Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-05-17

Sammanträde 2005-05-17

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Information om Hökarängens närvårdcentral med en kort filmförevisning och komment Läs mer...arer till delrapporten.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 BORDLAGT ÄRENDE. Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Domaren 1 i stadsdelen Svedmyra

Dnr: 302-171/2005

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande erhållit stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för kv. Domaren 1 m.fl. inom stadsdelen Svedmyra.
Planförslaget innebär att ett bostadshus med 4-5 våningar och med 25-26 lägenheter kan byggas mellan Öknebovägen och tunnelbanestationen. Den nya fastigheten utgörs till större delen av en tidigare obebyggd fastighet och en mindre del parkmark. Marken avses upplåtas åt Seniorgården AB. Den befintliga fastigheten består nu av naturmark utan synlig övergång mot den ”formella” parkmarken. Tillfart avses ske via Sotholmsvägen-Öknebovägen. Parkering för den nya bebyggelsen förläggs inom kvartersmark med 0,55 parkeringsplatser/lägenhet vilket ger 14 parkeringsplatser. Handikapplatser läggs i direkt anslutning till husets entréer. Byggstart beräknas kunna ske första kvartalet 2006.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 20 april 2005.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

4 BUDGETÄRENDE. Tertialrapport 1 för 2005

Dnr: 103-143/2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
Stadsdelsnämndens budget redovisas, vid sidan av övriga budgetärenden, sedan 2003 i tertialrapporter, istället för som tidigare i kvartalsrapporter.


Handläggare: Marianne Andersson, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

5 Remiss av förslag till detaljplan för område vid Kvickenstorpsskolan i stadsdelen Farsta

Dnr: 302-251/2005

Till Farsta stadsdelsförvaltning har remitterats ett förslag till detaljplan för ett område vid kvarteret Smådalarö, öster om Kvickensvägen, i stadsdelen Farsta. Förslaget innebär att 18 småhus/radhus kan byggas inom området. Markanvisning till Småa AB har beslutats.
Då den tänkta bebyggelsen tar delar av den befintliga naturmarken i anspråk föreslås s.k. grönytekompensation i form av utveckling av en våtmark norr om planområdet. Stadsdelsförvaltningen föreslår grönytekompensation också i form av en ny gångväg mellan kvarteren Kampö och Munsö, söder om Farstavägen. Vidare anser stadsdelsförvaltningen att Farstavägens utformning vid utfarten från det nya bostadsområdet och från Kvickensvägen behöver ändras, för att minska risken för trafikolyckor. Med dessa tillägg tillstyrker stadsdelsförvaltningen det remitterade förslaget.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Remiss av förslag till detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m.m. i stadsdelen Farsta

Dnr: 302-221/2005

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m.m. Planen medger att fyra nya punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter byggs på Ekebergabackens västra sida i anslutning till AB Stockholmshems bostäder. Enligt tidsplanen kan detaljplanen bli antagen i oktober 2005, varefter byggstart kan ske.
Stadsdelsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget, men har synpunkter på bl.a. det tillämpade parkeringstalet (0,8 platser/lägenhet), tillgängligheten vid den hiss som avses förbinda det nyanlagda markplanet med Ekebergabackens vändplan, parkeringsplatserna intill förskolans tomtgräns samt förslaget till kompensation för parkmark som tas i anspråk. Det ökade antalet bostäder i området bedöms medföra att förskolan på Ekebergabacken eller annan näraliggande barnstuga behöver byggas ut med en eller två avdelningar. Hastighetsbegränsning till 30 km/tim bör enligt remissvaret införas på hela Ekebergabacken.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

7 Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd år 2004

Dnr: 104-247/2005

Revisorerna har avlämnat sin årsberättelse för 2004. Nämndens resultat och styrning/uppföljning har fått omdömet tillfredsställande, den interna kontrollen bedöms som tillräcklig och bokslutet som rättvisande; vilket innebär högsta omdömen inom samtliga avsnitt.
De påpekanden som ändå förekommer, avser bl.a. redovisning av måluppfyllelsen inom de pedagogiska verksamheterna och äldreomsorgsinspektörernas kritik av biståndshandläggningen. Vidare anges att internkontrollen bör utvecklas genom risk- och väsentlighetsanalyser i hela organisationen.
Förvaltningen instämmer i stort sett i revisionens bedömningar och synpunkter.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

8 Yttrande angående AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) trafikutbud 2006

Dnr: 306-211/2005

Stockholms gatu- och fastighetskontor har begärt att få stadsdelsnämndernas önskemål/förslag beträffande AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) utbudsplan för 2006. Gatu- och fastighetskontoret sammanställer därefter stadsdelsnämndernas förslag och överlämnar dem till SL. Ett viktigt önskemål som framförts av stadsdelsnämnden under en följd av år har nu fått en lösning, nämligen en ny kvarterslinje (linje 185), som trafikerar Farstaängsvägen (Farsta Gård, Farsta idrottsplats, Farsta sim- och idrottshall och seniorbostäderna), området Molkomsbacken – Forshagagatan och Farsta Centrum. Beträffande anslutningslinjer mellan Sköndal och T-banan m.m. finns önskemål om utökningar av direktförbindelsen med Gullmarsplan (linje 188) utöver de som SL planerar. Om ytterligare utökningar i turlistan förutsätter reducering av andra linjer, behöver stadsdelsförvaltningen ha tillgång till ett utförligare beslutsunderlag för att kunna ta ställning. Försöket med trängselskatter motiverar enligt stadsdelsförvaltningens uppfattning en beredskap för förstärkning av befintliga SL-förbindelser med innerstaden samt att infartsparkeringar anordnas.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

9 Remissvar angående "Översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan kring stadens gymnastik- och idrottsanläggningar"

