Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-04-20

Sammanträde 2005-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter till frågestunden finns anmälda.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade protokoll

REMISSER/YTTRANDEN

3 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Träspånet m.m. i stadsdelen Gubbängen

Dnr: 302-198/2005

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande tillsänts stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av kv. Träspånet m.m. i stadsdelen Gubbängen.
Inom den aktuella fastigheten finns en nedlagd skolbyggnad, Lövlundsskolan. Besqab projektutveckling AB har erhållit markanvisning. Förslaget till detaljplan medger att de befintliga lokalerna kompletteras med en hiss och byggs om till 14 lägenheter och att tre nya punkthus med vardera fyra våningar och med sammanlagt cirka 45 lägenheter i form av bostadsrätter uppförs.
En del naturmark (inom nuvarande Gubbängen 1:1) tas i anspråk. Som kompensationsåtgärder för den förlorade parkmarken föreslås restauration av en våtmark m.fl. åtgärder inom Majroskogen.
Inom fastigheten anordnas 48 platser för boendeparkering (0,22 platser/rumsenhet eller ungefär 0,8 platser/lägenhet). Byggstart bedöms kunna ske första kvartalet år 2006.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

4 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Domaren 1 i stadsdelen Svedmyra

Dnr: 302-171/2005

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande erhållit stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för kv. Domaren 1 m.fl. inom stadsdelen Svedmyra.
Planförslaget innebär att ett bostadshus med 4-5 våningar och med 25-26 lägenheter kan byggas mellan Öknebovägen och tunnelbanestationen. Den nya fastigheten utgörs till större delen av en tidigare obebyggd fastighet och en mindre del parkmark. Marken avses upplåtas åt Seniorgården AB. Den befintliga fastigheten består nu av naturmark utan synlig övergång mot den ”formella” parkmarken. Tillfart avses ske via Sotholmsvägen-Öknebovägen. Parkering för den nya bebyggelsen förläggs inom kvartersmark med 0,55 parkeringsplatser/lägenhet vilket ger 14 parkeringsplatser. Handikapplatser läggs i direkt anslutning till husets entréer. Byggstart beräknas kunna ske första kvartalet 2006.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Programsamråd - Områden för nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta

Dnr: 302-164/2005

Till Farsta stadsdelsförvaltning har för programsamråd remitterats ett förslag om ny bostadsbebyggelse på ett antal platser inom stadsdelen Hökarängen samt inom norra delen av stadsdelen Farsta. Ett genomförande av alla föreslagna delprojekt skulle enligt programsamrådshandlingen kunna ge 500-650 nya bostäder.
Stadsdelsförvaltningen anser att några av delförslagen, som innebär exploatering av de gröna mellanrummen mellan bostadshusen, är olämpliga. Då Hökarängen som bostadsområde behöver få en högre status och göras mer attraktivt är det särskilt angeläget att värna de kvalitéer som finns. Ett generellt problem i områdena med flerfamiljshus är bristen på utrymme för boendeparkering. Gatuparkering utnyttjas till bristningsgränsen. Eventuell tillkommande bebyggelse måste rymma tillkommande parkeringsplatser.
Förutom svar på de i programhandlingen ställda frågorna kommenterar stadsdelsförvaltningen slutligen respektive delförslag.
Om nya bostäder tillkommer i Hökarängens södra delar behövs en ny förskola. Skolornas kapacitet bedöms dock räcka till för det bostadstillskott som ryms inom detta ärende.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Konsumentpolitiskt handlingsprogram

Dnr: 004-155/2005

I direktiven till Stockholms stads konsumentnämnd angavs att nämnden bland annat skulle arbeta fram ett konsumentpolitiskt program, med riktlinjer för stadens samlade konsumentverksamhet. Det utarbetade programförslaget har av kommunstyrelsen sänts på remiss till bl.a. samtliga stadsdelsnämnder.
Utgångspunkter är dels EU:s konsumentpolitik, dels regeringens översyn av konsumentpolitiken. I förslaget konstateras bland annat att nya tider ställer nya krav på konsumenterna och att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Förvaltningen instämmer i att det behövs särskilda satsningar för utsatta grupper, bl.a. ungdomar. Vidare framhåller förvaltningen att genomförandet av programmet lokalt, förutsätter ett stöd från konsumentförvaltningen och ett samarbete mellan stadsdelarna. Internet och hemsidor kommer att bli ett alltmer användbart redskap i arbetet, dock kommer den personliga vägledningen alltid att behövas för att lösa svåra nya konsumentfrågor.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Barn med behov av särskilt stöd

Dnr: 400-625/2004

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen tillställts denna remiss för yttrande.
I budget för 2003 och 2004 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad analys av kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd, av de behov som kan antas finnas samt, utöver de rent ekonomiska åtgärderna, vilka övriga åtgärder som bör vidtas för att minska behovet av stöd och för att utveckla formerna för stöd till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd.
Uppdraget delades upp i två delar för att göra det överskådligt och hanterbart. Del ett, som rapporteras i detta ärende, är en analys av kostnaderna och verksamhetens utveckling de senaste åren. Del två av uppdraget behandlar utveckling av metoder och är överlämnad till Kompetensfonden, som bland annat ska initiera projekt för att utveckla metoder inom området.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

8 Remissvar angående utredningen "Med modersmålet som grund"

Dnr: 403-126/2005

Kommunfullmäktige beslutade i stadens budget för 2005 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett förslag till ny organisation för stadens modersmålsundervisning. En utredning tillsattes, vars resultat nu sänts på remiss till bl.a. Farsta stadsdelnämnd.
Utredningsuppdraget angav att förslaget särskilt skulle fokusera på organisationens stöd till behoven i stadens skolor (alla skolformer), ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnder och utbildningsnämnd, personalförsörjningsåtgärder och kompetensförbättringsåtgärder.
Utredningen anger i sin sammanfattning bland annat "Barn och elever med annat modersmål än svenska har inte uppnått tillfredsställande studieresultat. Effekterna av detta har varit negativa för möjligheterna för dessa grupper att känna lust till lärandet och se med goda förhoppningar på framtiden. Allt för många har hamnat vid sidan av skolan och därmed även tappat den viktiga del av integrationen som ligger i den tid man tillbringar i någon av skolformerna."


