Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-10-21

Sammanträde 2004-10-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter till frågestunden finns anmälda.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

REMISSER/YTTRANDEN

3 Remiss av motionen "Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen"

Dnr: 305-403/2004

Stadsdelsnämnden har för yttrande till kommunstyrelsen tillställts en motion från Folkpartiet Liberalerna angående folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen.
I motionen framförs bl.a. att införandet av trängselskatt saknar demokratisk legitimitet i Stockholm, att genomförda folkomröstningar i kranskommunerna visar att 81-82 % av invånarna där är emot trängselskatterna, att Folkpartiets ståndpunkt hela tiden varit att en folkomröstning skall genomföras innan biltullar införs, att alla medborgare i Stockholmsregionen som påverkas av biltullarna bör få påverka beslutet och att det viktiga samarbetet mellan regionens kommuner annars riskerar att undermineras. Motionärerna yrkar att Stockholms kommun ska ta initiativ inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för att samordna formulering av frågor och sammanräkning av röster inom hela stockholmsregionen inför folkomröstningen om biltullar.
Stadsdelsförvaltningen anför i tjänsteutlåtandet att om andra än röstberättigade i Stockholms stad ska ha inflytande över stadens beslut är det en politisk fråga som stadsdelsförvaltningen inte tar ställning till.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

4 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Dnr: 599-364/2004

Efter en hemställan från stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan om en stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker har kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret i uppdrag att ansvara för en översyn av 15 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, som reglerar förtäring av alkohol på offentlig plats inom kommungränsen. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att som underlag för denna översyn uppmana samtliga stadsdelsnämnder att utvärdera nu gällande förbudsområden och inkomma med förslag till förändringar.
Enligt remissen bör nämnderna för ytterstadsdelarna yttra sig om förbudet mot alkoholkonsumtion inom centrumanläggningar. Dessutom bör de överväga förbud inom andra avgränsade områden, t.ex. friluftsbad.
Nämnderna bör samråda med närpolis och göra en översyn av gällande förbud för skolgårdar och parklekar. Nämnderna har även möjlighet att föreslå ändringar i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.
Idag gäller alkoholförbud på de flesta centrumtorgen och alla skolgårdar och parklekar i stadsdelsområdet. De centrumtorg som har alkoholförbud sedan tidigare är Tallkrogen, Gubbängen, Hökarängen, Sköndal och Farsta.
Förvaltningen föreslår att Fagersjö och Farsta strand också skall medräknas när det gäller centrumtorg. I Farsta strand föreslås som nya förbudsområden dels området vid Stieg Trenters torg, inklusive pendeltågsstationens norra ingång, dels det som tidigare var ett centrum vid Brunskogsbacken. För Hökarängens centrum föreslås en utvidgning så att även en del av närområdet vid Hauptvägen och Fagersjövägen tas med. Även områden utanför fritidsgårdarna Morgongården och Mossens Gård föreslås bli förbudsområden. (Fritidsgårdarna i Farsta och Sköndal ligger redan inom centrumtorgens förbudsområden.)


Handläggare: Rita Zimmerhofer, Bosse Dannert och Jan Ekman, 08-508 18 127, 18 040 o. 18 033

5 Remiss om nytt serveringstillstånd för Restaurang Hökarängens Food HB

Dnr: 309-432/2004

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har utsänt en remiss till Farsta stadsdelsnämnd rörande ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering från Hökarängens Food Handelsbolag. Restaurangen heter idag Hökarängens Pizzeria och serverar pizza, kebab och sallad.
Ansökan avser endast rättigheter till servering av starköl och vin med en serveringstid kl. 11.00-23.00. Dessutom ansöks om tillstånd för uteservering kl. 11.00-21.00.
Kommunfullmäktige har framhållit att det är angeläget att stadsdelsnämnden yttrar sig över eventuella sociala olägenheter som kan befaras uppstå utifrån restaurangens läge i stadsdelen.
Stadsdelsförvaltningen ser efter hörande av fältassistenter och polis ingen anledning till invändning mot ansökan.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

