Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-02-15

Sammanträde 2006-02-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

3 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2005 - Farsta stadsdelsnämnd

REMISSER/YTTRANDEN

4 Remiss av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Mätstickan och Mätkedjan m.m. i stadsdelen Fagersjö

Dnr: 302-685/2005

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan avseende kvarteren Mätkedjan och Mätstickan, d.v.s. nuvarande centrumanläggningen i stadsdelen Fagersjö. Förslaget möjliggör att två av de tre befintliga centrumbyggnaderna samt fjärrvärmeverket rivs och ersätts av tre punkthus med totalt ca 75 lägenheter. Stadsdelsnämnden har i remissyttrande i samband med programsamråd 2003 tillstyrkt ett motsvarande förslag med fyra punkthus och ett större antal bostäder.
Stadsdelsförvaltningen anser att det aktuella området utan väsentliga olägenheter skulle kunna rymma fler bostäder än vad planförslaget medger. Förvaltningen befarar vidare att det föreslagna parkeringstalet för boendeparkering 0,7 platser/lägenhet är för lågt. Då stadsdelsförvaltningen planerar att öppna en ny förskola i den centrumbyggnad som behålls har önskemål framförts till markkontoret om att delar av parkmarken väster om förskolan omvandlas till fastighetsmark och får utgöra gårdsutrymme till förskolan. Detaljplanen bör omfatta även denna yta. I övrigt föreslår stadsdelsförvaltningen att planförslaget tillstyrks. Lokala handikapprådet har lämnat synpunkter angående synskadades särskilda behov.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Kaffebalen m.m. i stadsdelen Hökarängen

Dnr: 302-686/2005

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan som omfattar tre delområden vid den s.k. Kryddhyllan i Hökarängen. Planen ger möjlighet att bygga knappt 180 bostadsrättslägenheter.
De föreslagna byggnaderna tar parkmark i anspråk och minskar i ett fall nuvarande boendes visuella kontakt med naturmarken. Stadsdelsförvaltningen förutsätter att ett genomförande av planen kombineras med kompensation i närområdet för förlorade grönytor. Förvaltningen bedömer också de föreslagna parkeringsnormerna för respektive delområde som otillräckliga. Liksom i tidigare yttrande i samband med programsamrådet förordas att ett område utmed Pepparvägen söder om planområdet bebyggs, som ett komplement eller alternativ till delar av den föreslagna bebyggelsen. Förvaltningen föreslår slutligen att den återstående parkmark som redovisas närmast Pepparvägen omvandlas till kvartersmark. Lokala handikapprådet har lämnat synpunkter beträffande synskadades behov.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Remissvar angående revisionskontorets rapport "Skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling"

Dnr: 403-644/2005

Stadsdelsnämnden har för yttrande mottagit revisionskontorets fjärde rapport om skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling. Revisionskontoret har under ett antal år granskat dessa förhållanden i Stockholms skolor. Granskningen har genomförts vid sexton skolor – tretton grundskolor och tre gymnasieskolor. I Farsta stadsdelsområde har Gubbängsskolan, Hökarängsskolan och Sköndalsskolan deltagit i undersökningen. Resultatet av granskningarna har tidigare redovisats i tre olika revisionsrapporter. I föreliggande rapport redovisas resultatet av revisionskontorets intervjuer med skolledning och företrädare för elevvårdsteam och antimobbningsgrupper vid de medverkande skolorna samt en granskning av skolornas handlingsprogram. Rapporten innehåller också sammanfattande bedömningar och slutsatser vad gäller skolornas arbete för att motverka kränkningar samt behovet av en för staden övergripande policy.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

7 De apatiska barnens situation

Dnr: 503-636/2006

En skrivelse till kommunstyrelsen från Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund, båda (fp), angående apatiska barns situation har utsänts på remiss till stadsdelsnämnderna. I skrivelsen föreslås att socialtjänsten i hela Stockholms stad får i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom stadens område. Om det i utredningarna skulle framkomma fall där föräldrar misshandlar sina barn, föreslås att barnen omhändertas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Stadsdelsförvaltningen tar inte ställning till de politiska delarna i skrivelsen. Socialtjänstlagens bestämmelser om att vid kännedom om misstänkta missförhållanden utreda barns behov av skydd och stöd följs självklart för alla barn. Frågan om vård enligt LVU prövas i varje enskilt fall utifrån gällande bestämmelser.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

8 Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Dnr: 310-36/2006

Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande mottagit remissen Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006. Strategin syftar till att beskriva inriktningen på stadens arbete med hållbar utveckling under 2006 och hur arbetet bör breddas till att omfatta alla nämnder och styrelser. Strategin definierar arbetssätt för att integrera de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna i stadens program- och planarbete samt för att ge stöd för nämnder och styrelser att formulera åtgärdsplaner.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

9 Yttrande över "Råd om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation"

Dnr: 012-15/2006

Till Farsta stadsdelsnämnd m.fl. har för yttrande remitterats Riksarkivets omarbetade Gallringsråd nr 6 i serien ”Bevara eller gallra?” med rubriken ”Råd om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation”.
De nya, omarbetade råden utgår från principen om ett totalbevarande av patientjournaler, oavsett vilka personalgrupper som för anteckningar. Totalbevarande innebär att journalen bevaras och bör finnas kvar under patientens livstid och därefter till forskningens förfogande.
Jämsides med utarbetandet av dessa råd pågår en översyn av patientjournallagen.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

SEKRETESSÄRENDEN

10 Förskolepaviljong vid Ramvägen i Gubbängen

Dnr: 303-53/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Gubbängsområdet och bedöms öka med anledning av planerad nybyggnation av bostäder utmed Lingvägen i Gubbängens centrum. Stadsdelsförvaltningen föreslår att en förskolepaviljong med fyra avdelningar hyrs in och tillfälligt placeras på allmän parkmark, benämnd Gubbängsparken, vid Ramvägen 19, i avvaktan på ett ställningstagande om byggnation av en permanent förskola om fyra avdelningar vid kvarteret Sicklingen nära Gubbängens centrum.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

