stadens bostadsområden och uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret (GFK) att planera för införandet. GFK informerade om införandet av 30-zoner vid stadsdelsnämndernas sammanträden. Farsta stadsdelsnämnd informerades den 3 mars 2004. Därefter har revideringar av det ursprungliga förslaget gjorts och ett konkretiserat förslag avseende zonerna i Farsta och övriga stadsdelsområden utarbetats och föreligger nu i form av den remitterade promemorian och ett kartmaterial. Efter remissbehandling, eventuella justeringar och behandling i GFN är ambitionen att genomförande ska ske i samband med skolstarten i januari 2005.
Förslaget innebär i korthet att lokalgator inom bostadsområden generellt hastighetsbegränsas till 30 kilometer i timmen, medan huvudgator behåller nuvarande hastighetsgränser. Områden som avses bli 30-zoner och gator som klassas som huvudgator framgår av kartmaterial som bifogats ärendet.
Stadsdelsförvaltningen anser att den avvägning, d.v.s. klassificering av stadsdelsområdets gator, som gatu- och fastighetskontoret gjort är rimlig. Problem med otillåtet höga hastigheter på genomfarts-/huvudvägar bör avhjälpas med andra åtgärder såsom fysiska farthinder, intensifierad övervakning etc. Val av lämpliga platser och åtgärder bör tas fram inom det kommande arbetet med Trafiksäkerhetsprogrammet för åren 2005-2010.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 508 18 161

6 Remiss angående översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder

Dnr: 504-388/2004

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd remitterat ett förslag till översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder.
I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av schablonsystemet. Arbetet har bedrivits inom en arbetsgrupp med företrädare för socialtjänstförvaltningen, stadsledningskontoret, utrednings- och statistikkontoret (USK) samt stadsdelsförvaltningarna Bromma, Katarina-Sofia, Skarpnäck och Farsta.
Syftet med förslaget är att göra de s.k. fördelningsnycklarna mer opåverkbara. De två variabler som grundar sig på stadsdelsförvaltningarnas beslut om insatser, hemtjänst/personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på mer än 90 timmar per månad, föreslås därför utgå till förmån för två nya, mer objektiva variabler. Som nya faktorer föreslås andelen personer med LASS-ersättning respektive färdtjänst i stadsdelsområdet. (LASS-ersättning innebär ersättning av allmänna medel för kostnader för personlig assistans enligt lagen om assistansersättning (LASS) till personer som omfattas av LSS.)
I denna översyn ingår endast förslag till förändringar avseende det fasta anslaget. Den prestationsrelaterade delen av anslaget – ersättning för gruppboende, daglig verksamhet, barnboende och korttidsvistelse – föreslås bli föremål för fortsatt utredning.


Handläggare: Margareta Eriksson, 508 18 049

7 Remiss angående förslag till informationsteknisk plattform för Stockholms stad

Dnr: 011-291/2004

Förslaget till informationsteknisk plattform för Stockholms stad har utarbetats inom stadsledningskontorets IT-avdelning och har tillställts stadens samtliga nämnder och bolag för yttrande inför kommunstyrelsens behandling av ärendet.
Stockholms stads e-strategi fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2001 och utgör det övergripande regelverket för stadens långsiktiga inriktning beträffande informationsteknikens roll, utveckling och hantering inom staden.
Den informationstekniska plattformen redovisar de tekniska val som staden gör för att realisera de mål som anges i e-strategin.
Den tekniska standarden ska baseras på en gemensam basnivå avseende egenskaper som tjänster, funktion, säkerhet, tillgänglighet etc. Standarden ska också möjliggöra olika driftformer utifrån för staden gemensamma beslut eller beslut som fattas av nämnd eller styrelse. Standarden ska möjliggöra ökad konkurrens och mångfald genom att olika aktörer kan leverera olika komponenter och tjänster inom den tekniska infrastrukturen.
Stadsdelsförvaltningen delar i stort de tekniska rekommendationer och vägval som föreslås i den informationstekniska plattformen men lägger också fram några synpunkter
- Bevakningen av utvecklingen av alternativa produkter/leverantörer till Microsoft bör utökas när det gäller kontorsstöd
- En föreslagen central datalagring befaras försvåra återsökning av data på lokal nivå
- Med utvecklingen av de tekniska möjligheterna bör följa en motsvarande ökning av kompetensen bland förvaltningens personal
- Generella önskemål finns om en fördjupad diskussion mellan stadens centrala IT-avdelning och förvaltningarna inför etablering av nya system/applikationer.