6 ETT PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN - "Ungas röst i Farsta"

Dnr: 004-441/2004

Med utgångspunkt i stadsdelsnämndens beslut om inriktning för hur arbetet kring ungdomars inflytande och delaktighet ska utformas har ett projektförslag kallat "Ungas röst i Farsta" utarbetats inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.
Förslaget har initierats av fritidsledare verksamma inom stadsdelsförvaltningen. Uppdraget att bilda ett ungdomsråd ligger till grund för det processinriktade arbete som avses genomföras inom projektet.
Projektets målgrupp är tänkt att vara ungdomar i åldern 13-20 år.
Syftet med projektet är "att göra ungas röster hörda. Genom att utveckla forum/kanaler för inflytande får ungdomar dels möjlighet till ökat inflytande i den egna vardagen och i frågor som berör lokalsamhället, dels tillvaratas deras möjligheter att förverkliga idéer. Nya metoder och arbetssätt kommer att skapa förutsättningar för en strukturerad samverkan mellan skola och fritidsverksamhet".

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

7 ETT PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN - "Konsthall i Centraltvätteriet främjar grannskapsarbete i Hökarängen"

Dnr: 004-456/2004

Projektet, som i detta ärende underställs stadsdelsnämnden för godkännande, har utarbetats i samråd med Hökarängens stadsdelsråd, Kulturföreningen Moment, Stockholmshem, Familjebostäder samt tjänstemän från kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen. Idén har förankrats bland de boende i Hökarängen genom information och diskussion vid det s.k. framtidsseminariet i februari samt vid de lokala samverkansmötena för stadsdelsförnyelse under våren 2004. Samtal kring idén har även förts med rektor och bildlärare på Hökarängsskolan.
Enligt tjänsteutlåtandet syftar projektet till "att bygga ett centrum för konst i Farsta stadsdelsnämnd, att skapa en ny typ av mötesplats för de boende i Hökarängen genom att integrera en väl förankrad verksamhet (tvättstuga) med en konsthall och en utställning om Hökarängens historia samt att med fokus på ett ökat grannskapsarbete utveckla närdemokratin genom samtidskonstens pedagogik med målgruppen boende och skolelever i Hökarängen".
Tidplanen för projektets genomförande är följande: Konsthallen byggs upp under september-oktober 2004. Stadsdelsrådet och Kulturföreningen Moment förankrar under den tiden projektet hos boende och verksamma i Hökarängen. Moment skapar en utställning om Hökarängen i samarbete med boende, Stadsdelsrådet, Stockholmshem, Familjebostäder, Stadsmuseet, Arkitekturmuseet och övriga intresserade med planerad invigning i november. Ett utställningsprogram beräknas starta i januari 2005. Ambitionen är att bjuda in konstnärer, som på olika sätt arbetar aktivt med stadsdelen, till att verka på plats i konsthallen under en längre tid (4-6 månader).


Handläggare: Cecilia Frostenson, 08-508 18 251

8 Ny lokal för parkleken i Sköndal och flyttning av öppen förskola

Dnr: 402-449/2004

Vid branden i juni fick parkleken Håven så stora skador att en renovering av lokalerna skulle öka årshyran från 38 tusen kronor till preliminärt 82 tusen kronor. Parkleken Håven ligger vid utkanten av södra Sköndal. Det är önskvärt med en mer centralt belägen parklek i Sköndal. Den föreslagna nya parkleken Semlan vid Bagarfruvägens norra ände får en geografiskt bättre placering när det gäller möjligheten till samarbete med områdets båda skolor.
Fritidsklubbsverksamheten för Sandåkraskolan och Sköndalsskolan bedrivs idag i Sköndals fritidsgård, vars läge starkt begränsar barnens möjligheter till planerade och spontana utomhusaktiviteter.
Branden har lett till att förvaltningen fått tillfälle att se över placeringen av stadsdelens fyra öppna förskolor, belägna i Tallkrogen, Gubbängen, Sköndal och Farsta centrum. Ett önskemål är att få en jämnare geografisk placering av de öppna förskolorna. I Farsta strand finns ett stort behov av insatser för barnfamiljer. Med de ekonomiska ramar som gäller idag finns inga möjligheter att starta flera öppna förskolor. Därför föreslår förvaltningen att öppna förskolan i Sköndal avvecklas och att en ny öppnas i Farsta strand. Flyttningen medför varken ökade hyres- eller personalkostnader.