11 Insatser för ökat valdeltagande

Dnr: 004-70/2006

I detta ärende presenteras förslag till insatser som syftar till ett ökat valdeltagande 2006. Insatserna består i huvudsak av informationsarbete samt satsningar för ett ökat valdeltagande riktade till förstagångsväljare. I stadens budget för år 2006 anges bl.a. att samtliga nämnder och styrelser ska utveckla nya arenor och skapa forum som ökar medborgarnas insyn i, och möjlighet att delta i, de politiska beslutsprocesserna. Stadsdelsnämnderna ska genomföra insatser för att öka inslaget av deltagardemokrati. Vidare anges att en central del i stadsdelsnämndernas demokratiarbete är att uppmuntra till ett högt valdeltagande. I budgeten avsätts 4,9 mnkr att fördelas till valdeltagandeinsatser och s.k. deltagardemokratiinsatser samt till insatser för ökad jämställdhet och mångfald. Stadsdelsnämner och facknämnder kan ansöka om medel enligt ovan.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

12 Bidrag till utomstående organisationer

Dnr: 008-91/2006

ÄRENDET UTGÅR

13 Nominering till Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2006

Dnr: 000-92/2006

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delar varje år ut pris till de verksamheter som har ett särskilt bra kvalitetsarbete. Det är en tävling i systematisk verksamhetsutveckling, som avslutas med en högtidlig prisutdelningsceremoni i Blå Hallen. Målet med utmärkelsen är att förbättra de kommunala verksamheterna genom ett systematiskt bedrivet kvalitetsarbete, där uppföljning och utveckling är viktiga inslag. Utmärkelsen delas ut i fem klasser: förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övrig verksamhet.
Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden nominerar gruppbostäderna för funktionshindrade inom stadsdelsområdet samt äldreomsorgens rehabiliteringsenhet till att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

14 Ansökan om miljöinriktade projektmedel för koloniträdgårdsföreningar

Dnr: 310-93/2006

Regeringen har avsatt pengar i en satsning på kommunal naturvård i Stockholms län 2004-2006. Nu förbereder stadsledningskontoret en gemensam ansökan till årets ansökningsomgång. Aktiva medlemmar i Farsta stadsdelsområde från Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK) har kontaktat stadsdelsförvaltningen för att få hjälp och stöd med att ansöka om medel från nämnda satsning gällande ett av FSSK initierat projekt för ökad biologisk mångfald och naturvård.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

15 Hunddagis som sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet inom socialpsykiatrin

Dnr: 502-94/2006

Utbudet av sysselsättning för yngre (18-35 år) med psykiska funktionshinder är i nuvarande verksamhet vid Emma/Farsta-Cirkeln begränsat, varför detta förslag om att starta ett hunddagis väckts. Stadsdelsförvaltningen föreslår att ett hunddagis öppnas på Nordmarksvägen 40 med plats för 10-16 hundar. Detta skulle ge sysselsättning/arbetsträning för tio personer med psykiska funktionshinder som arbetar hel- eller halvtid. Även personer med lättare utvecklingsstörning eller praktikanter från vuxenenheten skulle med fördel kunna delta i verksamheten. Två personer, som idag är anställda vid Farsta-Cirkeln, föreslås ansvara för hunddagiset. Lokal- och elkostnad samt övrig driftkostnad avses bekostas av hundägarna i form av en månadsavgift. Personalens löner bekostas genom biståndsbeslut för sysselsättning/arbetsträning.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

16 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av Farsta sjukhem

Dnr: 504-542/2005

Länsstyrelsen riktar efter tillsyn kritik mot Farsta stadsdelsnämnd för brister i bostadsstandarden på Farsta sjukhem och för att det bor fler än nio personer på enheterna för demenssjuka. Stadsdelsnämnden har redan lämnat yttrande över vilka åtgärder nämnden avser att vidta för att minska antalet boende på demensenheterna och för att garantera enskildhet vid vård i livets slut. Detta yttrande behandlades vid nämndens sammanträde den 24 november 2005. Senast den sista mars 2006 måste nämnden yttra sig till länsstyrelsen om vad nämnden avser att göra för att förbättra bostadsstandarden till en fullgod nivå. Förvaltningen är införstådd med kritiken och har påbörjat framtagandet av en regional äldreboendeplan i samarbete med närliggande stadsdelsförvaltningar.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

17 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer för äldre

Dnr: 506-95/2006

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:783) ska kvaliteten inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Inom ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ligger att följa upp och granska hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer. Kartläggningen är en del av den regelbundna granskning och tillsyn som MAS utför. Denna rapport visar resultatet av den kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer för äldre, som fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor gjort i sina respektive stadsdelsområden. De stadsdelsområden som ingått i kartläggningen är Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö.

Handläggare: Inger Blomqvist, 08-508 18 039

18 Svar på skrivelse om äldres möjlighet till utevistelse och vardagsaktiviteter

Dnr: 504-690/2005

Bertil Fredriksson och Peter Molin, båda (kd), anmälde vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2005 en skrivelse med uppdrag till förvaltningen att redovisa hur anslagna pengar används för att stadsdelsområdets äldre skall få möjlighet till utökad utevistelse.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

19 Information och frågor från nämnden

20 Stadsdelsdirektörens information

22 TILLÄGGSÄRENDE. Skötseln av trafikleder i söderort

23 Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Upphandling av matlådor inom äldre- och handikappomsorgen i Farsta.

§18 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Birgitta Holm (m) justera protokollet den 22 februari 2006.

§19 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§20 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2005 - Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 februari 2006, dnr 102-1/2006.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade att förvaltningens förslag till beslut skulle godkännas, vidare att nämnden skulle uppdra åt förvaltningsledningen att genomföra en fest för medarbetarna samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelse och bokslut samt överlämnar

dessa till kommunstyrelsen.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av

1,2 mnkr ur resultatfond 2004 avseende skolan.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av icke förbrukade stimulansmedel, 7,4 mnkr för utbyggnad inom omsorgen om funktionshindrade och 0,7 mnkr för utbyggnad inom förskolan.

 

4.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningsledningen att genomföra en fest för medarbetarna.

 

5.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden anser att medarbetarna inom förvaltningen har utfört storverk. Budgeten visar överskott, samtidigt som kvalitén varit god. Nämnden har ställt upp många tuffa mål och gett många uppdrag. Ni som arbetar i förvaltningen har gjort fantastiska insatser för att dessa mål skall bli verklighet.

 

Farsta-området är grönt och vackert med bra bostäder, många arbetsplatser samt god service. Vi har i verksamhetsplanen för året utformat en politik för fortsatt rättvisa, utveckling och ekologisk hållbarhet i vårt område. Vi vill göra Farstas stadsdelar ännu attraktivare, roligare och mer spännande. Vi står inför fortsatta satsningar, prioriterade områden är barn och ungdom, äldreomsorgen, ett helt och rent Farsta samt kulturen.