Handläggare: Stefan Tengbom, 508 18 162

SEKRETESSÄRENDEN

8 Genomförandebeslut angående renovering och ombyggnad av Gubbängsskolan

Dnr: 303-407/2004

Gubbängsskolan har länge varit i behov av en genomgripande renovering och modernisering. Inför en förestående omorganisation för år 7-9 finns det ett akut behov av byggnadstekniska åtgärder i ett antal lokaler. Orsaken till behovet av renovering och ombyggnad är att skolan är gammal och byggd på ett sätt som inte är anpassat till moderna undervisningsmetoder. Flera lokaler står idag oanvända på grund av att de inte är rustade för att kunna användas för undervisning eller någon annan typ av verksamhet.
Ingreppen som nu planeras är i huvudsak följande
– fler undervisningssalar tillskapas
– modernisering och renovering av en hemkunskapssal
– ventilationsåtgärder i vissa rum på grund av förhöjda fuktvärden
– förbättrad akustik i aulan
– höjning av undertak
– satsning på ökad tillgänglighet för personer med nedsatt rörelseförmåga och orienteringsförmåga
– åtgärder på grund av skärpta brandskyddskrav.


Handläggare: Lars Lindgren, 508 18 250

9 Gemensam upphandling av park- och lekutrustning för utomhusbruk

Dnr: 105-419/2004

Tidigare har park- och lekutrustning funnits att tillgå genom avtal som upphandlats av stadens tidigare enhet för centraliserad upphandling (MFO – Upphandling). När tidigare avtal gick ut meddelade Kommentusgruppen AB, som övertagit tidigare MFO – Upphandling, att de inte avsåg att göra någon ny stadsgemensam upphandling, vilket betyder att stadsdelsnämnderna nu måste genomföra denna upphandling i egen regi.
Samtliga åtta stadsdelsförvaltningar i söderort planerar att gå samman i en gemensam upphandlig av park- och lekutrustning. Avtalets beräknade årliga värde för samtliga ingående nämnder är ca 1,8 mnkr. Upphandlingen avses administreras av Farsta stadsdelsförvaltning. I arbetsgruppen för upphandlingens genomförande ingår upphandlare från stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck samt två verksamhetskunniga från samma förvaltningar. Avtalsstarten är beräknad till någon av de första månaderna 2005.


Handläggare: Stefan Tengbom, 508 18 162

10 Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder - Uppföljning av tillsynens resultat. Redovisning till länsstyrelsen av vidtagna åtgärder

Dnr: 505-254/2004

Länsstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden inkommer med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet av en tillsyn.
I december 2003 publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län resultatet av en tillsyn av kommunernas verksamhetsplanering och utbud av insatser som riktas till personer med psykiska funktionshinder. Rapporten skickades till länets samtliga kommuner och stadsdelar.
Länsstyrelsen har nu beslutat att följa upp vilka åtgärder kommunerna och stadsdelarna planerar att vidta eller redan har vidtagit med anledning av tillsynens resultat. Inom ramen för den nationella tillsynen har tillsynens tio viktigaste variabler valts ut. Det är dessa variabler som nu följs upp. Länsstyrelsen begär att varje kommun/stadsdel som inte uppfyller kraven på fler än sju variabler inkommer med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas gällande de variabler, vars krav ej uppfyllts. Farsta stadsdelsnämnd uppfyller sju av de tio variablerna.


Handläggare: Ann-Sofie Fröberg och Iris Birath, 508 19 210 o. 18 153

11 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Postiljonens äldreboende

Dnr: 500-420/2004

Stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar bland annat för uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i de särskilda boendeformerna. I ärendet redovisas resultatet av uppföljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Postiljonens äldreboende. Postiljonens äldreboende består av sex gruppboendeenheter för dementa med totalt 57 boende, en korttidsvårdsavdelning med sex platser samt fyra enheter med inriktning mot ålderdomshem med totalt 33 boende.
Uppföljningen skedde genom att ansvariga chefer fick besvara ett frågeformulär, följt av en intervju med anledning av svaren. Ett antal omvårdnadsjournaler granskades och i samband med det fördes samtal med sjuksköterskorna. Även läkemedelshanteringen granskades. Frågeformuläret bestod av frågor med de övergripande rubrikerna organisation, kvalitet samt hälso- och sjukvård/omvårdnad. De besvarade frågeformulären bifogas ärendet.


Handläggare: Maria Bergvall , 508 19 543

12 PM - Sammanställning av avvikelser inom hälso- och sjukvården januari-juni 2004

Dnr: 500-421/2004

Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar, rapporterar enheten avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och anger vilka åtgärder som vidtagits för att händelsen inte ska upprepas. Allvarligare avvikelser utreds av MAS, som också bedömer om avvikelsen faller under den s.k. Lex Maria. MAS sammanställer avvikelserna två gånger om året och återrapporterar till enheterna.
I promemorian redovisas rapporterade avvikelser inom stadsdelsområdet under första halvåret 2004. De vanligast förekommande avvikelserna rör läkemedelshantering och fallskador.


