Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-05-18

Sammanträde 2006-05-18

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: ”Ungdomslotsen” i Farsta, Anette Dalqvist, berättar om den nya plattformen på Int Läs mer...ernet (s.k. community), ägnad att bilda forum för dialog mellan tjänstemän, politiker och ungdomar i Farsta.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 BORDLAGT ÄRENDE. Översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin

Dnr: 502-255/2006

Sysselsättningsverksamheten inom stadsdelsförvaltningens socialpsykiatriska utförarenhet har fram till årsskiftet 2005/2006 bedrivits i tre olika lokaler: Farsta-Cirkeln på Kristinehamnsgatan 32-34, Emma-Kuggen på Lingvägen 188 och Emma-caféet på Pepparvägen 15. Under hösten 2005 har diskussioner förts inom socialpsykiatrin och med frivilligorganisationerna om vilka behov av sysselsättningsverksamhet som är aktuella idag. Målgruppen har förändrats sedan de nu befintliga verksamheterna startade. Många yngre som har tillkommit och som har psykiska funktionshinder, har uttryckt önskemål om en förnyad inriktning, vilket även uppmärksammats inom landstingets psykiatri.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 20 april 2006.


Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

4 BUDGETÄRENDE. Tertialrapport 1 för 2006

Dnr: 103-340/2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

5 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Blå Jungfrun i stadsdelarna Farsta och Hökarängen

Dnr: 302-279/2006

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Blå Jungfrun i stadsdelarna Farsta och Hökarängen. Planen möjliggör att tre nya punkthus med sammanlagt cirka 90 lägenheter byggs norr om Pepparvägen. Byggherre är AB Svenska Bostäder. Enligt tidsplanen kan detaljplanen vinna laga kraft och byggstart ske tredje kvartalet 2006. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker byggnation men har synpunkter på byggnadernas lokalisering inom planområdet och antalet boendeparkeringsplatser inom fastighetsmarken. Tillsammans med ett redan befintligt behov av nya förskoleplatser i norra Farsta och andra pågående planprojekt bedöms de nya bostäderna inom kvarteret Blå Jungfrun generera ett behov av fyra nya förskoleavdelningar.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

6 Yttrande över revisionsrapport "Hemtjänst för äldre - kvalitet och rättssäkerhet för den enskilde"

Dnr: 104-258/2006

Till stadsdelsnämnden har remitterats revisionskontorets rapport för yttrande. Revisionskontoret har 2005/2006 granskat och bedömt rättssäkerheten för äldre vid genomförandet av beviljat bistånd i form av hemtjänst. Syftet har varit att bedöma om den enskilde får det bistånd som han/hon har rätt till enligt biståndsbeslutet. Det gäller såväl insatsens innehåll, omfattning som kvalitet. Revisionsgruppen konstaterar, mot bakgrund av tidigare granskningar, att de brister och problem som framkommit vid granskningen är generella och gäller i större eller mindre omfattning alla stadsdelsnämnder. Stadsdelsförvaltningen kommer att utifrån rapporten analysera arbetssätten inom biståndsenheten och hemtjänsten i Farsta. Där brister finns kommer dessa att åtgärdas och anpassas till de krav som är angivna i rapporten.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

7 Yttrande över revisionsrapport angående debitering av avgifter och uppsägning av plats inom barnomsorgen

Dnr: 104-207/2006

Revisorerna har granskat rutinerna för avgiftsdebitering och uppsägning av plats p.g.a. obetalda räkningar inom barnomsorgen och överlämnat sin rapport för stadsdelsnämndens yttrande. Granskningen har gjorts vid stadsdelsnämnderna Rinkeby, Norrmalm, Kungsholmen, Farsta och Älvsjö. När det gäller rutinerna för uppsägning och för omprövning av inkomstuppgifter har revisorerna uppmärksammat förhållandevis stora brister. De påtalar också att nämndernas delegationsordningar inte är helt ändamålsenliga. Stadsdelsförvaltningen har sett över och gjort förändringar både i rutinerna för uppsägning och i delegationsordningen (se bilagor). Ansvariga chefer har fått en genomgång av de nya rutinerna. Förvaltningen stöder revisorernas slutsats att det behövs stadsgemensamma riktlinjer för den aktuella hanteringen.

Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

8 Yttrande över "Förslag till resursfördelningsmodell för individ- och familjeomsorg, vuxna samt barn och ungdom"

Dnr: 500-281/2006

De nuvarande resursfördelningssystemen för individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom respektive vuxna, är inte längre helt användbara beroende dels på införandet av ett separat system för socialpsykiatrin dels på att flera variabler inte längre ger samma information. Fördelningsnycklarna har därför varit föremål för en översyn. Översynen har resulterat i ett förslag som bygger på samma principer som tidigare system men med delvis nya variabler. Förslaget har remitterats till socialtjänstnämnden och samtliga stadsdelsnämnder för yttrande. Förvaltningen tillstyrker förslaget. Även om det hade varit önskvärt att få med ytterligare variabler bedömer förvaltningen att förslaget är det bästa som går att åstadkomma i nuläget.


Handläggare: Margareta Eriksson, 08-508 18 049

9 Yttrande över "Reviderade riktlinjer för folkölstillsyn"

Dnr: 309-257/2006

Kommunstyrelsen har för stadsdelsnämndens yttrande överlämnat förslag till riktlinjer för folkölstillsynen inom Stockholms stad. Ansvaret för tillsynen över försäljningsställen i staden som säljer folköl flyttades den 1 januari 2002 till stadsdelsförvaltningarna. I samband med det antogs riktlinjer för folkölstillsynen med övergångsbestämmelser. Socialtjänstförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna och anpassat dem efter bland annat intentionerna i STAN-programmet (Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program), de reviderade riktlinjerna för tobakstillsynen samt även med hänsyn till riktlinjerna för ärendehanteringssystemet OL2.

Handläggare: Rita Zimmerhofer, 08-508 18 127

10 "Om införande av fadderverksamhet mellan gamla och nya svenskar" - yttrande över motion

Dnr: 599-206/2006

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion från Karl Bern (fp) till stadsdelsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att arbetsmarknads- och integrationsberedningen får i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationer i staden initiera en fadderverksamhet mellan ”gamla och nya svenskar”.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

11 Yttrande angående Farsta sjukhem med anledning av begäran från länsstyrelsen

Dnr: 504-542/2005

Länsstyrelsen genomförde tillsyn av Farsta sjukhem i augusti 2005 och riktade efter det kritik mot boendestandarden på sjukhemmet, dels för att det bor fler än nio personer på enheterna för demenssjuka, dels för att sjukhemmet har dubbelrum. Stadsdelsnämnden yttrade sig i november 2005 och februari 2006 över vilka åtgärder nämnden avsåg att vidta för att minska antalet boende på demensenheterna och för att garantera enskildhet vid vård i livets slutskede. Länsstyrelsen har begärt ett nytt yttrande av Farsta stadsdelsnämnd angående Farsta sjukhem. Länsstyrelsen konstaterar att det i tidigare yttrande om Farsta sjukhem inte finns några planer på att avveckla de 20 dubbelrummen. Behovet av integritet och självbestämmande för dem som bor på dubbelrum på Farsta sjukhem är enligt länsstyrelsen inte tillgodosett.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

12 Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende

Dnr: 506-347/2006

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. Den tidigare verksamhetschefen för Ängsö äldreboende har tillträtt en annan anställning. Förvaltningen föreslår att avdelningschefen för omsorg om äldre och funktionshindrade utses från och med den 1 juni 2006 till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Ängsö äldreboende.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

13 Genomförandeärende för ombyggnad av äldreboendet Korallen till bostad med särskild service enligt LSS

Dnr: 303-242/2006

Stadsdelsnämnden beslutade i samband med behandlingen av verksamhetsplan för 2006 om nedläggning av Korallen, ett gruppboende för äldre med psykiska och fysiska funktionshinder. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ett boende för personer med utvecklingsstörning eller förvärvade skador. Enheten rymmer sex lägenheter, varav de flesta har två rum. De är dock mindre lämpliga för personer med förvärvade skador. Förvaltningen föreslår i detta ärende att enheten byggs om till en gruppbostad med särskild service, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehållande sex fullvärdiga lägenheter. Stadsdelsnämnden behandlade ett inriktningsärende gällande Korallen vid sammanträdet i april 2006. I samband med detta ansöktes om stimulansmedel för förprojektering och projektering samt för beställarstöd med sammanlagt 0,6 mnkr.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

