Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-01-25

Sammanträde 2006-01-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Information om Gullmarsplans beroendemottagning – en verksamhet som kommer att dr Läs mer...ivas i samverkan mellan kommun och landsting med början den 27 januari 2006.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

REMISSER/YTTRANDEN

3 Remissvar angående en motion om gömda barns möjlighet till skolgång

Dnr: 403-580/2005

Johanna Westin (m) har i ”Motion om gömda barns möjlighet till skolgång” föreslagit kommunfullmäktige att besluta ”att staden uppvaktar regeringen i syfte att säkerställa att polisen inte ingriper mot gömda flyktingbarn i skolan eller i hälso- och sjukvården samt att staden informerar Stockholms skolor att det inte är förbjudet att erbjuda gömda flyktingbarn skolgång, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg”.
Kommunstyrelsen har remitterat motionen till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

4 Remissvar angående rapporten "Översyn av S:t Örjans skolor och ESS-gymnasiet"

Dnr: 403-596/2005

Till Farsta stadsdelsnämnd har remitterats rapporten ”Översyn av S:t Örjans skolor och ESS-gymnasiet” för yttrande.
I samband med utredningen om stadens politiska organisation (SPO) gav kommunfullmäktige stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra dels en översyn av S:t Örjans skolor, dels en översyn av ESS-skolorna (elevstöd, socialtjänst och sjukhus), numera ESS-gymnasiet. Syftet var att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna vad gäller elevernas skolgång inom S:t Örjan samt mellan utbildningsnämnden, socialtjänstnämnden och stadsdelarna vad gäller skolgången för elever inom ESS-gymnasiet. De båda uppdragen sammanfördes till en gemensam utredning. Utredaren har nu avgivit en slutrapport som överlämnats till kommunstyrelsen.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

SEKRETESSÄRENDEN

5 ÄRENDE INOM RAMEN FÖR STADSDELSFÖRNYELSEN. Redovisning av ökade kostnader för framtagande av programhandling för Farsta torg

Dnr: 004-12/2006

Stadsdelsnämnden beslutade i december 2004 att i enlighet med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande ”Utveckling av Farsta torg” ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för Stadsdelsförnyelsen upprätta en programhandling för utveckling av torget i Farsta centrum. Budgeten för framtagande av programhandling för Farsta torg (belysningsprogram samt program för utveckling och upprustning) uppskattades till ca 300 tusen kronor.
I december 2005 fakturerade markkontoret stadsdelsförvaltningen för uppkomna kostnader i samband med framtagande av program. Det visade sig att budgeten överskridits med 260 tusen kronor på grund av ökade kostnader i samband med provbelysning samt på grund av förlängt konsultuppdrag.


Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

6 ÄRENDE INOM RAMEN FÖR STADSDELSFÖRNYELSEN. Tillbyggnad av parkleken Forsängen

Dnr: 004-8/2006

Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 20 april 2005 om ett inriktningsärende inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, som avsåg tillbyggnad av parkleken Forsängen, så att även en fritidsgård skulle kunna inrymmas i byggnaden. Förvaltningen fick enligt beslutet i uppdrag att arbeta fram en programbeskrivning med kostnadskalkyl för en tillbyggnad samt att genomföra en besiktning av den befintliga parkleksbyggnaden i Forsängen. En arbetsgrupp har sedan juni arbetat med att ta fram ett förslag till ny fritidsgård i Farsta strand. I uppdraget har även ingått att på bästa sätt samordna utrymmena i lokalen för öppen förskola, parklek och fritidsgård. Förslaget innebär flera samordningsvinster och gör Forsängen till en samlad mötesplats för boende i Farsta strand.


