Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-04-20

Sammanträde 2006-04-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Trafikkontorets information om trafiksäkerhetsåtgärder vid Enskedevägen, Herrhags Läs mer...vägen och Lingvägen.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

BORDLAGDA ÄRENDEN

3 Inrättande av biblioteksråd samt val av ledamöter

Dnr: 002-47/2006

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2005 att biblioteksråd skulle inrättas i varje stadsdelsnämnd enligt de instruktioner som framtagits av kulturnämnden. Varje biblioteksråd ska bestå av tre ledamöter, varav en är ordförande och sammankallande i rådet. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser tre ledamöter, varav en till ordförande för tiden till och med utgången av 2006. Områden som enligt beslutet främst bör diskuteras i rådet är bibliotekens roll i förskola och skola, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade, för vuxnas fortsatta lärande samt i det lokala kulturlivet. Prioriterade frågor för år 2006 föreslås vara att utveckla samarbetet ytterligare mellan stadsbiblioteken och övrig kommunal verksamhet samt att utreda möjligheterna att utveckla de lokala kulturcentra som biblioteken utgör inom stadsdelsområdet.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 23 mars 2006.


Handläggare: Cecilia Frostenson, 08-508 18 251

REMISSER/YTTRANDEN

4 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteren Hammarö och Spårö i stadsdelen Farsta

Dnr: 302-202/2006

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteren Hammarö och Spårö i stadsdelen Farsta. Planen möjliggör att två nya punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter byggs intill Molkomsbacken. Byggherre är AB Familjebostäder. Enligt tidsplanen kan detaljplanen vinna laga kraft och byggstart ske fjärde kvartalet 2006.
Stadsdelsförvaltningen tillstyrker i huvudsak förslaget som ger ett betydande tillskott av bostäder i ett område med närhet till service och goda kommunikationer. Då den föreslagna parkeringslösningen medför att vissa hushåll kan få relativt lång gångväg till lediga boendeparkeringsplatser, föreslås att en kortare gångförbindelse mellan de nya bostäderna och Nykroppagatan-Forshagagatan får ingå i planen. Möjligheten till angöring och parkering för handikappfordon är oklar och behöver preciseras och eventuellt förbättras. Tillsammans med nuvarande behov av nya förskoleplatser i området bedöms den föreslagna bebyggelsen medföra ett behov av 3-4 förskoleavdelningar.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

5 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Stöthyveln 3 m.m. i stadsdelen Gubbängen

Dnr: 302-203/2006

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Stöthyveln 3 m.m. i stadsdelen Gubbängen. Planen möjliggör att två nya punkthus med sammanlagt cirka 35 bostadsrättslägenheter byggs intill Getfotsvägen. Byggherre är Veidekke Bostad AB. Enligt tidsplanen är byggstart möjlig fjärde kvartalet 2006. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget som ger ett tillskott av bostäder utan större negativa konsekvenser för närområdet. Förvaltningen förordar att antalet boendeparkeringsplatser utökas till en plats per lägenhet. Inom denna del av Gubbängen planeras en utbyggnad av nya förskolelokaler som täcker även det behov som kan uppstå på grund av de nya bostäderna.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Remiss av förslag till detaljplan för Sötmandeln 1 m.m. i stadsdelen Hökarängen

Dnr: 302-146/2006

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan avseende fastigheten Sötmandeln 1 m.m. i Hökarängens centrum. Förslaget möjliggör att ett nytt bostadshus med cirka 35 lägenheter byggs utmed Sirapsvägen, där en nedlagd barnstuga nu ligger. Stadsdelsnämnden har i ett remissyttrande i samband med programsamråd avseende ett antal lägen för ny bostadsbebyggelse inom stadsdelarna Hökarängen och norra Farsta tillstyrkt detta förslag, men påtalat behovet av bättre parkeringsmöjligheter för kunderna i Hökarängens centrum. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot det föreslagna bostadshuset men finner parkeringslösningen otillfredsställande för såväl boende som för centrumbesökarna. En sammanhängande och tillfredsställande lösning för hela Hökarängens centrum är, enligt förvaltningens uppfattning, en förutsättning för att detta planförslag ska kunna tillstyrkas.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

7 Remiss angående förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Dnr: 099-154/2006

Kommunstyrelsen har tillställt stadsdelsnämnden en remiss med förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad, att gälla under perioden 1 juli 2006-31 december 2010. Det övergripande målet i förslaget är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Programmet föreslås genomföras med barn och ungdomar som en prioriterad grupp. Stadsdelsnämnderna får efter kartläggning av behov själva formulera inom vilka målområden de ska arbeta. Arbetet för det övergripande målet sker inom elva målområden. Stadsdelsnämnderna föreslås bli huvudaktörer inom samtliga av programmets målområden.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

8 Yttrande över revisionsrapport "Stadens arbete med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan - en uppföljning av tidigare granskning"

Dnr: 104-86/2006

Till stadsdelsnämnden har för yttrande remitterats revisionskontorets rapport nr 1, januari 2006. Revisionen granskade år 2003 hur staden arbetade med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan. En uppföljning av den tidigare granskningen har genomförts under år 2005. Uppföljningen omfattar liksom den tidigare granskningen samtliga stadsdelsnämnder. Som metod för uppföljningen har en enkät använts, vilken har besvarats av samtliga stadsdelsnämnder. Dessutom har intervjuer genomförts med verksamhetspersonal, bland annat barn- och ungdomschefer, rektorer och övrig skolledning från fyra stadsdelsförvaltningar.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

9 Yttrande över revisionsrapport "Styckevis och delt" - om vården och omsorgen till multisjuka äldre, som bor kvar i det egna hemmet

Dnr: 104-90/2006

Stockholms stads revisionskontor har tillsammans med revisionen i Stockholms läns landsting, Norrtälje och Huddinge kommuner samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum granskat vården och omsorgen till multisjuka äldre, som bor kvar i det egna hemmet. Revisionsrapporten har överlämnats till stadsdelsnämnderna för yttrande. Granskningen visar att insatserna efter slutenvården är splittrade och att ett helhetsansvar saknas. Sammanfattningsvis konstateras att situationen ofta är oacceptabel för äldre multisjuka som bor i eget hem. Dagens generella lösningar på multisjukas individuella problem fungerar inte.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

10 Yttrande över "Reviderade riktlinjer för tobakstillsyn"

Dnr: 500-137/2006

Till stadsdelsnämnden har för yttrande remitterats ett förslag till reviderade riktlinjer för tobakstillsynen inom Stockholms stad. Riksdagen beslutade 2005 om ändringar i tobakslagen. Ändringarna är anpassade efter WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Förändringarna motiverar en revidering av stadens gällande riktlinjer för tobakstillsynen och innebär bland annat att tobaksförsäljaren ska ha ett egentillsynsprogram och att möjligheten till marknadsföring av tobaksvaror begränsas kraftigt.

