Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-01-27

Sammanträde 2005-01-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Kort filmförevisning om robottävlingen First Lego League.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 BORDLAGT ÄRENDE. Angående partsbyte i ramavtal "Vissa boenden enligt SoL och LSS samt daglig verksamhet enligt LSS"

Dnr: 500-604/2004

Efter genomförd förenklad upphandling av särskilda boendeformer, hem för vård eller boende (HVB), dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) erhöll Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) ramavtal omfattande daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Enligt det ingångna ramavtalet får parts rättigheter och skyldigheter, som följer av avtalet, inte utan nämndens skriftliga beslut överlåtas eller uppdras åt annan.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 16 december 2004.


Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

4 Genomförandebeslut angående ombyggnad av Fagersjöskolan

Dnr: 303-14/2005

Fagersjöskolan är en F-6-skola, som byggdes på 1960-talet. Skolan har idag 155 elever. Huvudorsaken till den planerade ombyggnaden är att centrumhusen i Fagersjö, där skolans tre fritidshem är inrymda, ska rivas. Åt dessa fritidshem ska nu beredas plats i skolan. Samtidigt vidtas nödvändiga åtgärder för att avhjälpa brister i tillgängligheten. Bl.a. förses en entré med en utvändig ramp och dörrautomatik installeras vid alla entréer.
Fem av kapprummen förses med fasta möbler för att kunna fungera som grupparbetsplatser. Musiksalen ljudisoleras och i den gamla textilslöjdssalen placeras skolans bibliotek, som varit inrymt i en byggnad i centrum, som nu ska rivas.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

5 Ansökan om bidrag ur Stockholms miljömiljard

Dnr: 310-15/2005

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om medel motsvarande 905 040 kronor ur den s.k. Miljömiljarden till projektet "Farsta naturskola".
Det övergripande syftet med detta projekt är att bygga upp en ökad kunskap kring natur, miljö och ekologi hos barn, ungdomar och lärare i stadsdelsområdets grundskolor och förskolor. Detta kommer att ske genom egna praktiska erfarenheter i naturen kopplade till teoretiska kunskaper och studier. Ett annat syfte är att inspirera och motivera till fortsatta friluftsaktiviteter och ett fortsatt intresse för att vistas ute i skog och mark.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

6 Magelungen och Ekopark syd - ansökan om medel ur Stockholms miljömiljard

Dnr: 310-44/2005

Stadsdelsförvaltningen har av stadsdelsnämnden uppmanats att utarbeta en ansökan om medel ur den s.k. Miljömiljarden, så att åtgärder kan vidtas för Magelungen och för Ekopark syd inklusive Högdalstopparna.
Förvaltningen föreslår ett projekt uppdelat i tre av varandra oberoende delprojekt, bestående av ett informationsprojekt, ett rensningsprojekt samt ett konkretiseringsprojekt. Av resursskäl föreslås att de olika delarna ska utgöra ett gemensamt projekt med inriktning på sjön Magelungen.


Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

7 Projekt för fastighetsnära källsortering - "Sortera mera"

Dnr: 310-45/2005

Stadsdelsförvaltningen har av stadsdelsnämnden uppmanats att utarbeta en ansökan om medel ur den s.k. Miljömiljarden för finansiering av ett projekt kring fastighetsnära källsortering.
Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta, Östermalm, Skarpnäck, Hägersten och Älvsjö har gemensamt beviljats 7 200 000 kronor ur Miljömiljarden, för att bedriva ett projekt i syfte att öka den fastighetsnära källsorteringen inom sina respektive stadsdelsområden.
Stadsdelsförvaltningarna Farsta och Katarina-Sofia föreslår sina respektive nämnder att ansluta sig till projekt Sortera Mera och ansöker tillsammans om 1 800 000 kronor ur Miljömiljarden.
Projektet, som ska bedrivas i nära samarbete med renhållningsförvaltningen, syftar till att genom information och annat stöd till fastighetsägare, öka andelen fastigheter med källsortering samt där sådan redan finns, förbättra möjligheterna till källsortering genom bättre teknik och större andel fraktioner.


Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

8 Ansökan om bidrag till Stiftelsen Manscentrum

Dnr: 008-562/2004

Stiftelsen Manscentrum kontaktas av män med problem relaterade till aggressivitet och våld. Verksamheten bedrivs med hjälp av bidrag från Stockholms stad, landstinget och privatpersoner. De ekonomiska bidragen täcker idag inte de kostnader en ökad efterfrågan medfört, varför Stiftelsen Manscentrum ansöker om 20 000 kronor från var och en av samtliga stadsdelsnämnder. Stadsdelsförvaltningen ser tyvärr inget utrymme i den tilldelade budgeten för ett sådant bidrag. Frågan om utökade bidrag bör enligt förvaltningen kunna prövas hos socialtjänstförvaltningen och landstinget, som idag stöder verksamheten.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

9 Utseende av personuppgiftsombud

Dnr: 002-12/2005

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är stadsdelsnämnden personuppgiftsansvarig, vilket innebär ett ansvar för att lagen efterlevs. Stadsdelsnämnden kan enligt PuL till sin hjälp utse personuppgiftsombud. Ombudets uppgift är bland annat att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt att till nämnden (personuppgiftsansvarig) påpeka eventuella brister.
Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 4 januari 1999 att utse personuppgiftsombud. Idag har ombuden som då utsågs övergått till verksamhet utanför förvaltningen, varför nämnden föreslås utse två nya ombud, vilket motsvarar dagens behov.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

10 Redovisning av enkät inom äldreboenden i Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 504-46/2005

En enkät skickades i oktober 2004 till alla som bor på sjukhem, ålderdomshem och gruppboenden i stadsdelsområdet. De boende som själva kunnat svara på enkäten har gjort det och för övriga har enkäten ställts till närstående. Redovisningen av enkäten speglar alltså både den boendes och den närståendes synpunkter. Enkäten är en uppföljning av de generella åtagandena för äldreomsorgens utförare för 2004.

Enkäten och den grafiska redovisningen av resultatet finns endast i pappersform och lämnas på begäran ut av stadsdelsförvaltningens kansli.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

11 Resa till Marocko för två anställda vid Farsta-Cirkeln

Dnr: 204-13/2005

Farsta-Cirkeln, som är en biståndsbedömd verksamhet inom avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade, erbjuder aktivering i olika former för psykiskt funktionshindrade. Bland utbudet av aktiviteter finns en studiecirkel om ett visst land med målsättningen att kunna resa dit. Erfarenheterna från tidigare resor visar att deltagarna förutom lärdom om resmålet fått en stärkt självkänsla, ökad gemenskap med andra och ett utvidgat socialt nätverk.
En grupp bestående av åtta personer, sex cirkeldeltagare och två personal, planerar en resa till Marocko. Resan finansieras helt av fondmedel samt egna sparade pengar och innebär ingen kostnad för stadsdelsförvaltningen.


Handläggare: Monikka Smedberg-Johansson, 08-94 87 62

12 Anmälan av inköp

Dnr: 100-210/2004

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden.
Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet kostnader för kamerautrustning, träningsutrustning och kopiering under november-december 2004.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

13 Information och frågor från nämnden

14 Stadsdelsdirektörens information

15 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Anmälningar enligt 14 kap 2 § socialtjänstlagen (SoL) om allvarliga missförhållanden i omsorgerna om äldre eller funktionshindrade (Lex Sarah)

§1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet 2005-02-02.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet 2004-12-16.

§2 Anmälningsärenden enligt förteckning

Förelåg ett förslag från vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) om att skrivelser som inkommit till nämnden mellan tidpunkten för anmälningslistans färdigställande och sammanträdet, trycks upp och delas ut till nämnden.