14 Inrättande av en förskolepaviljong vid Ramvägen 19 i Gubbängen - genomförandeärende

Dnr: 303-53/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Gubbängsområdet och bedöms öka med anledning av planerad bostadsbebyggelse utmed Lingvägen i Gubbängens centrum. Förvaltningen kommer därför att hyra in en förskolepaviljong om fyra avdelningar med placering vid Gubbängsparken, Ramvägen 19. Bygglov är inlämnat och etableringsarbetena har påbörjats. Verksamheten vid förskolan beräknas starta under augusti 2006.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

15 Inrättande av två förskoleavdelningar i Gläntan vid Gubbängsskolan - ansökan om stimulansbidrag

Dnr: 303-319/2006

I avvaktan på framtida byggnation av nya förskoleplatser och för att möta den akuta efterfrågan samt klara den s.k. tremånadersgarantin, har förvaltningen inrättat två nya förskoleavdelningar i en befintlig skollokal, benämnd Gläntan, vid Gubbängens skola. Verksamheten vid den nyinrättade förskolan startade under februari 2006.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

16 Inrättande av en ny förskoleavdelning vid Snigeln i Tallkrogen - ansökan om stimulansbidrag

Dnr: 303-318/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i stadsdelen Tallkrogen. Förvaltningen har därför inrättat en ny förskoleavdelning i lokaler vid Torögatan, som öppna förskolan tidigare disponerat. Öppna förskolan har flyttat till annan lokal belägen i Mossens Gård och bedriver verksamhet i dessa lokaler till och med september 2006. Verksamheten kommer därefter att samordnas med parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Förskoleavdelningen vid Snigeln startade under januari/februari 2006.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

17 Organisationsutredning för Farsta förskolor och grundskolor

Dnr: 403-348/2006

Ett minskat elevunderlag för grundskolorna inom Farsta stadsdelsområde ställer krav på åtgärder för att effektivisera lokalutnyttjandet och skolornas ledningsorganisation. I detta syfte redovisas i detta ärende ett antal förslag som i ett första steg skulle innebära en kostnadsminskning med cirka 3,6 mnkr på årsbasis. I utredningsarbetet har också en granskning av konteringsrutiner inom avdelningen gjorts samt en översyn av rektorsområdena.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

18 Ansökan om bidrag till utvecklingsmedel gällande projektet "Vårdkedja med föräldrasamverkan"

Dnr: 500-294/2006

Stadsdelsförvaltningens individ- och familjeomsorg avser att i projektform pröva olika möjligheter att ta tillvara befintliga resurser på ett mer flexibelt sätt för att snabbt kunna erbjuda familjer adekvata stödinsatser och ansöker hos länsstyrelsen om 1 942 000 kronor i projektbidrag. Den totala kostnaden för samtliga delprojekt är 3 908 000 kronor.

Handläggare: Gunilla Sivander, 08-508 18 021

19 Rapport om upphandling av handledningstjänster

Dnr: 513-349/2006

I detta ärende anmäls resultatet av en gemensam upphandling av handledningstjänster som genomförts för socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia, Kista, Kungsholmen, Liljeholmen, Maria-Gamla stan, Rinkeby, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Vantör, Östermalm. I upphandlingsarbetet har representanter från sex av de sjutton förvaltningarna medverkat. Projektledning och administrativ samordning, inklusive diarieföring av anbuden, har åvilat Kista stadsdelsförvaltning. Farsta stadsdelsnämnd godkände i maj 2005 förfrågningsunderlaget och uppdrog åt Kista stadsdelsförvaltnings förvaltningschef att på nämndens vägnar anta och teckna ramavtal med de anbudsgivare som klarat kvalificering och anbudsutvärderingen.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

20 "Årets Farstabo" - instiftande av ett nytt pris

Dnr: 004-350/2006

Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att ett pris som Årets Farstabo inrättas från och med 2006. Priset ska gå till en person som är boende och/eller verksam i stadsdelsområdet och som på ett aktivt sätt har bidragit till områdets utveckling utifrån sociala, ekonomiska och/eller kulturella aspekter. Priset kan bestå av ett diplom och blommor och ska delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni, som sker i samarbete med Farsta föreningsråd vid Farsta gård. På grund av den korta beredningstiden föreslås att priset i år får gå till samma person som erhållit kulturkommitténs pris. Detta pris delas ut till en Farstabo som gjort stora insatser för kulturlivet i stadsdelsområdet. Pristagaren har där utsetts genom en process inom föreningslivet. En utredning bör därefter göras av förvaltningen om hur nomineringsförfarandet gällande det nu föreslagna priset ska gå till i framtiden samt om något prisföremål ska ingå. Förvaltningen återkommer till nämnden i särskilt ärende om detta.