Handläggare: Maria Bergvall, 508 19 543

13 Rapport om förekomsten av MRSA (multiresistenta stafylokocker) i Farsta. Svar på skrivelse från Birgitta Holm m.fl. (m)

Dnr: 599-386/2004

Ledamoten i Farsta stadsdelsnämnd Birgitta Holm m.fl. (m) anmälde vid sammanträdet den 26 augusti en skrivelse, i vilken uppdrogs åt förvaltningen att lämna en redogörelse för smittsituationen i vår stadsdel under 2004 vad gäller MRSA (multiresistenta stafylokocker).
Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet en sammanfattande rapport över situationen i de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde, d.v.s. särskilda boenden samt hemtjänst i eget boende. Inget smittfall har rapporterats inom dessa verksamheter.


Handläggare: Annica Dominius, 508 18 120

14 Anmälan av inköp

Dnr: 100-210/2004

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av uppdragsutbildning samt konsult- och handledningstjänster under maj-juni 2004.


Handläggare: Marianne Andersson, 508 18 054

15 Information och frågor från nämnden

16 Stadsdelsdirektörens information

§157 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2004-09-27.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2004-08-26.

§158 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§159 Tertialrapport 2 för 2004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-13, dnr 103-102/2004, med bilagor.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamöterna Cecilia Nordenfelt m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande tertialrapport 2.
 2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 1,9 mnkr för stimulansbidrag inom förskolan.
 3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 0,9 mnkr för beställarstöd inom skolan.
 4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag med 0,4 mnkr för mottagande av lärarkandidater.
 5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer om budgetjustering för omslutningsförändringar med 9.6 mnkr inom anslag 1 och 2,0 mnkr inom anslag 2.
 6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Cecilia Nordenfelt m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Att bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. att återkomma till nämnden med en genomgång över vad den allt restriktivare biståndsbedömningen innebär för boende hos oss

3. att förvaltningen återkommer till nämnden med en redogörelse för effekterna av neddragningar inom skolan, för särskolan samt barn med särskilda behov,

4. att därutöver anföra

Det ekonomiska läget i Stockholm är mycket bekymmersamt. Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiv till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Att Farstas budget i stort sett är lika stor för 2004 som 2003, visar sig nu i de problem som finns i verksamheten och i att få pengarna att räcka ens till det allra viktigaste. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps. Skolans resurser begränsas och socialbidragsberoendet fortsätter öka.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna har ytterligare spätt på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service. Det är helt fel att Agenda 21-kontor, medborgarkontor och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

Den uteblivna pris- och lönekompensationen innebär direkta besparingar på de enskilda enheterna. Skolorna i Farsta har fått känna på neddragningar och de underskott som nu dyker upp är väntade men oroande. Besparingar drabbar enligt tertialrapporten såväl särskoleelever som elever i behov av särskilt stöd. Ett skäl till underskotten sägs vara att eleverna söker sig till andra skolor. Om den skolpolitik som staden nu slagit in på, där man prioriterar kringaktiviteter framför kunskap, får fortsätta lär dessa problem eskalera. Det finns anledning att känna stor oro. Beslutet att slopa Stockholmsproven måste rivas upp.

Att avisera kraftiga nedskärningar inom särskolan är hårresande. En politik som får sådana konsekvenser är djupt felaktig och stötande.

Den uteblivna pris- och lönekompensationen får också tydliga effekter inom äldreomsorgen där biståndsbedömningarna blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten. Vi har under det gångna året känt en stor oro kring dessa formuleringar i olika dokument hos oss. Biståndsbedömningar ska inte ske utifrån ekonomiska förhållanden utan utifrån den sökandes behov. Vi vill understryka att det är av yttersta vikt att stadsdelen i biståndsbedömning följer av Stockholms stad antagna riktlinjer. Vi kommer nogsamt att följa att dessa efterlevs. Vi vill också att förvaltningen återkommer med en genomgång för vad den striktare biståndsbedömningen under det senaste året inneburit i praktiken.

Förvaltningen konstaterar att antalet anmälningar till Individ och familjeomsorgen fortsätter att öka. Man gör också bedömningen att antalet anmälningar som inte behöver förorsaka någon åtgärd ökat. Vi hoppas förvaltningen gör en riktig bedömning och ser fram emot en redogörelse för hur så sker.

Oroande är också den utveckling som skett när det gäller försörjningsstöd – den största enskilda orsaken till stadsdelsnämndens underskott. På det senaste året har andelen bidragsberoende ökat med 8 procent i Stockholm, och målet att halvera andelen socialbidragsberoende från 1999 till 2004 kommer inte att nås. Vi kan konstatera att den förda politiken har fört till vägs ände.