Handläggare: Jan Lilja, 08-508 18 145

9 Godkännande av resa i tjänsten

Dnr: 204-465/2004

Stockholms stad anordnar studieresor till de nya medlemsländerna i den europeiska unionen (EU). Målet är att genom aktiv omvärldsbevakning, ökad kompetens, vidgat erfarenhetsutbyte och nya samarbetspartners få bättre förutsättningar att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål för staden samt att utbyta erfarenheter mellan staden och de nya medlemsländernas huvudstäder i EU-arbetet. Stadens förvaltnings- och bolagschefer kommer under 2004 att besöka olika länder/städer. Stadsdelsdirektör Gillis Hammar kommer inom projektet att besöka Prag 17-20 november 2004.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

10 Utseende av en ersättare i lokala pensionärsrådet i Farsta

Dnr: 002-466/2004

I det nämndanknutna lokala pensionärsrådet har en plats som ersättare varit obesatt sedan årsskiftet. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har nominerat en ersättare, som stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden utse för tiden till och med år 2004.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

11 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2004

Dnr: 407-436/2004

I samband med beslut om stadens budget för år 2000 genomförde kommunfullmäktige förändringar av mål, ansvar och organisation för stadens sommarbarnsverksamhet. Syftet var att bredda utbudet av kolloarrangörer, öka valfriheten och möjligheterna för fler barn att få plats på kollo samt att sänka kostnaderna. Verksamhetsansvaret för kollo fördes därmed över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen upphandlar nu kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer.
I upphandlingen inför sommaren 2004, gemensamt genomförd av alla stadsdelsnämnder i staden, upphandlades ramavtal med tolv entreprenörer.
I beslutet om budget för år 2004 avsattes 2,6 miljoner kronor för kolloverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillföra stadsdelsnämnderna ytterligare medel för kolloverksamhet. Enligt beslutet tillfördes Farsta stadsdelsnämnd 325 tusen kronor, samma belopp som år 2003.
Avtalen gäller till och med sommaren 2004, med möjlighet till förlängning ett år. Förlängning av avtalen ska göras senast 31 oktober 2004.


Handläggare: Jan Lilja, 08-508 18 145

12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2004

Dnr: 103-101/2004

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 30 september 2004.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

13 Anmälan av inköp

Dnr: 100-210/2004

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av busstransporter, fastighetsnät och konferenstjänster under augusti-september 2004.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

16 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet
Ärenden:

1. Anmälningar enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) om allvarliga missförhållanden i omsorgerna om äldre eller funktionshindrade (Lex Sarah)
2. Yttrande till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
3. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel

§174 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2004-10-26.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2004-09-23.

§175 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§176 Remiss av motionen "Folkomröstning om trängselskatten i hela stockholmsregionen"

Stadsdelsnämnden har för yttrande till kommunstyrelsen tillställts en motion från Folkpartiet Liberalerna. I motionen framförs bl.a. att införandet av trängselskatt saknar demokratisk legitimitet i Stockholm, att genomförda folkomröstningar i kranskommunerna visar att 81-82 % av invånarna där är emot trängselskatterna, att Folkpartiets ståndpunkt hela tiden varit att en folkomröstning skall genomföras innan biltullar införs, att alla medborgare i Stockholmsregionen som påverkas av biltullarna bör få påverka beslutet och att det viktiga samarbetet mellan regionens kommuner annars riskerar att undermineras. Motionärerna yrkar att Stockholms kommun ska ta initiativ inom Kommunförbundet Stockholms län (KSL) för att samordna formulering av frågor och sammanräkning av röster inom hela stockholmsregionen inför folkomröstningen om biltullar. Stadsdelsförvaltningen anför i tjänsteutlåtandet att om andra än röstberättigade i Stockholms stad ska ha inflytande över stadens beslut är det en politisk fråga som stadsdelsförvaltningen inte tar ställning till. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-01, dnr 305-403/2004.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade att nämnden skulle tillstyrka motionen samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget till beslut.

Tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. att tillstyrka motionen
 2. att därutöver anföra:

De folkomröstningar som genomförts i flera av Stockholms kranskommuner visar på ett kompakt motstånd mot biltullar. Enligt majoriteten i Stockholms stadshus skall emellertid kranskommunernas medborgare, som tydligt berörs av frågan, inte ha något inflytande över processen. Det är demokratiskt oförsvarligt och belyser återigen den okänslighet som präglar majoritetens sätt att hantera biltullsfrågan.