Dnr: 304-145/2005

Kommunstyrelsen beslutade i november 2003 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan gällande stadens gymnastik- och idrottsanläggningar. Av direktiven till översynen framgår att stadens idrottsanläggningar ska ses som en gemensam resurs och att stadsdelsförvaltningarnas och utbildningsförvaltningens anläggningar i högre grad ska öppnas för idrottsrörelsens behov och för träning, tävling och övernattning. På samma sätt måste idrottsförvaltningens anläggningar stå till förfogande för skolidrott och villkoren för lokalutnyttjande uppfattas som rimliga för stadens olika förvaltare av idrottsanläggningar. Utredningen föreslår att idrottsnämnden ges ett samlat ansvar för stadens idrottsanläggningar inklusive de fristående skolidrottshallarna/skolbaden och att stadens skolor får förhandsrätt till att hyra idrottsanläggningarna för schemalagd undervisning vardagar 08.00 – 16.00 under terminstid. Stadsdelsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter på hyrespolicy och ekonomisk kompensation.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

10 Yttrande över kulturförvaltningens rapport "Ungdomar, konst och det offentliga rummet"

Dnr: 009-568/2004

Kommunfullmäktige uppdrog den 29 mars 2004 åt kulturnämnden att utreda hur projektet med flyttbar konst, som t.ex. graffiti, ska utformas samt att ta fram en kostnadsberäkning. Uppdraget har mynnat ut i kulturförvaltningens rapport ”Ungdomar, konst och det offentliga rummet”, som nu remitterats till stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Bromma för yttrande.
Stadsdelsförvaltningen anser att Kulturskolan har en viktig uppgift i staden genom att kunna erbjuda barn och ungdomar möjligheter att utveckla meningsfulla fritidsintressen, men vill samtidigt lyfta fram de bekymmer som finns med klotter som skadegörelse och de stora kostnader som den för med sig. Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att kulturförvaltningens förslag inte löser detta problem.


Handläggare: Cecilia Frostenson, 08-508 18 251

11 Stockholm som försökskommun med egen norm för socialbidrag

Dnr: 500-168/2005

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en motion från Kristina Axén Olin (m) till kommunfullmäktige om att göra Stockholm till försökskommun gällande egen normgivning för försörjningsstöd. I motionen ges en bakgrund till utvecklingen av försörjningsstödet i staden. Kostnaderna i Stockholm för försörjningsstöd har de senaste två åren ökat med 14 %. Antalet arbetssökande bidragstagare samt de med otillräcklig inkomst från försäkringskassan har ökat. Med hänvisning till denna situation begär Kristina Axén Olin "att kommunfullmäktige beslutar att hemställa till regeringen att göra Stockholm till en försökskommun avseende självbestämmande över normgivningen i socialbidragen". Vilka nya möjligheter som det föreslagna försöket skulle leda till kan förvaltningen inte överblicka. Att hemställa hos regeringen om att göra Stockholm till en försökskommun är en fråga som förvaltningen inte har möjlighet att utreda och ta ställning till. Förvaltningen avstår därför från att ta ställning till förslaget.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

12 PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN. Upprustning och utveckling av skolbiblioteken

Dnr: 004-303/2005

Enligt stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande är skolbiblioteken idag en dåligt utnyttjad resurs, som drabbats mycket av senare års besparingar inom skolan. En utveckling och upprustning av skolbiblioteken inom stadsdelsområdet skulle betyda mycket för våra elevers kunskapsutveckling och ge många fler möjlighet att uppnå läroplanens mål. Speciellt viktigt skulle en utveckling och upprustning av skolbiblioteken inom stadsdelsområdet vara för den ökande andel elever som inte har svenska som modersmål. Förvaltningen föreslår därför att nämnden beviljar grundskolorna i stadsdelsområdet sammanlagt två miljoner kronor för utveckling och upprustning av skolbiblioteken.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

13 PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN. Upprustning och utveckling av tre skolgårdar

Dnr: 004-302/2005

Barn och ungdomar vistas på skolgården i timmar varje dag i många år. Därför är det väsentligt att den utemiljö de har att tillgå ger stimulans och rekreation. Idag rör sig inte skolelever i den utsträckning och på det sätt de har behov av. Flera studier har visat att motorik och inlärning är starkt sammankopplade och att en bra utemiljö i skolan har en välgörande effekt på elevernas koncentrations- och inlärningsförmåga samt på deras välbefinnande i stort. Flera av stadsdelsområdets grundskolegårdar erbjuder idag eleverna en alltför torftig miljö. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför stadsdelsnämnden att godkänna projektet ”Upprustning och utveckling av tre skolgårdar” som en del av Stadsdelsförnyelsen till en sammanlagd kostnad av 1,5 mnkr.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

14 Förskolepaviljong i Sköndal

Dnr: 303-301/2005

På grund av en snabbt ökande efterfrågan på förskoleplatser i Sköndalsområdet föreslår förvaltningen att en förskolepaviljong med två avdelningar hyrs in och placeras på den lekplats där parkleken Håven tidigare låg. Inom området Stora Sköndal planerar bl.a. Stockholmshem och Småa att med start 2006 bygga sammanlagt 750 lägenheter. Ett erforderligt antal förskolor kommer också att byggas i området. Redan nu är efterfrågan på förskoleplatser i Sköndalsområdet så stor, att någon typ av provisorisk lösning behövs för att klara situationen under den tid som åtgår för att uppföra de nya förskolorna. Förvaltningens förslag är att från augusti 2005 eller senast i januari 2006, hyra en paviljong med plats för två förskoleavdelningar, vilket skulle täcka det aktuella platsbehovet.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

15 Delrapport 1 om Hökarängens närvårdcentral

Dnr: 504-311/2005

I samband med landstingets beslut under 2003 att inte förlänga avtalet med Hökarängens hälsocentral, fördes en diskussion med kommunens företrädare om ett gemensamt projekt, "Äldrevårdcentral". Syftet med projektet var att arbeta fram metoder och organisation för att äldre och funktionshindrade med behov av medicinska insatser och omvårdnad skulle uppleva omhändertagandet som en effektiv och obruten vårdinsats oberoende av vårdgivare och huvudman, d.v.s. en sammanhållen och för individen osynlig vårdkedja, samt att öka förståelsen vad gäller arbetssätt mellan huvudmännen för närsjukvård, kommunala insatser och akutsjukvård.
Den 1 juli 2004 inleddes verksamheten vid Hökarängens äldrevårdcentral, som blev namnet på den vårdcentral som uppstod genom projektet.

