Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-11-24

Sammanträde 2005-11-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Information från närpolischefen.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

BORDLAGDA ÄRENDEN

3 Program för utveckling av Högdalstopparna - en insats inom Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-115/2005

Stadsdelsförvaltningen lägger i ärendet fram konsultrapporten ”Program för utveckling av Högdalstopparna”. Syftet med programmet har varit att genomföra ett fördjupat programarbete utifrån de förslag och synpunkter som framkommit under tidigare utvecklingsarbete och som beskrivs i ett tidigare framlagt inriktningsförslag till utveckling av Högdalstopparna. Inriktningsförslaget var en produkt av arbetet i en projektgrupp, ledd av stadsledningskontoret på uppdrag av kommunfullmäktige. Enligt stadsdelsförvaltningen bör den redovisade konsultrapporten inte nödvändigtvis ses som ett färdigt förslag, utan som en möjlig framtid för Högdalstopparna.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

REMISSER/YTTRANDEN

4 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorg om funktionshindrade

Dnr: 505-524/2005

Socialtjänstnämnden uppdrog den 15 mars 2005 åt socialtjänstförvaltningen att undersöka förutsättningarna för inrättandet av en inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade med hänvisning till revisionsrapporten ”Handläggning av insatser till personer med funktionshinder inom Stockholms stad”. I remissunderlaget föreslås att två handikappinspektörer inrättas för att granska verksamhet som bedrivs för personer med funktionshinder och som får insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan om ytterligare en inspektör för tillgänglighetsområdet i samråd med berörda nämnder.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

5 Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna

Dnr: 305-572/2005

Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande tillsänts stadsledningskontorets Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna. Förslaget är framtaget av projektgruppen för Högdalstopparna med representanter för stadsledningskontoret, idrottsförvaltningen, markkontoret, renhållningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt stadsdelsförvaltningarna Farsta och Vantör. Inom stadsledningskontoret har ärendet beretts av infrastrukturavdelningen,

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

6 Remissvar angående motionen "Införande av Nacka/Sollentuna-modellen för en rättvisare barnomsorg i Stockholm"

Dnr: 400-535/2005

Ewa Samuelsson (kd) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att föräldrar ska ges möjlighet att vara dagbarnvårdare för enbart egna barn, enligt Nacka/Sollentuna-modellen. Föräldrarna skulle enligt förslaget kunna starta en firma, ansöka om F-skattsedel och auktoriseras som dagbarnvårdare. Därmed skulle de kunna ta del av den kommunala finansieringen för sina egna barn.
Motionen har remitterats till bl.a. Farsta stadsdelsnämnd för yttrande.
Från stadsdelsförvaltningen föreligger inget förslag till remissvar i detta ärende med hänvisning till att motionen avhandlar en fråga som förvaltningen uppfattar som en politisk fråga.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

SEKRETESSÄRENDEN

7 Upprättande av en ny förskola vid Larsbodafältet, kvarteret Tärnö 1 - inriktningsärende

Dnr: 303-589/2005

En ny detaljplan för del av Farsta 1:2 m.m. vid Ågesta Broväg i stadsdelarna Larsboda och Farsta är under utarbetande. Planen omfattar bl.a. Ågesta Broväg mellan Larsbodavägen/Mårbackagatan och Nynäsbanan, ett område mellan Kristinehamnsgatan och Ågesta Broväg samt Larsbodafältet öster om Ågesta Broväg. Den nya planen innebär nybyggnation av cirka 90 lägenheter väster om Ågesta Broväg samt ett bostadsområde vid Larsbodafältet med cirka 350 nya lägenheter. I planen föreslås en ny förskola inom fastigheten Tärnö i områdets sydöstra del. Under våren 2005 besvarade stadsdelsnämnden en remiss gällande förslag till ovan nämnda detaljplan och tillstyrkte förslaget om placering av en ny förskola. Detaljplanen bedöms, enligt tidplanen, vinna laga kraft under första kvartalet 2006 och byggstart beräknas ske under andra kvartalet 2006. Om den nya förskolan ska hinna färdigställas samtidigt som det nya bostadsområdet blir inflyttningsklart bör nämnden fatta beslut om att inleda förslagshandlingsskede.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

8 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av Farsta sjukhem

Dnr: 504-542/2005

Länsstyrelsen genomförde tillsyn av särskilt boende på Farsta sjukhem i augusti 2005. Tillsynen skedde i det permanenta boendet. Länsstyrelsen riktar i sitt beslut kritik mot Farsta stadsdelsnämnd för brister i bostadsstandarden på Farsta sjukhem och för att det bor fler än nio personer på enheterna för demenssjuka. Stadsdelsförvaltningen föreslår att i ett första steg successivt genomföra en utglesning med fem platser på dessa enheter. Ytterligare minskning av platsantalet kan ske genom en större omstrukturering av sjukhemmet.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