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

SEKRETESSÄRENDEN

9 Näridrottsplats på Gubbängsfältet - ett samarbetsprojekt inom Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-234/2005

Regeringen har aviserat att Riksidrottsförbundet får disponera en miljard kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Regeringen benämner satsningen ”Ett handslag med idrotten”, i dagligt tal kallad "Handslaget". Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar och förbund till att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna.
Stockholms idrottsförbund har tagit initiativ till att tillsammans med idrottsförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning bygga en näridrottsplats för spontanidrott m.m. på Gubbängsfältet. Den skulle kunna bli en referensidrottsplats, som alla inom ”idrottssverige” skulle kunna besöka och låta sig inspireras av.
Anläggningen beräknas kosta 7 mnkr. Enligt förslaget skulle Riksidrottsförbundets satsning ”Handslaget” stå för 2 mnkr, stadsdelsnämnden via Stadsdelsförnyelsen för 2 mnkr och idrottsförvaltningen för 3 mnkr. Tidplanen för projektet är att näridrottsplatsen ska vara färdigställd och invigd under våren 2006 eller senast under hösten samma år.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

10 Inriktningsärende avseende tillbyggnad i parkleken Forsängen, så att även en fritidsgård kan inrymmas i byggnaden - ett projekt inom Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-226/2005

När stadsdelsförnyelsearbetet initierades i Farsta strand för drygt ett år sedan var samstämmigheten bland såväl äldre som yngre boende mycket stor kring uppfattningen att något måste göras åt ungdomarnas situation. Under de senaste åren har det i Farsta strand periodvis varit oroligt på gator och torg och de boende har störts av att ungdomar samlats och många gånger uppträtt hotfullt. En kraftfull samlad insats av polis, fältassistenter, föräldrar och fritidsgårdspersonal har skapat en lugnare situation, men faktum kvarstår att ungdomarna inte har något ställe att samlas på under fredagar och lördagar, då problemen har varit som störst. En arbetsgrupp bildades med namnet Ungas inflytande. Gruppen har lämnat ett förslag på åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ungdomarna i området och valt att prioritera en ny fritidsgård. Arbetsgruppen framhöll tidigt möjligheten att samordna fritidsgårdsverksamheten med någon av de två parklekarna i området. Förslaget till fritidsgård består av att göra en tillbyggnad till den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden ska innehålla en yta för idrott/motion/disco och mindre rum för hantverk/data. Det är också nödvändigt att komplettera byggnaden med kontor och personalrum. Kvällstid kan parklekens utomhusytor användas för spontantidrott och turneringar.

Handläggare: Cecilia Frostenson, 08-508 18 251

11 Program för lekparken Skallet, ett projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-261/2005

Lekparken Skallet är en sedan länge nedlagd parklek i norra Sköndal. Efter nedläggningen har lekparken successivt avvecklats. Idag finns ett mindre antal olika typer av lekutrustning utspridda på en allt för stor grusyta. Platsen ser i och med detta kal och tråkig ut. Dessutom saknas de värden och möjligheter till stimulerande lek, som bör finnas på en fungerande lekplats. I närliggande bostadsområde pågår för närvarande ett generationsskifte. Den äldre generationen flyttar ut och yngre barnfamiljer flyttar in. Detta ställer högre krav på att det ska finnas en fungerande lekplats i området.
Med anledning av detta väckte boende i området en idé på samverkansmötet i Sköndal den 16 november 2004, om att upprusta lekparken. Samverkansmötet tillstyrkte projektet och en arbetsgrupp med boenderepresentanter bildades. Förvaltningen har haft ett första möte med arbetsgruppen. Vid mötet utryckte representanterna i arbetsgruppen önskemål om att platsen utformas så att den görs attraktiv för både barn, ungdomar och äldre. Vid mötet med arbetsgruppen beslöts även att ärendet skulle beredas för stadsdelsnämnden till sammanträdet i april 2005.


Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

12 PM - Uppdrag för Farsta stadsdelsförvaltnings ungdomslots inom projektet

Dnr: 004-225/2005

I denna promemoria redogörs för vad som ingår i den s.k. ungdomslotsens uppdrag inom projektet ”Ungas röst i Farsta”.
Projektet ”Ungas röst i Farsta” tillkom mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag att skapa forum för ungas inflytande i varje stadsdel. Vid nämndsammanträdet den 21 oktober 2004 bifölls förslaget att ”Ungas röst i Farsta” skulle ingå som ett projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. En ungdomslots anställdes på halvtid från 2 februari 2005 och på heltid från 1 mars 2005. Projekttiden löper till och med år 2006. Projektets syfte är att göra ungas röster hörda och utveckla forum/kanaler för ungdomars inflytande i den egna vardagen och i frågor som berör lokalsamhället. Genom nya metoder och arbetssätt ska förutsättningar skapas för en strukturerad samverkan mellan skola och fritidsverksamhet för att tillvarata ungdomars idéer och ge möjlighet att förverkliga dem.


Handläggare: Anette Dalqvist, 08-508 19 996

13 PM - Tilläggskostnad för framtagandet av program för Farsta torg

Dnr: 004-262/2005

Farsta stadsdelsnämnd uppdrog vid sammanträdet den 16 december 2004 åt förvaltningen att genomföra ett projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, i syfte att utveckla Farsta torg.
I projektet ingår att i en arbetsgrupp bestående av boende, föreningar, centrumledningen, stadsdelsförvaltningen, Farsta gymnasium, kulturskolan m.fl. ta fram ett program för Farsta torg som avser att öka tryggheten, trivseln och torgets attraktivitet. Målet är dels att få mer liv och rörelse på torget genom olika aktiviteter, dels att se över de delar av torget, särskilt entréerna, som upplevs som otrygga. Ett framtagande av program för Farsta torg beräknades uppgå till en kostnad av 150 000 kronor.
Senare har framkommit att en översyn av torgets belysning samt ett framtagande av ett belysningsprogram också bör ingå i projektet. Detta skulle medföra en ytterligare kostnad om 126 000 kronor.


Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

14 Bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgen 2005

Dnr: 008-209/2005

Stadsdelsnämnden har antagit riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionshinder i Farsta. För 2005 har nämnden avsatt 180 000 kronor, varav 30 000 kronor är avsedda för verksamhet för personer med funktionshinder och 150 000 kronor för verksamhet för äldre. Ansökningstiden gick ut den 1 april 2005. 15 ansökningar om sammanlagt 229 500 kronor hade då inkommit.
I detta ärende föreslår förvaltningen att 163 000 kronor fördelas till föreningarna samt att 12 000 kronor avsätts för anordnande av utbildning för föreningarna. Resterande 5 000 kronor föreslås stadsdelsdirektören få fördela till ansökningar som inkommer vid senare tillfällen. För sju föreningar föreslås oförändrade bidrag. För åtta föreningar föreslås en sänkning med hänvisning till överskott i föreningarnas bokslut för 2004 eller att den bidragsberättigade verksamheten når få personer eller inte helt anses motsvara stadsdelsnämndens riktlinjer.


Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

15 Angående Kulturkommitténs arbete och handläggning av föreningsbidraget till kulturverksamhet

Dnr: 009-235/2005

En översyn av de riktlinjer som tidigare framtagits angående Kulturkommitténs roll i stadsdelsnämndens kulturverksamhet och handläggningen av kulturstöd till föreningslivet har gjorts med anledning av de omorganisationer som genomförts både vad gäller stadsdelsområden och tjänstemannaorganisation.
Översynen mynnar ut i ett förslag till stadsdelsnämnden, som består av fem punkter:
1. Kulturkommittén får fortsatt mandat att handlägga föreningarnas ansökningar samt svara för de utbetalningar detta medför
2. Bidragsgivningen sker enligt de i ärendet specificerade riktlinjerna
3. Rapportering om bidragsgivningen sker enligt förslag i ärendet
4. Kulturkommittén ges i uppdrag att särkskilt beakta de äldres behov av kultur i närmiljön och att uppmuntra kultursatsningar för barn och ungdomar i föreningsregi
5. Kulturpriset till en härtill meriterad Farstabo säkras ekonomiskt och ges ökad uppmärksamhet enligt förslag i detta tjänsteutlåtande.