Handläggare: Lena Carling, 08-508 18 174

16 PM - Situationen för ungdomar utanför gymnasieskolan - svar på skrivelse

Dnr: 503-189/2005

Vid nämndsammanträdet den 24 februari 2005 anmälde tjänstgörande ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd Peter Molin (kd) en skrivelse, till förvaltningen för beredning, om ansvarsfördelningen gällande ungdomar som står utanför gymnasieskolan.
Förvaltningen fick i uppdrag att utreda situationen inom stadsdelsområdet och föreslå eventuella åtgärder. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att redogöra för rutinerna vid övergången från grundskola till gymnasium.
I denna promemoria redovisar förvaltningen sitt svar på skrivelsen.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

17 Information och frågor från nämnden

18 Stadsdelsdirektörens information

19 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)
2. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)
3. Gemensam upphandling av handledningstjänster för socialt, pedagogiskt samt vård-, behandlings-, utrednings-, omsorgs- och socialpsykiatriskt arbete.

§91 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet den 25 maj 2005.

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 20 april 2005.

§92 Anmälningsärenden enligt förteckning

Förvaltningen besvarade frågor om anmälda beslut från JO, Socialstyrelsen, länsstyrelsen samt Mora kommunfullmäktige.

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

§93 BORDLAGT ÄRENDE. Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Domare...

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande erhållit stadsbyggnadskontorets förslag till detaljplan för kv. Domaren 1 m.fl. inom stadsdelen Svedmyra. Planförslaget innebär att ett bostadshus med 4-5 våningar och med 25-26 lägenheter kan byggas mellan Öknebovägen och tunnelbanestationen. Den nya fastigheten utgörs till större delen av en tidigare obebyggd fastighet och en mindre del parkmark. Marken avses upplåtas åt Seniorgården AB. Den befintliga fastigheten består nu av naturmark utan synlig övergång mot den "formella" parkmarken. Tillfart avses ske via Sotholmsvägen-Öknebovägen. Parkering för den nya bebyggelsen förläggs inom kvartersmark med 0,55 parkeringsplatser/lägenhet, vilket ger 14 parkeringsplatser. Handikapplatser läggs i direkt anslutning till husets entréer. Byggstart beräknas kunna ske första kvartalet 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 1 april 2005, dnr 302-171/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Särskilt uttalande, till vilket vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig, anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

"Förvaltningens svar på remissen är mycket bra. Vi vill däremot komma med ytterligare påpekanden.

Fastigheten och den parkmark man vill omvandla till fastighet ligger i ett område som enligt översiktplanen är kulturhistoriskt värdefullt. Vi anser därför att fastigheten bör omvandlas till parkmark istället, enligt ett förslag från de boende. Dessutom är förslaget inte förenligt med översiktsplanen och det faktum att området är kulturhistoriskt värdefullt.

För övrigt kommer med mycket stor sannolikhet ett hus av den storleken att innebära avsevärd bullerökning för de närboende. Detta pga att samtliga träd kommer att fällas, vilket gör att ett visst bullerskydd mot tunnelbanan försvinner. Vidare kommer huset i sig att göra att buller från tunnelbanan studsar och ökar ljudnivån för fastigheterna närmast.

Trafikökningen är även den av väsentlig art. I dag finns ett 30-tal hus i området. Det är dessutom en stor trafikström till och från tunnelbanan. Om antalet lägenheter fördubblas blir även trafikmängden dubbelt så stor. Det innebär en större trafikfara. Det bor mycket barn i området som redan nu har små eller inga lekmöjligheter i området. Den enda plats som erbjuds de unga är gatorna där man cyklar och spelar boll. Med en ökad trafik ökar också risken för olyckor.

I handlingarna från Stadsbyggnadskontoret är det dessutom allt för stora frågetecken på hur vibrationer, avlopp, dagvatten mm skall tas omhand. Det är redan idag ett problem där ett flertal av de befintliga fastigheterna vid stor nederbörd har problem med att vatten stiger upp från avloppen in i källaren."

§94 BUDGETÄRENDE. Tertialrapport 1 för 2005

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande med bilagor, daterat den 12 maj 2005, dnr 103-143/2005.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet samt anmälde ett särskilt uttalande.

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet samt anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälda särskilda uttalandet.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande tertialrapport 1.
 2. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 9,1 mnkr för utbyggnad inom omsorg om funktionshindrade.
 3. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 0,2 mnkr för utbyggnad inom socialpsykiatrin.
 4. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för stimulansbidrag med 2,3 mnkr för utbyggnad inom förskolan.
 5. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om tilläggsanslag för mottagande av lärarkandidater med 0,5 mnkr.
 6. Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering för omslut-ningsförändringar inom anslag 1 med -0,5 mnkr och inom anslag 2 med 1,5 mnkr.
 7. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

1. Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

2. att förvaltningen återkommer till nämnden med en redogörelse för effekterna av neddragningar inom särskolan,

3. att förvaltningen återkommer till nämnden med en redovisning för vad som förändrats och förslag till vad som ytterligare behöver göras för att skydda utsatta barn i vår stadsdel m a a det ökade antalet utredningar inom individ och familjeomsorgen

4. att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag till alternativa åtgärder där man inte gör besparingar inom skyddat boende för flickor och kvinnor.