Klotter är ett allvarligt problem, inte minst ur ett socialt perspektiv. Klottret förfular och förslummar vår stadsdel. Vår ambition är att stadsdelen ska arbeta aktivt med att omedelbart sanera allt klotter. Målet ska vara att allt klotter ska saneras inom 24 timmar. Verkligheten är dock sådan att inget klotter nu tas bort i vår stadsdel. Inte heller sköts parker och gräsmattor eftersom pengarna är slut. Man kan undra vart ett land och en stad är på väg där man inte längre har råd att ens få huvudstaden att se hyfsat trevlig ut…

Vi vill också föreslå att vi i Farsta inrättar ett pris till den del av vår stadsdel som förmår arbeta mest aktivt mot klotter och förstörelse. Vi tror att detta skulle kunna uppmuntra till grannsamverkan, nya idéer och aktiviteter som överhuvudtaget skulle vara positiva för utvecklingen hos oss.

Vi har med fasa tagit del av den senaste tidens uttryck för allt hårdare motsättningar och ökande rasism och främlingsfientlighet. Rasism och främlingsfientlighet finns även här hos oss i Farsta. Vi ser att stadsdelsförvaltningen arbetar kring dessa frågor och vill betona en fortsatt stor vaksamhet.

De reella besparingar som kommer att genomföras nästa år kommer att drabba de sämst ställda hårdast. Att gå in i en så tuff tid med ett underskott, som faktiskt uppgår till hela 21,1 mnkr, kommer att få förödande konsekvenser för dem som bor i Farsta – vilka det är som kommer att få betala till slut genom utebliven omsorg och kommunal service."

§160 Yttrande över remiss gällande Stockholms stads trafiksäkerhetsprogram f...

Kommunstyrelsen har remitterat förslag till trafiksäkerhetsprogram till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande. Förslaget är en revidering av Trafiksäkerhetsprogram 2000, som gatu- och fastighetsnämnden godkände den 6 februari 2001. Programmet visar hur Stockholms stad vill inrikta trafiksäkerhetsarbetet under perioden 2005-2010. I programmet beskrivs en trafiksäkerhetspolicy, mål för hur antalet skadade och dödade i vägtrafiken ska minska samt strategier och åtgärder för att nå målen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-30, dnr 305-322/2004.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Ledamöterna Cecilia Nordenfelt m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Nämnden hade således enats om följande beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att uppvakta Söderorts polisdistrikt och begära ökad närvaro för att öka trafiksäkerheten i vår stadsdel.
 3. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Polisens närvaro har en mycket dämpande effekt på trafikförseelser av olika slag. Det har man t.ex. kunnat märka då polisen då och nu mäter hastigheter utanför skolor. Även efter ett sådant tillfälle sänks hastigheterna dramatiskt. Vi vill se en bättre trafiksäkerhet i vår stadsdel. Ett mera aktivt polisarbete behövs. Nämnden bör uppvakta polisdistriktet med en sådan begäran.

    4.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§161 Remiss angående "Förslag till 30-zoner i Stockholm"

Stockholms gatu- och fastighetskontor har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd "Förslag till 30-zoner i Stockholm". Gatu- och fastighetsnämnden (GFN) beslutade i april 2003 att införa hastighetsbegränsningen 30 kilometer i timmen (30-zoner) i stadens bostadsområden och uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret (GFK) att planera för införandet. GFK informerade om införandet av 30-zoner vid stadsdelsnämndernas sammanträden. Farsta stadsdelsnämnd informerades den 3 mars 2004. Därefter har revideringar av det ursprungliga förslaget gjorts och ett konkretiserat förslag avseende zonerna i Farsta och övriga stadsdelsområden utarbetats och föreligger nu i form av den remitterade promemorian och ett kartmaterial. Efter remissbehandling, eventuella justeringar och behandling i GFN är ambitionen att genomförande ska ske i samband med skolstarten i januari 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-03, dnr 305-288/2004.

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) lade tillsammans med vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) fram ett gemensamt förslag till beslut innebärande att nämnden som sitt yttrande skulle överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamöterna Cecilia Nordenfelt m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig till det av övriga ledamöter framlagda förslaget till beslut.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) anslöt sig.

Nämnden hade således enats om följande beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande till gatu- och fastighetsnämnden överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande

Nämnden har uppvaktats via telefon, skrivelser och besök av många medborgare inom Farsta-området, vilka är mycket oroliga för trafikens höga fart och de risker den medför , främst för oskyddade trafikanter. Nämnden delar denna oro. Därför är det nödvändigt med 30-zoner i bostadsområdena. På vissa särskilt utsatta gator krävs därutöver även andra hastighetsdämpande åtgärder.