Handläggare: Cecilia Frostenson, 08-508 18 251

16 Kvalitetsgarantier i Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 012-227/2005

Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling ska alla verksamheter som vänder sig till allmänhet/brukare utforma kvalitetsgarantier. Garantierna, som ska utgå från enheternas åtaganden samt stadens och stadsdelsnämndens inriktningsmål, ska godkännas av stadsdelsnämnden. Enheterna har under flera år lagt ner ett omfattande arbete på att formulera såväl åtaganden som garantier. Enhetsåtaganden görs i samband med den årliga verksamhetsplaneringen och sammanfattas i nämndens verksamhetsplan som generella åtaganden. Merparten av de generella åtagandena för 2005 kvarstår oförändrade från 2004. Kvalitetsgarantier antogs senast av nämnden i januari 2004.
Genom kvalitetsgarantier får brukarna och andra intresserade besked om vad de kan förvänta sig av den service och omsorg förvaltningen ger. Brukaren inbjuds också till dialog om verksamheten.
Garantin avseende stadsmiljö har ändrats utifrån verksamhetens begränsade resurser. I övrigt föreslås att befintliga garantier gäller tills vidare och att förändringar i fortsättningen tas upp i samband med beslut om verksamhetsplan.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

17 "En Martin Timell till pensionärerna"

Dnr: 504-454/2004

Kristdemokraterna Bertil Fredriksson och Peter Molin har i skrivelse till nämnden den 23 september 2004 föreslagit att stadsdelsnämnden beslutar om att erbjuda alla stadsdelens invånare över 65 år hjälp hemma med riskfyllda vardagssysslor, t.ex. byte av glödlampor, uppsättning av gardiner och dylikt. Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ”En Martin Timell för pensionärer”, för personer över 65 år i Farsta.
Den 4 december 2004 inkom en skrivelse från PRO i Sköndal med hemställan om att stadsdelen inför en regel om att de som beviljats hemtjänst ska äga rätt att få ytterligare cirka 15 minuter per vecka för utförande av hjälp med enklare saker, såsom att sy fast knappar, byta lampor, tvätta strumpor och liknande.
Förvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta en anställning som vaktmästare under en försöksperiod om ett år från den 1 september 2005. Utföraravdelningen får i uppdrag att sprida information om verksamheten och var man kan beställa den. Anställningen finansieras av beställar- och utförarenheterna med 50% vardera inom befintlig budget.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

18 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

Dnr: 500-264/2005

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:783) ska kvaliteten inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Inom ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ligger att följa upp och granska hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer. Kartläggningen är en del av den regelbundna granskning och tillsyn som MAS utför.
Denna rapport visar resultatet av den kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer för äldre, som fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor gjort i sina respektive stadsdelsområden. De stadsdelsområden som ingått i kartläggningen är Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö.
Kartläggningen genomfördes via enkäter till ansvariga sjuksköterskor vid respektive enhet under en förutbestämd vecka i oktober 2004. Ett antal hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer har ingått i enkäten. Undersökningen har genomförts under sju år i följd i stadsdelarna. Undersökningens resultat gäller de personer som är inskrivna i hemsjukvården.


Handläggare: Inger Blomqvist, 08-508 18 039

19 PM - Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1/7-31/12 2004

Dnr: 500-263/2005

I denna promemoria redovisas avvikelser för perioden juli-december 2004 inom den hälso- och sjukvård som Farsta stadsdelsnämnd bedriver.
Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar, rapporterar enheten avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och vilka åtgärder man vidtagit för att händelsen inte ska upprepas. Allvarligare avvikelser utreds av MAS, som också bedömer om avvikelsen ska föranleda en anmälan enligt Lex Maria. MAS sammanställer avvikelserna två gånger om året och återrapporterar till enheterna.
Läkemedelshantering och fallskador utgör de vanligaste avvikelserna. Avvikelser i läkemedelshanteringen är dominerande för enheter som använder sig av delegering för administrering av läkemedel. I sammanställningen finns redovisat antal vårdtagare på varje enhet. Dessutom ska beaktas att vårdtagarna i genomsnitt intar läkemedel tre gånger per dygn.


Handläggare: Inger Blomqvist, 08-508 18 039

20 Anmälan av omarbetad delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

Dnr: 002-238/2005

En genomgripande översyn och revidering av delegationsförteckningen för Farsta stadsdelsnämnd har genomförts under februari-mars 2005.
Merparten av stadsdelsnämndens beslut fattas av stadsdelsförvaltningens tjänstemän, vars rätt att besluta delegerats av nämnden till tjänsteman enligt kommunallagens bestämmelser i 6 kapitlet 33 o. 37 §§. Besluten avser ett stort antal ärendegrupper inom nämndens olika verksamheter. För att hålla ordning på vem som har rätt att fatta beslut (delegat) inom respektive ärendegrupp och för att kunna visa upp för den som begär det, upprättar förvaltningen en delegationsförteckning, som uppdateras fortlöpande.
Besluten ska enligt lag anmälas till nämnden i den ordning som nämnden bestämmer.
I Farsta stadsdelsnämnd anmäls besluten dels till sociala delegationen, vars beslut i sin helhet anmäls till nämnden, dels listförda som ett ständigt återkommande ärende till nämnden.
Förteckningen har anpassats till gällande rätt och till verkställda organisatoriska förändringar. Som en följd av omorganisationerna har ett antal justeringar och tillägg gjorts, bl.a. har benämningar på delegater ändrats.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

21 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2005

Dnr: 103-142/2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 31 mars 2005.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

22 Anmälan av inköp

Dnr: 100-183/2005

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000
kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till
stadsdelsnämnden.
Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet kostnader för inventering av 11 skolor och 26 daghem, ingående i en måltidsutredning.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

23 Information och frågor från nämnden

24 Stadsdelsdirektörens information

25 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)
2. Ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd - sommarcafé på Farsta torg (Storö 21)

§64 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pro...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet den 28 april 2005.

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena den 24 februari 2005 och 17 mars 2005.

§65 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§66 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Träspånet m.m. i stadsd...

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande tillsänts stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för del av kv. Träspånet m.m. i stadsdelen Gubbängen. Inom den aktuella fastigheten finns en nedlagd skolbyggnad, Lövlundsskolan. Besqab projektutveckling AB har erhållit markanvisning. Förslaget till detaljplan medger att de befintliga lokalerna kompletteras med en hiss och byggs om till 14 lägenheter och att tre nya punkthus med vardera fyra våningar och med sammanlagt cirka 45 lägenheter i form av bostadsrätter uppförs. Inom fastigheten anordnas 48 platser för boendeparkering (0,22 platser/rumsenhet eller ungefär 0,8 platser/lägenhet). Byggstart bedöms kunna ske första kvartalet år 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2005, dnr 302-198/2005.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Vi är mycket angelägna om att alla möjligheter att bygga tas tillvara. Majoriteten har redan markanvisat mer än vårt löfte till väljarna, d.v.s. 20 000 lägenheter under mandatperioden.