5. att förvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag till inrättande av Farstas anti-klotter pris

6. att därutöver anföra

Det ekonomiska läget i Stockholm är fortsatt mycket bekymmersamt. Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problem som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Att Farstas budget i stort sett är lika stor för 2005 som 2004 och 2003, visar sig nu i de problem som finns i att få pengarna att räcka till kärnverksamheten. Tertialrapport 1 visar minus på alla områden utom konsument och kultur!

Den uteblivna pris- och lönekompensationen innebär direkta besparingar på de enskilda enheterna. Skolorna i Farsta har fått känna på neddragningar och de underskott som nu dyker upp är väntade men mycket oroande. Till och med på det område som skulle vara mest prioriterat – förskolan – ökar nu barngrupperna i storlek i stället för motsatsen.

Förvaltningen konstaterar att särskolan befaras gå med 700.000 i förlust. Vi kan konstatera att folkpartiets opposition mot att ge stadsdelsnämnderna ansvar för särskolan var en dold besparing på en av vårt samhälles allra svagaste grupper. Det är en frånstötande politik särskilt som skolborgarrådet hävdade att så inte var fallet. Nu talar verkligheten. Vi vill värna särskolan och tänker inte acceptera neddragningar inom denna verksamhet.

Med oro noterar vi att pengarna inte räcker inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade, ytterligare två mycket utsatta grupper. I tider av ekonomiska åtstramningar är det viktigt att påpeka att biståndsbedömningar inte ska ske utifrån ekonomiska förhållanden utan utifrån den sökandes behov. Vi vill understryka att det är av yppersta vikt att stadsdelen i biståndsbedömning följer av Stockholms stad antagna riktlinjer.

Förvaltningen konstaterar även denna gång att antalet anmälningar till Individ och familjeomsorgen fortsätter att öka. Förut har förvaltningen gjort bedömningen att antalet anmälningar som inte behöver förorsaka någon åtgärd ökat. Nu förefaller anmälningarna leda till utredningar. Detta är bra, men nämnden behöver en redovisning för vad som förändrats och en analys av hur situationen ser ut och vad som ytterligare behöver göras för att skydda framför allt utsatta barn i vår stadsdel. Sett i ljuset av det stora underskottet inom området blir detta än mera angeläget.

Förvaltningen aviserar åtgärder för att minska underskotten inom området för skyddat boende, bl a för flickor som utsatts för hedersrelaterat våld. Få områden lämpar sig sämre för ekonomiska besparingar. Vi konstaterar att den nu förda politiken leder till en oacceptabel inhumanitet som vi inte godtar. Förvaltningen bör återkomma med alternativa förslag på besparingar.

Inom stadsmiljön konstaterar förvaltningen att det här finns ett troligt underskott och att det inte går att spara mera på renhållning eller parkdrift. Majoritetens förslag om mera blommor är inte bara orealistiskt utan antyder också en dålig förmåga at tillgodogöra sig den information vi tidigare fått att budgetsituationen inom området. Eftersom stadsdelen inte har råd med några extra insatser och därmed inte alls kan sanera något klotter föreslår vi att Farsta inrättar ett pris till dem i vår stadsdel som ideellt förmår arbeta mest aktivt mot klotter och förstörelse. Vi tror att detta skulle kunna uppmuntra till grannsamverkan, nya idéer och aktiviteter som överhuvudtaget skulle vara positiva för utvecklingen hos oss. Man bör undersöka om inte sådana möjligheter skulle kunna finnas inom medlen för stadsdelsförnyelsen – vad kunde vara nyare än en prydlig stadsdel."

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vänstermajoriteten leker med Farstabornas pengar och klarar inte av att leda Farsta Stadsdelsnämnd. Underskottet är enl. förvaltningen 9,1 mnkr och det är inte trovärdigt att påstå att man tar ansvar för ekonomin när den verkliga summan för underskottet är 16.7 mnkr.

Majoriteten anser att det är väl stora budgetavvikelser inom individ- familjeomsorgen, äldreomsorgen och handikappomsorgen samt försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder i och med sitt uttalande kring den ekonomiska månadsrapporten per den 31 mars 2005 och hänvisar sedan till att de ser fram emot T1 och tjänstemännens förslag på åtgärder för en budget i balans. Inget kan vara mer förskräckligt än detta. Vänstermajoriteten är alldeles ointresserad av hur Farstas invånare har det och lutar sig tillbaka allt medan tjänstemännen sliter med den undermåliga budgeten som vänstermajoriteten ytterst är ansvarig för.

Barnomsorgen

De styrande måste ge klara besked om prioriteringen mellan barnomsorgsgarantin och barngruppernas storlek. Platsgarantin har inte kunnat hållas och det är väl mycket tveksamt om Farsta Stadsdelsnämnd klarar av Kommunfullmäktiges beslut kring barngrupperna.

Särskolan

Vi är oroliga över majoritetens nonchalans kring särskolan och vi har stora farhågor inför förvaltningens ärende i denna viktiga fråga.

Pris och löner

Vad gäller kring avtalet med Kommunalarbetarförbundet. Vilka konsekvenser får detta för årets budget?

Utemiljön

Samtidigt som Förvaltningen anser att ytterliggare neddragningar måste göras på renhållning, klottersanering samt parkunderhåll och grönområden lägger vänstermajoriteten skrivelser om utökad planteringar, belysningar och klottersanering. Det är ett mycket märkligt sätt att vänstermajoriteten inte förstår att det är de som styr och måste prioritera olika frågor.

Äldreomsorgen

Vad menar vänstermajoriteten konkret när de anser att servicehusboende fortsättningsvis ska beviljas men avslå önskat boende i de fall insatsen kan tillgodoses till en lägre kostnad inom ett annat servicehus ?

Arbete och försörjning

Bidrag i stället jobb är inte rätta vägen att gå utan tvärtom – jobb i stället för bidrag.