9 Sekretess mellan personal med olika huvudmän vid Hökarängens närvårdcentral

Dnr: 003-609/2005

Hökarängens närvårdcentral drivs som ett projekt mellan Stockholms läns landsting, Beställarkontor Vård och Farsta stadsdelsförvaltning. Projektet syftar till att organisatoriskt och lokalmässigt sammanföra vårdgivare från både kommun och landsting för att möjliggöra en ökad förståelse för den andres uppdrag och de lagar som styr verksamheten, socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och därigenom öka kompetensen i arbetet med vårdtagaren/patienten. Landstingets och stadens jurister har utrett hur sekretessfrågorna ska lösas. Utredningen belyser sekretess och tystnadsplikt inom vård och omsorgsverksamhet, där huvudregeln är att den enskildes medgivande till informationsutbyte inhämtas för att bryta sekretessen. Juristerna har utformat en blankett där den enskilde skriftligt godkänner informationsöverföring i specifika situationer. Närvårdcentralen arbetar utifrån juristernas utredning och förslag.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

10 PM - Rapport om nybyggnationen av Strandlidens gruppbostäder

Dnr: 303-610/2005

Farsta stadsdelsnämnd beslutade i juni 2005, att istället för ombyggnad av de två fristående villor på Rödkindavägen 12-14, som idag utgör Strandlidens gruppbostäder, ska två helt nya villor uppföras på samma adress och för samma ändamål. Anledningen till åtgärderna är att bostäderna inte uppfyller dagens krav på en godtagbar boendestandard. Byggprocessen har försenats med cirka tre månader, vilket innebär att inflyttningen enligt fastighetsägarens nuvarande tidplan blir i mitten av mars 2006.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

11 PM - Nedskrivning av kundfordringar - svar på frågor

Dnr: 100-121/2005

I samband med att stadsdelsnämnden på sammanträdet den 22 september 2005 behandlade ett ärende om nedskrivning av kundfordringar, ställdes ett antal frågor. Dessa gällde bland annat rutiner gällande skulder i allmänhet och tillvägagångssättet vid obetalda barnomsorgsräkningar.

Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

12 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2005

Dnr: 103-142/2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 31 oktober 2005.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

13 Sammanträdestider 2006 för Farsta stadsdelsnämnd

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

16 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
2. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB).

§219 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Inga-Lill Persson (fp) justera protokollet den 2 november 2005.

§220 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§221 Program för utveckling av Högdalstopparna - en insats inom Stadsdelsför...

Stadsdelsförvaltningen lägger i ärendet fram konsultrapporten ”Program för utveckling av Högdalstopparna”. Syftet med programmet har varit att genomföra ett fördjupat programarbete utifrån de förslag och synpunkter som framkommit under tidigare utvecklingsarbete och som beskrivs i ett tidigare framlagt inriktningsförslag till utveckling av Högdalstopparna. Inriktningsförslaget var en produkt av arbetet i en projektgrupp, ledd av stadsledningskontoret på uppdrag av kommunfullmäktige. Ärendet bordlades vid sammanträdet den 27 oktober 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 1 september 2005, dnr 004-115/2005.

 

Ordföranden Tomas Rudin m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till det.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m.fl. (m) och ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) yrkade, med instämmande av tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd), att nämnden skulle besluta att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med Tomas Rudins m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoimas (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlssons (v) förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner tjänsteutlåtandet och rapporten ”Program för utveckling av Högdalstopparna” som ett underlag för områdets utveckling.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Isacsson m.fl. (m), ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt därutöver anföra följande:

 

den föreslagna utvecklingen av ”topparna” får inte omöjliggöra bostadsbebyggelse i anslutning till området och vi ställer oss frågande till att möjligheterna att färdas med cykel, eller cykelaktiviteter för ex mountainbike inte finns med i programmet.”

 

§222 Inrättande av inspektörsfunktion för omsorg om funktionshindrade

Socialtjänstnämnden uppdrog den 15 mars 2005 åt socialtjänstförvaltningen att undersöka förutsättningarna för inrättande av en inspektörsfunktion för omsorgen om funktionshindrade med hänvisning till revisionsrapporten ”Handläggning av insatser till personer med funktionshinder inom Stockholms stad”. I remissunderlaget föreslås att två handikappinspektörer inrättas för att granska verksamhet som bedrivs för personer med funktionshinder och som får insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt att stadsledningskontoret får i uppdrag att utreda frågan om ytterligare en inspektör för tillgänglighetsområdet i samråd med berörda nämnder. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 oktober 2005, dnr 505-524/2005.

 

Ordföranden Tomas Rudin m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m) framlagda förslaget till beslut.

 

Tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m) framlagda förslaget till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med Tomas Rudins m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoimas (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlssons (v) förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och

överlämnar det till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande:

 

Nämnden instämmer i förvaltningens skrivningar i tjänsteutlåtandet.

 

Nämnden avstyrker förslaget att inrätta två handikappinspektörer samt att vidare utreda  

frågan om inspektörer på tillgänglighetsområdet. Nämnden är angelägen om att bedriva en verksamhet även inom dessa områden med god kvalité. Vi anser inte att kvalitén kommer att öka med ytterligare inspektörer. Kontroll- och granskningsfunktionerna är redan tillräckliga.

 

Nämnden vill utöver det förvaltningen pekat på i sitt utlåtande även understryka att vi förtroendevalda har viktiga uppdrag både att se till att resurserna räcker, att beslut fattas samt att nämndens verksamheter följs upp och kontrolleras. Den interna kontrollen i förvaltningarna är viktig och ska ske systematiskt,  förvaltningens chefer och biståndshandläggarna är då viktiga. Omsorgstagarna/brukarna själva och deras närstående är andra viktiga resurser för kontroll. Vidare har media en uppgift att informera om brister i verksamheten. Sammantaget ger detta stora och enligt nämndens uppfattning tillräckliga möjligheter till och resurser för kontroll.