Vi är även mycket angelägna om att grönytor finns nära tillgängliga för stockholmarna, att den kommunala servicen byggs ut så att den täcker de nya invånarnas behov. Vidare att tillräckligt med parkeringsplatser finns, dessa ska så långt möjligt placeras under jord så att vi använder marken effektivt. Vi är av samma skäl angelägna om att pröva möjligheten bygga på befintliga låga fastigheter så att hissar kan installeras.

Vad gäller detta konkreta förslag är vi tveksamma, förslaget är för omfattande. Vi vill slå vakt om den grafiska skolan.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp), ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

§67 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Domaren 1 i stadsdelen ...

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande erhållit stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för kv. Domaren 1 m.fl. inom stadsdelen Svedmyra. Planförslaget innebär att ett bostadshus med 4-5 våningar och med 25-26 lägenheter kan byggas mellan Öknebovägen och tunnelbanestationen. Den nya fastigheten utgörs till större delen av en tidigare obebyggd fastighet och en mindre del parkmark. Marken avses upplåtas åt Seniorgården AB. Den befintliga fastigheten består nu av naturmark utan synlig övergång mot den "formella" parkmarken. Tillfart avses ske via Sotholmsvägen-Öknebovägen. Parkering för den nya bebyggelsen förläggs inom kvartersmark med 0,55 parkeringsplatser/lägenhet, vilket ger 14 parkeringsplatser. Handikapplatser läggs i direkt anslutning till husets entréer. Byggstart beräknas kunna ske första kvartalet 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2005, dnr 302-171/2005.

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

§68 Programsamråd - Områden för nya bostäder i Hökarängen och norra Farsta

Till Farsta stadsdelsförvaltning har för programsamråd remitterats ett förslag om ny bostadsbebyggelse på ett antal platser inom stadsdelen Hökarängen samt inom norra delen av stadsdelen Farsta. Ett genomförande av alla föreslagna delprojekt skulle enligt programsamrådshandlingen kunna ge 500-650 nya bostäder. Stadsdelsförvaltningen anser att några av delförslagen, som innebär exploatering av de gröna mellanrummen mellan bostadshusen, är olämpliga. Då Hökarängen som bostadsområde behöver få en högre status och göras mer attraktivt är det särskilt angeläget att värna de kvalitéer som finns. Ett generellt problem i områdena med flerfamiljshus är bristen på utrymme för boendeparkering. Gatuparkering utnyttjas till bristningsgränsen. Eventuell tillkommande bebyggelse måste rymma tillkommande parkeringsplatser. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 31 mars 2005, dnr 302-164/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§69 Konsumentpolitiskt handlingsprogram

I direktiven till Stockholms stads konsumentnämnd angavs att nämnden bland annat skulle arbeta fram ett konsumentpolitiskt program, med riktlinjer för stadens samlade konsumentverksamhet. Det utarbetade programförslaget har av kommunstyrelsen sänts på remiss till bl.a. samtliga stadsdelsnämnder. Utgångspunkter är dels EU:s konsumentpolitik, dels regeringens översyn av konsumentpolitiken. I förslaget konstateras bland annat att nya tider ställer nya krav på konsumenterna och att det förebyggande arbetet blir allt viktigare. Förvaltningen instämmer i att det behövs särskilda satsningar för utsatta grupper, bl.a. ungdomar. Vidare framhåller förvaltningen att genomförandet av programmet lokalt, förutsätter ett stöd från konsumentförvaltningen och ett samarbete mellan stadsdelarna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 23 mars 2005, dnr 004-155/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden som sitt svar på remissen skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen som sitt eget.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat att

avslå förvaltningens förslag till beslut samt

som svar på remissen anföra följande:

Den rödgröna majoriteten har instiftat en Konsumentnämnd. Beslutsärendena nämnden avhandlat är få och har i huvudsak syftat till att begränsa handel.

Det finns många frivilliga föreningar som driver konsumentfrågorna. Dessutom finns ett statligt Konsumentverk. Konsumentnämnden är inte kommunal kärnverksamhet. Konsumentnämnden skall därför avvecklas.

Stockholm har varit en fungerande handelsplats utan ett konsumentpolitiskt handlingsprogram i över 750 år. Vi finner därför ingen anledning till att införa ett nu.

Istället borde staden ta ett större ansvar för att underlätta för företagande och handel. För att stärka stockholmaren som kund krävs konkurrens, enkla och tydliga regler, en snabbare planprocess och en rimlig skattebörda för enskilda och företagare."

§70 Barn med behov av särskilt stöd

Stadsdelsnämnden har av kommunstyrelsen tillställts denna remiss för yttrande. I budget för 2003 och 2004 fick kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna göra en fördjupad analys av kostnaderna för barn i behov av särskilt stöd, av de behov som kan antas finnas samt, utöver de rent ekonomiska åtgärderna, vilka övriga åtgärder som bör vidtas för att minska behovet av stöd och för att utveckla formerna för stöd till barn och ungdomar med behov av särskilt stöd. Uppdraget delades upp i två delar för att göra det överskådligt och hanterbart. Del ett, som rapporteras i detta ärende, är en analys av kostnaderna och verksamhetens utveckling de senaste åren. Del två behandlar utveckling av metoder och denna del av uppdraget är överlämnad till Kompetensfonden, som bland annat ska initiera projekt för att utveckla metoder inom området. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2005, dnr 400-625/2004.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att nämnden som sitt svar på remissen skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa följande utlåtande:

Inför en likvärdighetsgaranti för elever i Stockholms skolor

Friheten att välja skola ska omfatta alla berörda barn och elever, även dem som är i behov av stora stödinsatser.

Staden ska ha en hög ambition att skapa förutsättningar för alla elevers lika rätt till en bra skolgång. I dag råder det väldigt olika villkor för elever i behov av särskilda stödinsatser i stadens olika stadsdelsnämnder

Flera stadsdelar väljer till exempel att låta den skola som eleven enligt närhetsprincipen skulle tillhöra (och som därmed har skolpliktsansvaret) stå för de merkostnader som eleven medför trots att eleven går i en annan skola.

Resultatet blir inte bara omfattande och krångliga förhandlingar mellan skolorna, utan framförallt att den enskilde elevens valfrihet naggas i kanten.

För att förbättra skolornas förutsättningar att ge varje elev det stöd som denne behöver vill vi införa en likvärdighetsgaranti som ger skolan förutsättningar att ta emot elever i behov av stora stödinsatser.

Dessa resurser ska komplettera den skolpeng som ska följa varje elevs val av skola och vara en garanti för att alla elever ska vara välkomna till vald skola. Ytterst är det dock alltid skolans rektor som ska ha ansvaret för att eleverna får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. Rektor ska se till att ett åtgärdsprogram utarbetas när en elev behöver särskilda stödinsatser. Eleven och dennes vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta vid utarbetandet av programmet.
Likvärdighetsgarantin ska samla stadens resurser för individinriktat stöd till barn och elever inom kommunen, merkostnader för barn och elever i skolor utanför kommunen, mindre undervisningsgrupper, särskola, skolskjutskostnader, svenska som andraspråk och modersmålundervisning.
I dag kan elever med liknande behov bedömas väldigt olika beroende på vilken skola eller stadsdel eleven går i.