Konkreta förslag till åtgärder för de olika bidragsgrupperna för att komma ur bidragsberoendet vill vi därför se. Reagera och agera är ledarskap.

Bakgrunden till försämringarna i stadsdelsnämndernas ekonomi ligger i huvudsak i att majoritetens kraftiga skattehöjning 2003 - om hela 50 öre - som etablerade verksamheterna på ett högre kostnadsläge. De ekonomiska problemen löstes inte genom effektiviseringar utan genom att tillåta kostnadsökningar och genom att Stockholmarna via skattsedeln fick finansiera dessa. När skatteintäkterna nu fallit på grund av den ekonomiska politik som förs såväl lokalt som av regeringen går det inte att tillföra lika stora resurser.

Underskott anslag 2

Särskilt allvarligt är den negativa socialbidragsutvecklingen. Det stora arbete som lades ner under förra borgerliga mandatperioden på att minska socialbidragsberoendet har därmed avbrutits. Kostnaderna för socialbidrag växer nu kraftigt i Stockholm. Bidragsberoendet ökade 2004 i samtliga stadsdelsnämnder. Under 2004 ökade stadens kostnader för socialbidrag med 9,7 %, vilket motsvarar nästan en hel skattekrona. Tyvärr ser vi inga tendenser till att denna negativa spiral har brutits."

§95 Remiss av förslag till detaljplan för område vid Kvickenstorpsskolan i ...

Till Farsta stadsdelsförvaltning har remitterats ett förslag till detaljplan för ett område vid kvarteret Smådalarö, öster om Kvickensvägen, i stadsdelen Farsta. Förslaget innebär att 18 småhus/radhus kan byggas inom området. Markanvisning till Småa AB har beslutats. Då den tänkta bebyggelsen tar delar av den befintliga naturmarken i anspråk föreslås s.k. grönytekompensation i form av utveckling av en våtmark norr om planområdet. Stadsdelsförvaltningen föreslår grönytekompensation också i form av en ny gångväg mellan kvarteren Kampö och Munsö, söder om Farstavägen. Vidare anser stadsdelsförvaltningen att Farstavägens utformning vid utfarten från det nya bostadsområdet och från Kvickensvägen behöver ändras, för att minska risken för trafikolyckor. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 april 2005, dnr 302-251/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

§96 Remiss av förslag till detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m.m. i sta...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för fastigheten Perstorp 3 m.m. Planen medger att fyra nya punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter byggs på Ekebergabackens västra sida i anslutning till AB Stockholmshems bostäder. Enligt tidsplanen kan detaljplanen bli antagen i oktober 2005, varefter byggstart kan ske. Stadsdelsförvaltningen ställer sig i huvudsak positiv till förslaget, men har synpunkter på bl.a. det tillämpade parkeringstalet (0,8 platser/lägenhet), tillgängligheten vid den hiss som avses förbinda det nyanlagda markplanet med Ekebergabackens vändplan, parkeringsplatserna intill förskolans tomtgräns samt förslaget till kompensation för parkmark som tas i anspråk. Det ökade antalet bostäder i området bedöms medföra att förskolan på Ekebergabacken eller annan näraliggande barnstuga behöver byggas ut med en eller två avdelningar. Hastighetsbegränsning till 30 km/tim bör införas på hela Ekebergabacken. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 maj 2005, dnr 302-221/2005.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) enligt följande:

"Nämnden är angelägen om fortsatt kraftfullt bostadsbyggande. Det föreslagna bostadsområdet kan bli en riktig pärla med milsvid utsikt över gröna områden och Drevviken. Stor vikt bör läggas vid att utforma husen på ett vackert sätt. Nämnden vill understryka hur viktigt det är att de nya husen anknyter i färg och formspråk till det befintliga Farsta sjukhem.

Nämnden kan tänka sig en högre exploatering av området med exempelvis högre hus än de nu föreslagna förutsatt att utformningen av husen görs med större kvalitetstänkande än vad som nu föreslagits. Exteriört utförande och husens allmänna intryck bör göras med högre kvaliteter.

Tillgängligheten till området bör också ses över då husen uppförs i kuperad terräng med upp till 5 meters höjdskillnad. På grund av höjdskillnaden bör det sista huset, det nedersta på planen ej byggas. Förtäta hellre på slutningen mot Perstorpsvägen nedanför Farsta sjukhem där det är vackrare och lugnare.

Parkeringsplatser bör byggas in i husen så att området kan hållas så öppet och vandringsvänligt som möjligt. De nuvarande parkeringsdäcken bör kunna rivas och ersättas av fler bostadshus. Området bör angöras till befintliga vandrings och cykelvägar i omgivningen."

§97 Yttrande över revisorernas årsrapport för Farsta stadsdelsnämnd år 2004

Revisorerna har avlämnat sin årsberättelse för 2004. Nämndens resultat och styrning/uppföljning har fått omdömet tillfredsställande, den interna kontrollen bedöms som tillräcklig och bokslutet som rättvisande; högsta omdömen inom samtliga avsnitt. De påpekanden som ändå förekommer, avser bl.a. redovisning av måluppfyllelsen inom de pedagogiska verksamheterna och äldreomsorgsinspektörernas kritik av biståndshandläggningen. Vidare anges att internkontrollen bör utvecklas genom risk- och väsentlighetsanalyser i hela organisationen. Förvaltningen instämmer i stort sett i revisionens bedömningar och synpunkter. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 april 2005, dnr 104-247/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt yttrande till revisionskontoret.