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§3 BORDLAGT ÄRENDE. Angående partsbyte i ramavtal "Vissa boenden enligt So...

Efter genomförd förenklad upphandling av särskilda boendeformer, hem för vård eller boende (HVB), dagverksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) samt daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) erhöll Tjänstemännens Bildningsverksam-het (TBV) ramavtal omfattande daglig verksamhet enligt LSS för vuxna personer med lindrig till måttlig utvecklingsstörning. Enligt det ingångna ramavtalet får parts rättigheter och skyldigheter, som följer av avtalet, inte utan nämndens skriftliga beslut överlåtas eller uppdras åt annan. Ärendet bordlades vid sammanträdet den 16 december 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-11-18, dnr 500-604/2004.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till punkt 1 i förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) yrkade att ärendet avseende punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut skulle återremitteras för en skriftlig rapport om innebörden av att punkten utelämnas. Till detta förslag anslöt sig samtliga övriga partier.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att Tjänstemännens Bildningsverksamhet (TBV) skyldigheter och rättigheter med anledning av lämnat och antaget anbud, tecknat ramavtal och gjorda avrop får överlåtas till Sensus Studieförbund. Stadsdelsnämnden beslutar ge socialtjänstdirektören i uppdrag att å nämndens vägnar besluta om och underteckna avtal om partsbyte.
 2. Farsta stadsdelsnämnd återremitterar ärendet avseende punkt 2 i förvaltningens förslag till beslut för en rapport om innebörden av att punkten utelämnas.

§4 Genomförandebeslut angående ombyggnad av Fagersjöskolan

Fagersjöskolan är en F-6-skola, som byggdes på 1960-talet och har idag 155 elever. Huvudorsaken till den planerade ombyggnaden är att centrumhusen i Fagersjö, där skolans tre fritidshem är inrymda, ska rivas. Åt dessa fritidshem ska nu beredas plats i skolan. Samtidigt görs nödvändiga åtgärder beträffande brister i tillgänglighet. Bl.a. förses en entré med en utvändig ramp och dörrautomatik installeras vid alla entréer. Fem av kapprummen förses med fasta möbler för att kunna fungera som grupparbetsplatser. Musiksalen ljudisoleras och i den gamla textilslöjdssalen placeras skolans bibliotek, som varit inrymt i en byggnad i centrum, som nu ska rivas. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-23, dnr 303-14/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att beställa ombyggnad av Fagersjöskolan.

§5 Ansökan om bidrag ur Stockholms miljömiljard

Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om medel motsvarande 905 040 kronor ur den s.k. Miljömiljarden till projektet "Farsta naturskola". Det övergripande syftet med detta projekt är att bygga upp en ökad kunskap kring natur, miljö och ekologi hos barn, ungdomar och lärare i stadsdelsområdets grundskolor och förskolor. Detta kommer att ske genom egna praktiska erfarenheter i naturen kopplade till teoretiska kunskaper och studier. Ett annat syfte är att inspirera och motivera till fortsatta friluftsaktiviteter och ett fortsatt intresse för att vistas ute i skog och mark. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-10, dnr 310-15/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd ansöker om bidrag ur Stockholms miljömiljard till projektet "Farsta naturskola".

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att avslå förslaget om att ansöka om bidrag ur miljömiljarden

att förvaltningen föreslår för SLK och utbildningsförvaltningen om ett centralt framtagande av utbildningsmaterial för en naturskola samt

att därutöver anföra följande

Vi anser att det är bra om elever i skolan får en ökad kunskap om naturen och den oerhörda rikedom som finns i vår omedelbara närhet, men att Farsta stadsdel själva skall utforma och ta fram utbildningsmaterial är ett resursslöseri och suboptimering. I synnerhet som naturskolor av den planerade arten redan finns i ett antal stadsdelar. Om stadens majoritet har en seriös vilja att öka kunskaperna om djur och natur för våra elever är det endast en central framställning av material som kan ge en mångfald och bredd. Ett sådant material kan sedan användas med en lokal anknytning. Ett sådant tillvägagångssätt är både effektivt och ger mer för alla inblandade parter i synnerhet eleverna.

