Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2004-11-25

Sammanträde 2004-11-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: 1. Förvaltningens information om pågående förändringsarbete inom enheten för förs Läs mer...örjningsstöd.
2. Förvaltningens redovisning av drogvaneundersökning.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 ÅTERREMITTERAT ÄRENDE. Ny lokal för parkleken i Sköndal och flyttning av öppen förskola

Dnr: 402-449/2004

Detta ärende återremitterades vid sammanträdet den 21 oktober 2004.
Lokalerna för parkleken Håven, Sköndalsvägen/Dalbrobranten i Sköndal, brandskadades i juni. Kostnaderna för en renovering av lokalerna skulle öka årshyran från 38 tusen kronor till preliminärt 82 tusen kronor. Det är önskvärt med en mer centralt belägen parklek i Sköndal. Detta går nu att lösa genom flyttning av verksamheten till lekparken Semlan och hyra av lokal på Sköndalsvägen 41. Detta medför också möjligheten att ge de två fritidsklubbarna Hugin och Munin, som finns på Sköndals fritidsgård, varsin lokal, en för Sköndalsskolan och en för Sandåkraskolan.
Sedan den första beredningen av detta ärende har budgetförutsättningarna och direktiven för 2005 fastställts. Av dessa framgår att parklekar och öppna förskolor är prioriterade verksamheter, varför förvaltningen nu föreslår att den öppna förskolan i Sköndal behålls, men nu inrättas i de nya lokalerna i Semlan och att planeringen för en ny öppen förskola i Farsta strand påbörjas under 2005.


Handläggare: Jan Lilja, 08-508 18 145

REMISSER/YTTRANDEN

4 Remissvar angående "Återredovisning av uppdrag om pappersflöden inom de pedagogiska verksamheterna"

Dnr: 400-376/2004

Stadsdelsnämnden har för yttrande till kommunstyrelsen tillställts ovanstående remiss.
Stadens pedagogiska verksamheter lämnar uppgifter vid flera olika tillfällen under året till kommunala och statliga instanser, som på olika uppdrag arbetar med uppföljning och utvärdering. Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att samordna och underlätta stadens arbete med insamling av information och resultat från de pedagogiska verksamheterna. Syftet är att minska arbetsbördan för skolor och förskolor. Målet är att uppgifter i möjligaste mån ska lämnas till en instans vid ett fåtal tillfällen och att stadens samlade resurser på så vis ska kunna användas mer effektivt.
Stadsledningskontoret uppdrog åt utbildningsdirektören vid utbildningsförvaltningen att sammankalla en arbetsgrupp med representanter för gymnasie- och grundskolerektorer, stadsdelsförvaltningar, utrednings- och statistikkontoret och stadsledningskontoret. En utredningsresurs från utbildningsförvaltningen har bistått arbetsgruppen med underlag och sammanställt rapporten.
Farsta stadsdelsförvaltning instämmer i de förslag till effektivisering och förenkling av uppgiftsinhämtandet, som arbetsgruppen lägger fram i rapporten.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

5 Remissvar angående "Motion om genomgång och tillvaratagande av den kompetens som finns bland Stockholms stads personal"

Dnr: 200-458/2004

Stadsdelsnämnden har för yttrande till kommunstyrelsen tillställts en motion från Paul Lappalainen (mp) till kommunfullmäktige.
Paul Lappalainen yrkar i sin motion att "Stockholms stad ges i uppdrag att genomföra en kartläggning över den kompetens som stadens personal besitter samt att Stockholms stads personalpolitiska avdelning utvecklar en plan för att staden som arbetsgivare, oavsett den nuvarande placeringen av personalen, skall ta tillvara denna kompetensreserv".
Stadsdelsförvaltningen skriver i sitt förslag till yttrande att genomförandet av en sådan kartläggning skulle vara förknippat med en stor arbetsinsats och innebära höga kostnader. Vidare ger stadsdelsförvaltningen uttryck för meningen att Stockholms stad redan har utarbetade rutiner för att tillgodose den effekt som avses i motionen.