  

Vår utmaning är att fortsätta arbetet så att vi tillsammans klarar alla viktiga uppgifter. För att visa nämndens uppskattning uppdrar vi åt förvaltningsledningen att genomföra en fest för medarbetarna i Farsta stadsdelsförvaltning.

 

6.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”När Stockholmsregionen de senaste åren har förlorat 25 000 jobb i privat sektor, krävs att fokus för politiken i Stockholm inriktas på att ta krafttag för att få fler i arbete. Om Stockholm ska återta sin tätposition som svensk ekonomis tillväxtmotor måste staden prioritera en företagsvänlig, tillväxtorienterad politik. Det är endast genom fler jobb och fler företag som tillväxten i Stockholm och därmed alla stockholmares välstånd kan öka. Trots detta har aktörer utanför den kommunala sfären de senaste åren fått känna av ett allt hårdare klimat, genom att staden på område efter område börjat dra undan fötterna för enskilda verksamheter och ersätta dem med verksamheter i egen regi.

 

Ett ökat företagande bör uppmuntras och stödjas genom att staden skapar goda förutsättningar för att starta och driva företag och genom att driva en politik som skapar möjligheter för fler utförare inom verksamhetsområden som hittills dominerats av offentliga aktörer. Genom att konkurrensutsätta offentlig verksamhet som inte är myndighetsutövning och uppmuntra egna medarbetare att knoppa av verksamheter skulle fler kunna starta och driva företag. Därför bör det för framtiden vara en prioriterad uppgift att stimulera framväxten av fler aktörer inom exempelvis förskola och annan barnomsorg, utbildning, äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorgen om de funktionshindrade.

 

Vänstermajoritetens styre har inneburit minskad valfrihet för medborgarna, en hårdnande attityd mot frivilligorganisationer, och en oförmåga att hitta lösningar på problemen inom områden som hemlöshet, missbruk och prostitution. Barnomsorgsgarantin har inte uppfyllts samtidigt som barngrupperna inte minskats så som utlovats.

 

Arbetet med att halvera socialbidragsberoendet i Stockholm har havererat fullständigt. Istället för att attackera orsaken - ett system som inte premierar flit och ansträngningar - satsas idag på att behandla symptomen. Detta förvärrar i förlängningen problemen. Antalet välvilliga men misslyckade projekt för integration, jämställdhet och ungdomar bara stiger. I dag är 10 000 fler stockholmare arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska åtgärder jämfört med innan valet 2002. Arbetslösheten har ökat med 30 procent på två år. Socialdemokraterna har givit upp arbetet med att nå stadens, sedan 1999 fastställda och alltjämt gällande mål, om att halvera socialbidragsberoendet i Stockholm till utgången av 2004. I socialdemokraternas förslag till budget för 2006 manifesteras deras oförmåga tydligt genom att målet föreslås flyttas till utgången av 2007.

 

Den passivitet som präglat majoritetens politik under de senaste tre åren får som resultat att de prioriterade inriktningarna inte kan uppfyllas. Bland annat växer nu socialbidragsberoendet och hemlösheten ökar i staden. En rapport från Socialstyrelsen visar att antalet hemlösa i Stockholm ökat med 822 personer från 1999 till 2005. Inte minst oroande är att antalet hemlösa kvinnor ökar.

 

Under 2005 har den så kallade kompetensfonden använts till verksamhet som inte är kompetensutveckling. Resultatet är att ordinarie verksamhet finansierats med extraordinära medel. År 2007 är de medel som avsatts till kompetensfonden slut vilket riskerar få förödande ekonomiska konsekvenser för funktioner där ordinarie verksamhet finansierats med medel från kompetensfonden. Under 2006 planeras verksamhet för 850 miljoner kronor inom ramen för kompetensfonden. Det innebär 850 miljoner kronor som finansieras utanför budgetramen, 850 miljoner kronor som staden inte har skatteintäkter för. Hur delar av detta ska kunna lösas inom ram i framtiden är den fråga som kräver ett svar. Socialdemokraterna har inget svar på den frågan vilket är djupt oroande för stadens framtida ekonomiska stabilitet.

 

Den socialdemokratiska regeringens utarmning av polisens resurser de senaste åren har fått till effekt att allt fler stockholmare känner sig otrygga. 40 procent av stockholmskvinnorna är rädda för att utsättas för brott i tunnelbanan. Ungefär lika många, 36 procent, av stockholmarna anser att det finns problem med klotter, skadegörelse, stölder och inbrott i stadsdelen där de bor. 23 procent av stockholmarna anser att våld och misshandel utgör ett "ganska" eller "mycket" stort problem i stadsdelen.

 

Det är en oro på goda grunder, den anmälda våldsbrottsligheten har ökat markant i Stockholm liksom i övriga landet. Varje år sker det nästan 13 000 våldsbrott i Stockholms stad. En hel del är så kallat gatuvåld, oprovocerade attacker mot vanliga stockholmare vars enda brott är att de råkar befinna sig ute på fel plats vid fel tidpunkt. 

 

Dagens utveckling måste vändas och i det brottsförebyggande arbetet ligger att se till att stadsmiljön känns trygg och säker. En hel del går att åstadkomma genom skärpta rutiner för snabbare klottersanering och ordentliga belysningsprogram för staden

 

2005 års bokslut och verksamhetsberättelse visar tydligt på behovet av en ny politisk ledning i staden.”

 

§21 Remiss av förslag till detaljplan för del av fastigheterna Mätstickan o...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan avseende kvarteren Mätkedjan och Mätstickan, d.v.s. nuvarande centrumanläggningen i stadsdelen Fagersjö. Förslaget möjliggör att två av de tre befintliga centrumbyggnaderna samt fjärrvärmeverket rivs och istället ersätts av tre punkthus med totalt ca 75 lägenheter. Stadsdelsnämnden har i remissyttrande i samband med programsamråd 2003 tillstyrkt ett motsvarande förslag med fyra punkthus och ett större antal bostäder. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 30 januari 2006, dnr 302-685/2005.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden och förvaltningen har arbetat för att förbättra förutsättningarna för invånarna i Fagersjö. Centrumet har successivt utarmats på service eftersom det inte varit lönsamt för verksamheter i ett så litet centrum utan genomfartstrafik. Liknande utveckling kan dessvärre konstateras i andra centra – t ex Tallkrogen, Hökarängen. Nämnden har uppdragit åt förvaltningen att tillsammans med stadens näringslivskontor utarbeta minimistandard för små centra.