Handläggare: Rita Zimmerhofer, 08-508 18 127

SEKRETESSÄRENDEN

11 Inriktningsärende för ombyggnad av äldreboendet Korallen till bostad med särskild service enligt LSS

Dnr: 303-242/2006

Stadsdelsnämnden beslutade i samband med behandlingen av verksamhetsplan för 2006 om nedläggning av gruppboendet Korallen inom äldreomsorgen. Förvaltningen föreslår i detta ärende att Korallen byggs om till bostäder med särskild service, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för sex personer med måttlig utvecklingsstörning samt att medel för ombyggnationen söks från kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

12 Förskolepaviljong vid Mickel Bagares gränd/Sandåkravägen i Sköndal - inriktnings- och genomförandeärende

Dnr: 303-252/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Sköndalsområdet och bedöms öka med anledning av planerat bostadsbyggande i Norra Sköndal, kvarteret Stora Sköndal. Förvaltningen föreslår i detta ärende att en förskolepaviljong med två avdelningar hyrs in och tillfälligt placeras på allmän parkmark vid Mickel Bagares gränd/Sandåkravägen, kvarteret Sköndal 2:1, i avvaktan på ett ställningstagande om uppförande av en permanent förskola med fyra avdelningar i kvarteret Stora Sköndal.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

13 Inrättande av en förskola vid Larsbodavägen 30 i Farsta - inriktningsärende

Dnr: 303-253/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Farsta och förväntas öka bland annat med anledning av den planerade nybyggnationen av cirka 70 lägenheter intill Molkomsbacken (se ärende 4). Byggherre är AB Familjebostäder och enligt tidsplanen beräknas byggstart ske under fjärde kvartalet 2006. Vid Larsbodavägen 30 finns en f.d. förskolebyggnad med två avdelningar, som idag hyrs av förvaltningen för annat ändamål. Fastighetsägare är Micasa Fastigheter i Stockholm. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden ger Micasa i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en förskola med fyra avdelningar i två plan på fastigheten kvarteret Ålö 2.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

14 Program för ökad trafiksäkerhet på huvudgatorna Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen - en insats inom ramen för Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-238/2006

En opinionsgrupp inom stadsdelarna Svedmyra och Tallkrogen väckte inför Farsta stadsdelsnämnd frågan om det akuta behovet av ökade trafiksäkerhetsåtgärder inom nämnda stadsdelar. Stadsdelsnämnden tog initiativ till att förberedande möten anordnades mellan boende och tjänstemän från Farsta stadsdelsförvaltning och trafikkontoret. Den 16 juni 2005 godkände Farsta stadsdelsnämnd ett projekt inom Stadsdelsförnyelsen om framtagande av ett program för ökad trafiksäkerhet på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Trafiknämnden godkände i juni 2005 ett inriktningsärende om utveckling av riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgator, med exemplen Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Detta resulterade i ett samarbete mellan trafikkontoret, Farsta stadsdelsförvaltning och den arbetsgrupp som väckte det ursprungliga förslaget. I trafikkontorets rapport (se bilaga 2) presenteras de åtgärdsförlag som föreslås för Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen.

Handläggare: Jan Runfors, 08-508 18 052

15 Årsrapport 2005 för Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-243/2006

I detta ärende lämnar stadsdelsförvaltningen en redovisning av de 21 insatser inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, som stadsdelsnämnden under 2005 har fattat beslut om.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

16 Bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgen 2006

Dnr: 008-191/2006

Stadsdelsnämnden har antagit riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionshinder inom Farsta stadsdelsområde. För 2006 har nämnden avsatt 180 000 kronor, varav 30 000 kronor är avsedda för verksamhet för personer med funktionshinder och 150 000 kronor för verksamhet för äldre. Ansökningstiden gick ut den 17 mars 2006. Fjorton ansökningar om sammanlagt 261 530 kronor har inkommit.
I detta ärende föreslår förvaltningen att 164 000 kronor fördelas till föreningarna samt att 12 000 kronor avsätts för anordnande av utbildning för föreningarnas hjälpare samt för tryckning av en enkel broschyr med information om vad föreningarna kan hjälpa till med och hur man får kontakt med dem. Resterande 4 000 kronor föreslås anvisas för ansökningar som inkommer vid senare tillfällen. Stadsdelsdirektören föreslås få nämndens uppdrag att besluta om fördelningen av dessa 4 000 kronor.


Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

17 Översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin

Dnr: 502-255/2006

Sysselsättningsverksamheten inom stadsdelsförvaltningens socialpsykiatriska utförarenhet har fram till årsskiftet 2005/2006 bedrivits i tre olika lokaler: Farsta-Cirkeln på Kristinehamnsgatan 32-34, Emma-Kuggen på Lingvägen 188 och Emma-caféet på Pepparvägen 15. Under hösten 2005 har diskussioner förts inom socialpsykiatrin och med frivilligorganisationerna om vilka behov av sysselsättningsverksamhet som är aktuella idag. Målgruppen har förändrats sedan de nu befintliga verksamheterna startade. Många yngre som har tillkommit och som har psykiska funktionshinder, har uttryckt önskemål om en förnyad inriktning, vilket även uppmärksammats inom landstingets psykiatri.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

18 Beslut om delegering till utredare anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet inom omsorgen om funktionshindrade

