Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2005-12-15

Sammanträde 2005-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Åke Roxberger från idrottsförvaltningen informerar om Gubbängens näridrottsplats.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade protokoll

REMISSER/YTTRANDEN

4 Remiss av förslag till detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 vid Värmlandsvägen i stadsdelen Farsta

SEKRETESSÄRENDEN

5 Upprättande av en ny förskola vid Stora Sköndal - inriktningsärende

6 Upprättande av en ny förskola i kvarteret Mätstickan 2, Fagersjö - inriktningsärende

7 Ansökan om bidrag till Centrumkyrkan

Dnr: 008-579/2005

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

8 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg och uppsökande verksamhet i Verdandis regi

9 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2006

10 Ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer

11 PM - Så tycker föräldrarna om förskolan i Farsta 2005

Dnr: 402-604/2005

Handläggare: Elisabet Wåhlstedt, 08-508 18 138

12 PM - Svar på skrivelse från Birgitta Holm m.fl. (m) angående området mellan Svedmyra tunnelbana och Svedmyraplan

13 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2005

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

17 TILLÄGGSÄRENDE. Förskola för femåringar i Västbodaskolan

Dnr: 402-659/2005

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

§237 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerade pro...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet den 22 december 2005.

 

Anmäldes justerade protokoll från sammanträdena den 27 oktober 2005 och den 24 november 2005.

 

§238 Anmälningsärenden enligt förteckning

Förvaltningen besvarade fråga från ledamoten Birgitta Holm (m) gällande en punkt i pensionärsrådets senaste protokoll.

 

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§239 Verksamhetsplan och budget 2006 för Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 november 2005,

dnr 102-588/2005, med bilagor.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2005 i huvudsak skulle godkännas och överlämnas till kommunstyrelsen samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget för år 2006 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner omslutningsförändringar om 129,5 mnkr inom

anslag 1 och 2,5 mnkr inom anslag 2.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner förslag till storlek på peng inom förskola,

skolbarnsomsorg och grundskola 2006.

 

4.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner förslag om resultatenheter inom skola och

förskola.

 

5.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner förslag till externpriser inom särskilda

boendeformer m.m. enligt bilaga.

 

6.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner förslag till parkinvesteringar.

 

7.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer om tillägg för rörliga team med 1,1 mnkr.

 

8.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att även genomföra nämndens uppdrag i anförandetexten nedan under punkt 10.

 

9.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att i informationer och i arbetet med nämndens

verksamhetsplan för 2006 använda förvaltningens text kompletterad med texten under punkt 10. Sammantaget utgör dessa nämndens beslut om verksamhetsplan för 2006.

 

10.  Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

En politik för fortsatt rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet i Farsta-området

 

I Farsta-området bor och lever vi invånare bra. Vårt område är grönt och vackert med bra bostäder och många arbetsplatser samt god service, bl a god försörjning med kollektivtrafik. Vi vill göra Farstas stadsdelar ännu attraktivare, roligare och mer spännande. Vi är stolta över vår hembygd, men inte nöjda. Farsta-området är en viktig del av Stockholms stad. Vi vill kultivera Farsta. Vi står inför nya utmaningar. Vi ser förändringar som möjliggör förbättringar. Vår politik formas utifrån fem tydliga inriktningsmål:

- Förbättra välfärden och våra verksamheter.
- Bygga bostäder och utveckla Stockholm.
- Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad.
- Bryta segregationen och fördjupa demokratin.
- Ta ansvar för ekonomin.

Fyra områden prioriteras av kommunfullmäktige i budgeten för 2006: barn och ungdom, äldreomsorgen, städning av staden samt kultur.


Vi representerar de partier som tillsammans utgör majoriteten i Farsta Stadsdelsnämnd. Farsta-områdets invånare röstade rödgrönt i senaste valet, vi fick förtroende från nästan 65 % av väljarna. Nu arbetar vi vidare under sista året av denna mandatperiod. Alla behövs och är välkomna i arbetet. Alla ska vara med. Så enkelt är det. Vi stänger ingen dörr till konstruktiva förslag från något håll.


Nämnden har med stor tillfredsställelse noterat kvalitén samt engagemanget i de insatser medarbetarna i förvaltningen gör. Nämnden ser även mycket positivt på förvaltningens förslag till verksamhetsplan som nu förelagts nämnden för beslut.

 

Kommunfullmäktige har beslutat om ökning av nämndens  budget med 95,6 miljoner kronor för 2003; 12,9 mkr för 2004, 23 mkr för 2005 samt 18,6 mkr för 2006. Nämnden har även fått 35,2 mkr för Stadsdelsförnyelse. De nya resurserna ger oss möjligheter att

bl a genomföra:

·        Färre barn i förskolegrupperna. Vårt mål är 17 barn per grupp, 13 bland de minsta, samt att klara 3 månaders garantin. Vi uppnår målet 2006.

·        Ökad kvalitet i skolorna, genom reell resursförstärkning. Vi satsar mer resurser på  

de barn som har större behov, därför viss differentiering av skolpengen. Farsta Naturskola har startat.

·        Bättre äldreomsorg. Vi ska bl a fortsätta att utveckla Farsta sjukhem och Edö  äldreboende, vilka vi återfört i kommunal drift. Vi har infört ”Fixaren” hantverkshjälp för alla över 75 år.

·        Maten och måltiden i verksamheterna ska utvecklas, vi har startat i skolorna, vi fortsätter i äldreomsorgen.

·        Stärka den lokala demokratin och delaktigheten bl a genom servicepunkter för invånarna och samverkansmöten kring Stadsdelsförnyelsen. Projektet ”Ungas röst i Farsta” utvecklas. Det ska vara lätt att påverka via partierna inom området.

·        Ökad jämställdhet för män och kvinnor, för flickor och pojkar, både i verksamheten och för medarbetarna.

·        Farsta kultiveras. En kulturkatalog finns numera för nya, utvecklande möten. Ny konsthall i Hökarängen. Ett aktivt kulturliv ger ett gladare Farsta!

·        Agenda 21 arbetet utvecklas.

·        Sjöarna ska bli renare och tillgängligare. Utvecklingen av Ekopark Syd/Högdalstopparna och ett nytt bad i Fagersjö.

·        Ökad kvalité i verksamheterna, förbättrad service till invånarna och effektivare verksamhet.

·        Satsning på föreningarna inom området, ökad kommunikation.

·        Genom kompetensfonden satsning på utveckling av medarbetarna för bättre verksamhet åt brukarna samt ökad arbetstillfredställelse för medarbetarna.

·        Bostadsbyggandet, planering av 3 000 lägenheter, samt utvecklingen av kontakterna med lokala näringslivet fortsätter.