Vi delar därför inte gatu- o fastighetsnämndens och stadsdelsförvaltningens uppfattning om klassificering av gatorna. Nämnden vill genomföra försöksverksamhet med 30 km/tim som högsta hastighet på alla gator inom området, dock ej på de självklara huvudvägarna Nynäsvägen, Örbyleden och Magelungsvägen. Vi anser att det är lättare för alla trafikanter om 30-zon gäller inom så gott som hela gatunätet i vårt område.

Nämnden har noterat informationen om att de flesta gående (90 %) överlever om de blir påkörda av en bil som kör i 30 km/tim. Om bilen håller 50 km/tim dör däremot de flesta som blir påkörda. Vi anser att detta är avgörande argument för att begränsa hastigheten i bostadsområdena till 30 så långt det någonsin är möjligt.

Det är en efterlängtad åtgärd att 30-zoner införs i bostadsområdena i Farsta. För hög hastighet i tätbebyggt område är ett stort problem hos oss. Efterlevnaden av dessa hastighetsbegränsningar bör effektiviseras och intensifieras.

Särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) anslöt sig, anmäldes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"I huvudsak finns ett brett stöd för att utvidga områdena i ytterstaden där maxhastigheten är 30 km/h. Många stockholmare lever och bor oskyddat och trafiken finns ofta nära inpå förskolor, skolor, bostadsområden, äldreboenden, gångvägar och frilufts- och rekreationsområden.

Den behandling av genomförandet av utvidgade 30-zoner som inledningsvis föreslogs, utan remiss till stadsdelsnämnderna, var inte tillfredsställande. Det är angeläget att stadsdelsnämnderna, som stadens lokala organ med omfattande medborgarkontakter nu får möjlighet att yttra sig formellt över förslaget.

Efterlevnaden av hastighetssänkningar är den springande punkten i förslaget. Att trafikanterna sänker hastigheten och anpassar den efter de yttre förutsättningarna är i grunden en moralisk fråga. Att göra omfattande eftermätningar på de gator där hastigheten sänkts är därför mycket viktigt. Hastighetsdämpande åtgärder bör i de fall efterlevnaden är dålig bli resultatet. Därför behövs att medborgarna rapporterar sina upplevelser. Det vore också önskvärt att Polisen kunde skärpa sin hastighetsövervakning som ett led i genomförandet."

§162 Remiss angående översyn av resursfördelningssystem för omsorg om person...

Kommunstyrelsen har till Farsta stadsdelsnämnd remitterat ett förslag till översyn av resursfördelningssystem för omsorg om personer med funktionshinder. I samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2003 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna göra en översyn av schablonsystemet. Arbetet har bedrivits inom en arbetsgrupp med företrädare för socialtjänstförvaltningen, stadsledningskontoret, utrednings- och statistikkontoret (USK) samt stadsdelsförvaltningarna Bromma, Katarina-Sofia, Skarpnäck och Farsta. Syftet med förslaget är att göra de s.k. fördelningsnycklarna mer opåverkbara. De två variabler som grundar sig på stadsdelsförvaltningarnas beslut om insatser, hemtjänst/personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) på mer än 90 timmar per månad, föreslås därför utgå till förmån för två nya, mer objektiva variabler. Som nya faktorer föreslås andelen personer med LASS-ersättning respektive färdtjänst i stadsdelsområdet. I denna översyn ingår endast förslag till förändringar avseende det fasta anslaget. Den prestationsrelaterade delen av anslaget – ersättning för gruppboende, daglig verksamhet, barnboende och korttidsvistelse – föreslås bli föremål för fortsatt utredning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-07, dnr 504-388/2004.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som sitt yttrande till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§163 Remiss angående förslag till informationsteknisk plattform för Stockhol...

Förslaget till informationsteknisk plattform för Stockholms stad har utarbetats inom stadsledningskontorets IT-avdelning och tillställts stadens samtliga nämnder och bolag för yttrande inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Stockholms stads e-strategi fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2001 och utgör det övergripande regelverket för stadens långsiktiga inriktning beträffande informationsteknikens roll, utveckling och hantering inom staden. Den informationstekniska plattformen redovisar de tekniska val som staden gör för att realisera de mål som anges i e-strategin. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-26, dnr 011-291/2004.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att nämnden som sitt yttrande skulle överlämna och åberopa förvaltningens tjänsteutlåtande samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Nämnden är angelägen om kraftfulla satsningar i staden inom IT-området för att förbättra servicen mot medborgarna samt underlätta och effektivisera arbetet för medarbetarna. För att göra detta på ekonomiskt försvarbart sätt krävs standardisering och gemensamma satsningar.