§98 Yttrande angående AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) trafikutbud 2006

Stockholms gatu- och fastighetskontor har begärt att få stadsdelsnämndernas önskemål/förslag beträffande AB Storstockholms Lokaltrafiks (SL) utbudsplan för 2006. Gatu- och fastighetskontoret sammanställer därefter stadsdelsnämndernas förslag och överlämnar dem till SL. Ett viktigt önskemål som framförts av stadsdelsnämnden under en följd av år har nu fått en lösning, nämligen en ny kvarterslinje (linje 185), som trafikerar Farstaängsvägen (Farsta Gård, Farsta idrottsplats, Farsta sim- och idrottshall och seniorbostäderna), området Molkomsbacken – Forshagagatan och Farsta Centrum. Beträffande anslutningslinjer mellan Sköndal och T-banan m.m. finns önskemål om utökningar av direktförbindelsen med Gullmarsplan (linje 188) utöver de som SL planerar. Om ytterligare utökningar i turlistan förutsätter reducering av andra linjer, behöver stadsdelsförvaltningen ha tillgång till ett utförligare beslutsunderlag för att kunna ta ställning. Försöket med trängselskatter motiverar enligt stadsdelsförvaltningens uppfattning en beredskap för förstärkning av befintliga SL-förbindelser med innerstaden samt att infartsparkeringar anordnas. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 april 2005, dnr 306-211/2005.

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig till den av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) föreslagna anförandetexten.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till gatu- och fastighetskontoret överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande

Nämnden tycker att det är ett bra förslag att omfördela resurser från busslinje 182 till busslinje 188 så att dess turer kan öka under rusningstid men accepterar inte den föreslagna neddragningen av turtätheten för övriga tidpunkter på dygnet. Busslinje 182 är mycket viktig för de boende i Sköndal för att försörja området med goda kommunikationer till närliggande tunnelbana och turerna bör snarast öka än minska under den tid som busslinje 188 inte trafikerar området.

För att ytterligare förstärka Sköndals kommunikationer bör busslinje 188 ta upp resenärer i båda trafikriktningarna mellan Gullmarsplan och Sköndal.

Det föreslagna nya bostadsområdet i Stora Sköndal med 700 lägenheter bör också snarast föranleda förstärkningar av kollektivtrafiken till Sköndal. En planering för en sådan förstärkning bör ske i god tid så att medborgare i Sköndal kan ges möjlighet att påverka inriktningen av de framtida kollektiva förbindelserna med området.

Nämnden anser att det är en mycket bra förstärkning som föreslås med den nya busslinjen 185. Dess ringlinje bör dock förlängas så att den även passerar Farsta strands pendeltågsstation. En sådan förlängning skulle kraftigt förbättra tillgängligheten till fler resalternativ för de boende längs linjen.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat anföra följande:

Många unga i Svedmyra/Tallkrogen går i skolan i Gubbängen och vice versa, men den servicelinje som finns har inte trafik när dessa ungdomar skall till och från skolan. De är idag hänvisade till T-bana via Gullmarsplan om de skall åka kommunalt till sina skolor.

Förvaltningen bör till SL hemställa om buss mellan Svedmyra/Tallkrogen och Gubbängen. Detta för att eleverna lättare skall kunna ta sig till skolan med kommunala trafikmedel."

§99 Remissvar angående "Översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan ...

Kommunstyrelsen beslutade i november 2003 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av ansvar, resursutnyttjande och samverkan gällande stadens gymnastik- och idrottsanläggningar. Av direktiven till översynen framgår att stadens idrottsanläggningar ska ses som en gemensam resurs och att stadsdelsförvaltningarnas och utbildningsförvaltningens anläggningar i högre grad ska öppnas för idrottsrörelsens behov och för träning, tävling och övernattning. På samma sätt måste idrottsförvaltningens anläggningar stå till förfogande för skolidrott och villkoren för lokalutnyttjande uppfattas som rimliga för stadens olika förvaltare av idrottsanläggningar. Utredningen föreslår att idrottsnämnden ges ett samlat ansvar för stadens idrottsanläggningar inklusive de fristående skolidrottshallarna/skolbaden och att stadens skolor får förhandsrätt till att hyra idrottsanläggningarna för schemalagd undervisning vardagar 08.00 – 16.00 under terminstid. Stadsdelsförvaltningen lämnar i tjänsteutlåtandet synpunkter på hyrespolicy och ekonomisk kompensation. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 maj 2005, dnr 304-145/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.
 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

§100 Yttrande över kulturförvaltningens rapport "Ungdomar, konst och det off...

Kommunfullmäktige uppdrog den 29 mars 2004 åt kulturnämnden att utreda hur projektet med flyttbar konst som t.ex. graffiti, ska utformas samt att ta fram en kostnadsberäkning. Uppdraget har mynnat ut i kulturförvaltningens rapport "Ungdomar, konst och det offentliga rummet", som nu remitterats till stadsledningskontoret och stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Skarpnäck, Skärholmen och Bromma för yttrande. Stadsdelsförvaltningen anser att Kulturskolan har en viktig uppgift i staden genom att kunna erbjuda barn och ungdomar möjligheter att utveckla meningsfulla fritidsintressen, men vill samtidigt lyfta fram de bekymmer som finns med klotter som skadegörelse och de stora kostnader som den för med sig. Stadsdelsförvaltningen gör bedömningen att kulturförvaltningens förslag inte löser detta problem. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 009-568/2004.

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

att bifalla förvaltningens förslag till beslut

att därutöver anföra följande

Graffitins rum är det offentligt rummet och det som skulle kunna vara konst i en annan form blir där klotter. Klotter är ett allvarligt problem, inte minst ur ett socialt perspektiv. I vår stadsdel är klotter ett stort problem. Klottret förfular och förslummar vår stadsdel och gör den mindre trivsam för oss som lever här. På så sätt blir klottret ett angrepp på alla farstabors integritet och trivsel. Av respekt för skattebetalarna måste all kommunal verksamhet som kan klotter som konsekvens avvisas. Särskilt gäller detta förstås sådan verksamhet som kan riskera att bli en subvention från det allmänna av sprejburkar för att klottra!"