 

Förbättra välfärden och våra verksamheter

En god uppväxt

Nämnden vill ge varje enskild individ bästa möjliga villkor för en bra uppväxt. Detta förutsätter dialog och respekt. Inte minst för barnens och de ungas egna tankar, synpunkter och känslor. Trygghet och stimulans är viktiga ledord. Det förutsätter att medarbetarna i skolan, föräldrarna och andra vuxna tar sitt ansvar. Det förutsätter även en satsning på förebyggande arbete och samverkan mellan alla berörda. När ett barn eller en ungdom far illa eller behöver särskilt stöd krävs tidig reaktion och snabba insatser. Nämnden accepterar aldrig kränkande behandling av något slag inom skolan och på våra arbetsplatser. Den ska kraftfullt bekämpas,.

 

Nämnden fortsätter med åtgärder för att kraftfullt motverka mobbing och sexuella trakasserier. Det är mycket viktigt att hos eleverna skapa förståelse och respekt för medmänniskor, oliktänkande och mångfald. Aktiva insatser för ökad jämställdhet ska ske. Problem för flickor i kyskhetskulturer ska särskilt uppmärksammas.

 

Nämnden understryker vikten av att skolans arbete ger alla elever godkänt i basämnena svenska, matematik och engelska. Språkutvecklingen är viktig, inte minst undervisning i modersmålet. Nämnden beslutar att fortsätta den uppskattade robottävlingen i Hökarängsskolan.

  

Skolorna ska utveckla formerna för att engagera fler vuxna i skolan t ex pensionärer. Detta kan t.ex. ske genom att skolorna överväger om skolbiblioteken och skolmåltiderna kan vara tillgängliga även för andra invånare än de som är elever. Då tas resurserna i stadsdelsområdet ännu bättre tillvara.

 

Fritidsklubbar ska finnas för alla elever i 4-6:an.

 

Nämnden fortsätter arbetet med utvecklingen av den pedagogiska verksamheten i de skolor nämnden driver. De kommunala skolorna ska ha den kvalité elever och föräldrar efterfrågar, så att de står sig väl i konkurrensen med privata alternativ. Marknadsföring av skolorna pågår redan.  Nämnden uppdrar åt förvaltningen att avsätta en särskild kommunikationskunnig resurs som stöd för detta arbete.

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att öka informationen om tonårsgraviditeter i samverkan med LAVA. Nämnden uppdrar vidare åt förvaltningen att tillsammans med landstinget utreda hur vi i Farsta-området kan inrätta familjecentraler liknande de som finns i SDN Spånga - Tensta.

 

Mötesplatser och kulturverksamhet för ungdomar

Nämnden instämmer i förvaltningens bedömning att fritidsverksamheten fungerar väl i vårt område. Fältassistenterna fungerar mycket bra och har en viktig uppgift i nämndens verksamhet. Nämnden har noterat förvaltningens förslag att omstrukturera Mossens gård. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med förslag om hur gården kan bevaras och användas i fortsättningen. Kontakt bör etableras med Cornelis Vreeswijk Sällskapet, Cornelius har enligt uppgift bott på gården. 

 

Formerna för ungdomarnas inflytande ska utvecklas. Deltagarnas intresse för verksamheterna ska tas tillvara, projektet ”Ungas röst i Farsta” är viktigt för detta.

 

Ökad livskvalitet för äldre

Nämnden anser att vi har en bra äldreomsorg genom duktiga medarbetare. Under Läkarstämman nyligen uppmärksammades på nytt att äldre personer i Sverige får uppseendeväckande många olika läkemedel. Genomsnittet är 10 läkemedel per person och dag vilket innebär stora risker för biverkningar. I Stockholms län bedöms läkemedel medföra 400 – 600 dödsfall per år. Arbete med detta problem pågår inom landstingets läkemedelskommittéer. Nämnden har uppfattningen att äldreomsorgen kan och ska aktivt bidra till att minska dessa risker, i samverkan med landstinget.

 

Nämnden är angelägen om att äldre ska kunna välja boende. De som bor kvar hemma ska kunna göra det så länge som möjligt och då få hjälp och stöd samt känna sig trygga genom t ex larm. Det är viktigt att fortsätta utveckla samverkan mellan landstingets och kommunens resurser i äldreomsorgen. Hemtjänsten ska utvecklas genom nya arbetsformer, ökad spetskompetens och bättre utnyttjande av IT-teknik. Nämnden uppfattar att samverkan i nya former mellan nämnden och landstinget i projektet Hökarängens närvårdscentral utvecklas väl. Nämnden vill ha en utvärdering i T1:an så att vi om så krävs kan i tid besluta om förändringar i verksamheten.

  

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortlöpande rapportera antalet utskrivningsklara samt om vårdplan finns.

 

Tillgången till särskilt boende är just nu i balans. Det är svårt att bedöma behoven av äldreomsorg framöver. Nämnden uppdrog därför åt förvaltningen i förra verksamhetsplanen att genomföra uppsökande verksamhet gentemot de invånare över 80 år som inte redan har kontakt med äldreomsorgen. I Farsta är det ca 1 300 personer, varav 99 är 90 år eller äldre.

 

Förvaltningen har i en mycket intressant rapport redovisat uppsökande verksamhet riktad till invånare över 90 år. Förvaltningen rapporterar att de blev förvånade över att dessa ger ett så ungdomligt intryck. Vidare konstateras att möjliga insatser från äldreomsorgen är relativt väl kända bland de allra äldsta invånarna. Det förekommer inte ett dolt behov av omsorgsinsatser. Vid telefonkontakter inför varje hembesök har invånarna oftast glatt klargjort att de är pigga och klarar sig själva, men tackar för att man från kommunens sida visat dem intresse. 9 invånare har uttryckt intresse för att ansöka om hemhjälpinsatser, 5 har inkommit med ansökan.

 

Tre fjärdedelar har bott i samma bostad sedan huset var nybyggt. 30 har tillgång till hiss, 13 av dem som saknar hiss bor i äldre hus med trånga entréer och spiraltrappor. 35 har små eller ordinära badrum som inte lämpar sig för rullatorer och rullstolar.12 som bor i småhus har små och trånga badrum belägna i källarvåningen, dit en lång, brant och smal trappa leder.

 

Hos tre fjärdedelar av dem förvaltningen besökt har det funnits en känsla av ensamhet. Ensamhetskänslan emanerar från det faktum att man inte längre har några jämnåriga vänner eller släktingar kvar i livet. Dessa personer är inte heller ”dagvårdstypen” utan behöver stimulans av mer intellektuell art. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta det aktiva arbetet så att föreningar inom området medverkar till att äldres ensamhet bryts. Nämnden är mycket positiv till att resurser satsas på detta så att livskvalitén ökar för seniorerna. Nämnden beslutar att i en första omgång avsätta en pott på 100.000 kronor att fördelas till föreningar som deltar i denna verksamhet.