Stockholms län utgörs förvisso av flera kommuner, men arbets- och bostadsmarkanden är en och samma. De undersökningar som tidigare genomförts visar att trängseln i vissa kranskommuner kan komma att bli värre när biltullsexperimentet startar. Tusentals stockholmare är också dagligen beroende av bilen för att få vardagen att gå ihop. Att i det läget straffbeskatta medborgare som inte haft något som helst inflytande på frågan är fullständigt orimligt. Biltullarna kommer att splittra regionens arbets- och bostadsmarknad, hämma tillväxten och kosta stora summor för de människor som inte har något alternativ till bilen. Att alla stockholmare som berörs därför skall få säga sin mening är tämligen självklart."

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) enligt följande:

"Nämnden är stolta över vår hembygd - Farstaområdet. Här finns mycket grönt samt bra kommunikationer och service, inget är dock så bra att det inte kan bli bättre. Nämnden är stolt men inte nöjd. Stockholm är inte bara det som finns innanför tullarna. Förorterna ska leva och utvecklas. För detta krävs medvetna satsningar.

Bostadssituationen är svår, nämnden ser fram emot majoritetens kraftfulla satsningar på bostadsbyggande. Vi vill medverka till en varsam och väl planerad förtätning i alla stadsdelar inom Farsta-området, då ökar även underlaget för en bra social och kommersiell service. Nämnden vill särskilt peka på vikten av att skyddsvärda grönområden bevaras. Detta har nämnden föreslagit bl a i ärende om Ekopark Syd som snarast bör genomföras. Vidare bör även annan parkmark utvecklas

Invånarna har stor nytta och glädje av nya Farsta centrum som ska vidareutvecklas. Det och Telia:s samt vår egen verksamhet är nu de största arbetsgivarna inom området. Nämnden är angelägen om fortsatt utbyggnad av arbetsplatser inom vårt närområde.

Nämnden vill förbättra miljön, bygga ett hållbart samhälle. Det kan bl a ske genom att vi minskar behoven av transporter. Det kan se genom ovan angivna åtgärder. Fler förslag finns i den av fullmäktige i september 2002 antagna "Vision Söderort" vilken nämnden är angelägen att arbeta vidare med. Visionen behandlar hur Söderorts goda kvaliteter kan vidareutvecklas. Bland annat föreslås satsning på kollektivtrafik på tvären inom Söderort, nämnden instämmer i behovet av denna. I visionen konstateras även att Söderort har 37 % av stadens befolkning men endast ca 20 % av arbetsplatserna. Fler verksamheter måste etableras här vilket ger - förutom fler arbetstillfällen - en bättre regional balans samt att arbetsplatserna finns där invånarna finns. Det medför kortare resvägar och mindre behov av nya trafikleder/kollektivtrafik. Utvecklingen bör ske i nära samverkan med övriga berörda stadsdelsnämnder samt Tyresö och Huddinge kommuner.

Miljöaspekter förknippade med biltrafiken utgör en av stadens utmaningar. Vägtrafiken är den största källan till buller och luftföroreningar i staden. En åtgärd för att minska miljöpåverkan och trängsel i trafiken är det föreslagna försöket med miljöavgifter. Syftet med försöket är att utvärdera ett system som minskar miljöpåverkan och trängsel. Det bidrar till att miljökvalitetsnormerna inte överskrids vid hårt trafikerade vägar. Målet med avgifterna är att antalet fordon på de mest belastade vägarna under maxtimmen ska minska med 10-15 %. Nämnden har med stor oro tagit del av de nyligen redovisade forskningsresultaten om hjärnskador på bl a barn p g a luftföroreningarna från biltrafiken i innerstaden.

I en växande, föränderlig storstad behöver trafiksystemen utvecklas t ex invigs Södra länken om några dagar, den 24 oktober 2004. Nämnden har aktualiserat ett antal konkreta, viktiga trafikåtgärder inom vårt område bl a ett försök med hastighetsbegränsning till 30 km/tim i nästan hela Farsta-området.

Nämnden är angelägen om en kollektivtrafik som är hel, ren, går snabbt och kommer i tid - vilket ger god kvalité. Den ska ha en låg avgift. För att försöket med miljöavgifter ska bli bra krävs omfattande insatser i kollektivtrafiken. Miljöavgifterna ger enligt kalkylen goda intäkter vilka måste användas för kollektivtrafiken.