Handläggare: Cecilia Frostenson, 08-508 18 251

21 PM - Organisations- och ledningsutveckling - projekt inom Edö äldreboende och Farsta sjukhem

Dnr: 504-351/2006

I denna promemoria redovisas den organisationsstudie som Arbetstagarkonsultation AB, ATK Arbetsliv, genomfört på Edö äldreboende och Farsta sjukhem. Studien är en del i det projekt för personalutveckling som bedrivs på Edö äldreboende och Farsta sjukhem och finansieras via Kompetensfonden. ATK Arbetsliv har haft enskilda intervjuer med alla berörda enhetschefer, sjukhemschef och utförarchef samt gruppintervjuer med ett urval av övrig personal i syfte att dels göra en organisationsstudie, dels att ta fram individuella utvecklingsplaner för varje chef. Resultatet av studien har sammanställts i en rapport som beskriver uppdraget, bakgrund - från privat till kommunal drift, nulägesbeskrivning, förbättringsområden och lista över förbättringsförslag.

Handläggare: Annica Dominius, 08-508 18 120

22 PM - Svar på skrivelsen "Stärk beredskapen inför hotet av fågelvirus"

Dnr: 399-270/2006

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 mars 2006 anmälde folkpartiet liberalernas partigrupp skrivelsen ”Stärk beredskapen inför hotet av fågelvirus” till förvaltningen för beredning. I denna promemoria, utarbetad av sektionen för teknik och miljö, besvaras skrivelsen.

Handläggare: Mats Lindqvist, 08-508 18 064

23 Information och frågor från nämnden

24 Stadsdelsdirektörens information

25 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Antagande av anbud efter genomförd upphandling av matlådor inom äldre- och handikappomsorgen i Farsta

2. Information om anmälan till Socialstyrelsen enligt Lex Maria.

§99 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte ledamoten Inga-Lill Persson (fp) justera protokollet den 24 maj 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 20 april 2006.

 

§100 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§101 BORDLAGT ÄRENDE. Översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialps...

Ärendet bordlades vid sammanträdet den 20 april 2006.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 22 mars 2006, dnr 502-255/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade godkännande av att utvecklingen av arbetsträningsverksamheten fortsätter, att ärendet i övrigt skulle återremitteras samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamöterna Birgitta Holm m fl (m), Inga-Lill Persson m fl (fp) och Bertil Fredriksson (kd) yrkade att ärendet skulle återremitteras i sin helhet.

 

Ordföranden ställde yrkandena om återremiss mot varandra och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag och delvis återremitteras.

 

Ledamöterna Birgitta Holm m fl (m), Inga-Lill Persson m fl (fp) och Bertil Fredriksson (kd) förklarade att de inte deltar i beslutet.

 

Nämnden hade således fattat följande beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner att utvecklingen av arbetsträningsverksamheten

fortsätter.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd återremitterar ärendet i övrigt.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Förvaltningen har gjort en översyn av sysselsättningsverksamheterna inom socialpsykiatrin. Den nuvarande brukarnas behov har varit utgångspunkt för förslagen. Ökad efterfrågan på arbetsträning finns. Nämnden anser att de nya verksamheter som redovisas i översynen är exempel på en mycket intressant utveckling. Utvecklingen av arbetsträningen ska fortsätta.

 

Nämnden anser att det är mycket viktigt att invånare med psykiska funktionshinder garanteras insatser av god kvalité och ett respektfullt bemötande. Arbetet med att utveckla dessa insatser ska utgå från brukarnas behov.

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fortsätta översynen och utvecklingen av insatserna.

 

Nämnden vill ha en redovisning av vad brukarna behöver för en god livskvalité. Nämnden vill ha redovisning av goda exempel från andra delar av staden eller landet.

 

Nämnden vill därefter ha förslag om vilka insatser förvaltningen föreslår. Nämnden vill att förvaltningen prövar att samla verksamheten i en lokal inom Farsta stadsdelsområde i närheten av tunnelbanan. Detta då bägge de nuvarande lokalerna har brister. Det finns ett behov av flera öppna träffpunkter för daglediga invånare i olika åldrar. Nämnden ser gärna att den kommande verksamheten är öppen för flera olika grupper med behov av att träffas, om detta inte stör den socialpsykiatriska verksamheten.