Dessutom så riskerar man att miljömiljarden används till alla möjliga projekt som har med miljö att göra. När staden skall ta pengar ur balansräkningen för att använda aktivt skall detta vara för att göra långsiktiga investeringar, som att sanera den gemensamma miljön i syfte att betala gamla miljöskulder. Det aktuella projektet behöver inte vara ett dåligt miljöprojekt i sig, men det är ett projekt som bör ha en annan finansiering. Att använda pengar ur balansräkningen för att genomföra miljömål i ett miljöprogram som är orealistiskt är inte ansvarsfull hantering av stockholmarnas samlade förmögenhet."

§6 Magelungen och Ekopark syd - ansökan om medel ur Stockholms miljömiljard

Stadsdelsförvaltningen har av stadsdelsnämnden uppmanats att utarbeta en ansökan om medel ur den s.k. Miljömiljarden, så att åtgärder kan vidtas för Magelungen och för Ekopark syd inklusive Högdalstopparna. Förvaltningen föreslår ett projekt uppdelat i tre av varandra oberoende delar, bestående av ett informationsprojekt, ett rensningsprojekt samt ett konkretiseringsprojekt. Av resursskäl föreslås att de olika delarna ska utgöra ett gemensamt projekt med inriktning på sjön Magelungen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-30, dnr 310-44/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd ansöker om 810 000 kronor ur Stockholms miljömiljard för de tre delarna i projekt Magelungen och Ekopark syd i enlighet med vad som anges i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att den föreslagna nationalstadsparken Ekopark Syd endast omfattas av delar av Rågsved friområde Högdalstopparna och Fagersjöskogen, för att inte förhindra nya bostäder i området och en utveckling av Fagersjö samt

att därutöver anföra följande

Vi har inget att erinra mot de föreslagna åtgärderna i och runt Magelungen och Drevviken, tvärt om. Det ligger i både Stockholms och Huddinges intresse att området runt dessa sjöar blir av sådan kvalité att både djur och natur mår bra och utvecklas. Samt att det finns ytor för friluftsliv för boende och besökare. Däremot motsätter vi oss de föreslagna områden som skall omfatta Ekopark Syd. Om den nuvarande majoriteten menar allvar med sin strävan att göra Fagersjö levande är det inte bara olyckligt att bädda in Fagersjö i Ekoparken, det är direkt fel. Ekoparkens avgränsning i denna del av det föreslagna området måste gås igenom noga så att den inte hindrar en utveckling av Fagersjö och områdena runt Hökarängen, Rågsved och Högdalen. Dessa områden behövs för det skriande behov av bostäder som finns i regionen."

§7 Projekt för fastighetsnära källsortering - "Sortera mera"

Stadsdelsförvaltningen har av stadsdelsnämnden uppmanats att utarbeta en ansökan om medel ur den s.k. Miljömiljarden för finansiering av ett projekt kring fastighetsnära källsortering. Stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Hässelby-Vällingby, Enskede-Årsta, Östermalm, Skarpnäck, Hägersten och Älvsjö har gemensamt beviljats 7 200 000 kronor ur Miljömiljarden, för att bedriva ett projekt i syfte att öka den fastighetsnära källsorteringen inom sina respektive stadsdelsområden. Stadsdelsförvaltningarna Farsta och Katarina-Sofia föreslår sina respektive nämnder att ansluta sig till projekt Sortera Mera och ansöker tillsammans om 1 800 000 kronor ur Miljömiljarden. Projektet, som ska bedrivas i nära samarbete med renhållningsförvaltningen, syftar till att genom information och annat stöd till fastighetsägare, öka andelen fastigheter med källsortering samt där sådan redan finns, förbättra möjligheterna till källsortering genom bättre teknik och större andel fraktioner. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2004-12-28, dnr 310-45/2005.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet samt anslöt sig till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälda särskilda uttalandet.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet samt anslöt sig till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälda särskilda uttalandet.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att tillsammans med Katarina-Sofia stadsdelsnämnd ansöka hos kommunstyrelsen om 1 800 000 kronor ur Miljömiljarden. Denna summa ska användas till att finansiera ovanstående stadsdelsnämnders anslutning till projektet Fastighetsnära källsortering – Sortera mera!.