Handläggare: Kristina Collin, 08-508 18 034

SEKRETESSÄRENDEN

6 Genomförandebeslut angående ombyggnad av Kvickenstorpsskolan

Dnr: 303-525/2004

Kvickenstorpsskolan är en tidstypisk 70-talsskola med stomme av betong i två plan och med källarplan. Den nu aktuella ombyggnaden består huvudsakligen av ombyggnad och renovering av NO-institutionen samt upprustning och anpassning av trä- och metallslöjdssalen till dagens krav.
De befintliga NO-salarna, med inredning och ytskikt från skolans byggår, är slitna och i stort behov av renovering. De består idag av sammanlagt fem NO-salar och tre preparationsrum för kemi, fysik och biologi. Genom att skapa generella NO-salar, användbara för all NO-undervisning, går det att minska antalet salar från fem till fyra. Glaspartiväggarna i preparationsrummen för fysik och biologi, rivs. En glaspartivägg bildar med en ny vägg två delar för förvaring respektive datorarbetsplatser. Ett preparationsrum blir ett kombinerat preparationsrum för fysik och biologi med lärararbetsplatser. I samtliga rum totalrenoveras ytskikten och inredningen byts.
Produktionen beräknas starta i april 2005 och vara klar till oktober 2005.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

7 Rapport om Farsta lokala BRÅ:s arbete mot ungdomsproblem/-kriminalitet

Dnr: 503-510/2004

Denna rapport ger en kort beskrivning av Farsta lokala brottsförebyggande råds arbete vad gäller insatser mot främlingsfientlighet, ungdomsbråk, gatufridsbrott samt den senaste tidens händelser med stenkastning mot tunnelbanan.

Handläggare: Pia Lindell, 08-508 18 134 el. 070-86 55 537

8 PM - "Samordnad småskalighet", ett projekt om måltidshanteringen i Farstas skolor och förskolor

Dnr: 400-513/2004

Stadsdelsförvaltningen har under våren 2004 genomfört en utredning "Översyn av mathanteringen i Farstas förskolor och grundskolor år 2004 – underlag för beslut om en framtida strategi". Utredarna har undersökt hur måltidshanteringen ser ut på våra skolor och förskolor och hur den skulle kunna se ut i framtiden. Bakgrunden till utredningen var bland annat att Farstas skol- och förskolekök i varierande grad är i behov av upprustning och nyanskaffning, vilket kräver stora investeringar. Detta fordrar ett mer långsiktigt ställningstagande när det gäller mathanteringen i sin helhet.
Utredningsuppdraget gick ut på att kartlägga nuvarande verksamhet, utreda villkor för livsmedelshantering och tillagning, undersöka möjligheten att koncentrera tillagningen i skolorna till färre kök och utreda för- och nackdelar med en mer eller mindre samordnad mathantering, eventuellt under chefskap av en person.
Sammanfattningsvis förordar utredningen en strategi med samordnad småskalighet, d.v.s. maten lagas i princip på alla skolor och förskolor, men måltidsverksamheten utgörs av en mer eller mindre självständig enhet under ledning av en kostchef.
Vinsterna efter ett genomförande beräknas bli betydande.
Förslaget har antagits av förvaltningsledningen. Förvaltningen avser söka stöd från Kompetensfonden för merkostnaden i de moment som krävs för att den nya strategin ska kunna genomföras.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

9 PM - Redovisning av arbetet med återtagande av Edö äldreboende och Strandlidens gruppbostad inklusive Skarpö dagliga verksamhet

Dnr: 500-509/2004

Stadsdelsnämnden beslutade den 22 januari 2004 att driften av verksamheten vid Strandlidens gruppbostad och Skarpö dagliga verksamhet ska övergå i egen regi från den 1 februari 2005 när avtalet med Orkidén AB löper ut.
Den 24 mars 2004 beslutade stadsdelsnämnden att överta driften av verksamheten vid Edö äldreboende den 1 februari 2005 när avtalet med Capio Omsorg AB löper ut.
Denna promemoria har upprättats med anledning av ovanstående beslut. Här redovisas bland annat hur information till boende, närstående och personal förs ut och hur erbjudandet om anställning utformats.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

10 Förslag till sammanträdestider 2005 för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 002-524/2004

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

11 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2004

Dnr: 103-101/2004

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 31 oktober 2004.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

12 Anmälan av inköp

Dnr: 100-210/2004

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden.
Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet hyra av moduler, modulanpassningar och ombyggnation av skötrum vid förskola samt inläggning av parkettgolv och uppsättning av speglar vid Farsta fritidsgård under september-oktober 2004.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

13 Information och frågor från nämnden

14 Stadsdelsdirektörens information

15 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Upphandling av bemanningstjänster vid tillfälliga vakanser inom äldreomsorg och omsorg om funktionshindrade
2. Gemensam upphandling av tvättservice inom äldre- och handikappomsorgens verksamhetsområden
3. Antagande av anbud rörande abonnemang på 100 sjukhemsplatser
4. Ansökan om tillstånd att anordna automatspel.