Handläggare: Rose-Marie Engström och Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-94 52 59 o. 08-508 18 036

7 Utseende av en ledamot i sociala delegationen

Dnr: 002-25/2006

Stadsdelsnämnden beslutade den 7 januari 2003 med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen att tillsätta en social delegation med beslutanderätt i ärenden som rör enskilda personer m.m. Den 17 februari 2005 utsågs en ny ledamot i sociala delegationen. Han har från och med den 1 januari 2006 avsagt sig uppdraget i sociala delegationen. Moderata Samlingspartiets partigrupp i stadsdelsnämnden föreslår nämnden att han befrias från uppdraget i sociala delegationen och att nämnden utser en ny ledamot i sociala delegationen.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

8 Förordnande och delegation i ärenden enligt LVU och LVM

Dnr: 002-26/2006

I detta ärende föreslås att den nyss utsedde ledamoten i stadsdelsnämndens sociala delegation förordnas rätt att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare föreslås nämnden delegera beslutanderätten till den nye ledamoten avseende vissa ärenden enligt LVU.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

9 Genomförande av ombyggnad av lekplatsen Skallet i Sköndal

Dnr: 303-44/2006

I samband med stadsdelsnämndens beslut om verksamhetsplan för 2006 fastställdes en inriktning för investeringsplanen gällande parker under året. Som en del av investeringsplanen ingår upprustning av lekparken Skallet i Sköndal. Idén att upprusta parken väcktes av boende i Sköndal. En upprustning av parken har även varit ett av de önskemål som framförts av stadsdelsnämnden i samband med gatu- och fastighetskontorets budget under ett flertal år.
Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att ett program för upprustning skulle tas fram inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med boende i området upprättat ett sådant. Målet med ombyggnationen är att förbättra lekparken och öka utbudet av stimulerande utomhusaktiviteter samt att tillskapa ytor för spontanidrott. Projektet beräknas kosta 2,3 mnkr.


Handläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

10 Försöksmuddring i Magelungen

Dnr: 310-11/2006

Stockholm vatten har till Farsta stadsdelsförvaltning inkommit med en projektplan över de fysiska åtgärder som avses genomföras i sjön Magelungen. Projektets mål är ökad tillgänglighet (ute i vattnet), minskad internbelastning av fosfor samt att tillföra ökad kunskap till Stockholms övriga sjövårdsarbete.
För att länsstyrelsen, som är tillståndsgivande myndighet för fysiska åtgärder i sjöar, ska bevilja tillstånd för de föreslagna åtgärderna, krävs enligt EU-direktiv samråd med berörda boende och verksamma runt sjön Magelungen. Stockholm vatten har därför bett Farsta stadsdelsförvaltning om hjälp med att nå ut till boende och verksamma utefter den del av Magelungen som gränsar mot Farsta stadsdelsområde.


Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

11 Ändrad gränsdragning mellan stadsdelsområdena Farsta och Skarpnäck

Dnr: 302-687/2005

I samband med att programförslaget om ny bebyggelse vid Stora Sköndal remissbehandlades av stadsdelsnämnderna Farsta och Skarpnäck aktualiserades frågan om att ändra gränsen mellan stadsdelsområdena, då den nuvarande gränsen kommer att gå tvärs igenom den planerade bebyggelsen. Idag ligger större delen av planområdet inom Farsta stadsdelsområde och en liten del i nordost inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Förvaltningen anser att det är väsentligt att hela det nya bostadsområdet ingår i ett och samma stadsdelsområde. Det blir onaturligt och opraktiskt om två nämnder/förvaltningar ska tillhandahålla service i ett bostadsområde uppdelat av en administrativ gräns som inte motiveras av områdets struktur. I det remissvar som Farsta stadsdelsnämnd avgav i samband med programsamrådet för den tänkta bebyggelsen föreslogs att hela det nya bostadsområdet skulle ingå i Farsta stadsdelsområde.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

12 Volontärer till äldreomsorgen - svar på skrivelse från ledamoten Bertil Fredriksson (kd)

Dnr: 504-577/2005

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2005 skrivelsen ”Volontärer till äldreomsorgen” till förvaltningen för beredning. I detta ärende redovisar stadsdelsförvaltningen ett förslag till svar på skrivelsen.


Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

13 PM - Projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning som beviljats medel av Kompetensfonden 2004/2005

Dnr: 500-23/2006

I promemorian beskrivs inledningsvis förutsättningarna för att medel ur Kompetensfonden ska beviljas och arbetsgången från projektidé till finansierat projekt. Därefter följer en komprimerad redovisning av samtliga projekt som beviljats medel under 2004/2005.

Handläggare: Gunilla Sivander, 08-508 18 021

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

16 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB).