Det är inte rimligt. Varje elev som är i behov av särskilt stöd ska få individuell bedömning av det egna behovet av stöd. Genom en stadsövergripande bedömning utifrån samma kriterier kommer elever med likvärdiga behov att få likvärdigt stöd. En likvärdighetsgaranti kombinerat med ett skolpengssystem som följer den enskilde elevens val av skola är det bästa sättet att säkerställa valfrihet för alla elever i Stockholms stad."

§71 Remissvar angående utredningen "Med modersmålet som grund"

Kommunfullmäktige beslutade i stadens budget för 2005 att kommunstyrelsen skulle utarbeta ett förslag till ny organisation för stadens modersmålsundervisning. En utredning tillsattes, vars resultat nu sänts på remiss till bl.a. Farsta stadsdelnämnd. Utredningsuppdraget angav att förslaget särskilt skulle inriktas på organisationens stöd till behoven i stadens skolor (alla skolformer), ansvarsfördelningen mellan stadsdelsnämnder och utbildningsnämnd, personalförsörjningsåtgärder och kompetensförbättringsåtgärder. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 24 mars 2005, dnr 403-126/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att som svar på remissen överlämna och åberopa följande:

Vi konstaterar att stadsdelsförvaltningen har rätt i sitt antagande om att den gjorda utredningen är bristfällig och att det är alldeles för många frågetecken i dagsläget men vi anser att utredningen inte ska återremitteras utan avslås

samt att därutöver anföra följande:

Vi anser att de farhågor som finns kring en nedläggning av språkcentrum skulle leda till försämrad kvalitet inom modersmålsundervisningen. I stället för att sprida ut modersmålslärarna bland stadsdelsnämnderna bör denna viktiga kompetens behållas på en för staden gemensam nivå."

§72 Näridrottsplats på Gubbängsfältet - ett samarbetsprojekt inom Stadsdels...

Regeringen har aviserat att Riksidrottsförbundet får disponera en miljard kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Regeringen benämner satsningen "Ett handslag med idrotten", i dagligt tal kallad "Handslaget". Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar och förbund till att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickidrotten, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna. Stockholms idrottsförbund har tagit initiativ till att tillsammans med idrottsförvaltningen och Farsta stadsdelsförvaltning bygga en näridrottsplats för spontanidrott m.m. på Gubbängsfältet. Den skulle kunna bli en referensidrottsplats som alla inom "idrottssverige" skulle kunna besöka och låta sig inspireras av. Anläggningen beräknas kosta 7 mnkr. Enligt förslaget skulle Riksidrottsförbundets satsning "Handslaget" stå för 2 mnkr, stadsdelsnämnden via Stadsdelsförnyelsen för 2 mnkr och idrottsförvaltningen för 3 mnkr. Tidplanen för projektet är att näridrottsplatsen ska vara färdigställd och invigd under våren 2006 eller senast under hösten samma år. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2005, dnr 004-234/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Nämnden enades om en tilläggstext som skulle ingå i beslutet.

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag samt en tilläggstext införd under punkt 2.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner projektet "Näridrottsplats på Gubbängsfältet" som en del av Stadsdelsförnyelsen.
 2. Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

I ärendets fortsatta beredning bör hänsyn tas till och åtgärder vidtas mot den ansträngda trafik- och parkeringssituation som råder i samband med evenemang på Gubbängsfältet och som kan utgöra en fara och ett irritationsmoment för allmänheten. Nämnden befarar att situationen kan komma att förvärras efter projektets genomförande om åtgärder ej vidtas dessförinnan.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att godkänna projektet under förutsättning att den ekonomiska kalkyl som presenteras uppfylls samt

att därutöver anföra följande:

detta är ett i raden av lovvärda projekt som den nuvarande majoriteten inte kan finansiera inom sin budget utan man hänskjuter önskemålet till stadsdelsförnyelseprojektet vilket tjänstemännen sakligt redovisar i sitt remissvar. Därför är det svårt att ta ställning till detta stadsdelsförnyelseprojekt och det är vår förhoppning att alla inblandade i projektet fått ordentlig kännedom om de ekonomiska förhållningsorder som i dagsläget råder."

§73 Inriktningsärende avseende tillbyggnad i parkleken Forsängen, så att äv...

En arbetsgrupp med namnet Ungas inflytande har lämnat ett förslag till åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ungdomarna i stadsdelen Farsta strand. Arbetsgruppen har valt att prioritera en ny fritidsgård och framhöll tidigt möjligheten att samordna fritidsgårdsverksamheten med någon av de två parklekarna i området. Förslaget till fritidsgård består av att göra en tillbyggnad till den befintliga byggnaden. Tillbyggnaden ska innehålla en yta för idrott/motion/disco och mindre rum för hantverk/data. Det är också nödvändigt att komplettera byggnaden med kontor och personalrum. Kvällstid kan parklekens utomhusytor användas för spontanidrott och turneringar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 004-226/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

§74 Program för lekparken Skallet, ett projekt inom ramen för Stadsdelsförn...

Lekparken Skallet är en sedan länge nedlagd parklek i norra Sköndal. Efter nedläggningen har lekparken successivt avvecklats. Idag finns ett mindre antal olika typer av lekutrustning utspridda på en allt för stor grusyta. Boende i området väckte en idé på samverkansmötet i Sköndal den 16 november 2004, om att upprusta lekparken. Samverkansmötet tillstyrkte projektet och en arbetsgrupp med boenderepresentanter bildades. Förvaltningen har haft ett första möte med arbetsgruppen. Vid mötet utryckte representanterna i arbetsgruppen önskemål om att platsen utformas så att den görs attraktiv för både barn, ungdomar och äldre. Vid mötet med arbetsgruppen beslöts även att ärendet skulle beredas för stadsdelsnämnden till sammanträdet i april 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 22 mars 2005, dnr 004-261/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att genomföra detta projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.

§75 PM - Uppdrag för Farsta stadsdelsförvaltnings ungdomslots inom projektet

I denna promemoria redogörs för vad som ingår i den s.k. ungdomslotsens uppdrag inom projektet "Ungas röst i Farsta". Projektet "Ungas röst i Farsta" tillkom mot bakgrund av kommunfullmäktiges uppdrag att skapa forum för ungas inflytande i varje stadsdel. Vid nämndsammanträdet den 21 oktober 2004 bifölls förslaget att "Ungas röst i Farsta" skulle ingå som ett projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. En ungdomslots anställdes på halvtid från 2 februari 2005 och på heltid från 1 mars 2005. Projekttiden löper till och med år 2006. Projektets syfte är att göra ungas röster hörda och utveckla forum/kanaler för ungdomars inflytande i den egna vardagen och i frågor som berör lokalsamhället. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria daterad den 29 mars 2005, dnr 004-225/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Vi anser att alla människor ska ha möjlighet till att kunna påverka sin egen vardag genom egna fattade beslut i så stor omfattning som möjligt. Politiker ska enbart besluta om det som samhället har ansvar för inom de lagar och förordningar som styr vårt samhälle. Vi ser en fara med dessa ungdomsråd och vi tror att de kommer att vara en form av låtsasdemokrati, vilket vi är motståndare till i vårt öppna samhälle.