Enligt transportforskningsinstitutet Transek talar det mesta för att miljöavgifterna ökar framkomligheten. Transek har även pekat på att många låg- och medelinkomsttagare kör bil till innerstaden, vilka kan drabbas om miljöavgifterna införs då de är mer priskänsliga än höginkomsttagare och leasingbilsinnehavare. Används intäkterna till förbättrad kollektivtrafik är det kvinnor, ensamstående och låginkomsttagare som tjänar mest eftersom de redan använder kollektivtrafiken mycket. Även de som övergår från bil till att bli kollektivresenärer får glädje av dessa satsningar. För att öka förutsättningarna att biltrafiken minskar bör även fler infartsparkeringar anläggas nära kollektivtrafiken.

Nämnden vill även understryka vikten av fortsatta kraftfulla insatser för information och kommunikation kring miljöavgifterna. Det är t ex viktigt att beskriva vad som krävs av de som vill fortsätta använda sin bil till innerstaden samt vad det kommer att kosta. Om jag bara åker ibland, hur gör jag då? Det är även viktigt att informera om mål, miljö och trafikkonsekvenser samt vad satsningen kostar och vad intäkterna används till, så att vi invånare kan bedöma utvecklingen - inte minst inför folkomröstningen 2006.

Folkpartiet Liberalerna har väckt en motion i fullmäktige om folkomröstning i hela stockholmsregionen. Nämnden har uppfattat att fullmäktige tidigare beslutat att folkomröstningen för oss som är invånare i Stockholms stad skall genomföras i samband med de allmänna valen 17 september 2006. Detta helt enligt kommunallagen. Varje fullmäktige i vilken kommun som helst kan enligt samma lag besluta om genomförande av folkomröstning bland invånarna i kommunen.

Sammanfattningsvis är nämnden positiv till försök med miljöavgifter för trafiken för att minska trängseln, för att bygga vidare på det hållbara samhället. Nämnden avstyrker motionens förslag om att fullmäktige i Stockholms stad skall ta det föreslagna initiativet i KSL. Vi anser, liksom kommunallagen, att varje fullmäktige är suverän att besluta om sina egna förslag."

§177 Stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker

Efter en hemställan från stadsdelsnämnden Maria-Gamla stan om en stadsövergripande policy för alkoholförbud på gator och i parker har kommunstyrelsen gett stadsledningskontoret i uppdrag att ansvara för en översyn av 15 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna, som reglerar förtäring av alkohol på offentlig plats inom kommungränsen. Samtidigt beslutade kommunstyrelsen att som underlag för denna översyn uppmana samtliga stadsdelsnämnder att utvärdera nu gällande förbudsområden och inkomma med förslag till förändringar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-24, dnr 599-364/2004.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälde ett särkilt uttalande, till vilket vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) anslöt sig.

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen som sitt eget.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

"Vi har förståelse för den oro många känner inför de problem som uppstår i samband med stor alkoholförtäring i Stockholms parker och på andra offentliga platser. Att barn inte vågar gå ensamma till skolan, eller att äldre inte vågar gå ut, på grund av rädsla för aggressiva missbrukare är naturligtvis helt oacceptabelt.

Ett generellt förbud mot alkoholkonsumtion i parker och grönområden är dock ingen lösning på problemet. Redan i dag finns stöd i lagen – såväl den allmänna ordningsstadgan som polislagen – för att ingripa mot störande personer. Det grundläggande problemet handlar om den ständiga polisbrist som råder i Stockholm, och som omöjliggör ett effektivt ingripande mot störande personer.

Ett förbud mot alkoholförtäring i parker får endast effekt om ordningsmakten har resurser att upprätthålla förbudet. Med den polisbrist som råder kommer förbudet med all sannolikhet att bli ett slag i luften när det gäller att minska störande alkoholmissbruk i parkerna.

Istället riskerar förbudet att uteslutande drabba dem som under ordnade och trivsamma former vill dricka alkohol i stadens grönområden. För att komma till rätta med otryggheten i stadens parker krävs inte fler förbud utan fler poliser."

§178 Remiss om nytt serveringstillstånd för Restaurang Hökarängens Food HB

Socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet har utsänt en remiss till Farsta stadsdelsnämnd rörande ansökan om nytt tillstånd för alkoholservering från Hökarängens Food Handelsbolag. Restaurangen heter idag Hökarängens Pizzeria och serverar pizza, kebab och sallad. Ansökan avser endast rättigheter till servering av starköl och vin med en serveringstid kl. 11.00- 23.00. Dessutom ansöks om tillstånd för uteservering kl. 11.00-21.00. Kommunfullmäktige har framhållit att det är angeläget att stadsdelsnämnden yttrar sig över eventuella sociala olägenheter som kan befaras uppstå på grund av restaurangens läge i stadsdelen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-01, dnr 309-432/2004.