Nämnden är även angelägen om program för genomförande av den s.k. 24-timmarsmyndigheten.

    3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§164 Genomförandebeslut angående renovering och ombyggnad av Gubbängsskolan

Gubbängsskolan har länge varit i behov av en genomgripande renovering och modernisering. Inför en förestående omorganisation för år 7-9 finns det ett akut behov av byggnadstekniska åtgärder i ett antal lokaler. Orsaken till behovet av renovering och ombyggnad är att skolan är gammal och byggd på ett sätt som inte är anpassat till moderna undervisningsmetoder. Flera lokaler står idag oanvända på grund av att de inte är rustade för att kunna användas för undervisning eller någon annan typ av skolverksamhet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-07, dnr 303-407/2004.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd begär godkännande från kommunstyrelsens ekonomiutskott av renoverings- och ombyggnadsprojektet i Gubbängsskolan, till en totalkostnad om cirka 7,7 mnkr, medförande en hyreshöjning om cirka 0,6 mnkr per år.
 2. Farsta stadsdelsnämnd ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att beställa renovering och ombyggnad av Gubbängsskolan, hus A-C, förutsatt att kommunstyrelsens ekonomiutskott givit sitt godkännande till detta.
 3. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Alla våra skolor ska planeras så att föreningar och andra intresserade lätt kan använda lokalerna när de ej används för skolverksamhet. Dessutom måste de anpassas för funktionshindrade, lokaler för möten med många deltagare kan då behöva särskild utrustning, t.ex. hörslinga. Detta genomföres successivt, hänsyn ska tas till detta vid renoveringen och ombyggnaden av Gubbängsskolan.

    4.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§165 Gemensam upphandling av park- och lekutrustning för utomhusbruk

Tidigare har park- och lekutrustning funnits att tillgå genom avtal som upphandlats av stadens tidigare enhet för centraliserad upphandling (MFO – Upphandling). När tidigare avtal gick ut meddelade Kommentusgruppen AB, som övertagit tidigare MFO – Upphandling, att de inte avsåg att göra någon ny stadsgemensam upphandling, vilket betyder att stadsdelsnämnderna nu måste genomföra denna upphandling i egen regi. Samtliga åtta stadsdelsförvaltningar i söderort planerar att gå samman i en gemensam upphandlig av park- och lekutrustning. Avtalets beräknade årliga värde för samtliga ingående nämnder är ca 1,8 mnkr. Upphandlingen avses administreras av Farsta stadsdelsförvaltning. I arbetsgruppen för upphandlingens genomförande ingår upphandlare från stadsdelsförvaltningarna Farsta och Skarpnäck samt två verksamhetskunniga från samma förvaltningar. Avtalsstarten är beräknad till någon av de första månaderna 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-24, dnr 105-419/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar delta i gemensam upphandling av park- och lekutrustning.
 2. Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att fatta samtliga för upphandlingen nödvändiga beslut, att teckna avtal med utsedda leverantörer samt att fatta övriga nödvändiga beslut som rör avtalet under avtalsperioden.

§166 Kommunernas insatser för personer med psykiska funktionshinder - Uppföl...

Länsstyrelsen har begärt att stadsdelsnämnden inkommer med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits med anledning av resultatet av en tillsyn. I december 2003 publicerade Länsstyrelsen i Stockholms län resultatet av en tillsyn av kommunernas verksamhetsplanering och utbud av insatser som riktas till personer med psykiska funktionshinder. Rapporten skickades till länets samtliga kommuner och stadsdelar. Länsstyrelsen har nu beslutat att följa upp vilka åtgärder kommunerna och stadsdelarna planerar att vidta eller redan har vidtagit med anledning av tillsynens resultat. Inom ramen för den nationella tillsynen har tillsynens tio viktigaste variabler valts ut. Det är dessa variabler som nu följs upp. Länsstyrelsen begär att varje kommun/stadsdel som inte uppfyller kraven på fler än sju variabler inkommer med en redovisning av vilka åtgärder som vidtagits/kommer att vidtas gällande de variabler, vars krav ej uppfyllts. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-08-04, dnr 505-254/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar med godkännande redovisningen till Länsstyrelsen i Stockholms län.

§167 Uppföljning av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Postiljonens äldreboe...

Stadsdelsförvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) ansvarar bland annat för uppföljning och granskning av hälso- och sjukvården i de särskilda boendeformerna. I ärendet redovisas resultatet av uppföljningen av hälso- och sjukvårdens kvalitet på Postiljonens äldreboende. Postiljonens äldreboende består av sex gruppboendeenheter för dementa med totalt 57 boende, en korttidsvårdsavdelning med sex platser samt fyra enheter med inriktning mot ålderdomshem med totalt 33 boende. Uppföljningen skedde genom att ansvariga chefer fick besvara ett frågeformulär, följt av en intervju med anledning av svaren. Ett antal omvårdnadsjournaler granskades och i samband med det fördes samtal med sjuksköterskorna. Även läkemedelshanteringen granskades. Frågeformuläret bestod av frågor med de övergripande rubrikerna organisation, kvalitet samt hälso- och sjukvård/omvårdnad. De besvarade frågeformulären bifogas ärendet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-06-29, dnr 500-420/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§168 PM - Sammanställning av avvikelser inom hälso- och sjukvården januari-j...

Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar, rapporterar enheten avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och anger vilka åtgärder som vidtagits för att händelsen inte ska upprepas. Allvarligare avvikelser utreds av MAS, som också bedömer om avvikelsen faller under den s.k. Lex Maria. MAS sammanställer avvikelserna två gånger om året och återrapporterar till enheterna. I promemorian redovisas rapporterade avvikelser inom stadsdelsområdet under första halvåret 2004. De vanligast förekommande avvikelserna rör läkemedelshantering och fallskador. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2004-08-05, dnr 500-421/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

§169 Rapport om förekomsten av MRSA (multiresistenta stafylokocker) i Farsta...

Ledamoten i Farsta stadsdelsnämnd Birgitta Holm m.fl. (m) anmälde vid sammanträdet den 26 augusti en skrivelse, i vilken uppdrogs åt förvaltningen att lämna en redogörelse för smittsituationen i vår stadsdel under 2004 vad gäller MRSA (multiresistenta stafylokocker). Stadsdelsförvaltningen lämnar i ärendet en sammanfattande rapport över situationen i de verksamheter som ligger inom nämndens ansvarsområde, d.v.s. särskilda boenden samt hemtjänst i eget boende. Inget smittfall har rapporterats inom dessa verksamheter. Förelåg stadsdelsförvaltningens rapport, dnr 599-386/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

§170 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av uppdragsutbildning samt konsult- och handledningstjänster under maj-juni 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning 2004-09-06, dnr 100-210/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§171 Information och frågor från nämnden

Ordföranden Tomas Rudin (s) hälsade å nämndens vägnar den nytillträdde ersättaren Vladan Boskovic (fp) välkommen.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde två skrivelser till förvaltningen för beredning under rubrikerna "En Martin Timell till pensionärerna" och "Måla Postens gråa buntlådor". Skrivelserna utgör bilaga 1 respektive bilaga 2 till detta protokoll.

Bertil Fredriksson uttryckte sin uppskattning över den av förvaltningen framtagna foldern "Synpunkter, klagomål, förslag" och frågade hur spridningen av trycksaken till allmänheten sker. Förvaltningen svarade att den finns att hämta vid förvaltningens samtliga verksamheter.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) väckte en fråga på förekommen anledning om hur många rum på Farsta sjukhem som bebos av mer än en person. Förvaltningen svarade att det finns 21 rum avsedda för två personer utöver enkelrummen.

Ledamoten Inger Stark (v) lade fram ett förslag om att bjuda in skolinspektörerna till novembersammanträdets öppna frågestund. Enligt ordföranden bör frågan först beredas i presidiet.

Nämnden förde en längre diskussion om tänkbara sätt att driva den nödvändiga utvecklingen av stadsdelen Fagersjö, särskilt centrumdelen. Frågor som berördes var bland annat boendeinflytande, former för möten och representation i dessa.

Ordföranden Tomas Rudin (s) förklarade sig mycket angelägen om att rubba det stagnerade läget och snarast få igång ett genomförande av behövliga åtgärder. Rudin förklarade vidare att praktiska hinder mot genomförandet finns, bland annat måste saneringsåtgärder vidtas innan utvecklingen av centrum kan fortsätta. Enligt Rudin måste också flera centrala förvaltningar parallellt med stadsdelsnämnden kontinuerligt delta i utvecklingsarbetet.

Madeleine Sjöstedt framhöll att det är rimligt och önskvärt att oppositionen är representerad och bjuds in till samråd och liknande möten.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) upplyste om att ett större möte kommer att anordnas i Fagersjö under november-december. Alla som kan tänkas önska delta i detta möte ska bjudas in. Vid detta tillfälle bör enligt Sandell ett samlat, genomarbetat förslag finnas klart att läggas fram.

Ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) betonade att den s.k. åtgärdslistan är en allmän angelägenhet och föreslog att hela nämnden till att börja med får tillgång till den.

§172 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar lade fram ett förslag om att presidiet inleder planeringsdagen den 19 oktober med ett möte kl. 08.00.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) uttryckte önskemål om att den tid som avsatts för beredningsgruppernas redovisningar under planeringsdagen kortas ned.