 

3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m), ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat att

 

1.   att avslå förvaltningens förslag till beslut

 

2.   att inspektörernas uppdrag även ska innefatta granskaningen av de privata utförare som  

      staden tecknat avtal med

 

3.   att därutöver anföra:

 

Omsorgen om funktionshindrade i Stockholm ska präglas av kvalitet, trygghet och mångfald. Införandet av särskilda inspektörer för funktionshinder är ett bra steg på vägen för att uppnå detta.

 

Erfarenheterna från skolan och äldreomsorgen visar att ett bra granskningsverktyg är en förutsättning för att medborgarna ska garanteras verksamheter med hög kvalitet. Möjligheten att jämföra granskningar av skilda verksamheter ökar också människors möjligheter att göra egna medvetna val inom ramen för olika valfrihetssystem.

 

Det är mycket angeläget att samtliga omsorgsverksamheter granskas av inspektörerna, även de som utförs i privat regi. En jämförbar kvalitetsgranskning av alla verksamheter, oavsett huvudman, är en viktig förutsättning för att människor ska kunna jämföra och välja utförare. Då granskningen också fyller funktionen att peka på goda exempel är det givetvis angeläget att alla verksamheter inkluderas.

 

Det är angeläget att de inspektörer som nu föreslås inom omsorgen om funktionshindrade får en oberoende ställning liknande den som stadens äldreomsorgsinspektörer har i dag. Ett ökande antal inspektörer för stadens verksamheter aktualiserar också frågan om rollfördelning och samordning mellan de olika inspektörsfunktionerna.”

 

§223 Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna

Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande tillsänts stadsledningskontorets Förslag till fortsatt inriktning för Högdalstopparna. Förslaget är framtaget av projektgruppen för Högdalstopparna med representanter för stadsledningskontoret, idrottsförvaltningen, markkontoret, renhållningsförvaltningen, stadsbyggnadskontoret samt stadsdelsförvaltningarna Farsta och Vantör. Inom stadsledningskontoret har ärendet beretts av infrastrukturavdelningen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 november 2005, dnr 305-572/2005.

 

Ledmoten Birgitta Holm m.fl. (m) yrkade, med instämmande av ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd), att nämnden skulle besluta i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden Tomas Rudin m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) lade fram ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med Tomas Rudins m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoimas (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlssons (v) förslag.

 

BESLUT

 

1.   Nämnden överlämnar och åberopar i huvudsak som sitt yttrande förvaltningens 

      tjänsteutlåtande.

 

2.   Nämnden bifogar och åberopar tjänsteutlåtandet och dokumentet “Program för utveckling

      av Högdalstopparna som ett underlag för områdets utveckling” utfört inom ramen för

      stadsdelsförnyelsen. (ärende 3 vid dagens SDN-möte)

 

3.   Nämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 40 miljoner kronor avsätts i budgeten

      2007 som ett första steg i Högdalstopparnas fortsatta utveckling samt 1 miljon kronor för

      drift och underhåll årligen från  2007.

 

4.   Nämnden föreslår kommunstyrelsen att uppdra åt Farsta Stadsdelsnämnd att ta ansvar för

      Högdalstopparna och den fortsatta utvecklingen. Arbetet ska bedrivas i nära samverkan 

      med övriga berörda nämnder.

 

5.   Nämnden föreslår kommunstyrelsen att för fortsatt planerings- och projekteringsarbete

      under 2006 anslå 1,5 miljoner kronor.

 

6.   Nämnden hemställer att kommunfullmäktige 2006 beslutar inrätta en ny nationalstadspark  

      - "Ekopark Syd" enligt skrivelse 19 april 2002. Högdalstopparna är en viktig del av denna

      nya nationalstadspark.

 

7.   Nämnden föreslår Stadsbyggnadsnämnden att inte förlänga Sitas tillfälliga bygglov på

      Örby 4:1 för återvinningshus mm inom Högdalstopparnas område.

 

8.   Nämnden föreslår Trafiknämnden att inte gå vidare med planeringen av en tunnel för 

      Södra Inre tvärleden under Högdalstopparna.

 

9.   Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande:

 

Nämnden ser både det förslag som tagits fram av förvaltningarna i Farsta och Vantör samt det förslag som tagits fram under ledning av Stadsledningskontoret (SLK) som viktiga underlag och visioner för den angelägna utvecklingen av Högdalstopparna. Nämnden tillstyrker SLK:s förslag om stadens vision för utvecklingsarbetet samt de fyra övergripande målsättningarna. Vi delar även SLK:s förslag till benämningar av de tre topparna.

 

Nämnden anser att kollektivtrafik till och från området är viktig. Vidare att denna trafik fungerar även på helgerna. En pendeltågstation vid Fagersjö ökar tillgängligheten avsevärt.

 

Staden har genom dessa förslag påbörjat arbetet med att ge Söderort ett centrum för rekreation. Rapporten 17 juni 2005 "Program för utveckling av Högdalstopparna” är ett viktigt steg i  processen att utveckla Högdalstopparna till ett attraktivt och välbesökt rekreationsområde. I denna rapport  konkretiserar man de önskemål några av stadens förvaltningar och lokala intressegrupper med invånare har haft. Det finns många engagerade och goda förslag i rapporten och det lokala inflytandet har varit framträdande i detta arbete. För att arbetet med Högdalstopparna skall fortsätta med engagemang bland invånarna, förtroendevalda och tjänstemännen är nämnden angelägen om att fortsätta det öppna och processinriktade arbetssättet även i den mer konkreta planläggningen.