Dnr: 505-232/2006

En översyn av resursfördelningssystemet inom omsorgen om funktionshindrade har genomförts. Översynen har dels omfattat det fasta anslaget och dels det prestationsrelaterade anslaget. När det gäller det prestationsrelaterade anslaget har ett principbeslut fattats av kommunfullmäktige, som bland annat innebär att ett centralt kansli för nivåbedömning ska inrättas vid socialtjänstförvaltningen. Socialtjänstförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning bedöma ersättningsnivåer för bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet. Denna delegering ska gälla under tiden 1 maj 2006-31 december 2008.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

19 Utseende av en ersättare i sociala delegationen

Dnr: 002-241/2006

Stadsdelsnämnden beslutade den 7 januari 2003 med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen att tillsätta en social delegation med beslutanderätt i ärenden som rör enskilda personer m.m.
Den 25 januari 2006 utsågs en ny ledamot i sociala delegationen. Som en följd av detta uppstod en vakant plats, som nämnden nu skall besätta.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

20 Resa till Ungern för deltagare och personal vid Emma-Kuggen

Dnr: 204-276/2006

Emma-Kuggen är en öppen verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Under vintern 2005/2006 har en grupp bestående av elva deltagare och tre personal ingått i en studiecirkel om Ungern med målet att göra en resa dit tillsammans. Resan planeras äga rum under tiden 31 maj-7 juni 2006. Deltagarna bekostar resan med egna medel och personalen får ersättning enligt gällande lägeravtal. Syftet med resan är att få stimulans och nya erfarenheter, stärka självkänslan, skapa gemenskap och inhämta kunskap om resmålet.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

21 PM - Kvalitetsutmärkelsen - tävlingsbidrag

Dnr: 000-92/2006

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delar varje år ut pris till de verksamheter som har ett särskilt bra kvalitetsarbete. Det är en tävling i systematisk verksamhetsutveckling, som avslutas med en högtidlig prisutdelningsceremoni i Blå Hallen. Målet med utmärkelsen är att förbättra de kommunala verksamheterna genom ett systematiskt bedrivet kvalitetsarbete, där uppföljning och utveckling är viktiga inslag. Utmärkelsen delas ut i fem klasser: förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övrig verksamhet. Stadsdelsförvaltningen redovisar i detta ärende de två tävlingsbidrag som stadsdelsnämnden nominerade i februari 2006, d.v.s. gruppbostäderna för funktionshindrade inom stadsdelsområdet samt äldreomsorgens rehabiliteringsenhet.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

22 PM - Nya EU-regler för livsmedelshantering

Dnr: 399-277/2006

Från och med den 1 januari 2006 gäller samma regler för livsmedelsbranscherna i samtliga EU-länder, genom ikraftträdandet av några så kallade EG-förordningar. Detta påverkar även den kommunala livsmedelskontrollen. I denna promemoria beskrivs hur de nya reglerna kan inverka på livsmedelshanteringen inom Farsta stadsdelsförvaltning.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

23 PM - Nationaldagsfirande i Farsta 6 juni 2006

Dnr: 004-256/2006

Farsta stadsdelsförvaltning startade en första planering av nationaldagsfirandet den 6 juni 2006 tillsammans med Farsta föreningsråd i augusti förra året. Den bärande idén var att låta firandet äga rum på Farsta gård som ett familjeprogram. Medel till firandet kommer att tas från den ordinarie kulturbudgeten. Dessutom bidrar kulturförvaltningen med drygt 20 tusen kronor från speciellt för ändamålet avsatta medel. I denna promemoria finns ett preliminärt program för festligheterna.

Handläggare: Cecilia Frostenson, 08-508 18 251

24 Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2006

Dnr: 103-188/2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 31 mars 2006.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

25 Information och frågor från nämnden

26 Stadsdelsdirektörens information

27 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Förfrågningsunderlag avseende gemensam upphandling av vård och behandling i stödboende, strukturerad öppenvård (mellanvård) samt öppenvård för barn och ungdomar
2. Nedläggning av faderskapsutredning.

§70 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Sammanträdet inleddes med att vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp), som avsagt sig sitt uppdrag i stadsdelsnämnden, avtackades av nämnd och förvaltning. Ordföranden uttryckte för egen del sin uppskattning över de gångna årens goda samarbete i presidiet och i många andra sammanhang.

Ordföranden tackade å stadsdelsnämndens vägnar för det goda arbete Madeleine Sjöstedt lagt ned i nämnden under åren och överlämnade en blomsteruppsättning.

Ledamoten Lennart Isacsson (m) överlämnade blommor och tackade å den moderata partigruppens vägnar för gott samarbete genom åren.

 

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) justera protokollet den 26 april 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 23 mars 2006.

 

§71 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§72 Inrättande av biblioteksråd samt val av ledamöter

Kommunfullmäktige beslutade den 5 december 2005 att biblioteksråd skulle inrättas i varje stadsdelsnämnd enligt de instruktioner som framtagits av kulturnämnden. Varje biblioteksråd ska bestå av tre ledamöter, varav en är ordförande och sammankallande i rådet. Stadsdelsförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser tre ledamöter, varav en till ordförande för tiden till och med utgången av 2006.

Ärendet bordlades vid sammanträdet den 23 mars 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 002-47/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle återremitteras.

 

Samtliga övriga ledamöter biföll ordförandens yrkande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd återremitterar ärendet.

 

§73 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteren Hammarö och Spårö i sta...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteren Hammarö och Spårö i stadsdelen Farsta. Planen möjliggör att två nya punkthus med sammanlagt cirka 70 lägenheter byggs intill Molkomsbacken. Byggherre är AB Familjebostäder. Enligt tidsplanen kan detaljplanen vinna laga kraft och byggstart ske fjärde kvartalet 2006.