 

Nämndens uppfattning är att fler bostäder ger bättre underlag för service i form av detaljhandel och kollektivtrafik. Skolan måste ha tillräckligt antal elever. Fagersjö är en mycket skön och grön del av Farsta-området med Magelungen som en viktig plusfaktor. Fler invånare bör få njuta av detta. Nämnden delar helt förvaltningens uppfattning att det aktuella området utan väsentliga olägenheter skulle kunna rymma fler bostäder än det remitterade planförslaget.

  

Nämnden har utarbetat ett förslag kallat Ekopark Syd för att värna om de gröna gemensamma ytorna. Andra ytor kan då bebyggas eftersom Stockholm behöver fler bostäder.

 

Nämnden är angelägen om att en sammanhållen plan för hela Fagersjö, även för området mot Farsta, utarbetas och diskuteras med invånare och andra berörda. Denna plan skall då omfatta även trafiken, kollektivtrafiken, fritidsanläggningar och service.

 

Nämnden har erfarit att Svenska Bostäder i juni 2005 begärt markanvisning för Mätbordet Nämnden anser att det angeläget att de bygger ett hus liknande det längre upp på Havsörnsvägen. Då ska bottenplanet reserveras för service – ATG, bankomat, post, mindre servering, kompletterande färskvarusortiment. Om någon är intresserad etablera en bensinmack bör den lokaliseras på andra sidan gatan i anslutning till Lidl´s parkering.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden överlämna och åberopa följande förslag

 

Vi politiker måste skapa förutsättningar för människor och se till att bostadssegregationen upphör. Vi som bor och verkar i förorten måste se till alla människor och därför är det av största vikt att detaljplanen för fastigheterna i Fagersjö uppdateras och moderniseras.

Olika typer av bostäder behövs i Fagersjö och då det enbart finns hyresrätter och villor i detta område i dag så är det av största vikt att det planerade byggande viks åt bostadsrätter så att människor kan välja boendekarriär. Det är mycket märkligt om vänstermajoriteten väljer att bygga enbart 2-3 rum då Svenska Bostäder hävdar att större lägenheter skulle få en hyresnivå som skulle göra dessa lägenheter svåra att hyra ut. Dessutom så saknas det mångfald då endast Svenska Bostäder är byggherre. Det behövs andra byggherrar i Fagersjö för att ge mångfald till olika boende.

 

Vi kan konstatera att det behövs större lägenheter som lämpar sig till barnfamiljer samt att vi stödjer tänkandet om ABC synen vilket innebär förbättrad service och kollektivtrafik. Vi gör ingen hemlighet av att en pendeltågsstation snarast behövs till Fagersjö samt fler arbetsplatser. Vi ser att en det finns en mycket stor möjlighet för Fagersjö att växa och bli en mycket trivsam grön oas som kan sammanlänkas via det förslag som fanns i den ursprungliga söderorts visionen.

 

Det är en märklig politik att enbart anse att boendeparkeringen ska vara 0,7 platser/lägenhet eftersom de flesta som kan tänkas bo här borde vara bilburna. Vi anser att det är alldeles för lågt med tanke på att det saknas alternativa kommunikationsmedel i detta område.”

 

§22 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Kaffebalen m.m. ...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan som omfattar tre delområden vid den s.k. Kryddhyllan i Hökarängen. Planen ger möjlighet att bygga knappt 180 bostadsrättslägenheter. I april 2004 behandlade stadsdelsnämnden ett program för planläggning av ”Områden för nya bostäder i ett antal områden i Hökarängen och norra Farsta”. Tre av de områden som ingick i programsamrådsremissen har nu bearbetats och återkommer i form av detta förslag till detaljplan. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 30 januari 2006, dnr 302-686/2005.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

 

§23 Remissvar angående revisionskontorets rapport "Skolornas arbete för att...

Stadsdelsnämnden har för yttrande mottagit revisionskontorets fjärde rapport om skolornas arbete för att motverka mobbning och andra former av kränkande behandling. Revisionskontoret har under ett antal år granskat dessa förhållanden i Stockholms skolor. Granskningen har genomförts vid sexton skolor – tretton grundskolor och tre gymnasieskolor. I Farsta stadsdelsområde har Gubbängsskolan, Hökarängsskolan och Sköndalsskolan ingått i granskningen. Resultaten har tidigare redovisats i tre olika revisionsrapporter. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2006, dnr 403-644/2005.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade att nämnden som svar på remissen skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat att som svar på remissen anföra följande

 

Vi anser att utbildningsförvaltningen måste återkomma med förslag om policy mot mobbning och annan kränkande behandling.

 

Stadens revisorer har under flera år pekat på behovet av en för staden gemensam policy för skolornas arbete mot alla former av kränkande behandling, eftersom den nuvarande Skolplanen och strategin för elevhälsa inte tillgodoser de krav som kan ställas på en sådan policy. En sådan policy utarbetades av den borgerliga majoriteten men avslogs av socialdemokraterna efter valet

 

Det är oacceptabelt att inte lyssna på revisorernas kritik och utarbeta en stadsövergripande policy mot kränkande behandling. Tusentals barn mobbas i Stockholms skolor varje år samtidigt som vi vet att mobbning och annan kränkande behandling  kan bekämpas mer effektivt än vad som sker idag men då räcker det inte att som socialdemokraterna nöja sig med otydliga formuleringar i skolplanen

 

Ivåra grannländer Norge och Island har borgerliga regeringar startat forskningsbaserade åtgärdsprogram som på kort sikt kraftigt minskat mobbningen. I vår grannkommun Sollentuna pågår nu ett ambitiöst arbete med att genom liknande metoder främja trygghet och arbetsro i skolan. Stockholm borde följa deras exempel och inte som socialdemokraterna nöja sig med vackra ord och otydliga planer.”