§193 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2004-11-30.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2004-10-21.

§194 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§195 ÅTERREMITTERAT ÄRENDE. Ny lokal för parkleken i Sköndal och flyttning a...

Detta ärende återremitterades vid sammanträdet den 21 oktober 2004. Sedan den första beredningen av detta ärende har budgetförutsättningarna och direktiven för 2005 fastställts. Av dessa framgår att parklekar och öppna förskolor är prioriterade verksamheter, varför förvaltningen nu föreslår att den öppna förskolan i Sköndal behålls, men nu inrättas i de nya lokalerna i Semlan och att planeringen för en ny öppen förskola i Farsta strand påbörjas under 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-05, dnr 402-449/2004.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner flyttningen av parkleksverksamheten i Sköndal till lekparken Semlan samt förhyrning av ny lokal med adress Sköndalsvägen 41.
 2. Farsta stadsdelsnämnd godkänner flyttningen av öppna förskolan i Sköndal till de nya lokalerna i lekparken Semlan.
 3. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Nämnden har fått informationer om att några föreningar är intresserade av att överta och renovera den brandskadade lokalen för f.d. parkleken Håven.

Nämnden ser positivt på detta och uppmanar förvaltningen att vid en sådan förfrågan bistå föreningarna med bl.a. kontakter med gatu- och fastighetsnämnden.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§196 Remissvar angående "Återredovisning av uppdrag om pappersflöden inom de...

Stadsdelsnämnden har för yttrande till kommunstyrelsen tillställts ovanstående remiss. Stadens pedagogiska verksamheter lämnar uppgifter vid flera olika tillfällen under året till kommunala och statliga instanser, som på olika uppdrag arbetar med uppföljning och utvärdering. Kommunstyrelsen beslutade den 22 oktober 2003 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp för att samordna och underlätta stadens arbete med insamling av information och resultat från de pedagogiska verksamheterna. Syftet är att minska arbetsbördan för skolor och förskolor. Målet är att uppgifter i möjligaste mån ska lämnas till en instans vid ett fåtal tillfällen och att stadens samlade resurser på så vis ska kunna användas mer effektivt. Stadsledningskontoret uppdrog åt utbildningsdirektören vid utbildningsförvaltningen att sammankalla en arbetsgrupp med representanter för gymnasie- och grundskolerektorer, stadsdelsförvaltningar, utrednings- och statistikkontoret och stadsledningskontoret. En utredningsresurs från utbildningsförvaltningen har bistått arbetsgruppen med underlag och sammanställt rapporten. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-08, dnr 400-376/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§197 Remissvar angående "Motion om genomgång och tillvaratagande av den komp...

Stadsdelsnämnden har för yttrande till kommunstyrelsen tillställts en motion från Paul Lappalainen (mp) till kommunfullmäktige. Paul Lappalainen yrkar i sin motion att "Stockholms stad ges i uppdrag att genomföra en kartläggning över den kompetens som stadens personal besitter samt att Stockholms stads personalpolitiska avdelning utvecklar en plan för att staden som arbetsgivare, oavsett den nuvarande placeringen av personalen, skall ta tillvara denna kompetensreserv". Stadsdelsförvaltningen skriver i sitt förslag till yttrande att genomförandet av en sådan kartläggning skulle vara förknippat med en stor arbetsinsats och innebära höga kostnader. Vidare ger stadsdelsförvaltningen uttryck för meningen att Stockholms stad redan har utarbetade rutiner för att tillgodose den effekt som avses i motionen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-22, dnr 200-458/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§198 Genomförandebeslut angående ombyggnad av Kvickenstorpsskolan

Kvickenstorpsskolan är en tidstypisk 70-talsskola med stomme av betong i två plan och med källarplan. Den nu aktuella moderniseringen består huvudsakligen av ombyggnad och renovering av NO-institutionen samt upprustning och anpassning av trä- och metallslöjdssalen till dagens krav. Produktionen beräknas starta i april 2005 och vara klar till oktober 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-10-20, dnr 303-525/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att beställa ombyggnad av Kvickenstorpsskolan.
 2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansmedel för den aktuella ombyggnaden på 300 tkr.
 3. Farsta stadsdelsnämnd begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om godkännande av den planerade ombyggnaden av Kvickenstorpsskolan, då kostnaden förväntas överstiga 5 mnkr.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§199 Rapport om Farsta lokala BRÅ:s arbete mot ungdomsproblem/-kriminalitet

Denna rapport ger en kort beskrivning av Farsta lokala brottsförebyggande råds arbete vad gäller insatser mot främlingsfientlighet, ungdomsbråk, gatufridsbrott samt den senaste tidens händelser med stenkastning mot tunnelbanan. Förelåg rapport från lokala brottsförebyggande rådet i Farsta 2004-11-08, dnr 503-510/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

§200 PM - "Samordnad småskalighet", ett projekt om måltidshanteringen i Fars...