§101 Stockholm som försökskommun med egen norm för socialbidrag

Kommunstyrelsen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd en motion från Kristina Axén Olin (m) till kommunfullmäktige om att göra Stockholm till försökskommun gällande egen normgivning för försörjningsstöd. I motionen ges en bakgrund till utvecklingen av försörjningsstödet i staden. Kostnaderna i Stockholm för försörjningsstöd har de senaste två åren ökat med 14 %. Antalet arbetssökande bidragstagare samt de med otillräcklig inkomst från försäkringskassan har ökat. Med hänvisning till denna situation begär Kristina Axén Olin "att kommunfullmäktige beslutar att hemställa till regeringen att göra Stockholm till en försökskommun avseende självbestämmande över normgivningen i socialbidragen". Vilka nya möjligheter som det föreslagna försöket skulle leda till kan förvaltningen inte överblicka. Att hemställa hos regeringen om att göra Stockholm till en försökskommun är en fråga som förvaltningen inte har möjlighet att utreda och ta ställning till. Förvaltningen avstår därför från att ta ställning till förslaget. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 mars 2005, dnr 500-168/2005.

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade att motionen skulle tillstyrkas samt anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig.

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen som sitt eget.

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) till förmån för eget yrkande.

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

"Bidragsberoendet är en tragedi för varje människa som drabbas. Eftersom bristande ekonomiska resurser i en familj alltför ofta leder till olika former av problem, kommer den satsning vi gör och de krav vi ställer att leda till att fler stockholmare får en bättre livssituation.

Socialdemokraterna har givit upp arbetet med att nå stadens sedan 1999 fastställda och alltjämt gällande mål om ett halverat socialbidragsberoende i Stockholm i och med utgången av 2004. Utvecklingen nu är mycket oroväckande, antalet bidragsberoende invånare ökar.

För att lyckas med målet om att minska bidragsberoendet måste nya metoder och nya samarbeten till. En del sådana samarbeten har prövats under den förra borgerliga mandatperioden och givit ett mycket gott resultat. Inte minst har samarbetet med näringsliv och bemanningsföretag bidragit till fler jobb. Flertalet stadsdelsnämnder har lyft upp frågan på dagordningen och startat särskilda projekt för att arbeta med de arbetslösa. Möjligheten att direktupphandla tjänster av bemanningsföretag och andra intressenter i arbetet för att minska bidragsberoendet måste också tillåtas och utnyttjas.

Staden bör uppvakta statsmakten för att få bli försökskommun gällande egen normgivning för socialbidrag. Nya metoder måste få utvecklas i kampen mot bidragsberoendet. De statliga regleringar som idag gäller fungerar i vissa fall hämmande på det arbetet."

§102 PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN. Upprustning och utveckling av skolbib...

Enligt stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande är skolbiblioteken idag en dåligt utnyttjad resurs, som drabbats mycket av senare års besparingar inom skolan. En utveckling och upprustning av skolbiblioteken inom stadsdelsområdet skulle betyda mycket för våra elevers kunskapsutveckling och ge många fler möjlighet att uppnå läroplanens mål. Speciellt viktigt skulle en utveckling och upprustning av skolbiblioteken inom stadsdelsområdet vara för den ökande andel elever som inte har svenska som modersmål. Förvaltningen förslår därför att nämnden beviljar grundskolorna i stadsdelsområdet sammanlagt två miljoner kronor för utveckling och upprustning av skolbiblioteken. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 29 april 2005, dnr 004-303/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner projektet "Upprustning och utveckling av skolbiblioteken" som en del av Stadsdelsförnyelsen.

§103 PROJEKT INOM STADSDELSFÖRNYELSEN. Upprustning och utveckling av tre sko...

Barn och ungdomar vistas på skolgården i timmar varje dag i många år. Därför är det väsentligt att den utemiljö de har att tillgå ger stimulans och rekreation. Idag rör sig inte skolelever i den utsträckning och på det sätt de har behov av. Flera studier har visat att motorik och inlärning är starkt sammankopplade och att en bra utemiljö i skolan har en välgörande effekt på elevernas koncentrations- och inlärningsförmåga samt på deras välbefinnande i stort. Flera av stadsdelsområdets grundskolegårdar erbjuder idag eleverna en alltför torftig miljö. Stadsdelsförvaltningen föreslår därför stadsdelsnämnden att godkänna projektet "Upprustning och utveckling av tre skolgårdar" som en del av Stadsdelsförnyelsen till en sammanlagd kostnad av 1,5 mnkr. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 maj 2005, dnr 004-302/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner projektet "Upprustning och utveckling av tre skolgårdar" som en del av Stadsdelsförnyelsen.

§104 Förskolepaviljong i Sköndal

På grund av en snabbt ökande efterfrågan på förskoleplatser i Sköndalsområdet föreslår förvaltningen att en förskolepaviljong med två avdelningar hyrs in och placeras på den lekplats där parkleken Håven tidigare låg. Inom området Stora Sköndal planerar bl.a. Stockholmshem och Småa att med start 2006 bygga sammanlagt 750 lägenheter. Ett erforderligt antal förskolor kommer också att byggas i området. Redan nu är efterfrågan på förskoleplatser i Sköndalsområdet så stor, att någon typ av provisorisk lösning behövs för att klara situationen under den tid som åtgår för att uppföra de nya förskolorna. Förvaltningens förslag är att från augusti 2005 eller senast i januari 2006, hyra en paviljong med plats för två förskoleavdelningar, vilket skulle täcka det aktuella platsbehovet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 april 2005, dnr 303-301/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens förslag om att inhyra en förskolepaviljong med placering i Sköndal i enlighet med vad som anges i tjänsteutlåtandet.