 

§24 De apatiska barnens situation

En skrivelse till kommunstyrelsen från Lotta Edholm och Ann-Katrin Åslund, båda (fp), angående apatiska barns situation har utsänts på remiss till stadsdelsnämnderna. I skrivelsen föreslås att socialtjänsten i hela Stockholms stad får i uppdrag att omedelbart inleda utredning kring varje apatiskt barn inom stadens område. Om det i utredningarna skulle framkomma fall där föräldrar misshandlar sina barn, föreslås att barnen omhändertas enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 24 januari 2006, dnr 503-636/2006.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret som sitt eget.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”Flyktingbarn som drabbas av apati är en tragisk konsekvens av misslyckandet inom svenskt flyktingmottagande. Staden bör avvakta den pågående studien kring polisens brottsmisstankar rörande apatiska flyktingbarn innan ytterligare åtgärder vidtas inom ramen för socialtjänstens arbete.

 

Några av Stockholms stadsdelar har en mycket stor erfarenhet av att hantera insatser via socialtjänsten för apatiska flyktingbarn och deras familjer. I det framtida arbetet med stöd och insatser till apatiska flyktingbarn är det därför mycket angeläget att dessa stadsdelars erfarenheter tas tillvara.”

 

§25 Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad

Farsta stadsdelsnämnd har för yttrande mottagit remissen Strategi för Agenda 21-arbetet i Stockholms stad 2006. Strategin syftar till att beskriva inriktningen på stadens arbete med hållbar utveckling under 2006 och hur arbetet bör breddas till att omfatta alla nämnder och styrelser. Strategin definierar arbetssätt för att integrera de ekonomiska, sociala och ekologiska dimensionerna i stadens program- och planarbete samt avser att ge stöd för nämnder och styrelser att formulera åtgärdsplaner. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 januari 2006, dnr 310-36/2006.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Gunnar Sandell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens 

förslag som sitt eget.

 

§26 Yttrande över "Råd om landstingens, regionernas och kommunernas patient...

Till Farsta stadsdelsnämnd m.fl. har för yttrande remitterats Riksarkivets omarbetade Gallringsråd nr 6 i serien ”Bevara eller gallra?” med rubriken ”Råd om landstingens, regionernas och kommunernas patientjournaler och övrig medicinsk dokumentation”.

De nya, omarbetade råden utgår från principen om ett totalbevarande av patientjournaler, oavsett vilka personalgrupper som för anteckningar. Totalbevarande innebär att journalen bevaras och bör finnas kvar under patientens livstid och därefter till forskningens förfogande.

Jämsides med utarbetandet av dessa råd pågår en översyn av patientjournallagen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 februari 2006, dnr 012-15/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd överlämnar och åberopar stadsdelsförvaltningens

tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 

§27 Förskolepaviljong vid Ramvägen i Gubbängen

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Gubbängsområdet och bedöms öka med anledning av planerad nybyggnation av bostäder utmed Lingvägen i Gubbängens centrum. I ärendet föreslås att en förskolepaviljong med fyra avdelningar hyrs in och tillfälligt placeras på allmän parkmark, benämnd Gubbängsparken, vid Ramvägen 19, i avvaktan på ett ställningstagande om byggnation av en permanent förskola om fyra avdelningar vid kvarteret Sicklingen nära Gubbängens centrum. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 januari 2006, dnr 303-53/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens förslag om att hyra in

en förskolepaviljong om fyra avdelningar med placering vid Ramvägen 19 i

Gubbängen.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 500 tkr för förprojektering och projektering

samt 100 tkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

§28 Insatser för ökat valdeltagande

I detta ärende presenteras förslag till insatser som syftar till ett ökat valdeltagande 2006. Insatserna består i huvudsak av informationsarbete samt satsningar för ett ökat valdeltagande riktade till förstagångs­väljare. I stadens budget för år 2006 anges bl.a. att samtliga nämnder och styrelser ska utveckla nya arenor och skapa forum som ökar medborgarnas insyn i, och möjlighet att delta i, de politiska beslutsprocesserna. Stadsdels­nämn­der­na ska genomföra insatser för att öka inslaget av deltagar­demokrati. Vidare anges att en central del i stadsdelsnämndernas demokratiarbete är att uppmuntra till ett högt valdeltagande. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 30 januari 2006, dnr 004-70/2006.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade avslag på förvaltningens förslag samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamöterna Gunnar Sandell m fl (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde avslagsyrkandet mot bifallsyrkandet och förklarade sig finna majoritet för att förvaltningens förslag skulle ingå i beslutet.

 

Ordföranden ställde därefter förvaltningens förslag mot det av ledamöterna Gunnar Sandell

m fl (s) och Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) framlagda förslaget och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det senare.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreslagna insatser för ökat valdeltagande år 2006,

med de tillägg som anges under punkt 3, samt uppdrar åt förvaltningen att genomföra

dessa insatser under förutsättning att kommunstyrelsen beviljar medel.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om 310 000 kronor

för genomförandet av dessa insatser.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden anser att de aktiviteter förvaltningen föreslagit i tjänsteutlåtandet är viktiga och ska genomföras.

 

Nämnden vill särskilt understryka vikten av informationsspridning i hela Farsta stadsdelsnämndsområde. Inte minst kring förtidsröstningen som sker på nytt sätt. Nämnden vill peka på valdistrikten Farsta 22 med 64,5 % valdeltagande, Farsta 2 med 66,7, Farsta 17 med 66,9, Farsta 23 med 67,5, Farsta 19 med 67,6, Farsta 13 med 67,8, Farsta 10 med 68,3, Farsta 12 med 69,5 och Farsta 11 med 69,8 – i dessa distrikt är det särskilt angeläget att informationen når fram. Detta gäller inte minst information på flera språk. Nämnden beslutar öka insatserna för informationen med 40 000 till 100 000 kr.

 

Nämnden delar förvaltningens uppfattning att de politiska partierna har ansvar att genom valrörelsen engagera till ett högre valdeltagande. För att öka möjligheterna nå många invånare beslutar nämnden uppdra åt förvaltningen att hyra en liten yta i Farsta centrum vid nämndens nuvarande medborgarterminal. som informationsplats, Denna yta skall disponeras av partigrupperna i nämnden. För hyran och för viss utrustning avsätts 150 000 kronor.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) till förmån för eget yrkande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”I kommunfullmäktiges budget för 2006 finns 7 miljoner kronor avsatt för att höja valdeltagandet, varav 4,9 miljoner kronor ska fördelas till valdeltagandeinsatser och deltagardemokratiinsatser.