 

Det är angeläget att utveckla samverkan med frivilligorganisationerna, psykiatrin och kyrkan vad gäller socialpsykiatrin. Detta förutsätter en öppen dialog. Den fortsatta översynen ska ske i nära samverkan med brukarna och deras organisation.

 

I avvaktan på nya förslag från förvaltningen och beslut i nämnden ska nuvarande verksamhet fortsätta.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut om att ärendet skulle avgöras idag anfördes av ledamöterna Birgitta Holm m fl (m), Inga-Lill Persson m fl (fp) och Bertil Fredriksson (kd).

 

§102 BUDGETÄRENDE. Tertialrapport 1 för 2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 maj 2006, dnr 103-340/2006.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas, att Skärholmsmodellen och så kallad jobbgaranti skulle införas i Farsta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) yrkade bifall till det av ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) framlagda förslaget till beslut.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ordföranden Tomas Rudin yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner föreliggande förslag till tertialrapport 1/2006.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner en ökad omslutning med 21,6 miljoner kronor

(tidigare beslutat 132,0 miljoner kronor).

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,5 miljoner kronor för ökade

kostnader för vinterväghållning.

 

4.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 miljoner kronor för

minskade intäkter för markupplåtelser.

 

5.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 1,0 miljoner kronor för ökade

kostnader för utökning av deltidsanställningar till heltid.

 

6.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,2 miljoner kronor för

avveckling av lokal inom socialpsykiatrin.

 

7.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,5 miljoner kronor för

utrustning till boende för hemlösa.

 

8.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 12,8 miljoner kronor för

tidigare beviljade stimulansmedel.

 

9.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag att en budgetjustering

görs med 2,0 miljoner kronor mellan verksamhetskoderna för särskolan och

skolbarnsomsorgen.

 

10.  Farsta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till omfördelning av

Stadsdelsförnyelseprojekt med 1,1 miljoner kronor.

 

11.  Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamöterna Inga-Lill Persson m fl (fp) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

Att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till beslut

 

Att besluta om införande om Skärholmsmodellen och så kallad jobbgaranti i Farsta

 

Att därutöver anföra

 

Vänstermajoriteten i Stockholms stad har från valet 2002 förhållit sig anmärkningsvärt passiva till de växande problemen som Stockholms stad har. Stockholms ekonomi mår inte bra och det är stockholmarna som drabbas. Allt färre funktionshindrade och äldre får den omsorg de har rätt till när biståndsbedömningen skärps.

 

Även stadsdelens skolor tvingas genomföra besparingar. Trots högkonjunkturen ligger socialbidragstagandet på hög nivå. Majoriteten har fullständigt gett upp målet att halvera socialbidragstagandet. För att vända utvecklingen behövs en ny politik, där tilltron till den enskilda människans förmåga att komma ut på arbetsmarknaden sätts i centrum.

 

Arbetsmetoderna som tillämpas i Skärholmen och flera närliggande stadsdelar bör användas även i vår stadsdel.

Bristande prioriteringar och ökade satsningar på annat än de kommunala kärnverksamheterna spär ytterligare på problemen och urholkar stadsdelarnas förutsättningar att ge stockholmarna en grundläggande service.

 

Det är orimligt att Agenda 21-kontor, kultursekreterare och konsumentrådgivning i dagens trängda ekonomiska läge prioriteras framför satsningar på barnomsorg, skola och äldreomsorg.

 

För viktiga kärnverksamheter som skolan och äldreomsorgen innebär 2006 års budget direkta

besparingar på de enskilda enheterna. Detta är särskilt tydligt inom äldreomsorgen där

biståndbedömningen blir allt tuffare. Utvecklingen mot en restriktivare biståndsbedömning är mycket oroande och ett uppenbart tecken på att äldre- och handikappomsorgen inte prioriteras särskilt högt av den styrande majoriteten. Det är också beklagligt att medel som är tänkta att gå till kärnverksamheter i själva verket används till annat.” 

 

§103 Remiss av förslag till detaljplan för kvarteret Blå Jungfrun i stadsdel...