Särskilt uttalande, till vilket ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig, anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

Att i en situation då äldre inte får den vård de borde ha, där stora brister finns inom skolväsendet och där det heller inte finns resurser att hålla stadsdelarna ordentligt städade har staden centralt öronmärkt stora insatser för miljöåtgärder. Man föreställer sig ju då att det handlar om konkreta insatser som handlar om sanering eller upprustning av miljön så att den blir renare.

Om vi i stadsdelarna ska få del av dessa medel handlar det endast om informationsinsatser och samordning av olika slag. Om man läser ärende 7 (men även ärende 5 och 6) inser man hur absurt detta är. Då alla verksamheter måste spara – även vad gäller gamla, sjuka, barn och handikappade kan det finnas stora medel tillgängliga för nya tjänster och diverse diffusa åtgärder. I ärendena 5 – 7 föreslås 11 nya tjänster och ökade medel med ca 11 mkr! Vi förstår att förvaltningen endast följer sitt mandat men ordningens galenskap framträder klar då man ser vad de nya tjänsterna ska göra. Alla dessa tjänster ska informera, vidga samverkan, öka engagemang, öka kunskaper, etablera kontakter, identifiera problem, identifiera möjligheter, bedriva erfarenhetsutbyte, genomföra informationsseminarier, dörrknackningar, utveckla handlingsplaner, uppdatera informationsmaterial, ta fram exempelsamling och tydliggöra visionen. Vi för vår del skulle prioritera att man gick direkt på åtgärderna för en bättre miljö!

Om det finns pengar över i staden – vilket inget annat tyder på – och om de i så fall ska användas till miljöåtgärder så borde anständigheten kräva att de faktiskt används till konkreta miljöinsatser inte en massa prat och pappersvändande. Är det en alltför revolutionerande tanke att miljömiljarden går till att hålla vår närmiljö ren?"

§8 Ansökan om bidrag till Stiftelsen Manscentrum

Stiftelsen Manscentrum kontaktas av män med problem relaterade till aggressivitet och våld. Verksamheten bedrivs med hjälp av bidrag från Stockholms stad, landstinget och privatpersoner. De ekonomiska bidragen täcker idag inte de kostnader en ökad efterfrågan medfört, varför Stiftelsen Manscentrum ansöker om 20 000 kronor från var och en av samtliga stadsdelsnämnder. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-05, dnr 008-562/2004.

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket samtliga övriga partier anslöt sig.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd avslår ansökan om bidrag till verksamheten.

Särskilt uttalande anmäldes av Farsta stadsdelsnämnd enligt följande:

"Nämnden uppmärksammar kommunstyrelsen på denna angelägna verksamhet. Positivt att efterfrågan ökat: Stiftelsen gör viktiga insatser för att förebygga och åtgärda mäns våld mot kvinnor. Nämnden hemställer att kommunstyrelsen vidtar åtgärder så att Stiftelsens verksamhet säkerställs och utvecklas."