Stadsdelsförvaltningen tillstyrker i huvudsak förslaget som ger ett betydande tillskott av bostäder i ett område med närhet till service och goda kommunikationer. Då den föreslagna parkeringslösningen medför att vissa hushåll kan få relativt lång gångväg till lediga boendeparkeringsplatser, föreslås att en kortare gångförbindelse mellan de nya bostäderna och Nykroppagatan-Forshagagatan får ingå i planen. Möjligheten till angöring och parkering för handikappfordon är oklar och behöver preciseras och eventuellt förbättras. Tillsammans med ett befintligt behov av nya förskoleplatser i området bedöms den föreslagna bebyggelsen medföra ett behov av 3-4 förskoleavdelningar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 31 mars 2006, dnr 302-202/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt tjänstgörande ersättarna Ola Karlsson (v) och Agnes Thörnblom (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut, anslöt sig till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälda särskilda uttalandet samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt tjänstgörande ersättarna Ola Karlsson (v) och Agnes Thörnblom (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att därutöver

anföra följande

 

Nämnden vill understryka förvaltningens synpunkter på parkeringssituationen. Det är angeläget för alla boende i området att det finns tillräckligt med parkeringsplatser. Nämnden uppmanar därför stadsbyggnadsnämnden att i sitt fortsatta arbete med ärendet överväga möjligheten inrätta fler platser t ex genom ytterligare garage.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) till förmån för eget yrkande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”Vänstermajoriteten har genom att anvisa mark i Kv Hammarö och Spårö till AB Familjebostäder fortsatt sitt arbete med att göra Stockholm allt mera enhetligt vad gäller upplåtelseformer. Hyresrätter byggs vid sidan av andra hyresrätter och bostadsrätter vid andra bostadsrätter. Detta är djupt olyckligt och leder till en stad med allt större segregation. Farsta skulle behöva flera bostadsrätter, här går vi nu i motsatt riktning.”

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”P.g.a den föreslagna parkeringslösningen samt att parkeringstalet är för lågt så måste liggande förslag omarbetas samt de negativa konsekvenser som det kommer att medföra när det gäller skuggning av befintliga bostäder samt försämringen av utsikten för boende i närbelägna hus måste beaktas.”

 

§74 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Stöthyveln 3 m.m. i sta...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Stöthyveln 3 m.m. i stadsdelen Gubbängen. Planen möjliggör att två nya punkthus med sammanlagt cirka 35 bostadsrättslägenheter byggs intill Getfotsvägen. Byggherre är Veidekke Bostad AB. Enligt tidsplanen är byggstart möjlig fjärde kvartalet 2006. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget som ger ett tillskott av bostäder utan större negativa konsekvenser för närområdet. Förvaltningen förordar att antalet boendeparkeringsplatser utökas till en plats per lägenhet.

Inom denna del av Gubbängen planeras en utbyggnad av nya förskolelokaler som täcker även det behov som kan uppstå på grund av de nya bostäderna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 april 2006, dnr 302-203/2006.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket samtliga övriga ledamöter anslöt sig.

 

Nämnden hade således i enighet beslutat följande.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande samt att därutöver

anföra följande

 

Parkeringssituationen i området måste lösas på ett bättre sätt. Det krävs långsiktiga

förslag för att situationen för de boende ska bli acceptabel.

 

§75 Remiss av förslag till detaljplan för Sötmandeln 1 m.m. i stadsdelen Hö...

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan avseende kvarteren Sötmandeln 1 m.m. i Hökarängens centrum. Förslaget möjliggör att ett nytt bostadshus med cirka 35 lägenheter byggs utmed Sirapsvägen, där en nedlagd barnstuga nu ligger. Stadsdelsnämnden har i ett remissyttrande i samband med programsamråd avseende ett antal lägen för ny bostadsbebyggelse inom stadsdelarna Hökarängen och norra Farsta tillstyrkt detta förslag, men påtalat behovet av bättre parkeringsmöjligheter för kunderna i Hökarängens centrum. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot det föreslagna bostadshuset, men finner parkeringslösningen otillfredsställande för såväl boende som för centrumbesökarna. En sammanhängande och tillfredsställande lösning för hela Hökarängens centrum är, enligt förvaltningens uppfattning, en förutsättning för att detta planförslag ska kunna tillstyrkas.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 31 mars 2006, dnr 302-146/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt tjänstgörande ersättarna Ola Karlsson (v) och Agnes Thörnblom (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

 

Nämnden enades om ett gemensamt uttalande, utgörande punkt 3 i beslutet.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt tjänstgörande ersättarna Ola Karlsson (v) och Agnes Thörnblom (mp) framlagda förslaget samt ett gemensamt uttalande från en enig nämnd.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

Nämnden anser, liksom förvaltningen, att parkeringsfrågan måste lösas. I förslaget från Stadsbyggnadsnämnden finns ingen acceptabel lösning varken för de boende eller för Hökarängens centrums besökare.

  

Nämnden anser att det behövs en samlad plan för Hökarängens centrum med omnejd, där även Sötmandeln ingår. Nämnden är angelägen om att bevara den 50-talsprägel som finns i dag. Dagligvarubutiken ”Vi” avviker på ett markant sätt från denna. Nämnden har erfarit att det pågår någon förändring av butiken. Nämnden har inte fått del av den. Nämnden vet att det finns stor efterfrågan på lägenheter i det höga huset vid Hökarängsplan. Vi ser gärna fler högre hus antingen på Sötmandeln eller ovanpå Vi-butiken. Den ”park” som i dag finns mellan Sötmandeln och Sockerbiten kan med fördel användas på annat sätt.

 

Nämnden föreslår Stadsbyggnadsnämnden att, i nära samverkan med invånarna och nämnden, utarbeta en samlad plan för Hökarängens centrum där även parkeringsfrågan är löst.

 

Nämnden kan inte tillstyrka det remitterade förslaget till detaljplan för kvarteret Sötmandeln 1 mm.

 

3.   Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver i enighet följande

Nämnden anser att stadsbyggnadsnämnden måste utarbeta förslag för transporterna till och från detaljhandeln i Hökarängens centrum.

                     

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1. att bifalla förvaltningens förslag till beslut

 

2. att därutöver anföra:

 

Hökarängen är en stadsdel i stort behov av ett fungerande centrum. En förutsättning för detta är att flera människor rör sig i området. För att detta ska kunna ske är det ett ovillkorligt krav att tillgången på parkeringsplatser säkras! Det måste också bli en helt annan ordning i trafikmiljön generellt. En utveckling av Hökarängens centrum bör ses som en helhet och borde ges hög prioritet av staden.

 

Det finns behov av seniorbostäder inom området och en placering nära tunnelbana ökar möjligheterna för de boende att röra sig i staden. Vi är därför beredda att tillstyrka föreslagen bebyggelse under förutsättning att parkeringsfrågan, och planfrågan avseende Hökarängens centrum i sin helhet får en lösning.”