Till stadsdelsnämnden hade remitterats ett förslag till detaljplan för kvarteret Blå Jungfrun i stadsdelarna Farsta och Hökarängen. Planen möjliggör att tre nya punkthus med sammanlagt ca 90 lägenheter byggs norr om Pepparvägen. Byggherre är AB Svenska Bostäder. Enligt tidsplanen kan detaljplanen vinna laga kraft och byggstart ske tredje kvartalet 2006. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker byggnation men har synpunkter på byggnadernas lokalisering inom planområdet och antalet boendeparkeringsplatser inom fastighetsmarken. Tillsammans med ett redan befintligt behov av nya förskoleplatser i norra Farsta och andra pågående planprojekt bedöms de nya bostäderna inom kvarteret Blå Jungfrun generera ett behov av fyra nya förskoleavdelningar. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 maj 2006, dnr 302-279/2006.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande, till vilket ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Särskilt uttalande, till vilket ledamöterna Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig, anmäldes av ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) enligt följande:

 

”Det är olyckligt att bostadsbeståndet i Farsta återigen får tillskott av hyresrätter.

Fler bostadsrätter behövs för att minska segregationen i området.

De planerade 0.67 parkeringsplatser/lägenhet är otillräckligt och kommer orsaka problem för de boende i området.”

 

§104 Yttrande över revisionsrapport "Hemtjänst för äldre - kvalitet och rätt...

Till stadsdelsnämnden har remitterats revisionskontorets rapport för yttrande. Revisionskontoret har 2005/2006 granskat och bedömt rättssäkerheten för äldre vid genomförandet av beviljat bistånd i form av hemtjänst. Syftet har varit att bedöma om den enskilde får det bistånd som han/hon har rätt till enligt biståndsbeslutet. Det gäller såväl insatsens innehåll, omfattning som kvalitet. Revisionsgruppen konstaterar, mot bakgrund av tidigare granskningar, att de brister och problem som framkommit vid granskningen är generella och gäller i större eller mindre omfattning alla stadsdelsnämnder. Stadsdelsförvaltningen kommer att utifrån rapporten analysera arbetssätten inom biståndsenheten och hemtjänsten i Farsta. Där brister finns kommer dessa att åtgärdas och anpassas till de krav som är angivna i rapporten. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 april 2006, dnr 104-258/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamöterna Bertil Fredriksson (kd), Birgitta Holm m fl (m) och Inga-Lill Persson m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt sociala delegationen att följa upp förvaltningens

förslag till åtgärder.

 

3.   Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden är angelägen om att förvaltningen fortsätter att utifrån revisionsrapporten analysera arbetssätten inom hemtjänsten i Farsta samt att vid behov vidta åtgärder. Nämndens sociala delegation ska följa detta arbete.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Bertil Fredriksson (kd), Birgitta Holm m fl (m) och Inga-Lill Persson m fl (fp) enligt följande:

 

”Revisorerna riktar skarp kritik mot stadens hemtjänstverksamhet, som stadsdelsnämnderna har ansvar för. Enligt revisorerna har de inte en tillräcklig styrning, uppföljning eller kontroll över hemtjänstverksamheten.

 

Revisorerna menar att det saknas en systematisk uppföljning och kontroll av att beviljade insatser genomförs på avsett sätt. Vidare menar revisorerna att det finns allvarliga brister i dokumentationen av genomförandet av beviljade insatser, vilket gäller både hos beställare/biståndsbedömare och hos utföraren.

 

Att dokumentationen av beviljade insatser brister är enligt revisorerna helt oacceptabelt med tanke på den enskildes rättssäkerhet. Från revisorernas sida pekar man även på att biståndhandläggarnas roll och ansvar måste förtydligas. I rapporten tar man också upp att nämnderna måste säkerställa att ärendehanteringen sker på ett för den enskilde rättssäkert sätt.

 

Sammantaget är det en mycket grov kritik som riktas mot stadsdelsnämndernas sätt att sköta hemtjänsten. Revisorerna menar också att den bristande styrningen, uppföljningen och kontrollen kan få negativa konsekvenser för bl.a. kvaliteten i verksamheten. Revisorerna välkomnar i rapporten stadens nya modell för uppföljning av kvalitet inom bl.a. hemtjänsten.

 

Även andra undersökningar visar på stora brister. En granskning av äldretjänster som SLK gjort visar på olikheter i stadsdelarna, eftersom man har olika mallar. 12 tjänster granskades. Ett post-, bank – eller apoteksbesök beräknas ta 30 min i Kista, i Rinkeby 1 timme, toalettbesök i Rinkeby får ta 10 min, i Kista 15 min, morgon omvårdnaden i Skarpnäck 65 min medan i Liljeholmen och Enskede-Årsta 30 minuter. Påklädningen tar i Maria-Gamla stan 10 min, i Skarpnäck 20 min.

