Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-10-27

Sammanträde 2005-10-27

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter till frågestunden finns anmälda.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade protokoll

3 BORDLAGT ÄRENDE. Program för utveckling av Högdalstopparna - en insats inom Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-115/2005

Stadsdelsförvaltningen lägger i ärendet fram konsultrapporten ”Program för utveckling av Högdalstopparna”. Syftet med programmet har varit att genomföra ett fördjupat programarbete utifrån de förslag och synpunkter som framkommit under tidigare utvecklingsarbete och som beskrivs i ett tidigare framlagt inriktningsförslag till utveckling av Högdalstopparna. Inriktningsförslaget var en produkt av arbetet i en projektgrupp, ledd av stadsledningskontoret på uppdrag av kommunfullmäktige.
Enligt stadsdelsförvaltningen bör den redovisade konsultrapporten inte nödvändigtvis ses som ett färdigt förslag, utan som en möjlig framtid för Högdalstopparna.


Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

REMISSER/YTTRANDEN

4 Remiss av förslag till detaljplan för ny bussdepå vid Målkurvan i Gubbängen

Dnr: 302-496/2005

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande erhållit ett förslag till detaljplan avseende en del av Gubbängen 1:1, vid Målkurvan (Majrovägen) i Gubbängen. Syftet med planen är att ge plats för en ny bussterminal för service och uppställning av ca 90 ledbussar. Samtidigt utvidgas den yta som disponeras av idrottsförvaltningen något. Stadsdelsnämnden tillstyrkte förslaget i samband med programsamrådet i mars 2005, men påtalade vikten av åtgärder för att kompensera de ekologiska värden som försvagas. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker planförslaget i dess nuvarande form.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Stockholms stads brottsförebyggande program

Dnr: 500-447/2005

Socialtjänstförvaltningen har utarbetat ett förslag till brottsförebyggande program för Stockholms stad. Programmet sänds nu på remiss till stadsdelsnämnder, facknämnder m.fl. Målet med det brottsförebyggande arbetet är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningarna av brott, inklusive rädslan för brott. Förvaltningen instämmer i huvudsak i programförslaget, men betonar att ett effektivt brottsförebyggande arbete bör utföras lokalt. I Farsta stadsdelsförvaltning har det brottsförebyggande arbetet utvecklats under de senaste åren. Den modell som nu finns och tillämpas, bl.a. i Farsta stadsdelsförvaltning, med en av staden finansierad samordnare av det drogförebyggande arbetet och en koordinator som närpolisen finansierar, bör enligt förvaltningens uppfattning kunna tillämpas i hela staden.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

6 Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33)

Dnr: 502-513/2005

Ett förslag till utformning av en vuxenutbildningslag, utarbetat inom Utbildnings- och kulturdepartementet (Ds 2005:33), har genom kommunfullmäktige remitterats till stadsdelsnämnderna Farsta, Kista och Skärholmen, utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret, för yttrande. Regeringen avser att lägga fram en proposition om vuxenutbildningslag i början av 2006. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Vissa ändringar rörande svenska för invandrare i dagens skollag föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. En sammanfattning av rapporten finns i tjänsteutlåtandet. Rapporten i sin helhet kan läsas på http://www.regeringen.se/sb/d/5366/a/49099.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

7 STADSDELSFÖRNYELSEN. Ombyggnad av Stieg Trenters Torg

Dnr: 004-578/2005

Stieg Trenters Torg byggdes i mitten av 1990-talet i samband med överdäckning av tunnelbanan. Strax efter invigningen påtalade boende att tunnelbaneentrén inte fungerade. Stieg Trenters Torg har alltsedan stadsdelsnämndernas tillkomst kritiserats av boende i Farsta strand m.fl. Torgets utformning och en läckande damm har under lång tid orsakat problem. Varje år sedan stadsdelsnämndsreformen 1997 har Farsta stadsdelsnämnd i samband med remissvar gällande gatu- och fastighetsnämndens (GFN) budget begärt att torget skall byggas om. Våren 2004 genomfördes en workshop i Farsta strand och Larsboda. En arbetsgrupp med boende i området, markkontoret, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen har därefter upprättat det förslag till ombyggnad, som nu föreligger. Genomförandet av projektet är kostnadsberäknat till 4,5 mnkr. Projektet samfinansieras av trafikkontoret med 2 mnkr och Stadsdelsförnyelsen med 2,5 mnkr och genomförs i samarbete med trafikkontoret och markkontoret. Insatsen syftar till att förverkliga stadsdelsnämndens lokala mål att öka tryggheten och trivseln i området och därigenom öka områdets attraktionskraft.


Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

8 STADSDELSFÖRNYELSEN. Upprustning och förnyelse av torget i Farsta centrum

Dnr: 004-550/2005

Vid sammanträdet den 16 december 2004 beslutade Farsta stadsdelsnämnd att ett program för upprustning och förnyelse av torget i Farsta centrum skulle tas fram i syfte att öka områdets attraktivitet, skapa trygghet och trivsel samt för att få fler kulturaktiviteter på torget. Boende har varit initiativtagare till insatsen. I den bildade arbetsgruppen finns representanter för boende, föreningar, företagarförening, Farsta centrum, Farsta gymnasium, kulturskolan, de nämndanknutna handikapp- och pensionärsråden, trafikkontoret, markkontoret och stadsdelsförvaltningen. Under 2005 har arbetsgruppen träffat belysningskonsulten och landskapsarkitekterna vid fyra tillfällen. Arbetet har resulterat i två programförslag, ett för belysning och ett för upprustning. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att en upprustning sker etappvis utifrån de programförslag som arbetats fram och att den första delen genomförs under 2006, till en kostnad av ca 2,6 mnkr. Farsta centrum bekostar de delar inom belysningsprogrammet som faller inom deras ansvarsområde. Resterande upprustningsåtgärder kommer att planeras in i den ordinarie investeringsplanen.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

9 STADSDELSFÖRNYELSEN. Åtgärder i den yttre miljön i Fagersjö och Farsta strand

Dnr: 004-545/2005

Arbetsgruppen för trygghet och trivsel i Fagersjö och Arbetsgruppen för bostäder och service i Farsta strand har identifierat ett antal brister i den fysiska miljön, som behöver åtgärdas för att öka tryggheten och trivseln i dessa stadsdelar. En rad mindre åtgärder har föreslagits och förvaltningen anser inte att något program behöver upprättas för genomförandet av dessa. Istället för att upprätta ett program för åtgärderna i Fagersjö och Farsta strand föreslår förvaltningen att de genomförs i samråd med arbetsgrupperna. Utöver ovanstående förslag har arbetsgrupperna tagit fram ett antal förslag till insatser inom Svenska Bostäders mark, som ännu inte genomförts.

Handläggare: Jan Runfors, 08-508 18 052

10 STADSDELSFÖRNYELSEN. Planering för ungdomsprojekt. 1. Stöd till långtidsarbetslösa ungdomar 2. Hur går det för våra ungdomar?

Dnr: 004-246/2004

Vid Stadsdelsförnyelsens samverkansmöten under 2004 med boende i stadsdelsområdet, uttrycktes stark oro för ungdomarnas framtid i området. Med utgångspunkt i risken för långtidsarbetslöshet startades ett projekt för stöd till arbetslösa ungdomar. Inriktningen skulle vara att bygga upp kontakter med lokala företagare och utveckla ett individuellt anpassat stöd till ungdomarna. Projektet har pågått i ett år. Metodiken har utarbetats för att erbjuda de flesta av de ungdomar som deltar i projektet ett bra stöd i arbetssökandeprocessen. Projektet har lyckats väl i förhållande till de uppsatta målen, vilket bl.a. uppmärksammats i dagspressen. Av de närmare 200 ungdomar som deltagit i projektet har mer än 40 % lyckats ordna egen försörjning. Mindre än 10 % har visat sig stå längre från arbetsmarknaden och av psykosociala skäl ha behov av mer omfattande stöd. Under det andra verksamhetsåret kommer organisationen och metodiken att utvecklas ytterligare. Med hjälp av en konsult ska erbjudas kvalificerat stöd och kompetenshöjande åtgärder.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

12 PM - Sammanställning av avvikelser i häso- och sjukvården januari-juni 2005

Dnr: 500-555/2005

Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar, rapporterar enheten avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och anger vilka åtgärder som vidtagits för att händelsen inte ska upprepas. Allvarligare avvikelser utreds av MAS, som också bedömer om avvikelsen faller under den s.k. Lex Maria. MAS sammanställer avvikelserna två gånger om året och återrapporterar till enheterna. I denna promemoria redovisas rapporterade avvikelser inom stadsdelsområdet under första halvåret 2005. De vanligast förekommande avvikelserna rör läkemedelshantering och fallskador. Den 16 juni 2005 beslutade stadsdelsnämnden att varje avdelning/enhet inom stadsdelsområdets äldreboenden ska ha ett kvalitetsråd. Rådet ska diskutera samtliga avvikelser på enheten och en sammanställning med åtgärdsplan ska göras. Detta syftar till att leda till en minskning av antalet avvikelser. Sammanställningen av avvikelser på Edö äldreboende gäller från 1 februari, då kommunen övertog ansvaret för driften av äldreboendet.