§1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) att jämte ledamoten Gunnar Sandell (s) justera protokollet den 1 februari 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 15 december 2005.

 

§2 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§3 Remissvar angående en motion om gömda barns möjlighet till skolgång

Johanna Westin (m) hade i ”Motion om gömda barns möjlighet till skolgång” föreslagit kommunfullmäktige att besluta ”att staden uppvaktar regeringen i syfte att säkerställa att polisen inte ingriper mot gömda flyktingbarn i skolan eller i hälso- och sjukvården samt att staden informerar Stockholms skolor att det inte är förbjudet att erbjuda gömda flyktingbarn skolgång, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg”. Kommunstyrelsen hade remitterat motionen till Farsta stadsdelsnämnd för yttrande. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 januari 2006, dnr 403-580/2005.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) samt tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade att nämnden skulle tillstyrka motionen.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa

stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) samt tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för gemensamt yrkande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s), Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) enligt följande:

 

”Nämnden delar motionärens uppfattning om att alla barn har rätt till utbildning. Vi delar även uppfattningen att förskola, skola och skolbarnomsorg är viktiga och utvecklande. Detta gäller alla barn som vistas i Sverige, dessutom råder som bekant skolplikt.

Nämnden noterar att om en ansökan om uppehållstillstånd avslås och ett beslut om avvisning eller utvisning skall verkställas, gäller rätten till utbildning, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg under tiden fram till dess personen lämnar landet.

Nämnden vill erinra om den tillfälliga lag som gäller från 15 november 2005 till den 31 mars 2006, då den nya utlänningslagen träder i kraft. Lagen ger människor som nekats uppehållstillstånd en ny möjlighet att få stanna i Sverige. Den gäller barnfamiljer och personer vars utvisningsbeslut inte kunnat verkställas på grund av förhållanden i mottagarländerna. De nya prövningarna gäller avvisnings- och utvisningsbeslut som vunnit laga kraft men som inte verkställts. Vid bedömningen av om det är humanitärt angeläget ska bland annat barns sociala situation, anknytning till Sverige och risken för att ett barns hälsa och utveckling skadas beaktas.

Nämnden antar att prövning enligt den nya lagen löser problemet motionären pekat på.”

 

§4 Remissvar angående rapporten "Översyn av S:t Örjans skolor och ESS-gymn...

Till Farsta stadsdelsnämnd hade remitterats rapporten ”Översyn av S:t Örjans skolor och ESS-gymnasiet” för yttrande. I samband med utredningen om stadens politiska organisation (SPO), gav kommunfullmäktige stadsledningskontoret i uppdrag att genomföra dels en översyn av S:t Örjans skolor, dels en översyn av ESS-skolorna (elevstöd, socialtjänst och sjukhus), numera ESS-gymnasiet. Syftet var att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna vad gäller elevernas skolgång inom S:t Örjan samt mellan utbildningsnämnden, socialtjänstnämnden och stadsdelarna vad gäller skolgången för elever inom ESS-gymnasiet. De båda uppdragen sammanfördes till en gemensam utredning. Utredaren har nu avgivit en slutrapport som överlämnats till kommunstyrelsen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 5 januari 2006, dnr 403-596/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§5 ÄRENDE INOM RAMEN FÖR STADSDELSFÖRNYELSEN. Redovisning av ökade kostnad...

Stadsdelsnämnden beslutade i december 2004 att i enlighet med stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande ”Utveckling av Farsta torg” ge förvaltningen i uppdrag att inom ramen för Stadsdelsförnyelsen upprätta en programhandling för utveckling av torget i Farsta centrum.

Budgeten för framtagande av programhandling för Farsta torg (belysningsprogram samt program för utveckling och upprustning) uppskattades till ca 300 tusen kronor.

I december 2005 fakturerade markkontoret stadsdelsförvaltningen för uppkomna kostnader i samband med framtagande av program. Det visade sig att budgeten överskridits med 260 tusen kronor på grund av ökade kostnader i samband med provbelysning samt på grund av förlängt konsultuppdrag. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 15 januari 2006, dnr 004-12/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att den ökade kostnaden med 260 tkr för

framtagande av programhandling för Farsta torgs utveckling, finansieras

inom ramen för Stadsdelsförnyelseprojektet ”Farsta torg – genomförande”.