Rent principiellt anser vi det tveksamt att stadens tillsätter extra resurser för ökat valdeltagande utöver de ekonomiska resurser som redan satsas. Vänstermajoriteten  bör  reflektera över hur resurser avsätts för demokratin. Med aktiva politiska partier borde inte extra resurser behöva avsättas för ökat valdeltagande samt att skattebetalarnas pengar borde användas till kärnverksamheter istället för detta projekt.”

 

§29 Bidrag till utomstående organisationer

§30 Nominering till Kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2006

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delar varje år ut pris till de verksamheter som har ett särskilt bra kvalitetsarbete. Det är en tävling i systematisk verksamhetsutveckling, som avslutas med en högtidlig prisutdelningsceremoni i Blå Hallen. Målet med utmärkelsen är att förbättra de kommunala verksamheterna genom ett systematiskt bedrivet kvalitetsarbete, där uppföljning och utveckling är viktiga inslag. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden nominerar gruppbostäderna för funktionshindrade inom stadsdelsområdet samt äldreomsorgens rehabiliteringsenhet till att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den

1 februari 2006, dnr 000-92/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd nominerar gruppbostäderna för funktionshindrade inom

Farsta stadsdelsområde till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse

2006, klassen övrig vård och verksamhet.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd nominerar rehabiliteringsenheten till deltagande i Stockholms

stads kvalitetsutmärkelse 2006, klassen äldreomsorg.

 

§31 Ansökan om miljöinriktade projektmedel för koloniträdgårdsföreningar

Regeringen har avsatt pengar i en satsning på kommunal naturvård i Stockholms län 2004-2006. Nu förbereder stadsledningskontoret en gemensam ansökan till årets ansökningsomgång. Aktiva medlemmar i Farsta stadsdelsområde från Föreningen Storstockholms Koloniträdgårdar (FSSK) har kontaktat stadsdelsförvaltningen för att få hjälp och stöd med att ansöka om medel från nämnda satsning gällande ett av FSSK initierat projekt för ökad biologisk mångfald och naturvård. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2006, dnr 310-93/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner projektansökan.

 

§32 Hunddagis som sysselsättnings-/arbetsträningsverksamhet inom socialpsyk...

Utbudet av sysselsättning för yngre (18-35 år) med psykiska funktionshinder är i nuvarande verksamhet vid Emma/Farsta-Cirkeln begränsat, varför detta förslag om att starta ett hunddagis väckts. Stadsdelsförvaltningen föreslår att ett hunddagis öppnas på Nordmarksvägen 40 med plats för 10-16 hundar. Detta skulle ge sysselsättning/arbetsträning för tio personer med psykiska funktionshinder som arbetar hel- eller halvtid. Även personer med lättare utvecklingsstörning eller praktikanter från vuxenenheten skulle med fördel kunna delta i verksamheten. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 januari 2006, dnr 502-94/2006.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras, i andra hand att förvaltningens förslag till beslut skulle avslås samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) anslöt sig till det av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) framlagda förslaget till beslut.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde proposition på huvudyrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden ställde därefter andrahandsyrkandet om avslag mot bifallsyrkandet och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar öppna ett hunddagis som sysselsättnings-/

arbetsträningsverksamhet inom socialpsykiatrin under förutsättning att

miljöförvaltningen lämnar tillstånd till verksamheten.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd fastställer externpriset till 6 250 kronor per månad och

plats under 2006.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) till förmån för gemensamt yrkande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) enligt följande: 

 

”Detta ärende är vid första anblicken mycket vällovligt men det är många frågetecken som vi ställer oss kring detta ärende och följande frågor borde besvaras innan man kan ta ställning till ärendet.

 

·        Hur ser säkerheten ut kring denna verksamhet ?

·        Finns det försäkringar ?

·        Vad säger Svenska Kennelklubben ?

·        Vem har ansvar när någon ur personalgruppen blir sjuk eller har semester ?

·        Vad säger de personer med psykiska funktionshinder om projektet ?

Vi har förstått att det finns synpunkter från olika personer med god insyn i denna verksamhet och det är därför viktigt att dessa oklarheter klarläggs för nämndens ledamöter innan beslut tages.

 

Ärendet är naturligtvis ej olagligt men det är olämpligt pga den osäkerhet som råder kring de som ska ingå i projektet. Vad har expertisen inom psykiatrin sagt ?

 

Till detta kommer också att om denna verksamhet ska införas så anser vi att en upphandling måste ske för att inte snedvrida konkurrensen. Om vi ej kan få garantier och svar på våra frågor samt om en upphandling avvisas avser vi avslå ärendet.”

 

§33 Yttrande till länsstyrelsen med anledning av tillsyn av Farsta sjukhem

Länsstyrelsen riktar efter tillsyn kritik mot Farsta stadsdelsnämnd för brister i bostadsstandarden på Farsta sjukhem och för att det bor fler än nio personer på enheterna för demenssjuka. Stadsdelsnämnden har lämnat yttrande över vilka åtgärder nämnden avser att vidta för att minska antalet boende på demensenheterna och för att garantera enskildhet vid vård i livets slut. Detta yttrande behandlades vid nämndens sammanträde den 24 november 2005. Senast den sista mars 2006 måste nämnden yttra sig till länsstyrelsen om vad nämnden avser att göra för att förbättra bostadsstandarden till en fullgod nivå. Förvaltningen är införstådd med kritiken och har påbörjat framtagandet av en regional äldreboendeplan i samarbete med närliggande stadsdelsförvaltningar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 januari 2006, dnr 504-542/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar

det som sitt svar till länsstyrelsen.  

 

§34 Kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser i särskilda boendeformer f...

Enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:783) ska kvaliteten inom de verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Inom ansvarsområdet för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) ligger att följa upp och granska hälso- och sjukvården i kommunens särskilda boendeformer. Kartläggningen är en del av den regelbundna granskning och tillsyn som MAS utför. Denna rapport visar resultatet av den kartläggning av hälso- och sjukvårdsinsatser/ kvalitetsindikatorer inom särskilda boendeformer för äldre, som fem medicinskt ansvariga sjuksköterskor gjort i sina respektive stadsdelsområden. De stadsdelsområden som ingått i kartläggningen är Farsta, Hägersten, Liljeholmen, Vantör och Älvsjö. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 januari 2006, dnr 506-95/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

 

§35 Svar på skrivelse om äldres möjlighet till utevistelse och vardagsaktiv...