Handläggare: Inger Blomqvist, 08-508 18 039

12 Redovisning av sommarkoloniverksamheten år 2005

Dnr: 407-551/2005

I samband med beslut om stadens budget för år 2000 genomförde kommunfullmäktige förändringar av mål, ansvar och organisation för stadens sommarbarnsverksamhet. Syftet var att bredda utbudet av kolloarrangörer, öka valfriheten och möjligheterna för fler barn att få plats på kollo samt att sänka kostnaderna. Verksamhetsansvaret för kollo fördes därmed över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen upphandlar nu kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. I upphandlingen inför sommaren 2005, gemensamt genomförd av alla stadsdelsnämnder i staden, upphandlades ramavtal med tolv entreprenörer. I beslutet om budget för 2005 avsattes 2,6 miljoner kronor för kolloverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillföra stadsdelsnämnderna ytterligare medel för kolloverksamhet. Enligt beslutet tillfördes Farsta stadsdelsnämnd 325 tusen kronor, samma belopp som 2003 och 2004. Avtalen upphörde att gälla efter sommaren 2005. Ny upphandling kommer att göras inför 2006 med möjlighet till ett års förlängning.

Handläggare: Jan Lilja, 08-508 19 702

13 PM - Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Dnr: 504-553/2005

Farsta stadsdelsnämnd uppdrog i verksamhetsplanen för 2005 åt stadsdelsförvaltningen att ”genomföra uppsökande verksamhet gentemot de invånare över 80 år som inte redan har kontakt med äldreomsorgen, i syfte att ge en klarare bild av deras situation och behov av omsorg från nämndens sida”. I stadsdelsområdet bor ca 1 300 personer som är 80 år eller äldre och som inte är aktuella inom äldreomsorgen, varav 99 är 90 år eller äldre. Under våren 2005 har förvaltningen kontaktat samtliga 99 personer som är 90 år och äldre inom Farsta stadsdelsområde och som inte varit aktuella inom äldreomsorgen. Av dessa har 26 personer avböjt hembesök och fem har inkommit med ansökan om insats. Ansökningarna har avsett trygghetslarm och städning/serviceinsatser. Förvaltningen kan, med ledning av genomförda besök, konstatera att äldreomsorgens tjänster och insatser är relativt väl kända inom den allra äldsta befolkningsgruppen samt att det där inte heller förekommer ett dolt behov av omsorgsinsatser. Förvaltningen avser därför att se över alternativa former för information om äldreomsorgens utbud. Förvaltningen återkommer om detta i verksamhetsplanen för 2006.

Handläggare: Margareta Venizelos, -

14 PM - Uppföljningsbesök hos föreningar som beviljats bidrag av Farsta stadsdelsnämnd; delrapport

Dnr: 008-554/2005

Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 25 september 2002 om riktlinjer för bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgens område. Bidrag kan enligt dessa ges till frivilligorganisationer, som bedriver lokalt frivilligt arbete för äldre och funktionshindrade. Ekonomiska föreningar, bolag och enskilda personer godkänns inte. Bidragssökande organisationer ska i principiella frågor ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy och aktiva förhållningssätt. Som ett komplement till föreningarnas inlämnade verksamhetsberättelser och bokslut har förvaltningen beslutat att besöka samtliga föreningar som beviljats bidrag. Av fjorton föreningar som beviljats bidrag har under våren besök gjorts hos sex föreningar. De flesta föreningar erbjuder en verksamhet väl i linje med riktlinjerna för bidrag, såsom väntjänst, ledsagning och social samvaro även för personer som inte är medlemmar. Några föreningar visar sig dock nästan enbart erbjuda verksamhet för sina egna medlemmar, men känner sig också osäkra på innebörden av väntjänst. Under hösten 2005 anordnar därför förvaltningen en utbildningsserie kring frivilligarbete och väntjänst. Föreningarna erbjuds även att kostnadsfritt annonsera om sin väntjänst eller liknande på Farsta stadsdelsnämnds annonsplats i Mitt i Söderort.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

15 PM - Svar på skrivelse från Birgitta Holm m.fl. (m) i Farsta stadsdelsnämnd angående medel för anhörigstöd inom äldreomsorgen

Dnr: 504-520/2005

Kommunstyrelsen beslöt i samband med tertialrapport 1 om tillägg till budget 2005 för Farsta stadsdelsnämnd om 0,1 mnkr avseende kostnader för anhörigstöd inom äldreomsorgen. Medlen har tillförts äldreomsorgens beställarsida. Utöver det anhörigstöd som för närvarande erbjuds i form av hemvårdsbidrag, avlösning, avlastning, växelvård och personligt stöd, kommer under hösten 2005 och våren 2006 att inbjudas till träffar kring olika teman samt information om det stöd och de insatser som kan erbjudas inom Farsta stadsdelsnämnd. Mötena ska också ge deltagarna tillfälle till ömsesidigt erfarenhetsutbyte och möjlighet att knyta kontakter med andra i liknande situationer. En utvärdering av programmet kommer att göras bland deltagarna, där även synpunkter ska efterfrågas om framtida önskemål avseende anhörigstöd.

Handläggare: Margareta Venizelos, -

16 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2005

Dnr: 103-142/2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 30 september 2005.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

17 Information och frågor från nämnden

18 Stadsdelsdirektörens information

19 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Avbrytande av upphandling av matlådor inom äldre- och handikappomsorgen

§199 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pro...