Stadsdelsförvaltningen har under våren 2004 genomfört en utredning "Översyn av mathanteringen i Farstas förskolor och grundskolor år 2004 – underlag för beslut om en framtida strategi". Utredarna har undersökt hur måltidshanteringen ser ut på våra skolor och förskolor och hur den skulle kunna se ut i framtiden. Bakgrunden till utredningen var bland annat att Farstas skol- och förskolekök i varierande grad är i behov av upprustning och nyanskaffning, vilket kräver stora investeringar. Detta fordrar ett mer långsiktigt ställningstagande när det gäller mathanteringen i sin helhet. Utredningsuppdraget gick ut på att kartlägga nuvarande verksamhet, utreda villkor för livsmedelshantering och tillagning, undersöka möjligheten att koncentrera tillagningen i skolorna till färre kök och utreda för- och nackdelar med en mer eller mindre samordnad mathantering, eventuellt under chefskap av en person. Sammanfattningsvis förordar utredningen en strategi med samordnad småskalighet, d.v.s. maten lagas i princip på alla skolor och förskolor, men måltidsverksamheten utgörs av en mer eller mindre självständig enhet under ledning av en kostchef. Vinsterna efter ett genomförande beräknas bli betydande. Förslaget har antagits av förvaltningsledningen. Förvaltningen avser söka stöd från Kompetensfonden för merkostnaden i de moment som krävs för att den nya strategin ska kunna genomföras. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2004-11-09, dnr 400-513/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

§201 PM - Redovisning av arbetet med återtagande av Edö äldreboende och Stra...

Stadsdelsnämnden beslutade den 22 januari 2004 att driften av verksamheten vid Strandlidens gruppbostad och Skarpö dagliga verksamhet ska övergå i egen regi från den 1 februari 2005, när avtalet med Orkidén AB löper ut. Den 24 mars 2004 beslutade stadsdelsnämnden att överta driften av verksamheten vid Edö äldreboende den 1 februari 2005, när avtalet med Capio Omsorg AB löper ut. Denna promemoria har upprättats med anledning av ovanstående beslut. Här redovisas bland annat hur information till boende, närstående och personal förs ut och hur erbjudandet om anställning utformats. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria 2004-11-04, dnr 500-509/2004.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi motsätter oss att privata vårdgivare inte får chansen att mäta sig med kommunens egen verksamhet i Farsta. I samband med övertagandet av driften av Edö och Strandliden kommer så vitt vi förstår mera medel av göras tillgängliga för verksamheten. Det är bra. Men det är djupt stötande att privata vårdgivares verksamhet kritiseras för fel som beror på bristande resurser. Resurser som sedan tillförs verksamheten då den kommer i kommunal regi.

Det är glädjande att majoriteten tagit intryck av att äldreomsorgen behöver ökade medel, men att inte de äldre ska kunna få välja vem som vårdar dem strider mot vår tilltro till även äldre människors förmåga och behov av att fatta beslut över sina egna liv."

§202 Förslag till sammanträdestider 2005 för Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-23, dnr 002-524/2004.

Ordföranden föreslog, med instämmande av övriga ledamöter, att beslutet om fastställande av sammanträdestid för december skulle uppskjutas.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att under 2005 sammanträda vid följande tidpunkter
 2. Våren 2005                                                               Hösten 2005

  Torsdagen den 27 januari                                           Torsdagen den 25 augusti

  Torsdagen den 17 februari                                          Torsdagen den 22 september

  Torsdagen den 24 februari                                          Torsdagen den 27 oktober

  Torsdagen den 10 mars                                              Torsdagen den 24 november

  Onsdagen den 20 april

  Tisdagen den 17 maj

  Torsdagen den 16 juni

 3. Nämnden beslutar att samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 med en frågestund, där möjlighet ges till frågor från och information till allmänheten.
 4. Nämnden beslutar att sammanträdenas formella del börjar vid frågestundens slut, dock tidigast kl. 18.30.