Ordföranden Tomas Rudin (s) och ledamoten Cecilia Nordenfelt (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till det. Förslaget innebar att nämnden skulle tillstyrka serveringstillståndet samt återremittera ärendet i den del som rör tillstånd till uteservering.

Samtliga övriga partier anslöt sig till det framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd tillstyrker serveringstillståndet i enlighet med ansökan.
 2. Farsta stadsdelsnämnd återremitterar ärendet i den del som rör tillstånd till uteservering med uppdrag till handläggande tjänsteman att höra närboende.
 3. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§179 ETT PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN - "Ungas röst i Farsta"

Med utgångspunkt i stadsdelsnämndens beslut om inriktning för hur arbetet kring ungdomars inflytande och delaktighet ska utformas har ett projektförslag kallat "Ungas röst i Farsta" utarbetats inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Förslaget har initierats av fritidsledare verksamma inom stadsdelsförvaltningen. Uppdraget att bilda ett ungdomsråd ligger till grund för det processinriktade arbete som avses genomföras inom projektet. Projektets målgrupp är tänkt att vara ungdomar i åldern 13-20 år. Syftet med projektet är "att göra ungas röster hörda. Genom att utveckla forum/kanaler för inflytande får ungdomar dels möjlighet till ökat inflytande i den egna vardagen och i frågor som berör lokalsamhället, dels tillvaratas deras möjligheter att förverkliga idéer. Nya metoder och arbetssätt kommer att skapa förutsättningar för en strukturerad samverkan mellan skola och fritidsverksamhet". Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-28, dnr 004-441/2004.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner att projektet "Ungas röst i Farsta" bedrivs inom ramen för Stadsdelsförnyelsen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag och

2. anför därutöver

Det är positivt att på olika sätt utnyttja den moderna tekniken med IT m.m. för att öka kontakterna såväl mellan förvaltningen och olika grupper i stadsdelen som mellan olika grupper som har kontaktytor gentemot förvaltningen. I detta ärende handlar det om skolungdomar och kontakterna i första hand mellan elevråden och fritidsgårdarna sinsemellan och mellan elevråden, fritidsgårdarna och förvaltningen.

Att hålla kontakten mellan olika brukare och grupper av brukare är emellertid en uppgift som ingår i förvaltningens ordinarie verksamhet. Om olika grupper av brukare anser sig ha behov av inbördes kontakter bör detta vara en sak för grupperna ifråga. Det skall inte styras utifrån. Vår slutsats är att det inte behövs något projekt."

§180 ETT PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN - "Konsthall i Centraltvätteriet främjar grannskapsarbete i Hökarängen"

Projektet, som i detta ärende underställs stadsdelsnämnden för godkännande, har utarbetats i samråd med Hökarängens stadsdelsråd, Kulturföreningen Moment, Stockholmshem, Familjebostäder samt tjänstemän från kulturförvaltningen och stadsdelsförvaltningen. Idén har förankrats bland de boende i Hökarängen genom information och diskussion vid det s.k. framtidsseminariet i februari samt vid de lokala samverkansmötena för stadsdelsförnyelse under våren 2004. Samtal kring idén har även förts med rektor och bildlärare på Hökarängsskolan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 004-456/2004.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner projektet "Konsthall i Centraltvätteriet främjar grannskapsarbete i Hökarängen" som en del av Stadsdelsförnyelsen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag och

2. anför därutöver

Den socialistiska majoriteten missbrukar medborgarnas skattemedel då man satsar på projekt som inte är stadsdelens ansvar eller kärnverksamhet. Vi har idag en situation där vårt resultat inte är i balans, att då satsa på denna typ av verksamhet tycker vi är oansvarigt. Det kan i förlängningen innebära att vi inte kan hålla den kvalitetsnivå vi önskar på annan verksamhet som t ex barn- och äldreomsorg.

Även om det är ur "potten" för stadsförnyelsen som pengarna eventuellt ska tas, så är det trots allt skattemedel. Dessutom vet vi inte före beslut om vi kommer att få dessa pengar.

Vänstermajoriteten borde se till att människor istället fick möjlighet att klara av att leva på sin lön istället för att chockhöja skatten så att dessa omöjliga projekt kan sjösättas."