Bertil Fredriksson och Peter Molin, båda (kd), anmälde vid stadsdelsnämndens sammanträde den 15 december 2005 en skrivelse med uppdrag till förvaltningen att redovisa hur anslagna pengar används för att stadsdelsområdets äldre skall få möjlighet till utökad utevistelse. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 19 januari 2006,

dnr 504-690/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

 

§36 Information och frågor från nämnden

Information eller frågor förelåg ej.

§37 Stadsdelsdirektörens information

Anette Dalqvist, ungdomslots och ledare för projektet Ungas röst i Farsta, meddelade

att en inbjudan till releaseparty och invigning av ungdomsredaktionen Community 123Farsta.com hade delats ut till nämnden. Invigningen kommer att ske den 17-18 mars kl. 19-01 i Farsta fritidsgård, även kallad Tuben.

 

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att invigning av gruppboendet Strandliden på Rödkindavägen planeras ske fredagen den 31 mars 2006 kl.14.00. Inbjudan kommer att skickas ut.

 

§38 Övriga frågor

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälde skrivelsen ”Tryggt och snyggt” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) anmälde skrivelse om Agenda 21-arbetet inom Farsta stadsdelsnämnd till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 2 till detta protokoll.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) anmälde skrivelsen ”Arbete mot diskriminering, hot och våld i hederns namn; handlingsplan för Farsta” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 3 till detta protokoll.

 

En enig nämnd beslutade att skicka skrivelsen ”Kvarteret Domaren 1 m.m. inom stadsdelen Svedmyra” till stadsbyggnadsnämnden, marknämnden och Seniorgården AB. Skrivelsen utgör bilaga 4 till detta protokoll.

 

§39 TILLÄGGSÄRENDE. Skötseln av trafikleder i söderort

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 februari 2006, dnr 504-542/2005.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd vidaredelegerar beslutanderätten till stadsdelsdirektören vid

Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning att för nämndens räkning fatta erforderliga beslut

om tillägg inom ramen för nuvarande kontrakt gällande trafikleder, för att upprätthålla

en god trafiksäkerhet.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2006-02-15

§ 38

 

Skrivelse: Tryggt och snyggt

Ett led i ett tryggare Stockholm är en ren och snygg stad där vi visar att vi bryr oss om och tar ansvar. För att få tillbaka det rena och trygga Stockholm som vi en gång med rätta var stolta över, krävs nytänkande och stora satsningar inom ett antal områden. Vi vill under kommande mandatperiod satsa 134 miljoner kronor extra för ett tryggare och renare Stockholm.

Återvinningsstationer under jord 

Allt från tidningar till glas kan lämnas på Stockholms återvinningsstationer. Det finns dock stora problem med dagens gröna återvinningsstationer. De är skrymmande och skräpiga och innebär i värsta fall att stadsmiljön försämras och stan invaderas av råttor.

Genom att gräva ner en återvinningsstation blir man inte bara av med skrymmande behållare på marken utan man får även en betydligt bättre stadsmiljö och mindre problem med råttor i staden.

 Finansieringen av nedgrävningarna bör lösas genom förhandlingar mellan förpackningsindustrin/producenterna och Stockholms stad.

Klottersanering inom 24 timmar 

Stockholms stads ledning har i dag en mycket svag och otydlig hållning i klotterfrågan. Det krävs stora resurser och ordentliga krafttag för att kunna återupprätta trivsel och trygghet i Stockholm. Det är dags för Stockholms stad att införa samma typ av modell mot klotter som startades i Helsingfors 1998. Sedan Helsingfors startade sitt stoppa klotterprojekt har klottret minskat med 70%. 

Stockholm bör införa en nolltolerans för klotter, dvs. att klottersanering ska ske inom 24 timmar. Till det vill vi moderater under kommande mandatperiod anslå 7 miljoner kronor extra. Ägardirektiv kommer att läggas på stadens olika bolag som t ex SISAB. 

Genom att ha ett gemensamt nummer för all anmälan av klotter och dessutom samordna det praktiska saneringsarbetet mellan förvaltningar, bolag och privata fastighetsägare skulle Stockholm kunna få en bättre fungerande klottersanering.

Dygnet runt städning

Det generella intrycket i centrala Stockholm är att det är skräpigt och smutsigt. I t ex Paris och Barcelona har man sedan länge spolat gatorna på nätterna för att få bort smuts och skräp. Även om Stockholm ligger på en något nordligare breddgrad med snö på vintern så skulle Stockholm med fördel kunna spola gatorna under den del av året då det är barmark.

Vi vill satsa på städningen i Stockholm och införa dygnet runt städning och spolning av större gator i innerstaden. Vi moderater vill därför under den kommande mandatperioden anslå 10 miljoner kronor extra. Ansvaret för gatu- städning och snöröjning bör dessutom centraliseras.

Större ansvar från fastighetsägarna 

Vi vill ha ett avtal med fastighetsägarna om utökat ansvar från deras sida när det gäller städning av trottoarer. Stadens motprestation är att satsa mer resurser på renhållning och klotterbekämpning. Genom ett delat ansvar av städning av trottoarer och en garanti från stadens sida att sanera klotter inom 24 timmar kan vi få ett renare och tryggare Stockholm.

Ordningsbot mot nedskräpning

Det är få personer som är medvetna om att det faktiskt finns böter för nedskräpning i Miljöbalken. På grund av för lite resurser och lågt prioriterad fråga så utdöms böter för nedskräpning väldigt sällan i dag.

På samma sätt som företag måste ta ansvar för sin nedskräpning och sin felhantering när det gäller avfall borde även vi som privatpersoner kunna få stå till svars för rester och sopor som ibland lämnas på gräsmattan eller bredvid soptunnan när vi t ex varit ute på picknick. 

Med anledning av ovanstående hemställer vi att Farsta stadsdelsnämnd agerar för att gräva ned återvinningsstationen vid strategiska platser som ett första led att skapa en renare och snyggare stadsdel. 