Detta projekt är i dagsläget ej helt klarlagt och vi har många funderingar kring detta projekt. Man säger att ett av målen med projektet ska vara att skapa dialog med lokala politiker och vi anser att det redan i dag är möjligt för alla människor i vår stadsdel då vi politiker och tjänstemän finns tillgängliga via brev, telefon, mejl och personlig närvaro. Därför är det svårt att se syftet med att SDN ska utse kontaktpolitiker under projekttiden.

Vi har funderingar kring att alla ungdomar ska ha tillgång till egen hemsida, att politiska partier ska finnas tillgängliga. Vem ska avgöra vilka partier eller andra organisationer som ska ha rätt att medverka på hemsidan ? Vem ska bevaka att hemsidorna inte används till oseriösa och mörka krafter ?

Och kan vi inom demokratins regler förbjuda ev. tillkomst av ovälkomna och odemokratiska partier ?

Varje politiskt parti har idag hemsidor och det kan inte vara en kommunal uppgift att förse politiska partier med utrymme på detta sätt i alla fall inte ekonomiskt.

En annan fråga som man måste ställa sig är med utgångspunkt på Inriktningen

Vad avses när ungdomslotsen ska utbilda elever i demokratifrågor ?

Vilken demokrati avser man? Vem ska utestängas och vem ska få komma till tals?

Den sista och kanske den viktigaste frågan för den nuvarande vänstermajoriteten att svara på är

Finns det i dagsläget några ekonomiska möjligheter att fortsätta detta projekt med utgångspunkt att Farsta Stadsdelsnämnd idag går med underskott?"

§76 PM - Tilläggskostnad för framtagandet av program för Farsta torg

Farsta stadsdelsnämnd uppdrog vid sammanträdet den 16 december 2004 åt förvaltningen att genomföra ett projekt inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, i syfte att utveckla Farsta torg. I projektet ingår att i en arbetsgrupp bestående av boende, föreningar, centrumledningen, stadsdelsförvaltningen, Farsta gymnasium, kulturskolan m.fl. ta fram ett program för Farsta torg som avser att öka tryggheten, trivseln och torgets attraktivitet. Målet är dels att få mer liv och rörelse på torget genom olika aktiviteter, dels att se över de delar av torget, särskilt entréerna, som upplevs som otrygga. Ett framtagande av program för Farsta torg beräknades uppgå till en kostnad av 150 000 kronor. Senare har framkommit att en översyn av torgets belysning samt ett framtagande av ett belysningsprogram också bör ingå i projektet. Detta skulle medföra en ytterligare kostnad om 126 000 kronor. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria daterad den 5 april 2005, dnr 004-262/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

§77 Bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgen ...

Stadsdelsnämnden har antagit riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionshinder i Farsta. För 2005 har nämnden avsatt 180 000 kronor, varav 30 000 kronor är avsedda för verksamhet för personer med funktionshinder och 150 000 kronor för verksamhet för äldre. Ansökningstiden gick ut den 1 april 2005. 15 ansökningar om sammanlagt 229 500 kronor hade då inkommit. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2005, dnr 008-209/2005.

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande.

Efter förvaltningens framlagda korrigeringar av texten i beslutsunderlaget fattade nämnden följande beslut.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgen i Farsta med sammanlagt 165 000 kronor i enlighet med förvaltningens förslag.
 2. Farsta stadsdelsnämnd avsätter 12 000 kronor för att anordna en utbildning i frivilligt socialt arbete för de lokala föreningar som erhåller ekonomiskt stöd.
 3. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att beslutanderätt om bidrag till frivilliginsatser för ansökningar av särskild karaktär inom ramen för totalt 3 000 kronor delegeras till stadsdelsdirektören.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

"De riktlinjer som fastställdes under 2002 innebär i korthet att de medel som organisationerna tilldelas av stadsdelsnämnden skall användas enbart för organisationernas utåtriktade verksamhet. Den tillämpning av riktlinjerna som sker idag är inte strikt. Det syns nödvändigt att det beslut som togs i fjol att se över riktlinjerna måste upprepas för att bli genomfört och att tillämpningen därefter blir korrekt.

Föreningarna är till sin uppbyggnad och till sitt syfte lika men har olika förutsättningar för att klara verksamheten. Därför är det viktigt att medelstilldelningen blir så motiverad och rättvis som möjligt."

§78 Angående Kulturkommitténs arbete och handläggning av föreningsbidraget ...

En översyn av de riktlinjer som tidigare framtagits angående Kulturkommitténs roll i stadsdelsnämndens kulturverksamhet och handläggningen av kulturstöd till föreningslivet har gjorts med anledning av de omorganisationer som genomförts vad gäller stadsdelsområden och tjänstemannaorganisation. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 009-235/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd ger Kulturkommittén fortsatt mandat att handlägga föreningarnas ansökningar samt svara för de utbetalningar detta medför.
 2. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att bidragsgivningen ska ske enligt de i detta tjänsteutlåtande specificerade riktlinjerna.
 3. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att rapportering om bidragsgivningen ska ske i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.
 4. Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt Kulturkommittén att särskilt beakta de äldres behov av kultur i närmiljön och att uppmuntra kultursatsningar för barn och ungdomar i föreningsregi.
 5. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att kulturpriset till en härtill meriterad Farstabo säkras ekonomiskt och ges ökad uppmärksamhet i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

§79 Kvalitetsgarantier i Farsta stadsdelsförvaltning

Enligt stadens strategi för kvalitetsutveckling ska alla verksamheter som vänder sig till allmänhet/brukare utforma kvalitetsgarantier. Garantierna, som ska utgå från enheternas åtaganden samt stadens och stadsdelsnämndens inriktningsmål, ska godkännas av stadsdelsnämnden. Kvalitetsgarantier antogs senast av nämnden i januari 2004. Genom kvalitetsgarantier får brukarna och andra intresserade besked om vad de kan förvänta sig av den service och omsorg förvaltningen ger. Brukaren inbjuds också till dialog om verksamheten. Garantin avseende stadsmiljö har ändrats utifrån verksamhetens begränsade resurser. I övrigt föreslås att befintliga garantier gäller tills vidare och att förändringar i fortsättningen tas upp i samband med beslut om verksamhetsplan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2005, dnr 012-227/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning av arbetet med kvalitetsgarantier.
 2. Farsta stadsdelsnämnd godkänner den reviderade garantin för stadsmiljöverksamheten.
 3. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att befintliga kvalitetsgarantier skall gälla tills vidare.