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att genomföra samtalen med den återstående gruppen dvs de som är mellan 80 och 90 år och inte har äldreomsorg.

 

Flera av seniorerna i Farsta-området kommer att få svårt att bo kvar i sin nuvarande bostad när de får ökade svårigheter att röra sig. Då är det viktigt att ha en väl fungerande lokal bostadsmarknad så att alla får en bostad, i det kända närområdet, som passar de aktuella behoven. Därför uppdrar nämnden åt förvaltningen att återkomma under första kvartalet 2006 med förslag om hur vi kan öka rörligheten på bostadsmarknaden i vårt stadsdelsområde.

 

Nämnden understryker även vikten av varierad, näringsriktig mat, regelbundna utevistelser, personlig omvårdnad och social samvaro.

  

Förbättringar för funktionshindrade

Nämnden instämmer i att långsiktiga insatser för psykiskt funktionshindrade är mycket viktiga, detta gäller inte minst för unga invånare. Ett boende med rätt stöd, meningsfull sysselsättning och fungerande sociala relationer ingår i detta. Sysselsättning, gemenskap och individanpassad arbetsträning är av stort värde. Vidare är projektet med rörligt team viktigt. Nämnden understryker vikten av det arbete som sker för barn som växer upp i familjer med psykiska funktionshinder samt med missbrukande föräldrar.

 

Stockholms kommunfullmäktige har satt upp målet att staden skall bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. För att uppnå detta ska stadens handikappolitiska program genomsyra alla stadens verksamheter.

 

Hemlösa

Nämnden har uppmärksammat de hemlösas svåra situation, Farsta lär ha den största andelen i staden. Frivilligorganisationerna bör engageras mer. Fler lågtröskelboende behövs. Finns det möjlighet ordna fler korttidsboende? Långsiktiga lösningar måste arbetas fram i samverkan med de hemlösa och deras förening. Nämnden vill ha en rapport senast i maj 2006 om läget och vidtagna samt planerade åtgärder.

 

Bygga bostäder och utveckla Stockholm - Farstaområdet

Näringslivskontakter

Det är viktigt att utveckla kontakterna med näringslivet inom området. Detta bl a för att öka sysselsättningen, minska arbetsresandet, utnyttja områdets resurser på bästa sätt samt slå vakt om och utveckla de små centrumen. Kan turism i vårt vackra område vara något att utveckla, inte minst då Ekopark Syd med Högdalstopparna blir verklighet? En inventering bör fortlöpande ske av lediga butiks-, industri- och kontorslokaler inom området. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med Stockholms Näringslivskontor AB utveckla näringslivskontakterna.

 

Kontakter med grannarna

Nämnden ser stora fördelar med att utveckla kontakterna med de kringliggande Stadsdelsnämnderna samt med kommunerna som gränsar till Farsta SDN. Förvaltningen får i uppdrag att, tillsammans med lokala näringslivet - för vår del t ex Farsta Centrum och Telia, genomföra ett halvdagsseminarium under våren där vi utvecklar kontakterna med grannarna om viktiga utvecklingsfrågor t ex bostads- och näringslivssituationen, infrastrukturen samt miljöarbetet.

 

Bostäder och byggande

Inom Farsta stadsdelsområde byggs f n mest i hela Stockholm, vilket är bra. Här finns mark, kommunikationer, arbete, service och möjligheter till fritidsaktiviteter. Bostäderna ska komplettera nuvarande bestånd, vilket kräver en del större lägenheter. Vi vill att det byggs olika former av bostäder, vi vill se mer av tredimensionellt ägande och fler kooperativa lösningar samt energisnåla hus. Billiga lösningar prioriteras så att bostadskostnaderna hålls nere. Vi vill bygga vackert och miljöanpassat med ekologiska ambitioner. Vi vill bygga med kvalité, hus som är värda att repareras ett antal gånger. Vi vill ha en djärv utformning samt att resurser används för konstnärlig utsmyckning. Vi vill inventera lediga lokaler inom området och undersöka om dessa kan omvandlas till bostäder. Nämnden vill själv besluta om remissvar när det gäller viktigare förändringar inom Farstas stadsdelsområde. Vi vill bygga så att integrationen främjas, vi vill inte ha fler segregerade områden. Nämnden är angelägen om att allt görs så att vi kan bidra till den nödvändiga bostadsutbyggnaden, dock utan att de viktiga gröna områdena förstörs.

 

Nämnden vill att förvaltningen tillsammans med övriga berörda förvaltningar och näringslivet en gång årligen redovisar planerade förändringar inom vårt område så att invånarna ges möjlighet delta i dialogen om utvecklingen av helheten.

 

Nämnden ska arbeta vidare med utvecklingen av stadsdelen Fagersjö.

 

Staden har inom ramen för ”Söderortsvisionen” satsat kraftfullt på Skärholmenområdet och dess centrum, även Farsta-området måste få resurser för nödvändig utveckling.

                     

Byggandet i Söderort kräver även investeringar i kollektivtrafik. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att verka för en snabb utbyggnad av tvärkommunikationerna bl a spårvagn.

 

Vi vill skynda på Ekopark syd – som är en idé om ett skyddat rekreationsområde från Svedmyraskogen – över Högdalstopparna – runt Magelungen ner mot den gröna Hanvedenkilen. Detta förstärker ytterligare kvalitén i området.

 

Nynäsvägen (väg 73) kommer att rustas upp för att bl a ge bättre förutsättningar för nya etableringar i Nynäshamn – det är också positivt för Farsta. Det är dock angeläget att Södertörnsleden, en väg som förbinder Nynäshamn med E 4:an söder om Handen, snarast byggs.

 

Vid möten om Larsboda företagsområdes fortsatta utveckling har intressanta planer diskuterats. Telia har beslutat koncentrera sin verksamhet i Stockholm till Farsta vilket är mycket glädjande då flera arbetsplatser tillkommer. Detta ger även nya förutsättningar för etableringar bl a av mjukvaruföretag. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta stödet till detta arbete samt återkomma till nämnden.

 

Utbyggnaden inom området måste ske i nära dialog med invånarna, företagarna och föreningarna. Nämnden är angelägen om att arbeta vidare enligt samma modell som i  Stadsdelsförnyelsen så att visionen om Farsta utvecklas vidare. En av grunderna är den av kommunfullmäktige beslutade Vision Söderort, som dock är ofärdig vad gäller östra Söderort. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma om detta samt om marknadsföring av Farsta-området.