§181 Ny lokal för parkleken i Sköndal och flyttning av öppen förskola

Vid branden i juni fick parkleken Håven så stora skador att en renovering av lokalerna skulle öka årshyran från 38 tusen kronor till preliminärt 82 tusen kronor. Parkleken Håven ligger vid utkanten av södra Sköndal. Det är önskvärt med en mer centralt belägen parklek i Sköndal. Den föreslagna nya parkleken Semlan vid Bagarfruvägens norra ände får en geografiskt bättre placering när det gäller möjligheten till samarbete med områdets båda skolor. Fritidsklubbsverksamheten för Sandåkraskolan och Sköndalsskolan bedrivs idag i Sköndals fritidsgård, vars läge starkt begränsar barnens möjligheter till planerade och spontana utomhusaktiviteter. Branden har lett till att förvaltningen fått tillfälle att se över placeringen av stadsdelens fyra öppna förskolor, belägna i Tallkrogen, Gubbängen, Sköndal och Farsta centrum. Ett önskemål är att få en jämnare geografisk placering av de öppna förskolorna. I Farsta strand finns ett stort behov av insatser för barnfamiljer. Med de ekonomiska ramar som gäller idag finns inga möjligheter att starta flera öppna förskolor. Därför föreslår förvaltningen att öppna förskolan i Sköndal avvecklas och att en ny öppnas i Farsta strand. Flyttningen medför varken ökade hyres- eller personalkostnader. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-05, dnr 402-449/2004.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) yrkade att ärendet skulle återremitteras för ytterligare beredning.

Samtliga övriga partier anslöt sig till det framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd återremitterar ärendet.

§182 Godkännande av resa i tjänsten

Stockholms stad anordnar studieresor till de nya medlemsländerna i den europeiska unionen (EU). Målet är att genom aktiv omvärldsbevakning, ökad kompetens, vidgat erfarenhetsutbyte och nya samarbetspartners få bättre förutsättningar att uppfylla kommunfullmäktiges övergripande mål för staden samt att utbyta erfarenheter mellan staden och de nya medlemsländernas huvudstäder i EU-arbetet. Stadens förvaltnings- och bolagschefer kommer under 2004 att besöka olika länder/städer. Stadsdelsdirektör Gillis Hammar kommer inom projektet att besöka Prag 17-20 november 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-28, dnr 204-465/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner resa i tjänsten till Prag för stadsdelsdirektör Gillis Hammar under perioden 17-20 november 2004.

§183 Utseende av en ersättare i lokala pensionärsrådet i Farsta

I det nämndanknutna lokala pensionärsrådet har en plats som ersättare varit obesatt sedan årsskiftet. Pensionärernas Riksorganisation (PRO) har nominerat en ersättare, som stadsdelsförvaltningen föreslår nämnden utse för tiden till och med år 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-12, dnr 002-466/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att med omedelbar verkan utse Mary Andersson, Pensionärernas Riksorganisation (PRO), lokalavdelning Farsta, till ersättare i lokala pensionärsrådet i Farsta för tiden till och med år 2004.

§184 Redovisning av sommarkoloniverksamheten 2004

I samband med beslut om stadens budget för år 2000 genomförde kommunfullmäktige förändringar av mål, ansvar och organisation för stadens sommarbarnsverksamhet. Syftet var att bredda utbudet av kolloarrangörer, öka valfriheten och möjligheterna för fler barn att få plats på kollo samt att sänka kostnaderna. Verksamhetsansvaret för kollo fördes därmed över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen upphandlar nu kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. I upphandlingen inför sommaren 2004, gemensamt genomförd av alla stadsdelsnämnder i staden, upphandlades ramavtal med tolv entreprenörer. I beslutet om budget för år 2004 avsattes 2,6 miljoner kronor för kolloverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillföra stadsdelsnämnderna ytterligare medel för kolloverksamhet. Enligt beslutet tillfördes Farsta stadsdelsnämnd 325 tusen kronor, samma belopp som år 2003. Avtalen gäller till och med sommaren 2004, med möjlighet till förlängning ett år. Förlängning av avtalen ska göras senast 31 oktober 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-09-30, dnr 407-436/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

§185 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2004

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas budgetläget per den 30 september 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-12, dnr 103-101/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

§186 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet inköp av busstransporter, fastighetsnät och konferenstjänster under augusti-september 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning 2004-10-05, dnr 100-210/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§187 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) väckte en fråga om antalet grundskolor i området som erbjuder eleverna frukost. Förvaltningen återkommer med information till nästa sammanträde.