 

Vi är inte nöjda med den etappindelning som SLK föreslagit. Vi anser att arbetena ska utföras mer sammanhållet under 2007 så att vi invånare snart kan njuta av ännu bättre och tillgängligare natur och park på Högdalstoppsområdet. Nämnden ser fram emot att 2007 starta arbeten i huvudsak enligt visionerna i program för utveckling av Högdalstopparna samt förslaget till fortsatt inriktning för Högdalstopparna.. Söderortsvisionen och Översiktsplanen har sett på området på samma sätt. Det behövs gröna, skyddade områden för rekreation. Farsta är grönt och skönt, det blir ännu bättre när dessa förslag genomföres. Nämnden erbjuder sig att hålla samman det fortsatta arbetet. Närmast bör en mer detaljerad planering och projektering ske under 2006.

 

Nämnden läggar till några principer som kommer göra området än mer attraktivt. Dessa principer bör följa med i det fortsatta arbetet med Högdalstopparna.

 

De ekologiska värdena skall tillvaratas, men framförallt utvecklas. Området är idag stört av buller. Flera olika nödvändiga verksamheter bidrar med sin del: garaget för tunnelbanan, Vantörs Återvinningscentral (ÅVC Vantör), fjärrvärmeverket,  pendeltåget och bilvägarna. Dessa verksamheter bör bli medvetna om sin del i den totala ljudmiljön. Området bör bullerskyddas med planteringar och bullerplank. Nya aktiviteter som tillkommer bör inte bidra eller endast marginellt bidra med nytt buller.

 

Högdalstopparna bör vara ett område där aktiviteten och rekreationen endast tar hjälp av besökarens egna muskler. Det gör att området får en tydlig frisksportarkaraktär men också att ljud och buller hålls så lågt som möjligt. Hänsyn skall dock tas till tillgängligheten för funktionshindrade. Ett område får en ny karaktär när man anlägger en väg. Det är oundvikligt att promenadvägar anläggs på Högdalstopparna, de underlättar framkomligheten och orienterbarheten och viss idrottslig aktivitet. Men låt de asfalterade vägarna bli så sparsamt förekommande  som möjligt. Anlägg istället grusade vägar eller vägar med flis. Det ger ett vänligare, mjukare intryck och smälter bättre in i den naturlika terräng som finns idag.

 

Ljuskällor bör förekomma endast där det är nödvändigt. Besöker man topparna nattetid för att titta på utsikten så vill man betrakta ljuskällorna på avstånd.

 

Nämnden har erfarit att Stadsmuseet har ett antal nedmonterade hus bl a från gamla Klara. Delar av Högdalstoppen består enligt uppgift av rivningsmaterial från Klara. I det fortsatta arbetet ska undersökas om det går att använda något av dessa hus som café. Nämnden ser gärna ett café enligt SLK:s förslag på Högdalstoppen samt ett på Hökarängstoppen för skidåkare och andra besökare. Nämnden anser att det bör anläggas ett hus vid Hökarängens bollplan för omklädning med dusch och bastumöjligheter. Detta hus kan även nyttjas av besökare till Hökarängstoppen skidbacke och Fagersjöskogens joggingbana.

 

Nämnden är mycket angelägna om att inte Fortums fjärrvärmeanläggning vid Kvicksundsvägen tar mer av Högdalstopparnas område i anspråk. Någon kommande utbyggnad som tar mer mark i anspråk tillstyrks alltså inte av nämnden.

 

Nämnden är vidare synnerligen angelägen om att det tillfälliga bygglovet för Sitas anläggning på fastigheten Örby 4:1, vid Kvicksundsgatan, inte förlängs. Anläggningen inkräktar menligt på Högdalstopparnas/Ekopark Syds gröna friområde. Det skräpar ner, ser fult ut, bullrar och är omgärdat av stängsel vilket många invånare som besöker området klagat över. Den lilla återvinningscentralen (ÅVC Vantör) kan vara kvar, alternativt flyttas under kraftledningen mer norrut på andra sidan Kvicksundsgatan. Det stora upplaget som Sita har kan rymmas där alternativt på annan plats. Det skämmer verkligen området för friluftsliv!

 

Nämnden har även med oro sett planerna på att anlägga Södra Inre tvärleden under Högdalstopparna med en upp- och nerfart vid Trollesundsvägen - Magelungsvägen, vid den nuvarande ingången till området från Högdalensidan. 55 000 bilar bedöms passera per dygn. Bullret, avgaserna och trafiken kommer avsevärt att störa fritidsområdet. Dessutom är nämnden oroad av konsekvenserna för sjön Magelungen om gräv- och sprängningsarbeten sker under Högdalstopparna - ingen vet vad som då kan laka ut! De tre topparna vilar på berg i dagen, morän och lera. Nämnden föreslår att denna planering avbryts.