 

Farsta centrum och Farsta Pinne

Nämnden konstaterar att Farsta Centrum är ett mycket framgångsrikt centrum som hela tiden utvecklats mycket positivt med nöjda besökare, ökande omsättning samt många handlare som vill etablera sig. Parkeringen är dock ett problem. Då miljöavgifterna startar krävs även fler infartsparkeringar. Ett modernt, komplett centrum innehåller handel, service samt kultur och andra upplevelser! Nämnden anser att det är viktigt att Farsta centrum behåller sin karaktär med det öppna torget, med den vänliga atmosfären, någorlunda överblickbart, att parkeringarna förbättras samt att centrumet fortsätter att utvecklas.

 

Mycket positivt med utveckling av kultur och upplevelser. Många invånare frågar efter den planerade bion. Torget bör vara levande större del av dygnet. Viss utökning av ytorna behövs. Planer finns att bygga ihop centrumhusen i flera ”åttor/looper”, bygg vidare på det positiva, det välkända.

 

Nämnden har, inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, fattat beslut om utveckling av torget med en fast scen, bättre och mer spännande belysning samt blommor så att torget blir vänligare.

 

Nämnden ser spännande möjligheter i ett nytt, mycket högt hus som ersätter nuvarande T-banehuset. Stadens ledning har utryckt ett stort intresse av att det byggs mer fantasifullt, högre samt att nya samverkansformer utvecklas. Visionen är att det nya höga huset, ca 90 meter högt, ska överdäcka T- banestationen och bussterminalen norr om nuvarande T-banehus. Detta nya hus ska ansluta till resten av Farsta centrum så att en ny ”åtta/loop” kan gå igenom huset och ger centrumet direktkontakt med T-banan. Huset ska vara ett verkligt landmärke för Farsta – FARSTA PINNE!  I huset finns bostäder, hotell, gruppboende, kollektivhus samt bio/möteslokaler, detaljhandel och en servicecentral som används både av Farsta centrum och för boende i huset och hotellet. Vidare stadens lokaler för Vår teater, biblioteket, Tuben - ungdomslokaler, repetitionslokaler mm. Det nu skissade förslaget ger nya möjligheter till upplevelser, till att använda en nästan död central yta i centrum av Farsta! Huset ska byggas så flexibelt som möjligt, då det enda vi vet är att förutsättningarna förändras. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utveckla detta vidare och återkomma till nämnden och intresserade invånare samt Farsta centrums handlare och ledning med underlag för att under våren 2006 diskutera en vision för Farsta Centrum.

 

Nämnden är vidare angelägen om att Farsta Terrassen fylls med verksamhet bl a har dialog skett kring möjligheten förlägga någon form av högskoleutbildning dit samt att bygga studentbostäder i östra delen av huset. Vi ser även gärna småföretagarhotell samt plantskola för nyetablerade entreprenörer.

 

Utveckling av små centrum

Utvecklingen i vissa  små centrum går åt fel håll. De ger inte invånarna tillräcklig service. Exempel på minimiservice i dessa mindre stadsdelscentra är en pressbyråliknande närservice med enkel mat/kaffeservering, ATG, invånarterminaler, bankomat. Förvaltningen får i uppdrag att arbeta vidare med denna fråga i samverkan med Stockholms Näringslivskontor AB.

  

Göra Stockholm till en ekologiskt hållbar storstad

 

Agenda 21, Ekopark Syd och Magelungen

Nämnden vill utveckla miljöarbetet, grundat i tidigare goda erfarenheter och insatser. Vi vill utveckla det hållbara Farsta-området med god miljö och bra livsvillkor för alla invånare. Detta sker bl a genom Agenda 21-ombud i skolorna och föreningarna. Fjärilsbassänger liksom mer blommor i stadsdelarna är andra konkreta exempel. Vi vill sänka energikonsumtionen och ställa krav på producenterna. Det är viktigt att ta tillvara de goda erfarenheterna av projekt ”Ytterstadssatsningen” och ”Hållbar livsmiljö i Farsta” samt nu senast ”Stadsdelsförnyelsen” bl a det öppna arbetssättet i nära kontakt med invånarna och föreningsverksamheten.

 

Nämnden har erfarit att det planeras upprustning av kanotleden genom våra sjöar. Detta anser nämnden är mycket välkommet.

 

Nämnden har vid flera tillfällen, i full enighet, tillstyrkt omfattande åtgärder för att rädda Magelungen. Det är mycket bra att partierna är överens i denna viktiga fråga. En särskild plan för kommunens sjöar har utarbetats. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta arbetet med denna viktiga och svåra fråga.

 

Rent, helt och tryggt Farsta-område

Nämnden noterar att vi lever i ett grönt och fint område. Vissa fläckar finns dock. Förvaltningen har fått ett uppdrag att inventera var det finns klotter inom området samt vem som har ansvar för åtgärder. Nämnden är angelägen om att förvaltningen vidtar alla tänkbara åtgärder för att få bort klottret. I vissa fall behöver förändringar av ytor mm ske för att förhindra klottring.

 

Förvaltningen ska fortsätta arbetet att hitta alternativa sätt att lösa park- och gatuskötseln t ex att viss del av skötseln sköts genom avtal med fastighetsägare inom området, stadens bostadsbolag ska i första hand kontaktas. En del kanske kan tas över av föreningar genom brukaravtal.

 

Nämnden är angelägen om mer blomsterutsmyckning och konst i t ex våra olika stadsdelscentrum. Nämnden anser att det är mycket viktigt att lysa upp Farsta-området samt se till att det fortsätter att vara upplyst. Belysning i gångtunnlar och på andra utsatta platser ska utformas så att de inte går att sabotera.

 

Nämnden noterar det mycket angelägna och goda arbete som sker inom det lokala brottsförebyggande rådet. Det är viktigt att detta fortsätter. Samverkan mellan socialtjänsten, skolan, föräldrar, övriga vuxna, polisen samt Fryshusets Lugna gatan och United Sisters ska utvecklas vidare.

 

Bryt segregationen och fördjupa demokratin

Främlingsfientligheten

Nämnden har tidigare med stor oro noterat tendenser till främlingsfientlighet och rasism i mindre kretsar inom området. Arbete med åtgärder mot detta har genomförts i skolan, på fritidsgårdar, i lokala BRÅ, i kyrkorna. Detta arbete måste fortsätta.

 

Långtidsarbetslösheten och försörjningsstödet

Nämnden är mycket angelägen om att alla arbetsföra är i arbete, samt att även arbetsförmedlingen bidrar med sin kompetens i detta arbete. Om inte den enskilde, arbetsförmedlingen och förvaltningen kan ordna arbete inom tre månader bör den enskilde anvisas annan sysselsättning. 