 

Vi har framfört en rad olika förslag på åtgärder för att komma tillrätta med de olikheter som råder över staden samt den enskildes rätt till hemtjänst. Alla, oavsett var i staden man bor, har en rätt till lika bedömning. Rutiner och organisation bör ses över för att säkerställa att en rättvis lika biståndsbedömning sker i hela staden. En variant kan vara att de biståndsbedömare som finns inte är knutna till en viss stadsdel utan ambulerar omkring i staden.

 

Vid en biståndsbedömning får inte orden läggas i munnen på den sökande, vilket kan ske idag. Biståndsbeslutet är ett myndighetsbeslut och ska enbart klargöra om den som ansöker har rätt till hemtjänst eller äldreboende. Biståndsbeslut ska alltid lämnas skriftligt. Äldre och deras anhöriga måste också få information om hur man överklagar. Biståndsbeslut måste förnyas så att de ständigt är aktuella. De skall också följas upp och utvärderas. Dagens system för biståndsbedömning kräver stora administrativa insatser och systemet bör därför ses över med syftet att finna ett enklare och mer rationellt system med bibehållen kostnadskontroll.

 

Benchmarking bör också vara ett naturligt inslag inom verksamheterna i äldreomsorgen, inte minst mot bakgrund av att stora skillnader finns. Även om jämförelse underlaget inte är det bästa så bidrar benchmarking till att diskussion kan inledas om vad som kan förbättras genom att dra lärdom av vad andra har gjort. Benchmarking leder ofta till att verksamheten ständigt söker nya vägar till att hitta en effektiv organisation vad avser både kvalitet och pris.”

 

§105 Yttrande över revisionsrapport angående debitering av avgifter och upps...

Revisorerna har granskat rutinerna för avgiftsdebitering och uppsägning av plats p.g.a. obetalda räkningar inom barnomsorgen och överlämnat sin rapport för stadsdelsnämndens yttrande. Granskningen har gjorts vid stadsdelsnämnderna Rinkeby, Norrmalm, Kungsholmen, Farsta och Älvsjö. När det gäller rutinerna för uppsägning och för omprövning av inkomstuppgifter har revisorerna uppmärksammat förhållandevis stora brister. De påtalar också att nämndernas delegationsordningar inte är helt ändamålsenliga. Stadsdelsförvalt-ningen har sett över och gjort förändringar både i rutinerna för uppsägning och i delegationsordningen. Ansvariga chefer har fått en genomgång av de nya rutinerna. Förvaltningen stöder revisorernas slutsats att det behövs stadsgemensamma riktlinjer för den aktuella hanteringen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 april 2006, dnr 104-207/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§106 Yttrande över "Förslag till resursfördelningsmodell för individ- och fa...

De nuvarande resursfördelningssystemen för individ- och familjeomsorgen, barn och ungdom respektive vuxna, är inte längre helt användbara beroende dels på införandet av ett separat system för socialpsykiatrin dels på att flera variabler inte längre ger samma information. Fördelningsnycklarna har därför varit föremål för en översyn. Översynen har resulterat i ett förslag som bygger på samma principer som tidigare system men med delvis nya variabler. Förslaget har remitterats till socialtjänstnämnden och samtliga stadsdelsnämnder för yttrande.

Förvaltningen tillstyrker förslaget. Även om det hade varit önskvärt att få med ytterligare variabler bedömer förvaltningen att förslaget är det bästa som går att åstadkomma i nuläget.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 20 april 2006, dnr 500-281/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att förvaltningens tjänsteutlåtande i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och i huvudsak åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden är tveksam till resultatet av denna modell. Principerna uppges vara desamma men variablerna är delvis nya. Förslaget och dess konsekvenser är svåra att tränga igenom och förstå för oss fritidspolitiker, med mycket begränsad tid för att tränga in i ärenden. Vi kan dock utläsa att Farsta stadsdelsnämnd förlorar 1,8 mnkr. Vi kan dock inte se att invånarnas behov har minskat. Vi vill erinra om att vi har flest hemlösa av alla stadsdelar, vi bedömer att det kostar oss ca 5 mnkr extra. Vi kan inte utläsa att vi får kompensation för detta i det föreslagna systemet.