 

Nämnden har tidigare föreslagit inrättandet av en ny nationalstadspark - Ekopark Syd - omfattande Majroskogen, förbi Gubbängens idrottsplats, Högdalstopparna, Fagersjöskogen, Snösätravägen, Högmora, Svartvik, Farstanäset, Magelungen och runt sjön där marken är tillgänglig. Ekopark Syd anknyter söder om Magelungen till den s k Hanvedenkilen. Ekopark Syd med utvecklade Högdalstoppar är en tillgång för hela Söderort samt för många invånare från Huddinge kommun. Nämnden är synnerligen angelägen om att Ekopark Syd kommer till stånd. Ekopark Syd ger oss invånare väsentligt bättre möjligheter till fritidsaktiviteter i många olika former. Nämnden bifogar på nytt brevet om Ekopark Syd av den 19 april 2002.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m), ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.   att bifalla förvaltningens förslag till beslut.”

 

§224 Remissvar angående motionen "Införande av Nacka/Sollentuna-modellen för...

Ewa Samuelsson (kd) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att föräldrar ska ges möjlighet att vara dagbarnvårdare för enbart egna barn, enligt Nacka/Sollentuna-modellen. Föräldrarna skulle enligt förslaget kunna starta en firma, ansöka om F-skattsedel och auktoriseras som dagbarnvårdare. Därmed skulle de kunna ta del av den kommunala finansieringen för sina egna barn. Motionen har remitterats till bl.a. Farsta stadsdelsnämnd för yttrande. Från stadsdelsförvaltningen föreligger inget förslag till remissvar i detta ärende med hänvisning till att motionen avhandlar en fråga som förvaltningen uppfattar som en politisk fråga. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 november 2005,

dnr 400-535/2005.

 

Ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) framlade ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) anmälde att man lämnar förslaget utan eget ställningstagande.

 

Ordföranden Tomas Rudin m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med Tomas Rudins m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoimas (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlssons (v) förslag.

 

BESLUT

 

1.   Stadsdelsnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen 

      samt anför:

 

Det föds allt fler barn i Sverige. Att födelsetalen har ökat är ett tydligt tecken på framtidstro. Att satsa på barnen och föräldrarna är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för framtiden.

 

De senaste tio åren har Riksdagen beslutat om en rad reformer som inneburit framsteg och förbättringar. Barnbidraget har höjts med flera hundra kronor per barn och månad. Maxtaxa har införts i förskolan. Antalet barn som lever i familjer med mycket låg ekonomisk standard har minskat med en femtedel. Föräldraförsäkringen har förlängts med en månad och garantinivån i föräldraförsäkringen höjts. Skillnaderna är trots detta fortfarande stora mellan barn i Sverige. Vissa barn föds till knappa förhållanden där föräldrarna får vrida och vända på varenda krona. Andra föds i familjer där resurser, kontakter, språksäkerhet och rika valmöjligheter är en självklarhet. Vissa barn har ett försprång. Därför är det viktigt med en politik som stödjer de barn som föds till sämre villkor.

 

Den svenska familjepolitiken har lett till att en internationell undersökning har utsett Sverige till världens bästa land att växa upp i. Sverige har världens bästa föräldraförsäkring. Den är generös och flexibel. Tillsammans med en förskola av hög kvalitet, en kostnadsfri mödra- och barnhälsovård och generella barnbidrag ger den både mammor och pappor möjlighet att förena barn med arbete. Vår progressiva familjepolitik har bidragit till att Sverige ligger i topp när det gäller såväl barnafödande som kvinnlig förvärvsfrekvens. Nämnden anser att det är mycket viktigt att bägge föräldrarna ges goda möjligheter att vara med sina barn, där ger förkortad arbetstid och friår bättre förutsättningar. Trots dessa framgångar utmanas majoritetens familjepolitik av krav på kortare föräldraförsäkring, vårdnadsbidrag och höjda avgifter inom barnomsorgen. Det kan vi inte acceptera.

 

Uttaget av föräldraledigheten är ojämnt fördelat mellan föräldrarna. Kvinnor tar ut den största delen av dagarna med föräldrapenning. Det innebär att barn i mindre utsträckning har tillgång till båda sina föräldrar. För att öka jämställdheten mellan könen måste insatser göras för att stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden. Minskning av antalet visstidsanställningar, rätt till heltid, lika lön för likvärdigt arbete och stärkt lagskydd för gravida och föräldralediga måste genomföras. Höjningen av inkomsttaket i föräldraförsäkringen ger goda förutsättningar för att uppnå ett jämställt uttag, barnen får ökad tillgång till bägge föräldrarna. Målet är tydligt. Vi vill ha ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen.

 

Varje barn ska respekteras och ges möjlighet till utveckling och trygghet, delaktighet och inflytande. Varje barn har okränkbara mänskliga rättigheter. Det är drygt 15 år sedan FN:s

Generalförsamling tog beslutet om att införa en konvention om barnets rättigheter – barnkonventionen. Den slår fast att barnets behov går före föräldrarnas. Barnets bästa ska komma i första rummet. Föräldrabalken innehåller samma lagregler.

 

I Stockholm kan vi välja bland olika slags barnomsorg. För barn mellan 1 och 5 år finns det förskola ("dagis") i kommunal eller privat regi samt familjedaghem ("dagmamma"). I Farsta har vi alla dessa alternativ. Nämnden anser att det är viktigt att alla barn får möjlighet träffa andra barn, för att få ett naturligt umgänge med andra barn i samma ålder. Det är bra med parklekar och öppna förskolor som underlättar detta.
 