 

Den ekonomiska utvecklingen i regionen är på rätt väg. Tyvärr har det ännu inte gett effekter på arbetsmarknaden. Under 2006 bör även arbetsmarknaden förbättras. Det ger förutsättningar för att fler får arbete samt att kostnaderna för försörjningsstödet minskar. Nämnden är angelägen om att åtgärderna leder till att Kommunfullmäktiges anslag för försörjningsstödet för 2006 räcker. Förvaltningen ska ha en regelbunden kontakt med alla personer som får försörjningsstöd. Arbetet bör bedrivas enligt Skärholmsmodellen o/e Tensta modellen med coacher som lotsar arbetssökande. En plan för hur stödet kraftfullt ska minskas ska redovisas för nämnden senast i T2:an.

 

De som behöver bidrag och inte kan få försörjning på något annat sätt skall självklart även i fortsättningen få detta, dock efter noggrann och sakkunnig prövning. Vi är angelägna om att våra skattepengar används på rätt sätt varför misstänkt fusk ska anmälas.

 

Kulturen

Nämnden är mycket angelägen om fler insatser för och resurser till kulturen. Ett rikt kulturellt liv stärker Farstas identitet. Kultiveringen av Farsta-området innebär att fler mötesplatser för kultur ska finnas. Farsta-området skall präglas av etnisk och kulturell mångfald. Barnen är särskilt prioriterade. Invånare som upplever sig ensamma och isolerade är särskilt angelägna att nå med vårt kulturutbud. Biblioteken och skolorna är naturliga kulturhus inom stadsdelarna. Projektet Konsthall i centraltvätteriet har utvecklats mycket väl.

 

Nämnden uppmanar förvaltningen att utveckla verksamhet inom ramen för nästa års "Mångkulturår”. Vid något av de första SDN mötena 2006 ska vi starta Farstas Mångkulturår tillsammans med så många som möjligt av de kulturaktiva inom området. Nämnden vill, trots knappa resurser, prioritera resurser inom förvaltningen för att bygga vidare på vårt omfattande och framgångsrika kulturarbete.

 

Nämnden ser mycket positivt på det Romska kulturcentrum som Kulturnämnden har medverkat till i Gubbängen. Vi vill öka samverkan för att bättre ta vara på denna stora resurs.

 

Föreningarna

Nämnden är angelägen om att föreningarna och deras engagemang på bästa sätt tas tillvara. Föreningarna är en mycket viktig demokratisk, utvecklande och sammanhållande kraft i Farsta-området. Stöd till föreningarna bör ske genom att de har tillgång till lokaler och informationskanaler. Under 2006 ska ett arbete ske så att föreningarnas information underlättas t.ex. genom hemsidan och bättre anslagstavlor vid platser där många människor passerar. Nämnden prioriterar nya, välskötta anslagstavlor vid alla ingångar till T-banestationerna inom området. Där kan nämnden och föreningarna inom området informera.

 

Nämnden är inte nöjd med hur det beslut vi fattade 2004 om lokaler för föreningsmöten har fungerat. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att återkomma med ett förslag om utveckling av stödet till föreningarna. Ett förslag är att genomföra en försöksverksamhet under 2006 där alla möteslokaler som förvaltningen disponerar ska gratis kunna användas av de föreningar som är registrerade i vår föreningskatalog, om de inte är bokade för förvaltningens egen verksamhet. Idrottsnämndens bokningsverksamhet skall användas. Kortnyckelsystemet, som Idrottsnämnden använder tillsammans med ronderande vaktmästare, skall införas för de lokaler som används mer frekvent. Förvaltningen ska inbjuda alla föreningar till ett möte under första kvartalet 2006 för att diskutera med dem om förslagen till stöd. Detta innan nämnden fattar slutligt beslut.

 

Konsumentvägledning

Nämnden vill i första hand prioritera förebyggande arbete som ekonomisk rådgivning och skuldsanering för att undvika bl a vräkningar. Vidare är det intressant att arbeta med informationsinsatser om konsumtion och reklam samt kurser i vardagsekonomi. Samverkan ska ske med Konsumentnämnden i t ex utåtriktat arbete.

 

Invånarnas delaktighet

Nämnden är mycket angelägen om att invånarna deltar i och delar ansvaret för verksamheten. Det räcker inte att be om förtroende vid valen vart fjärde år. Erfarenheten är att engagemanget ökar vid förslag om förändringar – särskilt om dessa upplevs negativa. Då är många med på nämndens öppna möten, vilket är bra för dialogen men väl sent för alternativa åtgärder. Nämnden vill att engagemanget och deltagandet sker nära den verksamhet som direkt berör invånaren.

 

För att nya invånare i området ska känna sig välkomna uppdrar nämnden åt förvaltningen att tillsammans med företagare i området till alla nyinflyttade skicka ett välkomstbrev med information om nämndens verksamhet, kommunens övriga utbud samt föreningarna och det kommersiella utbudet inom området. Med brevet bör om möjligt även skickas ”prova på erbjudanden”  t ex till Farstahallen.

 

Farsta SDN:s utmärkta hemsida är viktig för kommunikationen.

 

Informationen om satsningar t ex genom Stadsdelsförnyelsen måste utvecklas. Den ska vara en viktig del av annonserna i Mitt i- tidningen samt tydliggöras genom skyltar mm.

 

Information

Nämnden har erfarit att en annan SDN startat ett intressant arbete för att utveckla kontakterna med invånarna inom sitt område. Tidigare fick endast 40 procent av dem som ringde kontakt med en handläggare direkt. Nu kommer mer än 80 procent fram. Målet måste vara att alla som ringer ska komma fram och få hjälp direkt. De har startat ett kontaktcenter där det finns medarbetare som kan svara på många ärenden direkt, utan att behöva koppla den sökande vidare. Det är även viktigt att snabbt komma längre med utvecklingen av den s k 24-timmarsmyndigheten där vi invånare kan kommunicera med staden via internet. T e x kan föräldrar till förskolebarn söka förskoleplats direkt. Nämnden uppdrar åt förvaltningen återkomma till nämnden med förslag om detta.

Vi ser positivt på en utveckling mot social ekonomi, att verksamhet kan bedrivas i kooperativ eller annan gemensam form. Förvaltningen bör fortsätta informera om denna möjlighet. Samarbete bör även ske med volontärbyråer.

 

Lokaler

Vi vill att stadens lokaler utnyttjas optimalt, nämnden har stora kostnader för lokaler inte minst i skolorna. En fortsatt genomgång av lokalerna, deras användning och kostnaderna är angelägen. Om en skola inte har behov av alla lokaler ska de överblivna så snart som möjligt återlämnas till SISAB.