 

§6 ÄRENDE INOM RAMEN FÖR STADSDELSFÖRNYELSEN. Tillbyggnad av parkleken For...

Farsta stadsdelsnämnd beslutade den 20 april 2005 om ett inriktningsärende inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, som avsåg tillbyggnad av parkleken Forsängen, så att även en fritidsgård skulle kunna inrymmas i byggnaden.  Förvaltningen fick enligt beslutet i uppdrag att arbeta fram en programbeskrivning med kostnadskalkyl för en tillbyggnad samt att genomföra en besiktning av den befintliga parkleksbyggnaden i Forsängen. En arbetsgrupp har sedan juni arbetat med att ta fram ett förslag till ny fritidsgård i Farsta strand. I uppdraget har även ingått att på bästa sätt samordna utrymmena i lokalen för öppen förskola, parklek och fritidsgård.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 17 januari 2006, dnr 004-8/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra projektet inom ramen för Stadsdelsförnyelsen i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

 

§7 Utseende av en ledamot i sociala delegationen

Stadsdelsnämnden beslutade den 7 januari 2003 med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen att tillsätta en social delegation med beslutanderätt i ärenden som rör enskilda personer m.m. Den 17 februari 2005 utsågs Peter Lindén (m) till ny ledamot i sociala delegationen. Han har från och med den 1 januari 2006 avsagt sig uppdraget i sociala delegationen. Moderata Samlingspartiets partigrupp i stadsdelsnämnden föreslår nämnden att han befrias från uppdraget i sociala delegationen och att nämnden utser en ny ledamot i sociala delegationen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 januari 2006,

dnr 002-25/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner Peter Lindéns (m) avsägelse som ledamot i nämndens sociala delegation.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd utser ersättaren i Farsta stadsdelsnämnd och i sociala delegationen Arne Fredholm (m) till ledamot i sociala delegationen för tiden till och med år 2006.

 

3.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§8 Förordnande och delegation i ärenden enligt LVU och LVM

I detta ärende föreslås att ledamoten i stadsdelsnämndens sociala delegation Arne Fredholm (m) förordnas rätt att fatta beslut i vissa ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Vidare föreslås nämnden delegera beslutanderätten till den nye ledamoten avseende vissa ärenden enligt LVU.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 januari 2006,

dnr 002-26/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd förordnar ledamoten i sociala delegationen Arne

Fredholm (m) rätt att fatta beslut

enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande

enligt 11 § 1o 3 st LVU om hur vården av den unge skall ordnas och var

han skall vistas under vårdtiden

enligt 11 § 2 o 3 st LVU om att medge den unge att under vårdtiden vistas

i sitt eget hem

enligt 27 § 1 o 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud

enligt 43 § 2 p LVU angående begäran om biträde av polismyndigheten för

att genomföra beslut om vård eller omhändertagande samt

enligt 13 § 1 o 2 st LVM om omedelbart omhändertagande.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd delegerar till ledamoten i sociala delegationen Arne

Fredholm (m) beslutanderätten avseende beslut

enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande samt

enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

 

3.      Beslut fattade enligt ovan anmäls och protokollförs vid sammanträde i den

sociala delegationen som närmast följer efter beslutet. Protokollet anmäls i

sin helhet i stadsdelsnämnden.

 

4.      Beslutet gäller för tiden till och med år 2006.

 

5.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§9 Genomförande av ombyggnad av lekplatsen Skallet i Sköndal

I samband med stadsdelsnämndens beslut om verksamhetsplan för 2006 fastställdes en inriktning för investeringsplanen gällande parker under året. Som en del av investeringsplanen ingår upprustning av lekparken Skallet i Sköndal. Idén att upprusta parken väcktes av boende i Sköndal. En upprustning av parken har även varit ett av de önskemål som framförts av stadsdelsnämnden i samband med gatu- och fastighetskontorets budget under ett flertal år.

Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att ett program för upprustning skulle tas fram inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med boende i området upprättat ett sådant. Målet med ombyggnationen är att förbättra lekparken och öka utbudet av stimulerande utomhusaktiviteter samt att tillskapa ytor för spontanidrott. Projektet beräknas kosta 2,3 mnkr. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 januari 2006,

dnr 303-44/2006.