Birgitta Holm

Lennart Isacsson

Eva Gottfridsdotter Nilsson

Arne Fredholm

Peter Lundberg

Anna Jäderlind

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BILAGA 2

Protokoll 2006-02-15

§ 38

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                                   Sammanträdet

Socialdemokraternas grupp                                                            15 februari 2006

Vänsterpartiets grupp                                                                    Skrivelse

Miljöpartiet de Grönas grupp

 

 

 

Strategi för Agenda 21 arbete i Stockholms stad

 

 

Nämnden vill utveckla miljöarbetet, grundat i tidigare erfarenheter och insatser. Vi vill utveckla det hållbara Farsta-området med god miljö och bra livsvillkor för alla invånare. Nämnden delar förvaltningens uppfattning att det är bra att den remitterade strategin balanserar och sammanjämkar alla aspekter av en hållbar utveckling.

 

För att utvärdera insatserna i vårt område uppdrar nämnden åt förvaltningen att i verksamhetsberättelsen för 2006 redovisa läget, det blir då ett Agenda 21 bokslut för Farsta stadsdelsnämnd.

 

 

 

Tomas Rudin mfl (s)             Ola Karlsson (v)      Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BILAGA 3

Protokoll 2006-02-15

§ 38

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                                   Sammanträdet

Socialdemokraternas grupp                                                            15 februari 2006

Vänsterpartiets grupp                                                                    Skrivelse

Miljöpartiet de Grönas grupp

 

Arbete mot diskriminering, hot och våld i hederns namn; handlingsplan för Farsta

Nämnden vill ge varje enskild individ bästa möjliga villkor för en bra uppväxt. Detta förutsätter dialog och respekt. Inte minst för barnens och de ungas egna tankar, synpunkter och känslor. Trygghet och stimulans är viktiga ledord. Det förutsätter att medarbetarna i skolan, föräldrarna och andra vuxna tar sitt ansvar. Det förutsätter även en satsning på förebyggande arbete och samverkan mellan alla berörda. När ett barn eller en ungdom far illa eller behöver särskilt stöd krävs tidig reaktion och snabba insatser.

 

Nämnden accepterar aldrig kränkande behandling av något slag inom skolan och på våra arbetsplatser. Den ska kraftfullt bekämpas,. Nämnden fortsätter med åtgärder för att kraftfullt motverka mobbing och sexuella trakasserier. Det är mycket viktigt att hos eleverna skapa förståelse och respekt för medmänniskor, oliktänkande

och mångfald.

 

Aktiva insatser för ökad jämställdhet ska ske. Problem för flickor i kyskhetskulturer

ska särskilt uppmärksammas. Detta beslutade nämnden i verksamhetsplanen för 2006. Vi ger nu förvaltningen i uppdrag att konkretisera detta och arbeta vidare.Vi inleder arbetet med att Ahre Hamednaca från Fryshuset inbjuds till frågestunden på nämndmötet i mars eller april. Därefter bjuder vi in Sharaf Hjältar till våra skolor och fritidsgårdar. I samband med det skulle vi kunna ordna några öppna kvällsseminarier, gärna i samarbete med Centrumkyrkan, ungdomsmottagningen och Farsta gymnasium.

 

För att fördjupa kunskapen hos alla medarbetare i stadsdelen föreslår vi ett halvdagsseminarium. För att få en bra diskussion bör det vara några inledare som kan vinkla ämnet ur olika perspektiv. Viktigt att diskutera hur förvaltningen konkret ska arbeta vidare med detta. Invandrarorganisationerna är viktiga i arbetet och vi bör under våren arrangera samtal mellan politiker, socialtjänst och skola samt organisationerna. Hur fördjupar vi samarbetet? Vilka olika uppdrag har vi?

 

Flyktingmottagandet måste också diskuteras. Hur får vi in undervisning och samtal om mänskliga rättigheter, barn- och kvinnokonventionen i flyktingmottagandet och SFI?

 

Pengar går att söka från Landstinget, Centrala Medelsreserven och EU. Resultatet ska bli ökad medvetenhet och handlingsplaner för Farsta stadsdelsområde.

 

Tomas Rudin mfl (s)             Ola Karlsson (v)      Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

BILAGA 4

Protokoll 2006-02-15

§ 38

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                                      Sammanträdet

Socialdemokraternas grupp                                                               15 februari 2006

Vänsterpartiets grupp                                                                    

Miljöpartiet de Grönas grupp

Folkpartiets grupp

Kristdemokraternas grupp

Moderaternas grupp

 

Farsta stadsdelsnämnd beslutar att skicka följande skrivelse till:

 

Stockholms stads Stadsbyggnadsnämnd

Stockholms stads Marknämnd

Seniorgården AB

 

Kvarteret Domaren 1 mm inom stadsdelen Svedmyra, Dp 2004-054343-54

 

Farsta stadsdelsnämnd beslöt den 17 maj 2005, på stadsdelsförvaltningens förslag, att avvisa förslaget till detaljplan i dess nuvarande utformning. Byggnadens storlek och form avviker kraftigt från den kringliggande småhusbebyggelsens karaktär. Den parkeringslösning som föreslagits förefaller bli oacceptabel. Byggnaden kommer att ligga mycket nära tunnelbanestationen vilket medför betydande risk för störande buller och ljus.

 

Inom ramen för stadsdelsförnyelsen har en grupp invånare föreslagit en upprustning av miljön vid tunnelbanestationen inklusive ett förslag om en kulturhistorisk plats. Detta kan inte genomföras om bygget genomföres.

 

Förslaget om detta bygge alldeles intill småstugeområdet har väckt mycket starka negativa reaktioner hos invånarna som bor i närheten samt hos de som använder grönområdet som passage till och från tunnelbanan. De boende är även mycket oroliga för trafiksituationen samt för hur husen ska klara bygget, de ligger på lermark.

 

Flertalet remissinstanser har avstyrkt bygget. Stadsbyggnadsnämnden återremitterade ärendet den 8 december 2005. Av beslutet framgår att nämnden inte anser att den föreslagna bebyggelsen passar in i området. Detaljplanen bör förändras så att det föreslagna huset minskas och också, om möjligt, förskjuts söderut. Nämnden har erfarit att det förslag som f n är under utarbetande högst marginellt förändrar läget.

 

Nämnden ser gärna att det byggs bostäder, dock inte på denna plats. Vi uppmanar berörda nämnder att ta en diskussion med Seniorgården AB om att flytta huset antingen till andra sidan tunnelbanan – inom Stureby sjukhems område eller till platsen där förskolan på Enskedevägen 182 ligger. Ny placering på förskolan föreslås bli på Domaren 1.Bägge de föreslagna alternativa platserna kan ge flera lägenheter än de föreslagna 24-25 i dagens förslag.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 40