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) att jämte ledamoten Lilian Falkbäck (s) justera protokollet den 4 november 2005.

 

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena den 25 augusti 2005 och 22 september 2005.

 

§200 Anmälningsärenden enligt förteckning

Förvaltningen besvarade tidigare väckt fråga från ledamoten Lennart Isacsson (m) om innehållet i den verksamhet som bedrivs av Föreningen svensk Miljöbas.

 

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§201 BORDLAGT ÄRENDE. Program för utveckling av Högdalstopparna - en insats ...

Stadsdelsförvaltningen lägger i ärendet fram konsultrapporten ”Program för utveckling av Högdalstopparna”. Syftet med programmet har varit att genomföra ett fördjupat programarbete utifrån de förslag och synpunkter som framkommit under tidigare utvecklingsarbete och som beskrivs i ett tidigare framlagt inriktningsförslag till utveckling av Högdalstopparna. Inriktningsförslaget var en produkt av arbetet i en projektgrupp, ledd av stadsledningskontoret på uppdrag av kommunfullmäktige. Ärendet bordlades vid sammanträdet den 22 september 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 1 september 2005, dnr 004-115/2005.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

 

§202 Remiss av förslag till detaljplan för ny bussdepå vid Målkurvan i Gubbä...

Farsta stadsdelsförvaltning har för yttrande erhållit ett förslag till detaljplan avseende en del av Gubbängen 1:1, vid Målkurvan (Majrovägen) i Gubbängen. Syftet med planen är att ge plats för en ny bussterminal för service och uppställning av ca 90 ledbussar. Samtidigt utvidgas den yta som disponeras av idrottsförvaltningen något. Stadsdelsnämnden tillstyrkte förslaget i samband med programsamrådet i mars 2005, men påtalade vikten av åtgärder för att kompensera de ekologiska värden som försvagas. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker planförslaget i dess nuvarande form. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 5 oktober 2005, dnr 302-496/2005.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Samtliga övriga ledamöter anslöt sig till det framlagda förslaget till beslut.

 

Nämnden hade således i enighet beslutat följande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt

att därutöver anföra följande

 

Nämnden kräver att alla åtgärder vidtages för att minska olägenheter för grannarna,

bl a att bussarna använder närmaste väg till/från Örbyleden, inte Majrovägen.

Nämnden kräver vidare att dag- och spillvattnet renas innan det släpps ut i Drevviken, vilken är en känslig recipient.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§203 Stockholms stads brottsförebyggande program

Socialtjänstförvaltningen har utarbetat ett förslag till brottsförebyggande program för Stockholms stad. Programmet sänds nu på remiss till stadsdelsnämnder, facknämnder m.fl. Målet med det brottsförebyggande arbetet är att minska sannolikheten för brott och reducera skadeverkningarna av brott, inklusive rädslan för brott. Förvaltningen instämmer i huvudsak i programförslaget, men betonar att ett effektivt brottsförebyggande arbete bör utföras lokalt. I Farsta stadsdelsförvaltning har det brottsförebyggande arbetet utvecklats under de senaste åren. Den modell som nu finns och tillämpas, bl.a. i Farsta stadsdelsförvaltning, med en av staden finansierad samordnare av det drogförebyggande arbetet och en koordinator som närpolisen finansierar, bör enligt förvaltningens uppfattning kunna tillämpas i hela staden.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 september 2005,

dnr 500-447/2005.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m), tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen som sitt eget.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Under den senaste tiden har flera människor fallit offer för gatuvåldet. Flera personer har förlorat livet på grund av ett meningslöst våld på öppen gata. Med rätta är stockholmarna oroade över den här utvecklingen och förutsätter givetvis att ansvariga politiker gör vad de kan för att bekämpa och förebygga denna utveckling.

 

Därför är det mycket lovvärt att staden nu arbetat fram ett förslag på brottsförebyggande strategier. Staden kan bistå staten i arbetet med att bekämpa brottsligheten. Men programmet som arbetats fram är tyvärr allt för otydligt och saknar konkreta förslag på operativa åtgärder.

Till viss del beror det på att just forskningen kring brottsförebyggande sedan länge präglats av luddighet och oklara resultat. Väldigt sällan lyckas man peka ut insatser som har faktiska resultat på antalet brott som begås.

 

Den svenska forskningen lider också av en tydlig slagsida eftersom man i stort sett alltid utgår från hypotesen att brottslighet helt kan förklaras av s.k. sociala orsaker. Internationellt har man haft andra utgångspunkter och modeller som lägger större vikt på faktorer och åtgärder som påverkar på individnivå, snarare än hela samhället. 

 

Vi menar att om stadens brottsförebyggande arbete ska ha någon verklig effekt så måste det grundläggande dokumentet ha en helt annan nivå av konkretion. Det enda konkreta som nu framkommer är tillsättandet av fler kommunala tjänstemän. Vi är tveksamma till om förvaltningarna behöver ytterligare ett styrdokument av en sådan allmänt hållen karaktär som detta.