 

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra ombyggnaden

av lekplatsen Skallet i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

                     

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

 

”Upprustningen av Skallet är en viktig fråga för folkpartiet. Det är därför mycket glädjande att arbetet med Skallet nu kommer igång. För de boende i området kommer detta att innebära en välbehövlig och stor förbättring.”

 

§10 Försöksmuddring i Magelungen

I samband med stadsdelsnämndens beslut om verksamhetsplan för 2006 fastställdes en inriktning för investeringsplanen gällande parker under året. Som en del av investeringsplanen ingår upprustning av lekparken Skallet i Sköndal. Idén att upprusta parken väcktes av boende i Sköndal. En upprustning av parken har även varit ett av de önskemål som framförts av stadsdelsnämnden i samband med gatu- och fastighetskontorets budget under ett flertal år.

Stadsdelsnämnden har tidigare beslutat att ett program för upprustning skulle tas fram inom ramen för Stadsdelsförnyelsen. Stadsdelsförvaltningen har tillsammans med boende i området upprättat ett sådant. Målet med ombyggnationen är att förbättra lekparken och öka utbudet av stimulerande utomhusaktiviteter samt att tillskapa ytor för spontanidrott. Projektet beräknas kosta 2,3 mnkr. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 januari 2006,

dnr 303-44/2006.

 

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att genomföra ombyggnaden

av lekplatsen Skallet i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

                     

Särskilt uttalande anmäldes av tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

 

”Upprustningen av Skallet är en viktig fråga för folkpartiet. Det är därför mycket glädjande att arbetet med Skallet nu kommer igång. För de boende i området kommer detta att innebära en välbehövlig och stor förbättring.”

 

§11 Ändrad gränsdragning mellan stadsdelsområdena Farsta och Skarpnäck

I samband med att programförslaget om ny bebyggelse vid Stora Sköndal remissbehandlades av stadsdelsnämnderna Farsta och Skarpnäck aktualiserades frågan om att ändra gränsen mellan stadsdelsområdena, då den nuvarande gränsen kommer att gå tvärs igenom den planerade bebyggelsen. Idag ligger större delen av planområdet inom Farsta stadsdelsområde och en liten del i nordost inom Skarpnäcks stadsdelsområde. Förvaltningen anser att det är väsentligt att hela det nya bostadsområdet ingår i ett och samma stadsdelsområde. Det blir onaturligt och opraktiskt om två nämnder/förvaltningar ska tillhandahålla service i ett bostadsområde uppdelat av en administrativ gräns som inte motiveras av områdets struktur. I det remissvar som Farsta stadsdelsnämnd avgav i samband med programsamrådet för den tänkta bebyggelsen föreslogs att hela det nya bostadsområdet skulle ingå i Farsta stadsdelsområde. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 29 december 2005, dnr 302-687/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer att kommunfullmäktige ändrar gränsen mellan stadsdelsområdena Farsta och Skarpnäck.

 

§12 Volontärer till äldreomsorgen - svar på skrivelse från ledamoten Bertil...

Ledamoten i Farsta stadsdelsnämnd Bertil Fredriksson (kd) anmälde vid stadsdelsnämndens sammanträde den 22 september 2005 skrivelsen ”Volontärer till äldreomsorgen” till förvaltningen för beredning. I detta ärende redovisar stadsdelsförvaltningen ett förslag till svar på skrivelsen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 30 december 2005,

dnr 504-577/2005.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens svar på skrivelsen.

 

§13 PM - Projekt inom Farsta stadsdelsförvaltning som beviljats medel av Ko...

I promemorian beskrivs inledningsvis förutsättningarna för att medel ur Kompetensfonden ska beviljas och arbetsgången från projektidé till finansierat projekt. Därefter följer en komprimerad redovisning av samtliga projekt som beviljats medel under 2004/2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 10 januari 2006, dnr 500-23/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§14 Information och frågor från nämnden

Ledamöterna Inger Stark (v), Gunnar Sandell m fl (s) och Pekka Koskenvoima (mp) anmälde en skrivelse till förvaltningen för beredning med förslag om att bjuda in Ahre Hamednaca, inom det s.k. Elektraprojektet i Fryshusets regi, till stadsdelsnämndens öppna frågestund i februari eller mars. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde en skrivelse om trafiksäkerhetsproblem till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 2 till detta protokoll.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) anmälde ”Skrivelse om barnomsorgsgarantin” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 3 till detta protokoll.