 

§76 Remiss angående förslag till folkhälsoprogram för Stockholms stad

Kommunstyrelsen har tillställt stadsdelsnämnden en remiss med förslag till folkhälso­program för Stockholms stad, att gälla under perioden 1 juli 2006-31 december 2010. Det övergripande målet i förslaget är att skapa förutsättningar för god hälsa på lika villkor. Programmet föreslås genomföras med barn och ungdomar som en prioriterad grupp. Stadsdelsnämnderna får efter kartläggning av behov själva formulera inom vilka målområden de ska arbeta. Arbetet för det övergripande målet sker inom elva målområden. Stadsdelsnämnderna föreslås bli huvudaktörer inom samtliga av programmets målområden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 30 mars 2006, dnr 099-154/2006.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att delvis bifalla förvaltningens förslag

 

att därutöver anföra

 

Folkhälsan, och de allvarliga konsekvenser den ökande ohälsan leder till, bör tas på långt större allvar än vad vänstermajoriteten har gjort i detta fall. En produkt där politiska detaljbudskap pressats in utan hänsyn till helheten kan inte anses vara tillräckligt som folkhälsoprogram. Vi efterlyser därför ett helhetsgrepp kring folkhälsa för alla människor i Stockholm, med tydliga och mätbara mål för ökad hälsa och minskad ohälsa.

 

Kostnaderna för lokalt folkhälsoarbete, kompetensutveckling, folkhälsostrateg och kanslifunktioner uppskattas uppgå till nära 17 miljoner kronor under fyra år. Det är anmärkningsvärt att man avser att bygga upp ytterligare byråkratiska och administrativa funktioner i stället för att använda sig av, och eventuellt förstärka, redan befintliga verksamheter. Dessutom saknas uppföljningsbara och mätbara mål för vad man avser åstadkomma med satsningen. Administration och byråkrati utan mätbara mål riskerar att bli ett rent resursslöseri utan positiva resultat för folkhälsan.

 

Vi anser även att viktiga områden glömts bort i programmet. Som exempel kan nämnas att åtgärder för tandhälsa saknas. Detta trots att karies har blivit ett problem allt längre ner i åldrarna och riskerar bli ett allvarligt hot mot folkhälsan om åtgärder inte vidtas.

 

Det är också viktigt att fastslå att den enskilde har det huvudsakliga ansvaret för sin hälsa. Folkhälsoinstitutet, regeringen eller kommunerna kan aldrig ta över det ansvaret. Olika undersökningar bekräftar också att god hälsa och sammanhållning inom familjen är det som de allra flesta sätter allra högst som mål för sitt liv.

 

Det offentliga kan däremot skapa goda förutsättningar för människors möjlighet att sköta sin hälsa och leva ett hälsosamt liv. Sådana åtgärder innefattar bland annat god kost inom till exempel förskola, skola och äldreomsorg, rikligt med idrott och rörelse på schemat i skolan samt förebyggande information om rökning, alkohol och narkotika.

 

Det finns i Sverige och Stockholm en mängd organisationer som kan fungera som stöd och ge råd kring hur en sund kosthållning och fysisk aktivitet förbättrar hälsan. Idrottsrörelsernas arbete är i det sammanhanget givetvis mycket viktigt.”

§77 Yttrande över revisionsrapport "Stadens arbete med elever i behov av sä...

Till stadsdelsnämnden har för yttrande remitterats revisionskontorets rapport nr 1, januari 2006. Revisionen granskade år 2003 hur staden arbetade med elever i behov av särskilt stöd inom grundskolan. En uppföljning av den tidigare granskningen har genomförts under år 2005. Uppföljningen omfattar liksom den tidigare granskningen samtliga stadsdelsnämnder. Som metod för uppföljningen har en enkät använts, vilken har besvarats av samtliga stadsdelsnämnder. Dessutom har intervjuer genomförts med verksamhetspersonal, bland annat barn- och ungdomschefer, rektorer och övrig skolledning från fyra stadsdelsförvaltningar.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 april 2006, dnr 104-86/2006.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) yrkade att nämnden som sitt svar på remissen skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.      att som svar på remissen anföra följande:

 

Trots kraftiga protester från föräldrar, lärare och elever har socialdemokraterna infört ett nytt resursfördelningssystem i Stockholm. Förändringarna har slagit hårt mot många förskolor och skolor. Särskilt hårt har barn i behov av särskilt stöd drabbats, eftersom stödundervisningen har skurits ned i många stadsdelar.

 

Alla barn har olika förutsättningar, därför omfördelas sedan många år resurser till skolor i utsatta områden. Tyvärr når inte alla pengar som fullmäktige anslår för skolverksamhet ut till skolorna, utan används av stadsdelarna för annan verksamhet. Vi vill därför införa ett nytt resursfördelningssystem där skolans resurser fördelas direkt till skolorna, och därmed följer föräldrarnas och elevernas val.

 

Friheten att välja skola ska omfatta alla, även barn som är i behov av stora stödinsatser. Vi vill därför införa en likvärdighetsgaranti. Likvärdighetsgarantin innebär att alla elever i staden ges samma rätt till stöd, oavsett vilken stadsdel eleven kommer ifrån. Detta kommer både att öka valfriheten och minska byråkratin, samtidigt som likvärdiga och rättvisa villkor skapas mellan kommunala och fristående skolor.

 

Vi vill därför att kommunstyrelsen återkommer med ett förslag till likvärdighetsgaranti för eleverna i Stockholms skolor där medelstilldelningen sker utifrån samma kriterier i staden oavsett i vilken stadsdel barnet är bosatt i.”

 

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

 

”Revisionsrapporten pekar på brister i stadsdelarnas arbete med att följa upp stödet till elever med särskilda behov. Tillsammans med det faktum att stadsdelarna tillämpar olika modeller för resursfördelning gör det att risken för att elever med särskilda behov behandlas olika i olika stadsdelar, är överhängande.

 

Även det nya resursfördelningssystem som införts av socialdemokraterna har ökat risken för att elever med behov av särskilt stöd får olika förutsättningar beroende på i vilken stadsdel de råkar vara bosatt.