 

Vi vill se ett mer fokuserat dokument som skapar förutsättningar för operativa beslut vid uppkomna situationer. Det brottsförebyggande rådet bör utformas med en tydligare ledarfunktion och med operativt syfte. Det bör bestå av ett fåtal personer med tydlig beslutförhet. Ett centralt brottsförebyggande råd kan fungera som ett verktyg att bli både kraftfullt och exekutivt och införa en 24-timmarsgaranti för borttagande av klotter.

 

Fokus för det brottsförebyggande arbetet måste ligga på tydliga insatser ute i verkligheten, inte på stadens förvaltningar. Exempelvis bör åtgärder syftandes till att ge tydliga snabba reaktioner mot mobbing, klotter och skolk inarbetas. Ett långsiktigt arbete för tryggare skolmiljö och tydligare föräldraansvar är också åtgärder som behövs men som tyvärr saknas i programmet. Tydliga åtgärder behövs både för att stödja unga brottsoffers vilja att anmäla brott och för att minska brottsligheten. Dessutom har vi länge krävt att staden inleder och intensifierar arbetet med belysning.

 

Sambandet mellan brott och straff måste därutöver tydliggöras. Inte minst är detta viktigt när det rör sig om unga brottslingar. Polis och socialtjänst måste omedelbart kontakta den unga brottslingen och åtgärder snabbt vidtas. Det är genom att tydliggöra sambandet mellan brott och straff som en avskräckande effekt uppnås vilket flertalet internationella exempel visar på.”

 

§204 Vuxenutbildningslag (Ds 2005:33)

Ett förslag till utformning av en vuxenutbildningslag, utarbetat inom Utbildnings- och kulturdepartementet (Ds 2005:33), har genom kommunfullmäktige remitterats till stadsdelsnämnderna Farsta, Kista och Skärholmen, utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret, för yttrande. Regeringen avser att lägga fram en proposition om vuxenutbildningslag i början av 2006. Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2007. Vissa ändringar rörande svenska för invandrare i dagens skollag föreslås träda i kraft den 1 juli 2006. En sammanfattning av rapporten finns i tjänsteutlåtandet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 oktober 2005, dnr 502-513/2005.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret till kommunstyrelsen som sitt eget.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§205 STADSDELSFÖRNYELSEN. Ombyggnad av Stieg Trenters Torg

Stieg Trenters Torg byggdes i mitten av 1990-talet i samband med överdäckning av tunnelbanan. Våren 2004 genomfördes en workshop i Farsta strand och Larsboda. En arbetsgrupp med boende i området, markkontoret, trafikkontoret och stadsdelsförvaltningen har därefter upprättat det förslag till ombyggnad, som nu föreligger. Genomförandet av projektet är kostnadsberäknat till 4,5 mnkr. Projektet samfinansieras av trafikkontoret med 2 mnkr och Stadsdelsförnyelsen med 2,5 mnkr och genomförs i samarbete med trafikkontoret och markkontoret. Insatsen syftar till att förverkliga stadsdelsnämndens lokala mål att öka tryggheten och trivseln i området och därigenom öka områdets attraktionskraft. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 oktober 2005, dnr 004-578/2005.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att i samarbete med trafikkontoret

och markkontoret genomföra ombyggnation av Stieg Trenters torg i enlighet med

programförslaget och med nedanstående tillägg (punkt 2).

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden, och de som använder Stieg Trenters Torg, har sedan 1997 krävt att torget byggs om så att det blir säkert för gångtrafikanter. Då de centrala förvaltningarna ännu icke löst problemen beslutar nämnden enligt förvaltningens förslag. Nämnden är angelägen om att problemen med dammen och vattnet nu löses.

 

Nämnden ser gärna någon konstnärlig utsmyckning, som anknyter till Stieg Trenter, på torget.

 

Nämnden uppmanar förvaltningen att även så snart som möjligt åtgärda belysningen i gångtunneln under Magelungsvägen. Det är många som använder denna tunnel. Belysningen är ofta sönderslagen – en tåligare lösning krävs t ex liknande den som finns i tunneln vid Farsta gymnasium.

 

§206 STADSDELSFÖRNYELSEN. Upprustning och förnyelse av torget i Farsta centrum

Vid sammanträdet den 16 december 2004 beslutade Farsta stadsdelsnämnd att ett program för upprustning och förnyelse av torget i Farsta centrum skulle tas fram i syfte att öka områdets attraktivitet, skapa trygghet och trivsel samt för att få fler kulturaktiviteter på torget. Arbetet har resulterat i två programförslag, ett för belysning och ett för upprustning. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att en upprustning sker etappvis utifrån de programförslag som arbetats fram och att den första delen genomförs under 2006, till en kostnad av ca 2,6 mnkr. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 10 oktober 2005, dnr 004-550/2005.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att genomföra en upprustning av

torget i Farsta centrum i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande och

med nedanstående tillägg (punkt 2).