§203 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2004

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas budgetläget per den 31 oktober 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-16, dnr 103-101/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

§204 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet hyra av moduler, modulanpassningar och ombyggnation av skötrum vid förskola samt inläggning av parkettgolv och uppsättning av speglar vid Farsta fritidsgård under september-oktober 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning 2004-11-10, dnr 100-210/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§205 Information och frågor från nämnden

Frågor om röjningsinsatserna efter säsongens första snöfall diskuterades under § 203. Förvaltningen upplyste om att snöröjningen helt eller delvis uteblivit i ett par stadsdelar, varför vitesanspråk i enlighet med avtalet rests mot entreprenören.

Avdelningschef Birgitta Berg besvarade frågor från ledamoten Birgitta Holm (m) om storleken på barngrupperna i våra förskolor, andelen barnskötare kontra andelen förskollärare, tillfälliga och permanenta förskolelokaler m.m. Birgitta Berg hänvisade också till verksamhetsplanen, i vilken några av frågorna kommer att kommenteras.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) uttryckte önskemål om en skriftlig rapport om barngruppernas storlek i området.

Ersättaren Arne Fredholm (m) väckte tre frågor:

 1. Den första frågan gällde om förvaltningen utfört informationsklassning av Permitto Care, ett system för verksamhetsstöd inom äldreomsorgen. Förvaltningen svarade att en klassning hade genomförts i början av 2004.
 2. Den andra frågan gällde ansvarsfrågor när en privatperson skadas av ett nedfallande träd på allmän mark. Förvaltningen svarade att staden har en ansvarsförsäkring som kan tänkas falla ut i ett sådant fall.
 3. Den sista frågan gällde hur förvaltningen tar hand om och bearbetar förslag som läggs fram av allmänheten vid olika områdes- och samrådsmöten, t.ex. gällande Stadsdelsförnyelsen. En längre diskussion följde med anledning av frågan.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) påtalade att mötet i Fagersjö den 6 december och kommunfullmäktiges sammanträde hålls samma dag.

Avdelningschef Birgitta Berg besvarade tidigare väckt fråga om servering av frukost vid förvaltningens skolor och förskolor. Sköndalsskolan, Hökarängsskolan och Magelungsskolan erbjuder frukost för fem kronor kl. 06.30-07.00. Beträffande förskolorna bjuder fritidshemmen i Fagersjö, Västboda och Tallkrogen på frukost kl. 07.30-08.00.

På fråga från ledamoten Pekka Koskenvoima (mp), meddelade förvaltningens Agenda 21-samordnare Mats Lindqvist att förvaltningen aktivt söker efter en lämplig plats, där projektarbetet med återvinning av halkbekämpningssand ska kunna bedrivas.

Pekka Koskenvoima väckte en fråga om huruvida elevassistenterna i området har adekvat utbildning. Förvaltningen svarade att detta ses som ett utvecklingsområde, eftersom utbildningsnivån varierar inom denna grupp.

§206 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar presenterade Inger Blomqvist, som trätt in som vikarie för förvaltningens medicinskt ansvariga sjuksköterska. Inger Blomqvist hälsades välkommen av nämnden.

Förvaltningens Agenda 21-samordnare Mats Lindqvist lämnade en lägesrapport om vattenfrågorna och Miljömiljarden i Stockholm med betoning på de lokala förhållandena.

Gillis Hammar påminde om det extrainsatta mötet den 9 december för beredning av verksamhetsplanen. Förvaltningens insats vid detta möte beräknas pågå i en timme.

§207 Övriga frågor

Ledamoten Gunnar Sandell (s) anmälde tre skrivelser till förvaltningen för beredning. Skrivelsernas rubriker var "Rent och helt stadsdelsområde – klottret", "Hemlösa" samt "Ansökan ur Miljömiljarden om Ekopark Syd, Magelungen samt projekt för fastighetsnära källsortering". Skrivelserna utgör bilaga 1, bilaga 2 respektive bilaga 3 till detta protokoll.

Ledamoten Lennart Isacsson (m) rapporterade från robottävlingen First Lego League i Hökarängsskolan den 13 november, vid vilken han deltagit som domare. I samband med evenemanget hade Isacsson kommit i kontakt med chefen för "Stockholm International Toy Research Center" vid Tekniska Högskolan. Eftersom Isacsson funnit mötet intressant och spännande lade han fram ett förslag om att bjuda in nämnde chef till en framtida öppen frågestund.

Avdelningschef Annica Dominius meddelade att folkhälso- och socialtjänstminister Morgan Johansson kommer att besöka Hökarängens närvårdcentral onsdagen den 1 december.