 

För att skapa lika och rättvisa förutsättningar för en bra skola för alla barn, oavsett stadsdel, ska ansvaret för skolfrågorna flyttas från stadsdelsnämnderna till utbildningsnämnden. Först då kan vi få en skola där elevens rätt till stöd och särskilda resurser avgörs av behovet, och inte av bostadsadressen.”

 

§78 Yttrande över revisionsrapport "Styckevis och delt" - om vården och oms...

Stockholms stads revisionskontor har tillsammans med revisionen i Stockholms läns landsting, Norrtälje och Huddinge kommuner samt Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum granskat vården och omsorgen till multisjuka äldre, som bor kvar i det egna hemmet. Revisionsrapporten har överlämnats till stadsdelsnämnderna för yttrande. Granskningen visar att insatserna efter slutenvården är splittrade och att ett helhetsansvar saknas. Sammanfattningsvis konstateras att situationen ofta är oacceptabel för äldre multisjuka som bor i eget hem. Dagens generella lösningar på multisjukas individuella problem fungerar inte.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 mars 2006, dnr 104-90/2006.

 

Vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) yrkade bifall till det av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) framlagda förslaget till beslut

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) och ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1.      att delvis bifalla förvaltningens förslag till beslut

 

2.      att som svar på remissen i övrigt anföra:

 

Revisorernas rapport ”Styckevis och delt – Om vården och omsorgen till multisjuka äldre som bor kvar i det egna hemmet” pekar på ett antal allvarliga problem i äldreomsorgen i Stockholms stad. Trots att det finns kunskap om problemen, görs ingenting åt dem.

  

Kärnan i revisorernas kritik handlar om att det saknas struktur och samverkan i vården och omsorgen. Ingen läkare tar samlat ansvar för medicinering och biståndsbesluten motsvarar sällan de äldres behov och önskemål. Det visar sig också att många äldre tycker att husläkarna inte är tillgängliga, varför de istället söker sig till sjukhusets akutmottagningar.

 

Vi ser mycket allvarligt på den framförda kritiken. Multisjuka äldre befinner sig i en särskilt utsatt position och hamnar ofta mellan vårdens och äldreomsorgens insatser. Det behövs krafttag för att garantera att äldre multisjuka får den vård och omsorg de behöver. Vi vill inrätta äldrevårdscentraler för att de äldre ska få god tillgång till vård, utan att behöva söka sig till akutmottagningar, vilket nu är fallet. Vi vill också införa ett trygghetskvitto, som innebär att varje äldre garanteras tillräcklig vård och omsorg, genom att en person är ansvarig för helhetsbilden.

 

Utöver dessa två åtgärder, behövs fler handfasta insatser. Rapporten är ett i raden av exempel på hur majoriteten under en längre tid misskött äldreomsorgen. Sedan 2002 har mer än 1000 platser i äldreboenden försvunnit i Stockholm. Den skamliga nedprioriteringen av äldreomsorgen måste få ett stopp.”

 

§79 Yttrande över "Reviderade riktlinjer för tobakstillsyn"

Till stadsdelsnämnden har för yttrande remitterats ett förslag till reviderade riktlinjer för tobakstillsynen inom Stockholms stad. Riksdagen beslutade 2005 om ändringar i tobakslagen. Ändringarna är anpassade efter WHO:s ramkonvention om tobakskontroll. Förändringarna motiverar en revidering av stadens gällande riktlinjer för tobakstillsynen och innebär bland annat att tobaksförsäljaren ska ha ett egentillsynsprogram och att möjligheten till marknadsföring av tobaksvaror begränsas kraftigt. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 april 2006, dnr 500-137/2006.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”De reviderade riktlinjer som föreslås gälla begränsar bland annat möjligheten för marknadsföring av tobaksvaror. Detta exempel och regler som bestämmer vilket antal cigaretter ett cigarettpaket får innehålla utgör exempel på oerhörd detaljstyrning. Människor i Sverige måste tillåtas vara vuxna och självständiga individer med god förmåga att ta ansvar för sig själva och sitt eget liv. Detaljstyrning såsom exemplifierats ovan utgör exempel på motsatsen som bör motarbetas.” 

 

§80 Inriktningsärende för ombyggnad av äldreboendet Korallen till bostad me...

Stadsdelsnämnden beslutade i samband med behandlingen av verksamhetsplan för 2006 om nedläggning av gruppboendet Korallen inom äldreomsorgen. Förvaltningen föreslår i detta ärende att Korallen byggs om till bostäder med särskild service, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), för sex personer med måttlig utvecklingsstörning samt att medel för ombyggnationen söks från kommunstyrelsens ekonomiutskott. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 mars 2006, dnr 303-242/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner att utredning och planering sker för ombyggnad

av äldreboendet Korallen.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd söker 500 tkr för förprojektering och projektering samt 100 tkr

i beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott, sammanlagt 0,6 mnkr.

 

§81 Förskolepaviljong vid Mickel Bagares gränd/Sandåkravägen i Sköndal - in...

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Sköndalsområdet och bedöms öka med anledning av planerat bostadsbyggande i Norra Sköndal, kvarteret Stora Sköndal. Förvaltningen föreslår i detta ärende att en förskolepaviljong med två avdelningar hyrs in och tillfälligt placeras på allmän parkmark vid Mickel Bagares gränd/Sandåkravägen, kvarteret Sköndal 2:1, i avvaktan på ett ställningstagande om uppförande av en permanent förskola med fyra avdelningar i kvarteret Stora Sköndal. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 april 2006, dnr 303-252/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt tjänstgörande ersättarna Ola Karlsson (v) och Agnes Thörnblom (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) yrkade i första hand att ärendet skulle återremitteras, i andra hand avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

Ordföranden ställde därefter förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt tjänstgörande ersättarna Ola Karlsson (v) och Agnes Thörnblom (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens förslag om att hyra in en

förskolepaviljong om två avdelningar med placering vid Mickel Bagares gränd/

Sandåkravägen i Sköndal.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 500 tkr för förprojektering och projektering   

samt 100 tkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer även om 0,6 mnkr till särproduktionskostnader för

två avdelningar, 0,2 mnkr till ny förskola samt 0,2 mnkr till startkostnader för två

avdelningar, hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

4.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Sköndalsområdet varför förslaget om paviljong är bra. Nämnden har dock uppmärksammat att kraftledningar passerar nära den föreslagna platsen. Vi uppdrar åt förvaltningen att så snart som möjligt komplettera ärendet med fakta och en bedömning av riskerna med kraftledningen.