§105 Delrapport 1 om Hökarängens närvårdcentral

I samband med landstingets beslut under 2003 att inte förlänga avtalet med Hökarängens hälsocentral, fördes en diskussion med kommunens företrädare om ett gemensamt projekt, "Äldrevårdcentral". Syftet med projektet var att arbeta fram metoder och organisation för att äldre och funktionshindrade med behov av medicinska insatser och omvårdnad skulle uppleva omhändertagandet som en effektiv och obruten vårdinsats oberoende av vårdgivare och huvudman, d.v.s. en sammanhållen och för individen osynlig vårdkedja, samt att öka förståelsen vad gäller arbetssätt mellan huvudmännen för närsjukvård, kommunala insatser och akutsjukvård. Den 1 juli 2004 inleddes verksamheten vid Hökarängens äldrevårdcentral, som blev namnet på den vårdcentral som uppstod genom projektet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 9 maj 2005, dnr 009-235/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

§106 PM - Situationen för ungdomar utanför gymnasieskolan - svar på skrivelse

Vid nämndsammanträdet den 24 februari 2005 anmälde tjänstgörande ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd Peter Molin (kd) en skrivelse till förvaltningen för beredning om ansvarsfördelningen gällande ungdomar som står utanför gymnasieskolan. Förvaltningen fick i uppdrag att utreda situationen inom stadsdelsområdet och föreslå eventuella åtgärder. Vidare uppdrogs åt förvaltningen att redogöra för rutinerna vid övergången från grundskola till gymnasium. I denna promemoria redovisar förvaltningen sitt svar på skrivelsen. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 25 april 2005, dnr 012-227/2005.

BESLUT

 1. Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

§107 Information och frågor från nämnden

Ersättaren Agnes Thörnblom (mp) rapporterade från Konsumentverkets konferens i Falun den 10-12 maj och föreslog att nämnden skulle bjuda in föredragshållare från Konsumentverket för information i några aktuella frågor. Agnes Thörnblom upplyste om att Stockholms stadsmuseiförvaltning inventerar samtliga byggnader i de 97 stadsdelar, som utgör Stockholms ytterstad. Inventeringen ska ligga till grund för en kulturhistorisk klassificering av byggnaderna. Agnes Thörnblom föreslog med anledning av att stadsdelen Farsta för närvarande är föremål för inventeringen, att nämnden skulle bjuda in sakkunniga för att informera om arbetet. Ordföranden meddelade att presidiet skulle bevaka och ta ställning till dessa förslag.

Förvaltningen besvarade en fråga från ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) om antalet enkelrum jämfört med antalet två- eller flerbäddsrum, som tillhandahålls av Stiftelsen Stora Sköndal och som omfattas av avtalet om upphandlade sjukhemsplatser.

Ledamoten Birgitta Holm (m) väckte en fråga om nattbemanningen på de boendeenheter som drivs av Stiftelsen Stora Sköndal. Frågan gällde främst förekomsten av ensamarbete. Förvaltningen svarade att frågor om personalbemanning inte regleras i avtalet med Stiftelsen Stora Sköndal och att den primära uppgiften för förvaltningen är att tillse att de boende får en kvalitetsmässigt god vård av huvudmannen, oavsett personalplanering, schemaläggning, m.m.

§108 Stadsdelsdirektörens information

Avdelningschef Birgitta Berg meddelade att studiebesöket vid skolor och förskolor föreslås äga rum torsdagen den 29 september, istället för den 19 maj, som tidigare aviserats. Förvaltningen återkommer med program för arrangemanget.

§109 Övriga frågor

Ledamoten Birgitta Holm (m) anmälde en skrivelse till förvaltningen för beredning under rubriken "Angående lokala riktlinjer vid biståndsbedömningen inom äldreomsorgen". Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Farsta stadsdelsnämnd

Protokoll 2005-05-17

§ 109

 

Birgitta Holm m.fl (m)

Farsta stadsdelsnämnd

Farsta den 2005 05 17

 

Ang. lokala riktlinjer vid biståndsbedömningen inom äldreomsorgen

Äldreombudsmannen har i sin senaste årsrapport skrivit mycket om stadens biståndsbedömning. Bl a kan man läsa: "Biståndshandläggarna hänvisar dessutom allt oftare till stadsdelsområdets egna oskrivna riktlinjer."

Det är fler äldre än tidigare år som sagt att biståndshandläggarna inte beviljar äldreboende i andra stadsdelar, vilket framgår av följande skrivning i årsrapporten: "Sedan 2002 möjliggör socialtjänstlagen flytt till äldreboende i annan kommun, men i Stockholm har det ändå blivit allt svårare att söka äldreboende utanför det egna stadsdelsområdet – trots att äldreboenden är en gemensam resurs för hela staden. Utifrån de samtal och klagomål som inkommit under året drar Äldreombudsmannen slutsatsen att det är mera utbrett än under tidigare år att biståndshandläggarna säger nej till äldreboende i andra stadsdelar. Äldre har också berättat att en del biståndshandläggare hänvisar till stadsdelsområdets egna riktlinjer när det gäller flytt till annan stadsdel."

Biståndshandläggarna har en svår uppgift att balansera mellan individens behov och önskemål, gällande riktlinjer och de ekonomiska förutsättningarna. Därför måste ett av de redskap som finns som biståndshandläggarens hjälpmedel, stadens riktlinjer, vara så klara och tydliga att de ej går att tolka på mer än ett sätt. Dessa riktlinjer gäller för hela staden och det är oacceptabelt att det finns lokala oskrivna riktlinjer i vissa stadsdelar. Kommunallagens intentioner att alla medborgare skall behandlas lika sätts då ur spel, likaså rättssäkerheten.

Vi hemställer därför

Att förvaltningen återkommer till stadsdelsnämnden med en redovisning av stadens riktlinjer för biståndsbedömning samt stadsdelsnämndens riktlinjer för detsamma inom äldreomsorgen.

Stockholm 2005-05-17

Birgitta Holm

Eva Gottfridsdotter-Nilsson

Lennart Isacsson

Arne Fredholm

Peter Lindén

Peter Lundberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 110-112