 

Tjänstgörande ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) väckte en fråga om hur många som väntar på barnomsorgsplats inom stadsdelsområdet.

Förvaltningen svarade att förhoppningar finns om att garantiutfästelsen ska kunna hållas.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson (fp) väckte en fråga gällande ett större antal elever i årskurs 9 vid Gubbängsskolan, som återvänt till skolan efter en termin vid en friskola. Frågan gällde hur Gubbängsskolan klarat uppgiften att ta tillbaka eleverna.

Förvaltningen svarade att mottagandet genomförts på ett mycket tillfredsställande sätt. 

 

§15 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att ett förslag förelåg om att ändra stadsdelsnämndens sammanträdestid för maj från onsdagen den 17 maj till torsdagen den 18 maj. Skälet till ändringen var att stadens hedersbelöningar för anställda vid Farsta stadsdelsförvaltning kommer att delas ut den 17 maj.

Stadsdelsnämnden fastställde den föreslagna ändringen.

 

Förvaltningen meddelade att invigningen av trädutställningen i Sköndal kommer att äga rum tisdagen den 9 maj kl. 15.00.

 

§16 Övriga frågor

Tidigare ersättaren i nämnden Peter Molin (kd), som från årsskiftet avsagt sig uppdraget på grund av att han flyttat till annan kommun, avtackades av nämnden. Ordföranden överlämnade blommor och tackade för gott samarbete. Peter Molin tackade nämnd och förvaltning för gott samarbete under den tid han varit verksam i nämnden.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2006-01-25

§ 14

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                Sammanträdet 25 januari 2006       

 

 

 

 

Förslag att bjuda in Ahre Hamednaca till den öppna delen av SDN-möte i februari eller mars.

 

Frågan om hedersrelaterat våld blir alltmer brännande och bristen på kunskap är fortfarande stor. Debatten har i ganska stor utsträckning handlat om skyddade boenden för flickor och unga kvinnor som riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld. Det är naturligtvis viktigt men skyddade boenden blir bara brandkårsuttryckningar när det redan har gått för långt. Den verkligt brännande frågan är hur vi ska arbeta förebyggande för att alla barn och ungdomar ska få rätt att själva forma sin framtid, välja yrke, livsstil och partner.

 

Ahre Hamednaca har inom Elektraprojektet på Fryshuset startat Sharaf Hjältar. Sharaf betyder heder på arabiska och målsättningen är att nå unga pojkar som lever ett hedersrelaterat liv. Ahre pratar om hedersrelaterat liv och med det menar han att våldet kommer först när den unga människan försöker bryta med/mot familjen och släktens traditionella sätt att leva. När flickan inte vill komma hem direkt efter skolan, vill välja sina vänner själv, vill delta i gymnastik och på skolresor. När pojken inte längre vill passa på sina systrars och kusiners heder utan vill leva ett friare liv med kompisar av båda könen och av alla etniciteter. Kort sagt, rätten att få vara barn och tonåring.

 

Den första gruppen av Sharaf Hjältar bildades 2004 (tror jag) och de bestod av åtta unga grabbar. De diskuterade jämställdhet, mänskliga rättigheter osv och har sedan varit runt på flera skolor och fritidsgårdar. Åtminstone en grupp till har bildats, i Sollentuna, och flera är förhoppningsvis på gång. Ett lysande förebyggande arbete som förtjänar all uppmärksamhet.

 

Jag vill att vi i nämnden bjuder in Ahre till ett öppet möte i februari eller i mars. Så får han berätta för oss och vi får tillfälle att ställa frågor. Min önskan är att vi sedan bjuder in Ahre och hela gruppen till våra skolor och fritidsgårdar.

 

 

 

                                            Inger Stark (v)

                                            Gunnar Sandell m.fl. (s)

                                            Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Protokoll 2006-01-25

§ 14

 

Till

Farsta stadsdelsnämnd

2006-01-25

Skrivelse.