§80 "En Martin Timell till pensionärerna"

Kristdemokraterna Bertil Fredriksson och Peter Molin hade i skrivelse till nämnden den 23 september 2004 föreslagit att stadsdelsnämnden beslutar om att erbjuda alla stadsdelens invånare över 65 år hjälp hemma med riskfyllda vardagssysslor. Stadsdelsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta "En Martin Timell för pensionärer", för personer över 65 år i Farsta. Den 4 december 2004 inkom en skrivelse från PRO i Sköndal med hemställan om att stadsdelen inför en regel om att de som beviljats hemtjänst ska äga rätt att få ytterligare cirka 15 minuter per vecka för utförande av hjälp med vissa enklare göromål. Förvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inrätta en anställning som vaktmästare under en försöksperiod om ett år från den 1 september 2005. Anställningen finansieras av beställar- och utförarenheterna med 50 % vardera inom befintlig budget. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2005, dnr 504-454/2004.

Ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde ett särskilt uttalande, som samtliga ledamöter ställde sig bakom.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner inrättandet av en anställning i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande anmäldes av stadsdelsnämnden enligt följande:

"Vi delar förvaltningens uppfattning att det redan finns vissa möjligheter att få hjälp med vissa servicesysslor. Föreningar och engagerade pensionärer arbetar frivilligt med detta. Tjänsteutlåtandet är inte helt genomarbetat, t ex organisationen förefaller diffus, kostnaderna för detta är inte helt belysta, hur många pensionärer kan behöva hjälpen finns ej belyst.

Nämnden har noterat uppgifter från Svenska kommunförbundet att fallskador leder till ett omfattande lidande och mycket stora samhällskostnader. Under 2001 dog drygt 1 100 personer över 65 år till följd av fall, 42 000 personer skadades så allvarligt att de tvingades till sjukhusvård och över 60 000 skadades lindrigt. De direkta samhällskostnaderna för de äldres fallolyckor beräknades årligen uppgå till drygt 4,7 miljarder kronor – lika fördelat på kommuner och landsting. Nämnden anser därför att alla insatser som leder till att minska detta lidande och kostnaderna bör prövas.

Vi uppdrar därför åt förvaltningen att fortsätta beredningen av detta ärende. Kontakt bör tas med bostadsföretagen inom området, i första hand de allmännyttiga, för att undersöka möjligheten att använda deras resurser. Vidare har vi erfarit att Farsta brandstation har personer som av bl a åldersskäl kan behöva andra sysslor. Slutligen har vi en resursgrupp och alltför många som inte får arbete på reguljära arbetsmarknaden då det saknas arbeten."

§81 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer f...

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:783) ska kvaliteten inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Inom ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ligger att följa upp och granska hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer. Kartläggningen är en del av den regelbundna granskning och tillsyn som MAS utför. Denna rapport visar resultatet av den kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer för äldre, som fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) gjort i sina respektive stadsdelsområden. De stadsdelsområden som ingått i kartläggningen är Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2005, dnr 500-264/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§82 PM - Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1/7-31/12 2004

I denna promemoria redovisas avvikelser för perioden juli-december 2004 inom den hälso- och sjukvård som Farsta stadsdelsnämnd bedriver. Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar, rapporterar enheten avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och vilka åtgärder man vidtagit för att händelsen inte ska upprepas. Allvarligare avvikelser utreds av MAS, som också bedömer om avvikelsen ska föranleda en anmälan enligt Lex Maria. MAS sammanställer avvikelserna två gånger om året och återrapporterar till enheterna. Läkemedelshantering och fallskador utgör de vanligaste avvikelserna. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria daterad den 1 april 2005, dnr 500-263/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

§83 Anmälan av omarbetad delegationsförteckning för Farsta stadsdelsnämnd

En genomgripande översyn och revidering av delegationsförteckningen för Farsta stadsdelsnämnd har genomförts under februari-mars 2005. Förteckningen har anpassats till gällande rätt och till verkställda organisatoriska förändringar. Som en följd av omorganisationerna har ett antal justeringar och tillägg gjorts, bl.a. har benämningar på delegater ändrats. Från och med 2005 har kommunens ansvar för handläggning av flyktingfrågor överflyttats till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör har valt att organisera en gemensam flyktingmottagning med placering i Rågsved, inom Vantörs stadsdelsområde. Med anledning av det nya ansvarsområdet har ett särskilt avsnitt om flyktingmottagande införts i delegationsförteckningen under huvudrubriken Individ- och familjeomsorg. Delegaterna i ärendegrupperna under detta avsnitt utgörs i huvudsak av personal vid Flyktingmottagningen, som enligt särskild överenskommelse fattar beslut för i Flyktingmottagningen ingående stadsdelsnämnders räkning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2005, dnr 002-238/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner företagna ändringar och lägger delegationsförteckningen till handlingarna.

§84 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I ärendet redovisas budgetläget per den 31 mars 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 13 april 2005, dnr 103-142/2005.

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger månadsrapporten till handlingarna.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) enligt följande:

"Detta är en rapport omfattande endast de tre första månaderna. Trots detta är det väl stora budgetavvikelser inom individ- o familjeomsorgen, äldreomsorgen och handikappomsorgen samt försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder. Nämnden ser fram emot tertialrapport 1 där förvaltningen kommer att föreslå åtgärder för en budget i balans. Nämnden är även angelägen om att i denna rapport få kommentarer till alla de uppdrag som lagts i verksamhetsplanen. Nämnden har där bl a understrukit vikten av att Farsta är ett grönt, helt och skönt stadsdelsområde. Nämnden har noterat att det inte hänt särskilt mycket vad gäller klottersaneringen enligt tidigare beslut. Alltför många belysningar är ur funktion, detta gäller inte minst i gångtunnlar. Planteringarna, inte minst vid Farsta centrum är torftiga."

§85 Anmälan av inköp

Stadsdelsförvaltningens inköp av varor och tjänster överstigande ett värde av 50 000 kronor exklusive moms ska enligt gällande delegationsregler var för sig anmälas till stadsdelsnämnden. Budget- och redovisningsenheten anmäler i ärendet kostnader för inventering av 11 skolor och 26 daghem, ingående i en måltidsutredning. Förelåg stadsdelsförvaltningens redovisning daterad den 6 april 2005, dnr 100-183/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger inköpsanmälan till handlingarna.

§86 Information och frågor från nämnden

Ersättaren Agnes Thörnblom (mp) uttryckte önskemål om att förvaltningen redovisar en sammanställning över nyttjandegraden av samtliga offentliga lokaler i stadsdelsområdet, inklusive de lokaler som inte ingår i stadsdelsnämndens bestånd.

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) påtalade två brister i stadsmiljön, som utgör trafikfara och behöver åtgärdas. Den ena gällde översvämningar efter regn, vanligen förekommande på Ågesta Broväg under järnvägsviadukten samt vid nybyggnationen på Fagersjövägen. Båda vägarna behöver enligt Hammerin bättre vattenavrinning och trottoarer för gångtrafikanter. Den andra gällde omkullblåsta träd och kvarliggande röjd sly som behöver forslas bort och finns längs Magelungsvägen – främst i Fagersjöområdet.