Mats Lindqvist upplyste om att Farsta stadsdelsförvaltning i miljöförvaltningens kartläggning av miljöbilsnyttjande i tjänsten, placerat sig på tredje plats i konkurrens med stadens samtliga förvaltningar och bolag.

____________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2004-11-25

§ 207

RENT OCH HELT STADSDELSOMRÅDE – KLOTTRET

Nämnden har i verksamhetsplanen för 2004 samt i andra sammanhang betonat vikten av att vårt område är trivsamt och inbjudande för oss som bor här samt för besökare. Vi har ansett att området ska vara helt och rent, grönt och skönt är det redan. Vi ser det som en stor fördel att arbeta i stadsdelsnämnder som ger förutsättningar för aktiva, nära åtgärder i till exempel denna fråga.

Vid flera tillfällen har klottret och hur omfattande det är diskuterats. Inför beslut om verksamhetsplan och budget för 2005 – 2007 är nämnden angelägen om att få underlag om omfattningen av klottret inom vårt område samt vem som har ansvar för att det åtgärdas.

Nämnden uppmanar därför förvaltningen att så snart som möjligt genomföra en inventering av var det finns klotter inom området, vem som har ansvar för att åtgärda detta samt hur mycket det kostar att sanera det som är nämndens ansvar.

Nämnden avser att senare återkomma till hur vi kan förebygga klotter.

Tomas Rudin m.fl. (s)    Inger Stark (v)    Pekka Koskenvoima (mp)

.........................................................................................................................................................

BILAGA 2

Protokoll 2004-11-25

§ 207

HEMLÖSA

Nämnden har noterat att de nio hemlösa invånare som senast vistats i SDN Skarpnäck vid Ältasjön nu har slagit sig ner på Hökarängsbadets parkering.

Nämnden har erfarit att flera av dessa invånare har flyttats runt mellan olika platser i Söderort, vilket vi inte anser är acceptabelt. Nämnden anser inte att det är en human behandling av dessa personer. Förvaltningen har startat ett arbete för att i nära kontakt och dialog med dessa invånare individuellt anvisa annat boende. Detta arbete skall fortsätta i kontakt med ev. andra berörda socialtjänster.

Förvaltningen har gjort ett bra arbete för att lösa de akuta problemen. Överväganden pågår om olika alternativ för att ordna tillfälligt boende i avvaktan på permanent lösning av bostadsfrågan för varje invånare.

Förvaltningen får även i uppdrag att genomföra ett projekt "sociala kontaktpersoner" där frivilliga personer engageras som bisittare för hemlösa vid kontakter med myndigheter, jämför kontaktpersoner för psykiatriskt sjuka m fl.

Nämnden vill ha en lägesredovisning vid nästa sammanträde.

Tomas Rudin m.fl. (s)    Inger Stark (v)    Pekka Koskenvoima (mp)

.........................................................................................................................................................

BILAGA 3

Protokoll 2004-11-25

§ 207

ANSÖKAN MILJÖMILJARDEN OM EKOPARK SYD, MAGELUNGEN SAMT PROJEKT FÖR FASTIGHETSNÄRA KÄLLSORTERING

Nämnden uppmanar för det första förvaltningen att senast till nämndens sammanträde januari 2005 utarbeta ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut om ansökan om medel ur miljömiljarden så att åtgärder sker för Magelungen, för utvecklingen av Ekopark Syd inklusive Högdalstopparna. Ansökan bör ske tillsammans med SDN Vantör. Ansökan grundas i tidigare aktualiserade förslag beträffande Magelungen och Ekopark Syd. Då detta är sista ansökningsomgången bör ansökan avse medel för att vidta direkta åtgärder för sjön och Ekoparken.

Nämnden uppmanar för det andra förvaltningen att ansöka om medel för ett projekt kring information om fastighetsnära källsortering. I den första omgången av ansökningstillfällena (det finns två) sökte åtta stadsdelar om medel, och fick det beviljat. Detta är en viktig fråga både gällande miljön för och servicen till medborgarna. Det finns goda skäl att gå samman med andra stadsdelar i projektet. Informationsarbetet kring fastighetsnära källsortering innebär att anordna seminarier och utbildning i frågan, att uppmuntra och engagera fastighetsägarna till att införa detta och även undersöka vilka fastighetsägare som skulle vara intresserade.

Tomas Rudin m.fl. (s)    Inger Stark (v)    Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 208-211