§9 Utseende av personuppgiftsombud

Enligt personuppgiftslagen (PuL) är stadsdelsnämnden personuppgiftsansvarig, vilket innebär ett ansvar för att lagen efterlevs. Stadsdelsnämnden kan enligt PuL till sin hjälp utse personuppgiftsombud. Ombudets uppgift är bland annat att självständigt se till att personuppgifter behandlas på ett lagligt och korrekt sätt och i enlighet med god sed samt att till nämnden (personuppgiftsansvarig) påpeka eventuella brister. Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 4 januari 1999 att utse personuppgiftsombud för Farsta stadsdelsförvaltning respektive Söderleds stadsdelsförvaltning. Idag har samtliga tidigare utsedda ombud övergått till verksamhet utanför förvaltningen, varför nämnden föreslås utse två nya ombud. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-10, dnr 002-12/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd utser utredningssekreteraren Elisabet Wåhlstedt och nämndsekreteraren Bengt Sundin till personuppgiftsombud för Farsta stadsdelsnämnd.
 2. Beslutet gäller för tiden från och med den 1 februari 2005 och tills vidare.

§10 Redovisning av enkät inom äldreboenden i Farsta stadsdelsförvaltning

En enkät skickades i oktober 2004 till alla som bor på sjukhem, ålderdomshem och gruppboenden i stadsdelsområdet. De boende som själva kunnat svara på enkäten har gjort det och för övriga har enkäten ställts till närstående. Redovisningen av enkäten speglar alltså både den boendes och den närståendes synpunkter. Enkäten är en uppföljning av de generella åtagandena för äldreomsorgens utförare för 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning 2005-01-10, dnr 504-46/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger redovisningen till handlingarna.

§11 Resa till Marocko för två anställda vid Farsta-Cirkeln

Farsta-Cirkeln, som är en biståndsbedömd verksamhet inom avdelningen för omsorg om äldre och funktionshindrade, erbjuder aktivering i olika former för psykiskt funktionshindrade. Bland utbudet av aktiviteter finns en studiecirkel om ett visst land med målsättningen att kunna resa dit. Erfarenheterna från tidigare resor visar att deltagarna förutom lärdom om resmålet fått en stärkt självkänsla, ökad gemenskap med andra och ett utvidgat socialt nätverk. En grupp bestående av åtta personer, sex cirkeldeltagare och två personal, planerar en resa till Marocko. Resan finansieras helt av fondmedel samt egna sparade pengar och innebär ingen kostnad för stadsdelsförvaltningen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2005-01-07, dnr 204-13/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner resa i tjänsten till Marocko under en vecka i februari 2005 för två anställda vid Farsta-Cirkeln, som ledare och stöd för deltagare i studiecirkel.

§12 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet kostnader för kamerautrustning, träningsutrustning och kopiering under november-december 2004. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning 2005-01-11, dnr 100-210/2004.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§13 Information och frågor från nämnden

Ordföranden Tomas Rudin (s) meddelade att ett förslag förelåg om att ändra stadsdelsnämndens sammanträdestid för mars från torsdagen den 10 mars till torsdagen den 17 mars. Vidare fanns ett förslag om att stadsdelsnämnden skulle sammanträda torsdagen den 15 december. Beslutet om fastställande av sammanträdestid för december hade uppskjutits vid sammanträdet den 25 november 2004. Stadsdelsnämnden beslutade fastställa de föreslagna sammanträdestiderna.

Tomas Rudin och stadsdelsdirektör Gillis Hammar lämnade på fråga från vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) en dagsaktuell rapport om den centrala och lokala hanteringen av frågan om det uppmärksammade stationära husvagnsboendet. Idag är husvagnarna alltjämt uppställda vid Hökarängsbadet, men en aktiv inventering av möjliga temporära uppställningsplatser pågår. Det har resulterat i att det idag finns ett förslag om att erbjuda en uppställningsplats i Skrubba, med bekvämlighetsinrättningar. Kvarstannande husvagnsägare kommer att avhysas.

Ordföranden och vice ordföranden uttryckte sin uppskattning över stadsdelsförvaltningens professionella och aktiva arbete i frågan, inte minst vad gäller de sociala insatserna.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) framhöll att problemet med husvagnsboendet tenderar att växa och att ansvariga bör vara vaksamma på att det stannar inom hanterbarhetens gräns.