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden är mycket tillfreds med det presenterade förslaget för att öka Farsta torgs attraktivitet, skapa trygghet och trivsel samt att få fler kulturaktiviteter på torget. Nämnden är angelägen om att det genomföres så snart som möjligt.

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att även undersöka förutsättningarna för att t ex på ”amöban” sätta upp en jätte TV skärm (jumbotron) för att ytterligare förstärka möjligheterna till upplevelser i Farsta centrum.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) till förmån för gemensamt yrkande.

 

§207 STADSDELSFÖRNYELSEN. Åtgärder i den yttre miljön i Fagersjö och Farsta ...

Arbetsgruppen för trygghet och trivsel i Fagersjö och Arbetsgruppen för bostäder och service i Farsta strand har identifierat ett antal brister i den fysiska miljön, som behöver åtgärdas för att öka tryggheten och trivseln i dessa stadsdelar. Istället för att upprätta ett program för åtgärderna i Fagersjö och Farsta strand föreslår förvaltningen att de genomförs i samråd med arbetsgrupperna. Utöver ovanstående förslag har arbetsgrupperna tagit fram ett antal förslag till insatser på Svenska Bostäders mark, som ännu inte genomförts. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 oktober 2005, dnr 004-545/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att genomföra åtgärder i den

yttre miljön i Fagersjö och Farsta strand i enlighet med vad som anges i detta

tjänsteutlåtande.

 

§208 STADSDELSFÖRNYELSEN. Planering för ungdomsprojekt. 1. Stöd till långtid...

Vid Stadsdelsförnyelsens samverkansmöten under 2004 med boende i stadsdelsområdet, uttrycktes stark oro för ungdomarnas framtid i området. Med utgångspunkt i risken för långtidsarbetslöshet startades ett projekt för stöd till arbetslösa ungdomar. Inriktningen skulle vara att bygga upp kontakter med lokala företagare och utveckla ett individuellt anpassat stöd till ungdomarna. Projektet har pågått i ett år. Metodiken har utarbetats för att erbjuda de flesta av de ungdomar som deltar i projektet ett bra stöd i arbetssökandeprocessen. Projektet har lyckats väl i förhållande till de uppsatta målen, vilket bl.a. uppmärksammats i dagspressen. Av de närmare 200 ungdomar som deltagit i projektet har mer än 40 % lyckats ordna egen försörjning. Mindre än 10 % har visat sig stå längre från arbetsmarknaden och av psykosociala skäl ha behov av mer omfattande stöd. Under det andra verksamhetsåret kommer organisationen och metodiken att utvecklas ytterligare. Med hjälp av en konsult ska erbjudas kvalificerat stöd och kompetenshöjande åtgärder. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 12 oktober 2005, dnr 004-246/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner den fortsatta planeringen av projekten.

 

§209 Redovisning av sommarkoloniverksamheten år 2005

I samband med beslut om stadens budget för år 2000 genomförde kommunfullmäktige förändringar av mål, ansvar och organisation för stadens sommarbarnsverksamhet. Syftet var att bredda utbudet av kolloarrangörer, öka valfriheten och möjligheterna för fler barn att få plats på kollo samt att sänka kostnaderna. Verksamhetsansvaret för kollo fördes därmed över från idrottsförvaltningen till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen upphandlar nu kolloverksamhet hos enskilda entreprenörer. I upphandlingen inför sommaren 2005, gemensamt genomförd av alla stadsdelsnämnder i staden, upphandlades ramavtal med tolv entreprenörer. I beslutet om budget för 2005 avsattes 2,6 miljoner kronor för kolloverksamhet. Kommunstyrelsen beslutade under våren att tillföra stadsdelsnämnderna ytterligare medel för kolloverksamhet. Enligt beslutet tillfördes Farsta stadsdelsnämnd 325 tusen kronor, samma belopp som 2003 och 2004. Avtalen upphörde att gälla efter sommaren 2005. Ny upphandling kommer att göras inför 2006 med möjlighet till ett års förlängning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 oktober 2005, dnr 407-551/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

 

§210 PM - Sammanställning av avvikelser i häso- och sjukvården januari-juni ...