I tidigare upprättad prioriteringslista över kommande objekt finns önskemål om en

ombyggnad/upprustning av Bogårdsvägen mellan Vinthundsvägen och Skogskyrkogården

gällande breddning samt separat gång och cykelbana.

Nämnda gång och cykelväg korsar Vinthundsvägen och går i forlängningen idag över

Örbyleden/Tyresövägen (väg 229) via ett trafikljusreglerat övergångsställe.

Undertecknad har tidigare tillskrivit Vägverket angående trafiksäkerhetsproblemet for dem

som använder detta övergångsställe.

Vägverket instämmer i sitt svar att nämnda övergångsställe inte är bra ur

trafiksäkerhetssynpunkt. Tyresövägen trafikeras idag av över 15 000 fordon per dygn.

Att helt ta bort övergångsstället verkar inte vara möjligt trots att det finns ytterligare två

alternativ endast några hundra meter österut att komma över respektive under väg 229.

Återstår att finna en annan möjlig lösning av problemet. Alternativen är att bygga en bro över

eller en tunnel under vägen for att skolbarn på väg till Gubbängsskolan m.fl. säkert skall

kunna passera den hårt trafikerade vägen. Vägverket foreslår som lösning en ny planskildhet

så att de oskyddade trafikanterna inte behöver konfronteras med fordonstarfiken och ger

lösningen en hög prioritet men har begränsade resurser att åtgärda problemet.

I samband med att Bogårdsvägen åtgärdas bör det inte vara någon omöjlighet att lösa det

uppkomna problemet innan någon allvarligare olycka inträffar beroende på chansningar av

gångtrafikanter/cyklister eller rödljuskörning av bilister.

Förslag:

att Farsta stadsdelsnämnd tar ansvar och driver fram en lösning av denna högst akuta

fråga så att man senast i samband med upprustningen av Bogårdsvägen kan åtgärda

problemet

 

Bertil Fredriksson

Kristdemokraterna

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 3

Protokoll 2006-01-25

§ 14

 

Till Farsta stadsdelsnämnd                          Sammanträdet 25 januari 2006       

 

 

 

Skrivelse om barnomsorgsgarantin

 

I hälften av Stockholms stadsdelar är det osäkert om barnomsorgsgarantin kan uppfyllas. Läget är mycket bekymmersamt och sämre än på många år. Ansvariga borgarrådet Erik Nilsson säger att det är tufft, men han kan inte trolla. Vi tycker att det är beklämmande att ansvarigt borgarråd inte är beredd att göra mer för att de föräldrar som är i behov av en barnomsorgsplats ska få en plats och därmed kunna återvända till sina arbeten Vi moderater har lagt fram en rapport med 20 förslag för en bättre barnomsorg, där vi har ett antal förslag för hur man kan komma tillrätta med bl a bristen på platser inom barnomsorgen.

 

Vi moderater vill dessutom att de föräldrar som i ett akut läge inte kan få en barnomsorgsplats inom garantitiden ska kompenseras. När staden inte klarar att leva upp till sitt åtagande kan till exempelvis föräldrarna eller den som föräldrarna väljer (t ex någon av föräldrarna, föräldrarnas syskon eller mor- och farföräldrar) anställas av staden som barnskötare på hel eller deltid till dess att staden kan erbjuda ordinarie plats i barnomsorgen. Kravet är att det är minst två barn (t ex grannar) som delar på en barnskötartjänst.

 

Det är som bekant de enskilda stadsdelarna som handhar barnomsorgen och mot denna bakgrund vill vi uppdra åt stadsdelsförvaltningen

 

Att uppfylla den utlovade barnomsorgsgarantin.

 

Att månadsvis i samband med stadsdelnämndens sammanträden redovisa det aktuella läget angående barnomsorgsgarantin.

 

Att om risk finns för att stadsdelen inte klarar barnomsorgsgarantin presentera en åtgärdsplan för nämnden på vilka åtgärder förvaltningen avser att vidta för att kunna uppfylla garantin.

 

Stockholm 2005-01-25

Birgitta Holm

Lennart Isacsson

Eva Gottfridsdotter Nillson

Arne Fredholm

Peter Lundberg  

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 17