Ledamoten Birgitta Holm (m) väckte en fråga om barngrupperna inom området. Frågan gällde om barnomsorgsgarantin kommer att kunna infrias. Förvaltningen svarade att barnomsorgsgarantin sannolikt kommer att klaras av.

Tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga med anledning av att driften av Edö äldreboende återgår i kommunal regi den 1 februari. Frågan gällde om förvaltningen kunde lämna en lägesbeskrivning av förändringarna i verksamheten. Förvaltningen svarade att vissa förändringar av organisationen och omförhandlingar av avtalen med underentreprenörerna kommer att ske. Förvaltningen återkommer med en kontinuerlig rapportering till nämnden om övertagandet.

Ledamoten Gunnar Sandell (s) uttryckte önskemål om att förvaltningen i en promemoria redovisar de avtalsförpliktelser som nämnden ingått och fortfarande är bunden av när det gäller Kryddgården.

§14 Stadsdelsdirektörens information

Ekonomichefen Marianne Andersson lämnade en översiktlig redogörelse över bokslutet och konstaterade att det stannat på ett underskott om drygt fem miljoner kronor före bokslutsdispositioner.

Ordföranden tackade förvaltningen för det arbete som lagts ned på att hålla ett väntat underskott på denna marginella nivå.

§15 Övriga frågor

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälde "Skrivelse angående parkeringstillstånd för kvällspatrullernas personal" till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

Förvaltningen meddelade att ett skriftligt svar på skrivelsen fanns och skulle överlämnas till ledamoten Birgitta Holm.

____________________________________________________________________________

BILAGA

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2005-01-27

§ 15

Skrivelse ang. parkeringstillstånd för kvällspatrullernas personal

Kvällspatrullerna inom de olika stadsdelarna ger hjälp och omsorg till människor kvällstid och helger. De människor som har behov av denna hjälp är varierande men det kan innebära

toalettbesök, byte av inkontinensskydd och näringstillförsel. Detta kräver stor flexibilitet och förutom den ordinarie verksamheten tillkommer det larm från trygghetsjouren. Detta kan innebära att någon människa ramlat i sitt hem och inte kan ta sig upp.

För att omsorgen ska fungera så har kvällspatrullerna oftast tillgång till bil/ibland eget fordon, men när det gäller parkeringstillstånd för fordonen så verkar det som om detta saknas.

Detta innebär att kvällspatrullens personal löper en risk att få parkeringsbot p.g.a. att man varit tvungen att bortse från parkeringsreglerna allt för att så snabbt som möjligt ställa sitt fordon nära brukarens port alt. att det ej finns några lediga parkeringsplatser att parkera på eller att larmet går så att man inte hinner att snurra runt de otaliga varv som vanliga bilister som så ofta gör.

Detta är enl. vår mening mycket märkligt förfarande men inte ovanligt. Något ännu märkligare är att om kvällspersonalen får en p-bot så betalar inte arbetsgivaren- Stockholm stad- utan det är det enskilda vårdbiträdet eller undersköterskan som får stå för betalningen.

Anledningen skulle vara att man anser att alla ska följa de parkeringsregler som finns.

Med anledning av detta vill vi informera oss om följande inom vår stadsdelsnämnd

 1. Har Farsta SDF utfärdat parkeringstillstånd till kvälls- nattpatrullerna inom vårt område ?
 2. Om inte, vad är anledningen ?
 3. Om svaret är ja, hur många parkeringstillstånd innebär detta ?
 4. Om kvälls-natt-patrullens personal får en parkeringsbot vem betalar denna ?
 5. Om SDF ej betalar denna bot vad är anledningen till detta ?
 6. Finns det någon skriftlig förbindelse som den enskilda personalen måste skriva på ang. parkeringstillstånd och parkeringsbot ?

 

Birgitta Holm

Lennart Isacsson

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Peter Lindén

Arne Fredholm

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 16