Nämnden anser att en fortsatt utbyggnad av föräldraförsäkringen, som då ska delas mellan föräldrarna, är en väsentligt mer angelägen reform än det kd föreslår i sin motion. Nämnden anser att den barnomsorg som finns i kommunal och privat regi ger barnen en god uppväxtmiljö, omvårdnad och trygghet. För föräldrarna finns valfrihet redan i nuvarande sätt att bedriva barnomsorg.

 

2.        Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.   att bifalla motionen

 

2.  att Farsta stadsdelsnämnd får bli ett pilotprojekt med samma intention som i motionen 

     samt att därutöver anföra:

 

Barnfamiljerna behöver så stor mångfald som möjligt av tillgängliga lösningar för att kunna förena familjelivets och yrkeslivets olika krav.

Vi vill underlätta för dagens småbarnsföräldrar genom att skapa ett så flexibelt system som möjligt. Varje enskild förälder kan bäst bedöma vad som är bäst för det egna barnet,

vi ska dock tillhandahålla verktygen som möjliggör valet.

 

Vi vill även öppna upp för föräldrarna att göra valet att vara hemma och ta hand om sitt eget barn efter det dryga första året med föräldraförsäkring. I Nacka och Sollentuna har man öppnat upp för denna lösning, vilket vi tycker är mycket positivt och vi vill att samma lösning ska införas här I Stockholm stad.

 

Vi vill skapa ett system med en särskild barnpeng som följer barnet.

Pengen kan användas till en plats i förskolan, men även till annan barnomsorg i form av familjedaghem för eget/egna och/eller andras barn. I förlängningen ser vi gärna även andra möjligheter att använda barnpeng till exempel genom att anställa en au-pair.”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.   att bifalla motionen,

 

2.   att därutöver anföra följande:

 

Att skapa mer tid för barnen är ett viktigt politiskt mål för Kristdemokraterna. Vi menar att det är föräldrarna som bäst vet hur barnomsorgen för deras barn bör ordnas. Familjerna i Stockholm måste få ökade praktiska och ekonomiska möjligheter att välja den kombination av minskad arbetstid och barnomsorg som passar varje familj bäst. Den fullständigt ensidiga

subventionen av vissa barnomsorgsformer, och bristen på möjligheter att välja andra lösningar, har accentuerats ytterligare genom införandet av maxtaxan.

 

Kristdemokraterna vill ha en helt ny familjepolitik som ger föräldrarna mer tid för barnen. Förutom höjda nivåer i föräldraförsäkringen finns i Kristdemokraternas alternativ en möjlighet att ta ut ett stort antal barndagar efter föräldraledigheten. Allt för att öka föräldrarnas möjlighet att få mer tid med barnen. Detta system ger föräldrarna stora möjligheter att forma sin tid tillsammans med barnen och familjen får möjlighet att välja den form av barnomsorg som passar dem bäst.

 

Vi vill därutöver att föräldrar med barn mellan i första hand 1 – 3 år skall kunna erbjudas möjlighet att vara hemma längre som ett alternativ eller komplement till förskola. I budgetreservationen i kommunfullmäktige för 2006 anslår vi därför 165 miljoner kronor för att föräldrar skall kunna starta familjedaghem för enbart sina egna barn, en ”mer tid för barnen”-reform. Det är också denna modell som Ewa Samuelsson motionerat om och som nu genomförs i Nacka och Sollentuna.

 

Som påpekas i förvaltningens svar finns ett antal regeringsrättsdomar från 1991. Men ingen är direkt tillämplig i det här fallet. Kristdemokraternas förslag innebär nämligen att föräldrarna startar företag som bedriver barnomsorg i näringssyfte. Något anställningsförhållande kommer inte att föreligga mellan kommunen och föräldrarna. I lagstiftningen finns heller ingenting skrivet om hur många barn som utövare av barnomsorg måste ha i verksamheten. Inte heller kommer det att betalas ut något kontantstöd direkt till föräldrarna för barnen, utan enbart till företaget som godkänd barnomsorgsutövare.

 

Det kan för övrigt också påpekas att domarna i regeringsrätten föll 1991, alltså flera år innan den borgerliga regeringen införde vårdnadsbidraget. Den reformen var mycket populär, inte minst i de delar av Stockholms stad där socialdemokraterna och vänsterpartiet traditionellt brukar ha sitt starkaste stöd.  Flera opinionsundersökningar under senare år visar att stödet är mycket starkt för att öka valfriheten och ge föräldrarna mer tid för barnen.

 

Kristdemokraterna är övertygade om att fler alternativ inom barnomsorgen effektivt skulle minska trycket på den kommunala barnomsorgen. Det skulle bidra till att barngrupperna kan minskas och köerna kortas. Därigenom kan också den reform som Kristdemokraterna föreslår inte bara öka familjernas valfrihet, utan även höja kvaliteten på kommunens förskoleverksamhet.”

 

 

§225 Upprättande av en ny förskola vid Larsbodafältet, kvarteret Tärnö 1 - i...

