Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-02-17

Sammanträde 2005-02-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

2 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2004 - Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 102-642/2004

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

3 Utseende av ledamot och ersättare i sociala delegationen

4 Förordnande av tjänsteman enligt 43 § 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

5 Information och frågor från nämnden

6 Stadsdelsdirektörens information

§17 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Ordföranden Tomas Rudin (s) hälsade å nämndens vägnar nytillträdde ersättaren Peter Lundberg (m) välkommen till stadsdelsnämnden.

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Inga-Lill Persson (fp) justera protokollet den 18 februari 2005.

Justerade protokoll från sammanträdena den 7 februari 2005 med lokala handikapprådet och lokala pensionärsrådet anmäldes och lades till handlingarna.

§18 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2004 - Farsta stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämnden behandlade verksamhetsberättelse för 2004 med sifferbokslut enligt stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2005, dnr 102-642/2004, inklusive bilagor.

Ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de ej deltar i beslutet, med hänvisning till avvikande eget budgetförslag, samt anmälde ett särskilt uttalande.

Tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) yrkade bifall till det av ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelse och bokslut samt överlämnar dessa till kommunstyrelsen.
 2. Farsta stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av 8,4 mnkr ur resultatfond 2003 avseende skolan.
 3. Farsta stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen godkänner överföring av resultatenheternas samlade överskott, 7,1 mnkr, till 2005.
 4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om stimulansbidrag med 1,6 mnkr till omsorgen om funktionshindrade avseende färdigställd gruppbostad i Sköndal.
 5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av icke förbrukade stimulansmedel, 0,8 mnkr, för utbyggnad inom omsorgen om funktions-hindrade och 0,2 mnkr för nytt stödboende inom socialpsykiatrin.
 6. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 1. Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut
 2. Att i övrigt anföra

För Stockholmarna och medborgarna i Farsta har 2004 inneburit ytterligare ett år av försämringar och minskad framtidstro. Trots att tillväxten ökar i landet så ökar antalet nyinskrivna vid arbetsförmedlingen i Farsta med 8 procent. Trots det som skulle vara ekonomiskt goda tider går Farsta stadsdelsnämnd med underskott. I den socialdemokratiskt ledda majoritetens budget sker den i särklass största satsningen 2005 på ökade socialbidrag, hos oss ökade de med nästan 7.9 procent. Bristen på skattebetalare gör att viktiga verksamheter som skola och äldreomsorg utsätts för allt hårdare besparingar.

Trots skattehöjningen på 50 öre har medborgarna märkt små förändringar i stadsdelens service. Problemen i skolan förblir stora, biståndsbedömningen till äldreomsorgen blir hårdare. En stor del av förklaringen ligger i den totala brist på prioriteringar som präglat majoritetens politik under 2004, där nytillkomna verksamheter tillåtits växa på kärnverksamheternas bekostnad.

Ambitionerna inom barnomsorgen kommer på skam. Trots uppsatta mål om att minska barngrupperna har antalet barn på avdelningarna för 1 – 5 åringar ökat kraftigt från 2002. Svårigheterna att rekrytera personal med förskollärarutbildning och att även personalen inom fritidsomsorgen saknar grundutbildning är otillfredsställande. Över lag finns det skäl att se över personalpolitiken. Med oro noterar vi den höga sjukfrånvaron på 10.1 procent. Att den trots allt ligger bra till i jämförelse med övriga staden säger nog tyvärr mera om staden som arbetsgivare än om Farsta.

Socialbidragskostnaderna fortsatte öka kraftigt under 2004 – en ökning med nästan 8 procent är en skrämmande siffra. Detta är inte bara ett växande ekonomiskt problem för stadsdelen, utan framför allt ett hårt slag mot alla de människor som inte får arbete och möjlighet att försörja sig själv. Att Farsta anslutit sig till Arbetsforum Sydost är mycket positivt och vi hoppas att detta kan vara ett sätt att få tillbaka människor i arbete.

De besparingar som det senaste året drabbat äldreomsorgen innebär ett mycket hårt slag mot många äldre stockholmare. En restriktiv biståndsbedömning, i kombination med mindre personal och färre platser på boenden innebär en kraftig försämring av kvaliteten och valfriheten. Att som hos oss ta över all verksamhet i egen regi leder till att man inte kana vara säker på att få högsta möjliga kvalitet för satsade skattepengar. Detta är misshushållning med andras pengar. Att allt fler äldre hamnar i stadsdelsarrest, inte kan flytta ifrån sin stadsdel, är fullständigt oacceptabelt.

Majoritetens låga prioritering av människors yttre miljö i stadsdelen får allt mer synliga följder. Bristen på klottersanering gör att klottret hela tiden ökar och bidrar till förslumning och otrygghet. Såsom visas i verksamhetsberättelsen tycks det helt omöjligt båda att hitta medel och åtgärder för att förhindra klotter. Frågan kräver en politisk lösning och det omedelbart. Det är hård konkurrens men det måste ändå vara ett av de områden där majoritetens handlingsförlamning är i det närmaste total.

Bristande sophantering och städning av parker, gator och torg minskar trivseln och ökar de sanitära problemen. Om vår stadsdel ska bli snygg och trygg krävs helt andra prioriteringar.