Vårdgivaren ska ha rutiner för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården. En avvikelse ska alltid kunna analyseras och följas upp och erfarenheterna av det inträffade ska återföras till enheterna. När en avvikelse inträffar, rapporterar enheten avvikelsen till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och anger vilka åtgärder som vidtagits för att händelsen inte ska upprepas. Allvarligare avvikelser utreds av MAS, som också bedömer om avvikelsen faller under den s.k. Lex Maria. MAS sammanställer avvikelserna två gånger om året och återrapporterar till enheterna. I denna promemoria redovisas rapporterade avvikelser inom stadsdelsområdet under första halvåret 2005. De vanligast förekommande avvikelserna rör läkemedelshantering och fallskador. Den 16 juni 2005 beslutade stadsdelsnämnden att varje avdelning/enhet inom stadsdelsområdets äldreboenden ska ha ett kvalitetsråd. Rådet ska diskutera samtliga avvikelser på enheten och en sammanställning med åtgärdsplan ska göras. Detta syftar till att leda till en minskning av antalet avvikelser. Sammanställningen av avvikelser på Edö äldreboende gäller från 1 februari, då kommunen övertog ansvaret för driften av äldreboendet. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 15 september 2005, dnr 500-555/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§211 PM - Uppsökande verksamhet inom äldreomsorgen

Farsta stadsdelsnämnd uppdrog i verksamhetsplanen för 2005 åt stadsdelsförvaltningen att ”genomföra uppsökande verksamhet gentemot de invånare över 80 år som inte redan har kontakt med äldreomsorgen, i syfte att ge en klarare bild av deras situation och behov av omsorg från nämndens sida”. I stadsdelsområdet bor ca 1 300 personer som är 80 år eller äldre och som inte är aktuella inom äldreomsorgen, varav 99 är 90 år eller äldre. Under våren 2005 har förvaltningen kontaktat samtliga 99 personer som är 90 år och äldre inom Farsta stadsdelsområde och som inte varit aktuella inom äldreomsorgen. Av dessa har 26 personer avböjt hembesök och fem har inkommit med ansökan om insats. Ansökningarna har avsett trygghetslarm och städning/serviceinsatser. Förvaltningen kan, med ledning av genomförda besök, konstatera att äldreomsorgens tjänster och insatser är relativt väl kända inom den allra äldsta befolkningsgruppen samt att det där inte heller förekommer ett dolt behov av omsorgsinsatser. Förvaltningen avser därför att se över alternativa former för information om äldreomsorgens utbud. Förvaltningen återkommer om detta i verksamhetsplanen för 2006.

Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 30 september 2005,

dnr 504-553/2005.

 

Nämnden uttryckte sin uppskattning över promemorian och enades om att kommunstyrelsens äldreomsorgsberedning och pensionärsråd skulle tillställas promemorian för kännedom.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd tillställer kommunstyrelsens äldreomsorgsberedning och

      pensionärsråd promemorian för kännedom.

                        

2.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§212 PM - Uppföljningsbesök hos föreningar som beviljats bidrag av Farsta st...

Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 25 september 2002 om riktlinjer för bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgens område. Bidrag kan enligt dessa ges till frivilligorganisationer, som bedriver lokalt frivilligt arbete för äldre och funktionshindrade. Ekonomiska föreningar, bolag och enskilda personer godkänns inte. Bidragssökande organisationer ska i principiella frågor ha en inriktning som ligger i linje med stadens policy och aktiva förhållningssätt. Som ett komplement till föreningarnas inlämnade verksamhetsberättelser och bokslut har förvaltningen beslutat att besöka samtliga föreningar som beviljats bidrag. Av fjorton föreningar som beviljats bidrag har under våren besök gjorts hos sex föreningar. De flesta föreningar erbjuder en verksamhet väl i linje med riktlinjerna för bidrag, såsom väntjänst, ledsagning och social samvaro även för personer som inte är medlemmar. Några föreningar visar sig dock nästan enbart erbjuda verksamhet för sina egna medlemmar, men känner sig också osäkra på innebörden av väntjänst. Under hösten 2005 anordnar därför förvaltningen en utbildningsserie kring frivilligarbete och väntjänst. Föreningarna erbjuds även att kostnadsfritt annonsera om sin väntjänst eller liknande på Farsta stadsdelsnämnds annonsplats i Mitt i Söderort. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 29 september 2005, dnr 008-554/2005.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson (fp) väckte en fråga om försäkringar för personer som inte är medlemmar i de sammanslutningar, vars tjänster utnyttjas.

Förvaltningen bad att få återkomma till nämnden efter att ha undersökt frågan.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§213 PM - Svar på skrivelse från Birgitta Holm m.fl. (m) i Farsta stadsdelsn...

Kommunstyrelsen beslöt i samband med tertialrapport 1 om tillägg till budget 2005 för Farsta stadsdelsnämnd om 0,1 mnkr avseende kostnader för anhörigstöd inom äldreomsorgen. Medlen har tillförts äldreomsorgens beställarsida. Utöver det anhörigstöd som för närvarande erbjuds i form av hemvårdsbidrag, avlösning, avlastning, växelvård och personligt stöd, kommer under hösten 2005 och våren 2006 att inbjudas till träffar kring olika teman samt information om det stöd och de insatser som kan erbjudas inom Farsta stadsdelsnämnd. Mötena ska också ge deltagarna tillfälle till ömsesidigt erfarenhetsutbyte och möjlighet att knyta kontakter med andra i liknande situationer. En utvärdering av programmet kommer att göras bland deltagarna, där även synpunkter ska efterfrågas om framtida önskemål avseende anhörigstöd. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 27 september 2005,

dnr 504-520/2005.