 

För att inte stoppa upp processen i övrigt tillstyrker nämnden hemställan hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att i ett kommande utlåtande bedöma fördelar och nackdelar samt möjligheter med nergrävning av de kraftledningar som finns inom vårt område.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) till förmån för eget yrkande om återremittering.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och vice ordföranden Madeleine Sjöstedt m fl (fp) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att avslå liggande förslag om tillfällig förskolepaviljong

 

samt att därutöver anföra följande;

 

P.g.a. vänstermajoritetens dåliga förskoleplanering så tvingas barn i förskolan att husera på en allmän parkmark vid Mickel Bagares gränd, även om det är tillfälligt.

Inget kan vara mer fel än så.

För den som sett anvisad plats häpnar över hur vänstermajoriteten tänker över förskolebarnens situation.

Vad som behövs är ett större tag och en bättre placering för de barn som hänvisas till denna förskoleplats och även om efterfrågan är mycket stor så är inte placeringen anständig.

Då man inte kan avvisa riskerna med högspänning och elallergier så anser vi dessutom att valet av barack är dåligt och vi tycker att baracken i bästa fall borde placerats vid den s k infartsparkeringen.”

 

§82 Inrättande av en förskola vid Larsbodavägen 30 i Farsta - inriktningsär...

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Farsta och förväntas öka bland annat med anledning av den planerade nybyggnationen av cirka 70 lägenheter intill Molkomsbacken. Byggherre är AB Familjebostäder och enligt tidsplanen beräknas byggstart ske under fjärde kvartalet 2006. Vid Larsbodavägen 30 finns en f.d. förskolebyggnad med två avdelningar, som idag hyrs av förvaltningen för annat ändamål. Fastighetsägare är Micasa Fastigheter i Stockholm. Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att stadsdelsnämnden ger Micasa i uppdrag att undersöka möjligheten att uppföra en förskola med fyra avdelningar i två plan på fastigheten kvarteret Ålö 2. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 april 2006, dnr 303-253/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att hos fastighetsägaren Micasa

beställa utredning/undersökning samt kostnadsförslag gällande inrättande av en

förskola med fyra avdelningar fördelade på två plan vid Larsbodavägen 30.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 500 tkr för förprojektering och projektering

samt 100 tkr för beställarstöd hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

 

§83 Program för ökad trafiksäkerhet på huvudgatorna Enskedevägen, Herrhagsv...

En opinionsgrupp inom stadsdelarna Svedmyra och Tallkrogen väckte inför Farsta stadsdelsnämnd frågan om det akuta behovet av ökade trafiksäkerhetsåtgärder inom nämnda stadsdelar. Stadsdelsnämnden tog initiativ till att förberedande möten anordnades mellan boende och tjänstemän från Farsta stadsdelsförvaltning och trafikkontoret. Den 16 juni 2005 godkände Farsta stadsdelsnämnd ett projekt inom Stadsdelsförnyelsen om framtagande av ett program för ökad trafiksäkerhet på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Trafiknämnden godkände i juni 2005 ett inriktningsärende om utveckling av riktlinjer för trafiksäkerhetsåtgärder på huvudgator, med exemplen Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Detta resulterade i ett samarbete mellan trafikkontoret, Farsta stadsdelsförvaltning och den arbetsgrupp som väckte det ursprungliga förslaget. I trafikkontorets rapport presenteras de åtgärdsförlag som föreslås för Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 mars 2006, dnr 004-238/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner åtgärder för ökad trafiksäkerhet på huvudgatorna

Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen i enlighet med vad som föreslås i

rapporten från trafikkontoret.

 

§84 Årsrapport 2005 för Stadsdelsförnyelsen

I detta ärende lämnar stadsdelsförvaltningen en redovisning av de 21 insatser inom ramen för Stadsdelsförnyelsen, som stadsdelsnämnden under 2005 har fattat beslut om. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, dnr 004-243/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner årsrapport 2005 för Stadsdelsförnyelsen.

 

§85 Bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och handikappomsorgen ...

Stadsdelsnämnden har antagit riktlinjer för bidrag till utomstående organisationer som bedriver verksamhet för äldre och personer med funktionshinder inom Farsta stadsdelsområde. För 2006 har nämnden avsatt 180 000 kronor, varav 30 000 kronor är avsedda för verksamhet för personer med funktionshinder och 150 000 kronor för verksamhet för äldre. Ansökningstiden gick ut den 17 mars 2006. Fjorton ansökningar om sammanlagt 261 530 kronor har inkommit. I detta ärende föreslår förvaltningen att 164 000 kronor fördelas till föreningarna samt att 12 000 kronor avsätts för anordnande av utbildning för föreningarnas hjälpare samt för tryckning av en enkel broschyr med information om vad föreningarna kan hjälpa till med och hur man får kontakt med dem. Resterande 4 000 kronor föreslås anvisas för ansökningar som inkommer vid senare tillfällen. Stadsdelsdirektören föreslås få nämndens uppdrag att besluta om fördelningen av dessa 4 000 kronor. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 mars 2006, dnr 008-191/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beviljar bidrag till organisationer verksamma inom äldre- och

handikappomsorgen i Farsta stadsdelsområde med sammanlagt 164 000 kronor i

enlighet med stadsdelsförvaltningens förslag.  

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd avsätter 12 000 kronor för att anordna en utbildning för hjälpare

i frivilligt socialt arbete samt för tryckning av broschyr om föreningarnas engagemang

i frivilligt socialt arbete.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att fördela resterande 4 000 kronor

till ansökningar som inkommer vid senare tillfällen.