 

Medarbetarnas utveckling. Jämställdheten

Medarbetarna är helt avgörande för verksamhetens kvalité. Nämnden är angelägen om att alla tänkbara åtgärder sker för att säkerställa personalförsörjningen samt förebygga långtidssjukdom och hög personalomsättning. En god arbetsmiljö, bra arbetstidsutläggning och arbetsledning, positiva kontakter med invånare/brukare och arbetskamrater i samma grupp är avgörande. Kompetensfonden ger goda möjligheter till kraftfull utveckling av medarbetare. Flera projekt har startats och genomförts, flera pågår.

 

I Farsta-området ska vi bedriva ett aktivt jämställdhetsarbete för att öka jämställdheten både i verksamheterna och för medarbetarna. Nämnden är mycket positiv till projektet ”Flickor i Farsta” och Tjejmässan som genomförts i Farsta Centrum. Nämnden vill peka på Kommunfullmäktiges beslut om arbetet med jämställdhet. Vi ser detta som en ledstjärna även för våra insatser för att öka jämställdheten.

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta vidare med jämställdheten i förskolan grundat i det arbetssätt som tillämpas i Gävle på Björntomten och Tittmyran. Insatser ska även ske i grundskolan med liknande inriktning.

 

Riksdagen har ställt resurser till förfogande för Plusjobb. Detta är ett mycket välkommet tillskott till vår verksamhet samt en bra möjlighet för invånare utan arbete att få en meningsfull sysselsättning. Vi vill peka på flera viktiga områden att satsa på: projekt källsortering av avfall; energirådgivning; klottersanering och förebyggande arbete mot klotter; motionsprogram i skolorna; förbättra barnens kostvanor; kulturorganisatörer; turistguider.

 

Nämnden är angelägen om att arbetet organiseras så att de deltidare som vill ha heltid ges möjlighet till detta. Nämnden vill ha en rapport om detta i T2:an.

 

De fackliga företrädarna är viktiga, utvecklingen ska ske i nära samverkan med dessa.

 

Fortsatt arbete

Nämnden har ovan redovisat ett antal olika åtgärder som ska genomföras tillsammans med den verksamhet som beskrivs i förvaltningens underlag för beslut om plan 2006. Nämnden är angelägen om att alla möjligheter till att rationalisera verksamheten, utan att minska kvalitén, tas tillvara. Vi vill vända på varje skattekrona så att de används på bästa möjliga sätt för oss invånare. Nämnden anser att det 2007 inte är möjligt att fortsätta nuvarande verksamheten utan att få kompensation för pris- och löneökningar. Vi anser även att det krävs särskilda resurser för förvaltningens gemensamma administration. För att öka trovärdigheten i dessa krav är det viktigt att förvaltningen har genomlyst nämndens verksamhet, tagit tillvara alla möjligheter till kostnadssänkningar – inte minst genom minskat lokalbehov, samt analyserat verksamheten ur en processyn och utveckling av IT samt redovisat detta för nämnden helst före sommaren 2006.

 

RESERVATIONER, SE WORDFIL KOPPLAD TILL DENNA PARAGRAF.

§240 Remiss av förslag till detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 vid...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för del av fastigheten Farsta 2:1 m.m., som idag utgörs av Västboda bollplan i stadsdelen Farsta. Planen möjliggör att två flerfamiljshus om vardera fyra våningar och med sammanlagt 75 lägenheter byggs på bollplanens norra del intill Värmlandsvägen. Enligt tidsschemat kan detaljplanen bli antagen andra kvartalet 2006, varefter byggstart kan ske. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot den föreslagna planen men vill påtala att dessa nya bostäder tillsammans med andra föreslagna bostadsprojekt i Hökarängen och norra delen av stadsdelen Farsta bedöms medföra behov av en ny förskola i närområdet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 24 november 2005, dnr 302-582/2005.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade att ärendet skulle återremitteras samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget.

 

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att därutöver anföra följande

 

Nämnden vill att det som byggs i Farstaområdet är vackert och miljöanpassat med ekologiska ambitioner. Vi vill bygga med kvalité, husen ska vara värda att repareras ett antal gånger. Vi vill ha en djärv utformning samt att resurser används för konstnärlig utsmyckning. Vi vill att marken används så effektivt som möjligt så vi är intresserade av högre byggnader när de smälter in i omgivningen. Vi vill värna gångtrafikanter, inte minst barnen, så biltrafik ska undvikas på gårdar – endast för funktionshindrade. Vi vill att sopor ska hämtas på ett sätt som inte stör boende eller är en fara för gångtrafikanter.

 

Vi kan inte se något av detta i det remitterade förslaget. Nämnden kräver att förslaget omarbetas så att byggnaderna ges en helt annorlunda form samt att gångtrafikanternas säkerhet värnas.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut att ej återremittera ärendet anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd).

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m), vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att återremittera förvaltningens förslag

 

samt att därutöver anföra följande:

 

Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare kommer att få gemensam tomt med tomträtt, infarter, parkeringsytor o s v men har skillnader i finansiering av sin boendekostnad. Sannolikheten för samarbetssvårigheter i framtiden mellan hyresgäster och bostadsrätter är stor.”

 

§241 Upprättande av en ny förskola vid Stora Sköndal - inriktningsärende

En ny detaljplan i Sköndal är under utarbetande. Planen omfattar bl.a. området Norra Sköndal söder om Tyresövägen och öster om Sandåkraskolan. Den nya planen innebär nybyggnation av cirka 530 bostäder i form av flerbostadshus samt friliggande villor. I områdets västra del, närmast Sandåkraskolan, föreslås att en ny friliggande förskola inrättas. Detaljplanen bedöms, enligt preliminär tidplan, vinna laga kraft under fjärde kvartalet 2006 och byggstart beräknas kunna ske tidigast 2007.  Om den nya förskolan ska kunna stå färdig samtidigt som det nya bostadsområdet blir inflyttningsklart, bör nämnden fatta beslut om att inleda utrednings- respektive förslagshandlingsskede. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 november 2005, dnr 303-628/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att hos SISAB beställa

utredningsskede/förslagshandlingar samt preliminär kostnadsbedömning gällande

permanent förskola om fyra avdelningar vid Stora Sköndal.

     

2.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,5 mnkr för förprojektering och projektering

samt 0,1 mnkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§242 Upprättande av en ny förskola i kvarteret Mätstickan 2, Fagersjö - inri...