2004 höjdes kommunalskatten med 50 öre för alla stockholmare. Detta tillskott har redan ätits upp och staden har nu börjat låna pengar igen. Detta kombinerat med underskott så som hos oss visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i stadsdelen."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Moderaterna deltar ej i förslaget till beslut om att godkänna verksamhetsberättelsen med sifferbokslut med hänvisning till att vi hade ett helt annat förslag till budget.

Den kollektivisering som s-v-mp-majoriteten återinför i Stockholm är ett direkt hot mot fortsatt utveckling och frihet där konkurrens och privata initiativ kvävs redan i sin linda.

Vi moderater ville i underlaget till budget för 2006-2009 se ett förslag med avvecklande av stadsdelsnämnderna. Detta skulle ha medfört att många av de stora uppgifter som idag ligger under stadsdelsnämnderna - förskola, skola, handikapp- och äldreomsorg - integrerades i ett pengsystem. Beslut kring barnens förskola, skola och fritid samt äldre och funktionshindrades behov av hjälp flyttas därmed från stadsdelsnämnderna till den enskilde individen.

Vi föreslog även att andra uppgifter skulle överföras till centrala nämnder som t ex ansvaret för snöröjningen samt andra delar av gatu- och parkunderhållet.

Lokala biblioteks- och kulturverksamheten skulle överföras till kulturnämnden.

De uppgifter som stadsdelsnämnderna har i form av individärenden och som handhas av de sociala delegationerna skall finnas kvar på lokal nivå enligt tidigare organisation med lokala distriktsnämnder.

Genom att integrera nämnder och flytta makten från stadsdelsnämnden till de enskilda hushållen kan väsentliga resurser sparas. Dessa kan i stället användas för att öka kvaliteten i verksamheten och skapar utrymme för fortsatta skattesänkningar. Sammanslagning och minskning av antalet nämnder minskar också behovet av borgarråd och politiska tjänstemän.

Stadsdelsnämnden skall prioritera resurser till verksamheterna inom äldreomsorg, skola och handikapp. Sänkta kostnader inom nämnden kan t ex uppnås genom ett konsekvent genomförande av upphandlingar i konkurrens, upphörande av kommunala AMS-jobb samt lägre socialbidragskostnader genom ett målmedvetet arbete med minskat bidragsberoende.

En jobbgaranti skall införas där alla som i dag är socialbidragsberoende ges en snabb individuell bedömning och, i de fall arbetsbrist är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom fem dagar. Är det inte arbetsbrist som är orsaken till socialbidragsberoendet skall utbildning eller stöd i anpassad form erbjudas.

Föreligger det medicinska eller andra skäl till bidragsberoendet bör en utredning göras för att se om det inte är exempelvis sjukbidrag eller sjukpension som är den stödform som passar bäst."

§19 Utseende av ledamot och ersättare i sociala delegationen

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2 februari 2005, dnr 002-81/2005, med förslag om att utse en ledamot och en ersättare i stadsdelsnämndens sociala delegation.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner Cecilia Nordenfelts (m) avsägelse som ledamot i nämndens sociala delegation.
 2. Farsta stadsdelsnämnd utser ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd och i sociala delegationen Peter Lindén (m) till ledamot i sociala delegationen för tiden från och med den 18 februari 2005 och tills vidare.
 3. Farsta stadsdelsnämnd utser ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd Arne Fredholm (m) till ersättare i sociala delegationen för tiden från och med den18 februari 2005 och tills vidare.
 4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§20 Förordnande av tjänsteman enligt 43 § 2 p lag med särskilda bestämmelse...

Ibland behöver beslut kunna fattas skyndsamt. Därför har i lagtexten särskilt angetts i vilka fall det föreligger en rätt att fatta beslut i nämndens ställe (10 kap 6 § SoL). Det är i dessa fall inte fråga om delegering utan om en s.k. kompletterande beslutanderätt. Den kompletterande beslutanderätten är inte avhängig av beslut i nämnden utan följer direkt av lag. Syftet är att någon beslutsbehörig alltid ska finnas att tillgå. För att underlätta handläggningen av ärenden gällande beslut om vård eller omhändertagande med stöd av LVU föreslår förvaltningen att uppräknade tjänstemän vid utredningsenheten för barn och ungdom, förordnas av nämnden att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2 februari 2005, dnr 002-82/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd förordnar följande tjänstemän inom Farsta stadsdelsförvaltning rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p LVU:
 2. Kristina Svärling, chef för utredningsenheten för barn och ungdom

  Louise Hellberg, biträdande chef vid samma enhet

  Sara Roxell, biträdande chef vid samma enhet

 3. Stadsdelsnämndens beslut den 23 oktober 2001, § 183, upphör att gälla med omedelbar verkan.
 4. Beslutet gäller med omedelbar verkan och tills vidare.
 5. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§21 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Birgitta Holm (m) väckte frågor riktade till förvaltningen med anledning av till nämnden inkommen skrivelse om ekonomiska nedskärningar. Skrivelsen hade undertecknats av representanter för personalorganisationerna vid Gubbängsskolan.

Förvaltningen meddelade att rektorn vid Gubbängsskolan ombetts komma till stadsdelsnämndens sammanträde den 24 februari för att informera om de i skrivelsen omnämnda förhållandena och svara på frågor.

§22 Stadsdelsdirektörens information

§23 Övriga frågor