En ny detaljplan för del av Farsta 1:2 m.m. vid Ågesta Broväg i stadsdelarna Larsboda och Farsta är under utarbetande. Planen omfattar bl.a. Ågesta Broväg mellan Larsbodavägen/ Mårbackagatan och Nynäsbanan, ett område mellan Kristinehamnsgatan och Ågesta Broväg samt Larsbodafältet öster om Ågesta Broväg. Den nya planen innebär nybyggnation av cirka 90 lägenheter väster om Ågesta Broväg samt ett bostadsområde vid Larsbodafältet med cirka 350 nya lägenheter. I planen föreslås en ny förskola inom fastigheten Tärnö i områdets syd-östra del. Under våren 2005 besvarade stadsdelsnämnden en remiss gällande förslag till ovan nämnda detaljplan och tillstyrkte förslaget om placering av en ny förskola. Detaljplanen bedöms, enligt tidplanen, vinna laga kraft under första kvartalet 2006 och byggstart beräknas ske under andra kvartalet 2006. Om den nya förskolan ska hinna färdigställas samtidigt som det nya bostadsområdet blir inflyttningsklart bör nämnden fatta beslut om att inleda förslagshandlingsskede. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 november 2005, dnr 303-589/2005.

 

Ledmoten Birgitta Holm m.fl. (m) och ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) framlade, med instämmande av tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd), ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ordföranden Tomas Rudin m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med Tomas Rudins m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoimas (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlssons (v) förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att hos SISAB beställa

förslagshandlingar samt preliminär kostnadsbedömning gällande permanent

förskola om fyra avdelningar vid Larsbodafältet, kvarteret Tärnö 1.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,5 mnkr för förprojektering och projektering

samt 0,1 mnkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

3.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m), ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.   att  bifalla förvaltningens förslag

 

2.   att  uppdra åt förvaltningen att i verksamhetsplaneringen ta med i beaktande alternativa

     driftsformer samt därutöver anföra följande:

 

Det är bra att det finns möjligheter till olika alternativ för barnfamiljerna i stadsdelen att välja mellan. Vi ser därför gärna att annan än kommunen skall driva verksamheten vid den nya förskolan.”

 

§226 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av Farsta sjukhem

Länsstyrelsen genomförde tillsyn av särskilt boende på Farsta sjukhem i augusti 2005. Tillsynen skedde i det permanenta boendet. Länsstyrelsen riktar i sitt beslut kritik mot Farsta stadsdelsnämnd för brister i bostadsstandarden på Farsta sjukhem och för att det bor fler än nio personer på enheterna för demenssjuka. Stadsdelsförvaltningen föreslår att i ett första steg successivt genomföra en utglesning med fem platser på dessa enheter. Ytterligare minskning av platsantalet kan ske genom en större omstrukturering av sjukhemmet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 21 oktober 2005, dnr 504-542/2005.

 

Ordföranden Tomas Rudin m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp) framlade, med instämmande av ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd), ett eget förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden beslutat i enlighet med Tomas Rudins m.fl. (s), ledamoten Pekka Koskenvoimas (mp) och tjänstgörande ersättaren Ola Karlssons (v) förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande och

överlämnar det som sitt svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

2.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inga-Lill Persson m.fl. (fp), ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m) och tjänstgörande ersättaren Peter Molin (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.   att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 

2.   att ge förvaltningen i uppdrag att skyndsamt finna en lösning på de problem som finns vid

      Farsta sjukhem

 

3.   att därutöver anföra:

 

De missförhållanden som länsstyrelsen uppmärksammat vid Farsta sjukhem bör åtgärdas med stor skyndsamhet. Att äldre svårt sjuka människor ofta måste dela rum med någon de inte själva har valt och djupt otillfredsställande. Vården på sjukhemmet är varken kortvarig eller snabbt övergående. Det handlar tvärtom om ett boende – ofta under långt tid. Få människor accepterar att bo i samma rum med människor som man inte själv valt. Detsamma gäller självklart för äldre. Särskilt allvarligt är detta om det handlar om vård i livets slutskede.”

 

§227 Sekretess mellan personal med olika huvudmän vid Hökarängens närvårdcen...

Hökarängens närvårdcentral drivs som ett projekt mellan Stockholms läns landsting, Beställarkontor Vård och Farsta stadsdelsförvaltning. Projektet syftar till att organisatoriskt och lokalmässigt sammanföra vårdgivare från både kommun och landsting för att möjliggöra en ökad förståelse för den andres uppdrag och de lagar som styr verksamheten, socialtjänstlagen (SoL) och hälso- och sjukvårdslagen (HSL), och därigenom öka kompetensen i arbetet med vårdtagaren/patienten. Landstingets och stadens jurister har utrett hur sekretessfrågorna ska lösas. Utredningen belyser sekretess och tystnadsplikt inom vård och omsorgsverksamhet, där huvudregeln är att den enskildes medgivande till informationsutbyte inhämtas för att bryta sekretessen. Juristerna har utformat en blankett där den enskilde skriftligt godkänner informationsöverföring i specifika situationer. Närvårdcentralen arbetar utifrån juristernas utredning och förslag. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 oktober 2005, dnr 003-609/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen av hur sekretessfrågor hanteras vid Hökarängens närvårdcentral.