§87 Stadsdelsdirektörens information

Cecilia Frostenson, biträdande chef för fritids- och kulturverksamheten, presenterade programmet för Sångfestivalen 2005, som äger rum 23-30 april inom stadsdelsområdet, med programpunkter i flera av stadsdelarna. Festivalen riktar sig till alla åldrar och har stor musikalisk spännvidd med både sakrala och profana inslag.

Avdelningschef Birgitta Berg meddelade att en inbjudan till studiebesök vid skolor och förskolor torsdagen den 19 maj kommer att skickas till nämnden inom kort.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) föreslog att nämnd och förvaltning av planeringsskäl i god tid kommer överens om tider för höstens arbetsplatsbesök.

Birgitta Berg upplyste om att en fortsättning av robottävlingen First Lego League är säkrad, då finansieringen nu är klar.

§88 Övriga frågor

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde en skrivelse under rubriken "Rättssäker biståndsbedömning för de äldre", att bilägga protokollet. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

Ordföranden Tomas Rudin (s) anmälde en skrivelse till förvaltningen för beredning, om genomförande av en rundtur inom området för att visa viktigare förändringsprojekt. Skrivelsen utgör bilaga 2 till detta protokoll.

Ledamoten Birgitta Holm (m) anmälde en skrivelse till förvaltningen för beredning under rubriken "Angående området mellan Svedmyra tunnelbana och Svedmyraplan". Skrivelsen utgör bilaga 3 till detta protokoll.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2005-04-20

§ 88

Kristdemokraterna

Skrivelse till Farsta stadsdelsnämnd

2005-04-20

Bertil Fredriksson (kd)

Peter Molin (kd)

 

Rättssäker biståndsbedömning för de äldre

Äldreomsorgsinspektörernas årsrapport för 2004 som nyligen presenterats är en svidande redovisning av hur många av våra äldre behandlas vid biståndsbedömning.

Utifrån undersökningar i åtta stadsdelsnämnder drar inspektörerna slutsatsen att det finns lokala riktlinjer som styr vad de äldre ska beviljas. De menar att rättsäkerheten är satt ur spel och att likställighetsprincipen inte gäller eftersom stadsdelsnämnderna har lokala riktlinjer.

Redan när biståndshandläggaren träffar den äldre som ansöker om bistånd, främst när det gäller serviceinsatser, finns risken att bli bedömd olika. Stadsdelsförvaltningarna har olika mallar, så kallade lokala riktlinjer. I så gott som alla stadsdelsförvaltningar har de sett att de insatser som biståndshandläggarna beviljar den äldre hänger samman med vilka lokala riktlinjer som den förvaltningen tillämpar.

Likställighetsprincipen säger att kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika om det inte finns sakliga skäl för något annat. Denna princip är inte självklar inom äldreomsorgen i Stockholms stad eftersom handläggarna till stor del arbetar enligt lokala riktlinjer som omvandlas till insatskataloger med exakta tidsangivelser för insatsens utförande.

Generellt gäller att biståndshandläggarna inte tillåter den äldre att ansöka om det de tycker sig behöva. Ofta startar biståndshandläggaren ett resonemang med den äldre om vad en ansökan kan eller inte kan innehålla. Den äldre som befinner sig i underläge går med på att ansöka om de insatser som handläggaren föreslår, skriver under ansökan och kan därmed inte överklaga beslutet vid bifall. Rättsäkerheten sätts därmed ur spel.

Undantagsvis finns handläggare som tillåter den äldre att fritt ansöka om insatser, gör en utredning som resulterar i bifall, avslag eller delvis avslag. Då finns möjlighet för den äldre att vid avslag eller delvis avslag överklaga beslutet.

Äldreomsorgsinspektörerna skriver att de äldre inte känner att de får uttrycka sina behov. Den ansökan som blir resultatet av ett biståndsmöte bygger istället på ord som lagts i deras mun. Äldreomsorgsinspektörerna har också konstaterat att det finns exempel på att de äldre inte ens får ansöka om bistånd av olika slag.

Det är självfallet oacceptabelt att de riktlinjer och principer som ska gälla för hela staden omvandlas när de ska tillämpas i stadsdelsförvaltningarna.

Biståndsbedömarna har en tuff arbetsuppgift och kommer i kläm mellan krav på budgethållning och de äldres behov. Men detta får inte innebära att de äldre inte ska kunna känna trygghet i att deras behov av stöd behandlas lika i hela staden och att de har rätt till de insatser som stadens riktlinjer och socialtjänstlagen ger dem.

Till grund för slutsatserna i inspektörsrapporten ligger granskningar i stadsdelsnämnderna Älvsjö, Vantör, Farsta, Skarpnäck, Hägersten och Rinkeby. Till viss del ingår också granskning av Katarina –Sofia och Kista.

Kompetensutveckling är en del i arbetet för att stadens riktlinjer skall förankras bland medarbetarna. Eftersom biståndsbedömningen i vår stadsdelsnämnd ingår i rapporten måste nämnden få en redovisning av de äldres situation i denna fråga.

 

Vi föreslår nämnden besluta att ge förvaltningen i uppdrag:

1. att redovisa hur man uppfattar vad äldreomsorgsinspektörerna anför om biståndsbedömningen i vår stadsdelsnämnd,

2. att redovisa en plan för att säkerställa att stadens riktlinjer tillämpas vid biståndsbedömning

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 BILAGA 2

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2005-04-20

§ 88

FARSTA STADSDELSNÄMND

Sammanträdet 20 april 2005

Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna

 

Skrivelse

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra en rundtur inom området för att visa viktigare förändringsprojekt bl a vad gäller bostadsbyggande.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 3

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2005-04-20

§ 88

Birgitta Holm m.fl. (m)

Farsta den 2005 04 20

 

Skrivelse till Farsta Stadsdelsnämnd

 

Angående området mellan Svedmyra tunnelbana och Svedmyraplan

Det finns idag ett väldigt stort engagemang från de boende runt Enskedevägen och tunnelbanan i Svedmyra. Enskedevägen är hårt belastad av trafik som dessutom kör väldigt fort.

Området runt tunnelbanan och Svedmyraplan behöver därför ses över.

Hela området mellan BEA, tunnelbanan och Enskedevägen har idag en miljö som inte är bra för någon. Det är mycket trafik samtidigt som det även är mycket gångtrafikanter som skall till och från BEA, tunnelbanan och de busslinjer som går förbi Svedmyra (163 och 161).

Trafikföringen till och från tunnelbanan behöver dessutom ses över.

Möjligheten till parkering vid tunnelbanan behöver ökas. Lekplats för barn behövs. Säkrare väg för gångtrafik måste ordnas. Biltrafiken på Enskedevägen måste minska både i hastighet och antal. Detta är en del av de frågeställningar man bör ta ställning till och arbeta med för at öka trivsel och säkerhet i området.

Det finns ett förslag på projekt inom stadsdelsförnyelsen och vi vill att förvaltningen tar ett samlat grepp och gör en helhetslösning på både trafikproblemet och miljöproblemet runt tunnelbanan. Eftersom hela området gränsar mot Enskede-Årsta stadsdel måste det bli ett samarbete med Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 89-90