Svenska Bostäder avser att riva fastigheterna i Fagersjö centrum under december 2005 för att i ett senare skede uppföra flerbostadshus i form av punkthus. Åtgärden innebär att förskoleverksamheten vid Havsörnstorget 25 måste flyttas. Fastighetsägaren har erbjudit en ersättningslokal i området, som dock behöver byggas om. I avvaktan på färdigställande av ny förskolelokal kommer verksamheten att inrymmas i en paviljong, tillfälligt uppställd på Fagersjöskolans skolgård. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 november 2005, dnr 303-627/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att hos Svenska Bostäder AB

beställa programhandling samt preliminär kostnadsbedömning gällande permanent förskola om tre avdelningar vid Havsörnstorget 19-21. kv. Mätstickan 2, Fagersjö.

     

2.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,5 mnkr för förprojektering och projektering

samt 0,1 mnkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

3.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§243 Ansökan om bidrag till Centrumkyrkan

Centrumkyrkans församling bedriver sedan länge arbete bland flyktingar och asylsökande och har en integrationssekreterare anställd på heltid. Centrumkyrkan har till stadsdelsnämnden inlämnat en ansökan om bidrag med 100 000 kronor för delfinansiering av denna befattning under 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 november 2005,

dnr 008-579/2005.            

 

Samtliga ledamöter yrkade att nämnden skulle bifalla ansökan i sin helhet.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

 

Nämnden hade således i enighet beslutat följande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd bifaller ansökan om bidrag med 100 000 kr till Centrumkyrkans verksamhet år 2006.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) enligt följande:

 

”Nämnden delar förvaltningens uppfattning om det positiva samarbetet med Centrumkyrkan. Inte minst integrationssekreteraren utför ett mycket viktigt och framgångsrikt arbete för ökad integrering. 30 % av hennes tid ägnas åt stöd och åtgärder för flyktingar och asylsökande boende i Farstaområdet. Nämnden bifaller därför ansökan om bidrag.”

 

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

De frivilliga insatserna är viktiga för att samhället ska fungera. Så är det även hos oss. Centrumkyrkans arbete med flyktingmottagandet är förnämligt och bör uppmuntras på detta sätt.” 

 

§244 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg och uppsökande verksamhet i Verd...

Verdandi Stockholm har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget Alternativ Helg, som anordnas för att bryta den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor. Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet och ansöker även om bidrag till detta arbete. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 november 2005, dnr 008-621/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beviljar bidrag med 6 000 kronor till Verdandi Söder.

 

§245 Val av ledamöter till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 november 2005,

dnr 002-650/2005, med förslag till ledamöter och ersättare i enlighet med företagna nomineringar från PRO- och SPF- föreningarna i stadsdelsområdet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2006 enligt följande

 

Bror Lord                      PRO Farsta                                               ledamot

Leif-Åke Andersson      SPF Sköndal                                              ledamot

Barbro Karlsson            PRO Tallkrogen/Gubbängen                       ledamot

Stig Åström                   SPF Farsta                                                 ledamot

Gun Forss                      PRO Farsta strand                                     ledamot

 

Kerstin Holmgren          SPF Sköndal                                             ersättare

Mary Andersson            PRO Farsta                                               ersättare

Solveig Ahlbom             SPF Farsta                                                ersättare

Ella Schuldheis               PRO Sköndal                                            ersättare

Inga-Lill Lindgren           PRO Hökarängen                                      ersättare

 

§246 Ramavtalsupphandling av vård för barn, ungdomar och familjer

Under 2003 upphandlade socialtjänstförvaltningen enskilt driven vård för barn, ungdomar och familjer för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Avtal slöts med cirka 90 vårdgivare inom dygnetrunt-, mellan- och öppenvård. Avtalet är treårigt med möjlighet till två års förlängning. Utan förlängning upphör avtalet 31 december 2006.

Stadsdelsförvaltningen föreslår att avtalsperioden förlängs för de företag som har verksamheter i kategorier som omfattar dygnetruntvård i hem för vård eller boende (HVB) och jourfamiljehem. Förvaltningen föreslår vidare att socialtjänst­förvaltningen ges i uppdrag att under 2006 på nytt upphandla vård i kategorierna öppenvård, mellanvård och träningsboende för socialtjänstnämndens och samtliga stadsdelsnämnders räkning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 22 november 2005, dnr 105-651/2005.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) och ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att de ramavtal som gäller dygnetruntvård samt

jourfamiljehem för barn, ungdomar och familjer med psykosociala svårigheter,

förlängs.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt socialtjänstförvaltningen att genomföra upphandling

av träningsboende, mellanvård samt öppenvård för barn, ungdomar och familjer.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden är mycket angelägen om att kvalitetsgarantier finns med i upphandlingen. Vidare att den fortsatta handläggningen innehåller en noggrann och dokumenterad uppföljning av kvalitén i den vård som utförs.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) samt ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) till förmån för eget yrkande.

 

§247 PM - Så tycker föräldrarna om förskolan i Farsta 2005

Utbildningsförvaltningen följer på olika sätt hur stadens förskoleverksamhet utvecklas. Ett led i uppföljningen har varit att genomföra återkommande brukarundersökningar i syfte att få en bild av hur verksamheten fungerar och utvecklas ur användarnas perspektiv. Under våren 2005 genomförde utrednings- och statistikkontoret (USK) på utbildningsförvaltningens uppdrag en stor brukarundersökning inom förskoleverksamheten. Den ger en övergripande bild av vad föräldrarna, brukarna av stadens förskolor, tycker om verksamhetens innehåll och kvalitet 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 10 november 2005, dnr 402-604/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§248 PM - Svar på skrivelse från Birgitta Holm m.fl. (m) angående området me...

Med anledning av en i skrivelse väckt fråga från Birgitta Holm, ledamot i Farsta stadsdelsnämnd, har stadsdelsförvaltningen upprättat en promemoria. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 28 november 2005, dnr 300-310/2005.

 

Ledamoten Gunnar Sandell (s) tackade alla partigrupperna i nämnden för arbetet med att få ärendet om nybygget i "Domaren l vid Svedmyra T-banestation" återremitterat från stadsbyggnadsnämnden till kontoret.

 

Ledamoten Birgitta Holm (m) tackade förvaltningen för svaret på skrivelsen samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”Angående Domaren 1, Stadsdelsförnyelsen och området mellan Svedmyra tunnelbana och Svedmyraplan

Planerna på att bygga ett femvåningshus på Domaren 1 vid Svedmyra T-bana har återremitterats av stadsbyggnadsnämnden. Man insåg att huset var för högt och stort. Man vill att ett nytt mindre hus planeras och att det skall placeras längre söderut. Trots att en helt enig stadsdelsnämnd avstyrkt en planändring försökte man ändå driva igenom en sådan.