 

Ledamoten Birgitta Holm (m) tackade förvaltningen för det arbete som lagts ned på att besvara skrivelsen.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§214 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 september 2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

I ärendet redovisas budgetläget per den 30 september 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens rapport, daterad den 13 oktober 2005, dnr 103-142/2005.

 

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar presenterade förvaltningens nya ekonomichef Lena Holmdahl för de närvarande.

Lena Holmdahl kommenterade månadsrapporten och besvarade nämndens frågor.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§215 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) uttryckte önskemål om information vad gäller tillvägagångssätt och ansvarsfrågor vid bokning av skollokaler.

Förvaltningen meddelade att en allmän genomgång av bokningssystemet kan göras vid en kommande frågestund i anslutning till ett sammanträde.

 

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) väckte en fråga om stenkrossen vid Gamla Tyresövägen, som drivit sin verksamhet på dispens under uppbyggnaden av Södra Länken. Frågan gällde när verksamheten kommer att upphöra.

Förvaltningen bad att få återkomma till nämnden efter att ha undersökt frågan.

 

§216 Stadsdelsdirektörens information

Lars Lindgren, tillförordnad chef för avdelningen förskola, skola, fritid och kultur, lämnade upplysningar om den nya omgången av robottävlingen First Lego League, som kommer att genomföras lördagen den 12 november i Hökarängsskolan. I samband med tävlingen kommer stadsdelsnämndens ordförande att invigningstala och politiker från stadsdelsnämnden att medverka som funktionärer.

 

Cecilia Frostenson, biträdande chef för fritids- och kulturverksamheten, meddelade att ett preliminärt informationsmaterial hade delats ut till nämnden om Tjejmässan Flickor i Farsta den 19 november. Det egentliga informationsmaterialet uppgavs bli klart för distribution under vecka 44.

 

§217 Övriga frågor

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälde ”Skrivelse angående uttalande om missförhållande vid Farsta sjukhem”.

Nämnden beslutade att frågan om hur skrivelsen ska beredas överlämnas till presidiet för avgörande.

Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) väckte en fråga om de s.k. Hallengren-pengarna, som utgörs av ett till förskolorna riktat statsbidrag. Frågan gällde om dessa medel kommit Farsta stadsdelsnämnd till del.

Förvaltningen svarade att medlen fördelats som en ospecificerad del av förskoleschablonen.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2005-10-27

§ 217

 

Skrivelse ang. uttalande om missförhållande vid Farsta sjukhem

 

Stockholms invånare kunde den 18 oktober ta del av en tidning med namn (S)pressen.

Tidningens avsändare var det Socialdemokratiska partiet och ledaren var skriven av Farsta Stadsdelsnämnds ordförande Tomas Rudin. Detta var inget märkligt i sig och inte något nytt.

Det som dock är alarmerande är det reportage på mittuppslaget som handlade om misär på Farsta Sjukhem och där chefen för Farsta Sjukhem presenterade sina politiska åsikter.

Med anledning av hennes larmrapport yrkar vi på att få en redogörelse kring :

 

1.Har det förekommit att boende har varit tvungna att lägga sig klockan halv tre på eftermiddagen innan Farsta Sjukhem återkommunaliserades ?

2. Har de äldre legat nerkissade pga att Farsta Sjukhem drevs privat ?

3.Bedrevs vården planlöst och var den i vissa delar olaglig innan den återkommunaliserades?

4. Har man tidigare inte följt lagstadgad dokumentationsföreskrifter ?

5.Fanns det inte information om de äldres medicinering eller om deras hälsotillstånd?

6.Har man köpt nya möbler och ett nytt ventilationssystem enbart för att det är kommunalt sjukhem?

7.Var det smutsigt på Farsta Sjukhem enbart för att det drevs privat?

8.Beror det enbart på att Farsta Sjukhem återkommunaliserats som personalen upplever att man har en rimlig chans att leva upp till kravet om god vård ?

9. Om det är så som den nuvarande Chefen för Farsta Sjukhem påstår varför har inte dessa allvarliga anklagelser framförts till nämnden tidigare?

10. Vad det inte enbart driften av Farsta sjukhem som var privat? Underhållet av lokalerna var väl nämndens ansvar?

11.Är det förvaltningens mål att Farsta Sjukhem ska gå plus minus noll ?

12. Varför har inte nämnden fått kännedom om uppföljning av ovanstående brister om dess är sanna?

13.Hur tänker Farsta Stadsdelsförvaltningen agera kring uttalandena om Farsta Sjukhem?

 

Birgitta Holm (m)

Lennart Isacsson (m)

Eva Gottfridsdotter Nilsson (m)

Arne Fredholm (m)

Peter Lindén (m)

Peter Lundberg (m)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 218