 

Gillis Hammar informerade om branden som utbröt på Värmlandsvägen i Farsta söndagen den 19 september. Det var en tvåplansvilla med åtta lägenheter som eldhärjades och totalförstördes. Villan beboddes av åtta personer med funktionshinder, som nu är hemlösa men har tillfälligt ordnat boende. Vid släckningsarbetet skadades tre brandmän, varav en fick kvarstanna på sjukhus. Förvaltningen återkommer med information om vad som bör göras härnäst.

Nämnden enades om att presidiet bevakar händelseutvecklingen och vidtar erforderliga åtgärder vid behov.

§173 Övriga frågor

Inga frågor förekom.

____________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2004-09-23

§ 171

 

Skrivelse till Farsta stadsdelsnämnd

En Martin Timell till pensionärerna

Hundratusen äldre svenskar skadas varje år. Fall är den vanligaste dödsorsaken av alla olyckor. Mer än dubbelt så många dör i fallolyckor som i vägtrafiken. Äldre är särskilt hårt drabbade, både i antal och sett till följderna. Varje år dör över tusen äldre till följd av fallolyckor. Drygt 40 000 skadas så allvarligt att de behöver sjukhusvård, över 60 000 skadas lindrigt.

De senaste åren har antalet fallolyckor bland äldre ökat, till och med snabbare än vad som kan motiveras av att de äldre totalt blivit fler. Prognoser pekar på en oroväckande ökning även de kommande åren. De äldre ramlar oftast i sina egna hem. Den vanligaste formen av fallolycka är fall i samma plan, där den äldre halkar eller snubblar, men olyckor sker även när enklare saker som att byta glödlampa, sätta upp gardiner med mera, ska utföras. Fallolyckor bland äldre kostar det svenska samhället omkring fem miljarder kronor varje år, en summa som väntas öka de kommande åren. Detta enligt NCO, Nationellt Centrum för erfarenhetsåterföring från olyckor, Räddningsverket och Socialstyrelsen.

I Höganäs har dock kommunen på några år lyckats halvera antalet fallolyckor. Detta genom att anställa en "Martin Timell", en person som är anställd av kommunen för att hjälpa äldre medborgare med riskfyllda vardagssysslor. Denna person hänger upp gardiner, byter glödlampor, spikar tavlor och annat som kan vara rent livsfarligt för den med darriga ben och en syn som sviker.

Resultatet är att antalet fallolyckor bland äldre på tre år har minskat med nära hälften och antalet frakturer med en tredjedel. Enligt ansvarig politiker i Höganäs har detta även minskat trycket på servicehemmen. Vissheten om att denna service finns gör att fler vågar bo kvar hemma längre. I Höganäs är tjänsten gratis för alla över 65 år.

Vi föreslår att stadsdelsnämnden beslutar

att erbjuda alla stadsdelens invånare över 65 år hjälp hemma med "riskfyllda" vardagssysslor.

Farsta den 23 september 2004

Bertil Fredriksson

Peter Molin

Kristdemokraterna

............................................................................................................................................................

BILAGA 2

Protokoll 2004-09-23

§ 171

 

Till

Farsta stadsdelsnämnd

Skrivelse

 

Måla Postens gråa buntlådor

Postens gråa buntlådor är ganska tråkiga. Men några har målats av konstnärer och blivit väldigt fina.

På Kungsholmen har flera lådor dekorerats genom ett samarbete mellan Posten och stadsdelsförvaltningen. Ett liknande projekt är nu på väg att dras igång av Katarina-Sofias stadsdelsnämnd. På Kungsholmen har Posten stått för färgkostnaden och för frakt och montering. För själva målandet har barn, ungdomar och konstnärer engagerats.

Detta borde göras även i Farsta. I stadsdelen Katarina-Sofia finns ett samarbete med Basis konstskola. Tanken med det samarbetet är att eleverna skulle kunna utföra arbetet i utbyte mot att de därefter kan få sina konstverk permanent utställda i stadsdelsområdet. Förvaltningen vill dock godkänna de målade lådorna innan de sätts upp så att de passar in i stadsmiljön.

Inom Farstas område finns cirka 200 gråa buntlådor. Tanken är att cirka 20 lådor ska dekoreras. Eventuellt kan fler lådor dekoreras i ett senare skede.

Vi föreslår därför stadsdelsnämnden att tillsammans med Posten låta barn, ungdomar och konstnärer dekorera ett antal av Postens gråa buntlådor.

 

Farsta 23 september 2004

 

Bertil Fredriksson

Peter Molin

Kristdemokraterna

_______________________________________________________________________________