 

§86 Översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin

Sysselsättningsverksamheten inom stadsdelsförvaltningens socialpsykiatriska utförarenhet har fram till årsskiftet 2005/2006 bedrivits i tre olika lokaler: Farsta-Cirkeln på Kristinehamnsgatan 32-34, Emma-Kuggen på Lingvägen 188 och Emma-caféet på Pepparvägen 15. Under hösten 2005 har diskussioner förts inom socialpsykiatrin och med frivilligorganisationerna om vilka behov av sysselsättningsverksamhet som är aktuella idag. Målgruppen har förändrats sedan de nu befintliga verksamheterna startade. Många yngre som har tillkommit och som har psykiska funktionshinder, har uttryckt önskemål om en förnyad inriktning, vilket även uppmärksammats inom landstingets psykiatri. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 22 mars 2006, dnr 502-255/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

 

§87 Beslut om delegering till utredare anställda vid det nyinrättade bedömn...

En översyn av resursfördelningssystemet inom omsorgen om funktionshindrade har genomförts. Översynen har dels omfattat det fasta anslaget och dels det prestationsrelaterade anslaget. När det gäller det prestationsrelaterade anslaget har ett principbeslut fattats av kommunfullmäktige, som bland annat innebär att ett centralt kansli för nivåbedömning ska inrättas vid socialtjänstförvaltningen. Socialtjänstförvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden beslutar att de utredare som är anställda vid det nyinrättade bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning bedöma ersättningsnivåer för bistånd enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet. Denna delegering ska gälla under tiden 1 maj 2006-31 december 2008. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 mars 2006, dnr 505-232/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att utredare anställda vid det nyinrättade

bedömningskansliet vid socialtjänstförvaltningen får rätt att för stadsdelsnämndens räkning göra en bedömning av ersättningsnivåer för LSS-beslut som beviljats för gruppboende, korttidshem eller daglig verksamhet enligt LSS. Denna delegering av uppgiften att göra en bedömning ska gälla under tiden från och med den 1 maj 2006

till och med den 31 december 2008.

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§88 Utseende av en ersättare i sociala delegationen

Stadsdelsnämnden beslutade den 7 januari 2003 med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen att tillsätta en social delegation med beslutanderätt i ärenden som rör enskilda personer m.m.

Den 25 januari 2006 utsågs en ny ledamot i sociala delegationen. Som en följd av detta uppstod en vakant plats, som nämnden nu skall besätta. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 30 mars 2006, dnr 002-241/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd utser ledamoten i Farsta stadsdelsnämnd Eva

Gottfridsdotter-Nilsson (m) till ersättare i sociala delegationen för

tiden till och med år 2006.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§89 Resa till Ungern för deltagare och personal vid Emma-Kuggen

Emma-Kuggen är en öppen verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. Under vintern 2005/2006 har en grupp bestående av elva deltagare och tre personal ingått i en studiecirkel om Ungern med målet att göra en resa dit tillsammans. Resan planeras äga rum under tiden 31 maj-7 juni 2006. Deltagarna bekostar resan med egna medel och personalen får ersättning enligt gällande lägeravtal. Syftet med resan är att få stimulans och nya erfarenheter, stärka självkänslan, skapa gemenskap och inhämta kunskap om resmålet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 april 2006, dnr 204-276/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner resa till Ungern under perioden 31 maj-7 juni 2006

för deltagare och personal ingående i studiecirkel vid EMMA-Kuggen.

 

§90 PM - Kvalitetsutmärkelsen - tävlingsbidrag

Stockholms stads kvalitetsutmärkelse delar varje år ut pris till de verksamheter som har ett särskilt bra kvalitetsarbete. Det är en tävling i systematisk verksamhetsutveckling, som avslutas med en högtidlig prisutdelningsceremoni i Blå Hallen. Målet med utmärkelsen är att förbättra de kommunala verksamheterna genom ett systematiskt bedrivet kvalitetsarbete, där uppföljning och utveckling är viktiga inslag. Utmärkelsen delas ut i fem klasser: förskola, skola, äldreomsorg, övrig vård och omsorg samt övrig verksamhet. Stadsdelsförvaltningen redovisar i detta ärende de två tävlingsbidrag som stadsdelsnämnden nominerade i februari 2006, d.v.s. gruppbostäderna för funktionshindrade inom stadsdelsområdet samt äldreomsorgens rehabiliteringsenhet. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 16 mars 2006, dnr 000-92/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§91 PM - Nya EU-regler för livsmedelshantering

Från och med den 1 januari 2006 gäller samma regler för livsmedelsbranscherna i samtliga EU-länder, genom ikraftträdandet av några så kallade EG-förordningar. Detta påverkar även den kommunala livsmedelskontrollen. I denna promemoria beskrivs hur de nya reglerna kan inverka på livsmedelshanteringen inom Farsta stadsdelsförvaltning. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 29 mars 2006, dnr 399-277/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§92 PM - Nationaldagsfirande i Farsta 6 juni 2006

Farsta stadsdelsförvaltning startade en första planering av nationaldagsfirandet den 6 juni 2006 tillsammans med Farsta föreningsråd i augusti förra året. Den bärande idén var att låta firandet äga rum på Farsta gård som ett familjeprogram. Medel till firandet tas från den ordinarie kulturbudgeten. Dessutom bidrar kulturförvaltningen med drygt 20 tusen kronor från speciellt för ändamålet avsatta medel. I denna promemoria finns ett preliminärt program för festligheterna. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 3 april 2006, dnr 004-256/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§93 Ekonomisk månadsrapport per den 31 mars 2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

I ärendet redovisas budgetläget per den 31 mars 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 april 2006, dnr 103-188/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§94 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Gunnar Sandell (s) anmälde en skrivelse från enskild, till förvaltningen för vidare handläggning, om barnantalet vid Skogslyans förskola.

 

Nämnd och förvaltning förde på nytt en diskussion om trafiksäkerhets- och parkeringsproblem i anslutning till skolorna, särskilt i stadsdelen Sköndal.

Ordföranden uttryckte önskemål om att förvaltningen undersöker vad som kan göras åt den rådande situationen.

 

Tjänstgörande ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga om när nämnden kommer att få ta del av projektet med strategi- och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda.

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar svarade att information om projektet sannolikt kommer att lämnas vid sammanträdet den 24 augusti.

 

§95 Stadsdelsdirektörens information

§96 Övriga frågor

Inga frågor väcktes.

 

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 97-98