§228 PM - Rapport om nybyggnationen av Strandlidens gruppbostäder

Farsta stadsdelsnämnd beslutade i juni 2005, att istället för ombyggnad av de två fristående villor på Rödkindavägen 12-14, som idag utgör Strandlidens gruppbostäder, ska två helt nya villor uppföras på samma adress och för samma ändamål. Anledningen till åtgärderna är att bostäderna inte uppfyller dagens krav på en godtagbar boendestandard. Byggprocessen har försenats med cirka tre månader, vilket innebär att inflyttningen enligt fastighetsägarens nuvarande tidplan blir i mitten av mars 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 1 november 2005, dnr 303-610/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§229 PM - Nedskrivning av kundfordringar - svar på frågor

I samband med att stadsdelsnämnden på sammanträdet den 22 september 2005 behandlade ett ärende om nedskrivning av kundfordringar ställdes ett antal frågor. Dessa gällde bland annat rutiner gällande skulder i allmänhet och tillvägagångssättet vid obetalda barnomsorgs-räkningar. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 4 november 2005,

dnr 100-121/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§230 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 31 oktober 2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

I ärendet redovisas budgetläget per den 31 oktober 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens rapport, daterad den 10 november 2005, dnr 103-142/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§231 Sammanträdestider 2006 för Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 9 november 2005,

dnr 002-611/2005, med förslag till sammanträdestider för 2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att under 2006 sammanträda vid följande tidpunkter

 

         Våren 2006                                                              Hösten 2006

 

Onsdagen den 25 januari                                           Torsdagen den 24 augusti

 

Onsdagen den 15 februari                                          Torsdagen den 21 september

 

Torsdagen den 23 mars                                              Torsdagen den 26 oktober

 

Torsdagen den 20 april                                              Torsdagen den 23 november

 

Onsdagen den 17 maj                                                Torsdagen den 14 december

 

Torsdagen den 15 juni

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 med en frågestund, där möjlighet ges till frågor från och information till allmänheten.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att sammanträdenas formella del börjar vid

frågestundens slut, dock tidigast kl. 18.30.

 

§232 Information och frågor från nämnden

Information eller frågor förekom ej.

§233 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar påminde om stadsdelsnämndens beredningsmöte ang. förslag till Verksamhetsplan 2006 som äger rum 2005-11-28.

§234 Övriga frågor

Ledamoten Inga-Lill Persson (fp) anmälde en skrivelse med rubriken ”Barnmisshandel får inte förekomma” till förvaltningen för beredning. I anledning av skrivelsen föreslog ledamoten Lilian Falkbäck (s) att förvaltningen informerar stadsdelsnämndens sociala delegation utförligare utifrån skrivelsens frågeställning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

Ordföranden Tomas Rudin anmälde till protokollet ett uttalande med rubriken ”Uttalande om Svensk Kassaservice i Farsta Centrum”. Skrivelsen utgör bilaga 2 till detta protokoll.

 

Ledamoten Lennart Isacsson (m) föreslog att Krister Svensson, verksam vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH) injuds att berätta om sin forskning kring leksaker. Frågan överlämnas till stadsdelsnämndens presidium för ställningstagande och ev. beredning.

 

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) påtalar vikten av att skolorna ökar sina ansträngningar att hyra ut sina lokaler.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) ställer frågan vad stadsdelsnämnd och förvaltning kan göra för att bidra till fortsatt Bankomat-service i Hökarängen.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

_________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2005-11-24

§ 234

Skrivelse till Farsta stadsdelsnämnd från Folkpartiet

Barnmisshandel får inte förekomma

 

Det har i dagarna framkommit förfärande uppgifter om att barn utnyttjas i samband med asylprövningar. Migrationsverket menar att föräldrar till apatiska barn, medvetet försätter och håller barnen i detta tillstånd, för att förbättra sin situation i asylprocessen. Ett flertal föräldrar har därför polisanmälts.

 

Om det dock skulle finnas sanning i migrationsverkets misstankar, är det oerhört allvarligt. I Stockholm finns runt 70 apatiska barn. Om ett enda av dessa barn är utsatt för misshandel, måste detta upp i ljuset. Folkpartiet i Farsta kräver därför att stadsdelsförvaltningen omedelbart inleder en individuell utredning kring varje apatiskt barn och dess familj som bor i vår stadsdel. Om det skulle framkomma fall där föräldrar misshandlar sina barn, måste barnen omhändertas enligt Lagen om vård av unga, LVU.

 

Vi föreslår att stadsdelsförvaltningen får i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom stadsdelens område.

 

 

Stockholm 2005-11-24

 

 

 

Inga-Lill Persson                                                              Madeleine Sjöstedt (fp)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Protokoll 2005-11-24

§ 234

Farsta stadsdelsnämnd                                        Sammanträdet 24 november 2005       

Socialdemokraterna                                                        

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de Gröna

 

UTTALANDE OM SVENSK KASSASERVICE I FARSTA CENTRUM

 

Nämndens Pensionärsråd har vid sitt möte den 14 november behandlat en skrivelse från PRO-föreningarna inom Farsta-området om Svensk Kassaservice AB försämrade service genom flytten till en svårtillgänglig lokal. Skrivelsen bifogas.

Rådet hemställde att nämnden ställer sig bakom skrivelsen.

Nämnden instämmer genom detta uttalande i PRO:s och Farsta Stadsdelsnämnds Pensionärsråds protester mot valet av lokal samt i kravet att verksamheten flyttas närmare tunnelbanan och busshållplatser.

Nämnden uppdrar åt presidiet att på lämpligt sätt arbeta vidare med detta, bl a bör Svensk Kassaservice AB:s och Farsta Centrums ledningar uppmärksammas på detta uttalande.

 

Tomas Rudin m.fl. (s)           Inger Stark (v)                     Pekka Koskenvoima (mp)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 235-236