 

Samtidigt finns det olika konkreta förslag från olika partier inom Farsta stadsdelsnämnd på alternativa placeringar som dessutom skulle ge fler lägenheter. Ett förslag är att bebygga på den plats där det tidigare stod ett hus inne på Stureby sjukhusområde. Ett annat förslag är att bygga vid Oppundarondellen, nära Postiljonens äldreboende. I samband med det förslaget finns även en idé om att flytta förskolan på Enskedevägen till Domaren 1 och där bygga en lekplats vid en ny förskola.

 

Under arbetet med den nu återremitterade planen kan man konstatera att Farsta stadsdelsnämnds beslut i frågan behandlades väldigt styvmoderligt, precis som de 36 remissvaren från de boende i området. Det visar att samarbetet mellan stadsdelsnämnden och berörda facknämnder måste öka.

 

Både boende, tjänstemän och politiker är rörande eniga om att det finns ett starkt behov att rusta upp området. Men det kräver att Farsta har ett starkt samarbete med Enskede-Årsta, stadsbyggnadskontoret, markkontoret och eventuellt fler intressenter. Eftersom det planerade  

projektet i Stadsdelsförnyelsens regi lades ner krävs det en annan planering och en annan typ av samarbete för att få till stånd denna upprustning.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi

 

Att förvaltningen tar en aktiv del i kontakterna med ovan nämnda intressenter och de boende för att planera upprustningen av området.

 

Att förvaltningen tar en aktiv del i det återremitterade ärendet Domaren 1 tillsammans med stadsbyggnadskontoret och dess anlitade arkitekt för att redan i planeringen säkerställa att stadsdelsnämndens och de boendes intressen bevakas.

 

Att förvaltningen ser till att en arbetsgrupp bildas med representanter från ovan nämnda intressenter.”

 

§249 Anmälan av ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2005

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

I ärendet redovisas budgetläget per den 30 november 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens rapport, daterad den 7 december 2005, dnr 103-142/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§250 Information och frågor från nämnden

Information eller frågor förekom ej.

§251 Stadsdelsdirektörens information

Förvaltningen besvarade en tidigare väckt fråga om stenkrossen vid Stora Sköndal.

§252 Övriga frågor

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde skrivelserna ”Får barnen komma till tals i Stockholm?” och ”Äldres möjlighet till utevistelse och vardagsaktiviteter”.

Skrivelserna utgör bilaga 1 respektive bilaga 2 till detta protokoll.

 

§253 TILLÄGGSÄRENDE. Förskola för femåringar i Västbodaskolan

Rektor vid Västbodaskolan har inkommit med en begäran om att från och med hösten 2006 driva förskola för femåringar i skolans lokaler. Avsikten är att bereda plats för femton femåringar i förskoleverksamhet med ett nära samarbete med de lägre åldrarna i skolan. Lokalanvändningen effektiviseras, då befintliga klassrum kommer att användas. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 12 december 2005, dnr 402-59/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner den begäran som inkommit från rektor vid

Västbodaskolan om att från och med höstterminen 2006 få starta förskoleverk-

samhet för femåringar.         

 

____________________________________________________________________________

BILAGOR

_________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2005-12-15

§ 252

 

Skrivelse

 

Farsta stadsdelsnämnd

15 december 2005

 

Bertil Fredriksson (kd)

                                                                                       Peter Molin (kd)

 

 

Får barnen komma till tals i Stockholm

 

Det sägs att genom att titta på hur vi behandlar våra barn och äldre visar vi på vilket samhälle vi har och planerar för. Barn skall ha en självklar plats i samhället och det är viktigt att vi låter dem komma till tals.

Kommunfullmäktige har reviderat sitt handlingsprogram för hur stadens verksamheter skall arbeta utifrån FN:s Barnkonvention. I det reviderade handlingsprogrammet fokuseras mer på arbetssätt och förhållningssätt och mindre på dokumentation och rapportering. Handlingsprogrammet fastslår dock att alla förvaltningar, bolag och styrelser kontinuerligt skall se över barnkonventionens samtliga artiklar och kartlägga på vilket sätt artiklarna berör verksamheterna. Kartläggningen skall resultera i en plan och åtgärdslista som anger vad som behöver utvecklas, uppmärksammas eller förändras för att barnkonventionens intentioner skall förverkligas, redovisningen. Som en redovisning nämns barnchecklister. Eftersom Sverige har ratificerat FN:s Barnkonvention är det naturligtvis viktigt att vi lever upp till den. Kristdemokraterna hade gärna sett att också det som står om familjen i portalparagrafen lyftes fram i vänstermajoritetens politik.

 

Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag får

 

Stadsdelsnämnden i uppdrag att redovisa hur barnkonventionen i sin helhet arbetats in i verksamheten och då

 

-     specifikt redovisa hur barnets bästa beaktas i alla beslut som fattas

 

-         specifikt redovisa vad som görs för att barn skall få komma till tals

 

-    specifikt redovisa hur uppföljningen av detta sker

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Protokoll 2005-12-15

§ 252

Skrivelse

 

Farsta stadsdelsnämnd

15 december 2005

 

Bertil Fredriksson (kd)

Peter Molin (kd)

 

 

 

Äldres möjlighet till utevistelse och vardagsaktiviteter

 

I Stockholm finns många äldre som aldrig eller mycket sällan får chansen att komma ut. Det kan vara att få komma ut på rullstolspromenad  eller kanske att få gå med hemtjänst-personalen för att handla sin egen mat. Att istället för att tillbringa dagen ensam i sin lägenhet få gå med till affären, se grönsaksdisken, välja kött och fisk borde vara en naturlig del i vardagslivet för de äldre. Äldreomsorgsinspektörerna har pekat på bristen på vardagsaktiviteter för de äldre. Det behöver inte vara stora upplevelser. Länsstyrelsen i Stockholm uppger i en rapport att det sociala innehållet på äldreboendena ofta är knapphändig och att miljön ofta är passiv. Bemanningen är ofta så låg att personalen enbart har möjlighet att hinna med den basala omvårdnaden och då riskerar utevistelser att bortprioriteras. Vardagen för den äldre består av lång väntan. Det kändes därför positivt när socialborgarrådet i 2005 års budget markerade att 18 miljoner skulle fördelas till stadsdelarna just för äldres utevistelse.

Kristdemokraterna vill nu följa upp hur dessa medel har använts och vilka förbättringar detta har inneburit för stadens äldre. Alla människor, oavsett ålder och förutsättningar, har rätt till trygghet, värdighet och en meningsfull tillvaro.

 

Förvaltningen får i uppdrag

 

att                  redovisa hur de anslagna pengarna använts för att stadsdelens äldre skall få möjlighet till utökad utevistelse

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 254