Förvaltningen besvarade en fråga från ersättaren Britt-Marie Wahlin (s) gällande det pågående projektet med återvinning av halkbekämpningssand.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) väckte frågor om den fasta torgplatsen i Hökarängen. Frågorna gällde varför försäljning av endast frukt och grönt får förekomma vid torgplatsen samt vem som ligger bakom denna föreskrift. Förvaltningen återkommer med ett svar till nästa sammanträde.

Ledamoten Lennart Isacsson (m) väckte en fråga om vem som ansvarar för tidningsinsamlingen i stadsdelsområdet. Enligt Isacsson kommer villkoren för insamling av tidningar att ändras i januari. Förvaltningen undersöker frågan och återkommer med information.

Madeleine Sjöstedt meddelade att hon kommer att söka en samförståndslösning med majoriteten gällande beredningsgruppernas fortsatta existens. Ett förslag kommer att läggas fram i samråd med nämndens ordförande och stadsdelsdirektören.

§188 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att ett förslag fanns om att ställa in sammanträdet den 4 november samt att hålla ett för allmänheten öppet beredningsmöte med genomgång av verksamhetsplanen för 2005 den 9 december kl. 18. (Nämnden fattar beslut om verksamhetsplanen vid sammanträdet den 16 december.)

Nämnden ställde sig bakom förslaget.

§189 Övriga frågor

Ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde en skrivelse under rubriken "Fagersjö inför 2012" till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

Lillemor Larsson, kansli- och personalchef, meddelade att ett försök med s.k. flexibel parkering kommer att genomföras i Tallkrogens centrum, bland annat för att komma tillrätta med snöröjningsproblem på grund av stillastående bilar.

____________________________________________________________________

BILAGA 1

FARSTA STADSDELSNÄMND

Protokoll 2004-10-21

§ 189

 

Socialdemokraterna      Vänsterpartiet      Miljöpartiet de Gröna.

Farsta Stadsdelsnämnd 21 oktober 2004

 

FAGERSJÖ INFÖR 2012

Stadsdelen Fagersjö inom nämndens område har varit föremål för många ärenden och åtgärder under åren. Läget har dock blivit sämre och sämre, nu finns inte ens en brevlåda!

Ordföranden i nämnden kallade företrädare för de offentliga och många av de privata företagen och myndigheterna som är verksamma i Fagersjö till ett möte i maj, anteckningarna från mötet har redovisats tidigare till nämnden.

I samband med Stadsdelsförnyelsen har flera möten genomförts.

Inför omdaningen av centrum har samrådsmöten kring nybyggnad genomförts.

Nu är det hög tid att tillsammans med invånarna i stadsdelen arbeta fram ett samlat grepp om Fagersjö inför 2012.

Stadsbyggnadsnämnden har ett uppdrag att utarbeta ett samlat förslag till utvecklingen i Fagersjö. Andra aktörer arbetar med överväganden kring sin verksamhet bl a efter maj-mötet. Dessa skall kallas till ett öppet möte i Fagersjöskolan lämplig kväll så snart det är meningsfullt, helst under andra veckan i december. Mötet ska utannonseras i god tid, alla boende i Fagersjö ska nås av informationen.

Resultatet av mötet skall bli att nämnden får ta del av de uppfattningar som finns i Fagersjö så att nämnden därefter kan fastställa en rekommendation för fortsatt utveckling. Denna skall om möjligt fastställas vid ett nämndmöte i början av 2005. Vid detta nämndmötes öppna del kan alla intresserade lämna synpunkter i vanlig ordning. Därefter gäller att alla resurser ska koncentreras på att genomföra rekommendationen, nämnden och invånarna i Fagersjö vill se konkreta resultat!

Nämnden är medveten om att detta ställer krav på förvaltningens resurser, inte minst förmåga att tillsammans med andra aktörer utarbeta ett förslag som kan godtas av en majoritet av de boende i Fagersjö. Nämndens bedömningen är att detta måste prioriteras. Vissa andra aktiviteter inom t ex Stadsdelsförnyelsen kan behöva prioriteras lägre under en tid. Vad gäller Stadsdelsförnyelsen prioriterar nämnden fortsatta insatser i första hand för stadsdelarna Fagersjö, Hökarängen och Farsta strand.

Tomas Rudin m.fl. (s)      Inger Stark (v)      Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 190-192