 

3.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Den förändrade resursfördelningsmodellen som föreslås i ärendet baseras på index som inte återspeglar det verkliga behovet. Flera variabler avseende bland annat narkotika- och alkoholmissbruk har i det föreslagna systemet tagits bort till förmån för variabler som anses  

fånga sociala skillnader mellan stadsdelarna bättre. Det föreslagna systemet har därmed förlorat viktiga delar för fördelningsnycklarna och det finns en överhängande risk att de sociala skillnader som denna modell baseras på förväxlas med behov av stöd.

 

Enligt den nya modellen kommer, som exempel, Maria Gamla Stans tilldelning minska med 9,3 procent på två år. Spånga Tensta kommer med det nya systemet i stället få en ökad tilldelning motsvarande 17,1 procent. Detta trots att statistik från Stockholms Läns landsting visar att andelen högkonsumenter av alkohol är 32,8 procent i Maria Gamla Stan vilket kan jämföras med 12,3 procent i Spånga Tensta. Det faktum att viktiga variabler avseende, bland annat, alkohol tagits bort skapar på detta sätt orimliga konsekvenser i den föreslagna resursfördelningsmodellen.

 

Då översynsarbetet visat på svårigheter att få fram objektiva mätbara variabler samt då fördelningsverktygen är osäkra och behöver utvecklas bör ärendet återremitteras.”

 

§107 Yttrande över "Reviderade riktlinjer för folkölstillsyn"

Kommunstyrelsen hade för stadsdelsnämndens yttrande överlämnat förslag till riktlinjer för folkölstillsynen inom Stockholms stad. Ansvaret för tillsynen över försäljningsställen i staden som säljer folköl flyttades den 1 januari 2002 till stadsdelsförvaltningarna. I samband med det antogs riktlinjer för folkölstillsynen med övergångsbestämmelser. Socialtjänstförvaltningen har gjort en översyn av riktlinjerna och anpassat dem efter bland annat intentionerna i STAN-programmet (Stockholms Tobaks-, Alkohol- och Narkotikapolitiska program), de reviderade riktlinjerna för tobakstillsynen samt även med hänsyn till riktlinjerna för ärendehanterings-systemet OL2. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 24 april 2006, dnr 309-257/2006.

 

Ledamöterna Inga-Lill Persson m fl (fp), Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamöterna Inga-Lill Persson m fl (fp), Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”I Farsta finns många ungdomar med missbruksproblematik och Farstas drogvaneunder-sökning visar att tonårsflickor dricker mer alkohol än pojkar i samma ålder.

Flickor har blivit sexuellt utnyttjade när de varit berusade. Det är oerhört angeläget att alkohollagen följs.”

 

§108 "Om införande av fadderverksamhet mellan gamla och nya svenskar" - yttr...

Kommunstyrelsen har för yttrande remitterat motion från Karl Bern (fp) till stadsdelsnämnden för yttrande. I motionen föreslås att arbetsmarknads- och integrationsberedningen får i uppdrag att tillsammans med frivilligorganisationer i staden initiera en fadderverksamhet mellan ”gamla och nya svenskar”. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 april 2006, dnr 599-206/2006.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anslöt sig till det av ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) framställda yrkandet.

 

Ordföranden Tomas Rudin yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret som sitt eget till kommunstyrelsen.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamöterna Inga-Lill Persson m fl (fp) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att  som svar på remissen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande

 

och därutöver anföra

 

Integration av Stockholms invånare är mycket viktigt. I dag har mer än var fjärde stockholmare utländsk bakgrund, men många invandrade svenskar saknar kontakt med infödda svenskar.

Fadderverksamheten i frivilligorganisationernas regi är ett bra sätt att skapa nya kontaktytor

mellan Stockholms invånare och den främjar den nödvändiga internationaliseringen av vårt samhälle.”

 

§109 Yttrande angående Farsta sjukhem med anledning av begäran från länsstyr...

Länsstyrelsen genomförde tillsyn av Farsta sjukhem i augusti 2005 och riktade efter det kritik mot boendestandarden på sjukhemmet, dels för att det bor fler än nio personer på enheterna för demenssjuka, dels för att sjukhemmet har dubbelrum. Stadsdelsnämnden yttrade sig i november 2005 och februari 2006 över vilka åtgärder nämnden avsåg att vidta för att minska antalet boende på demensenheterna och för att garantera enskildhet vid vård i livets slutskede.

Länsstyrelsen har begärt ett nytt yttrande av Farsta stadsdelsnämnd angående Farsta sjukhem. Länsstyrelsen konstaterar att det i tidigare yttrande om Farsta sjukhem inte finns några planer på att avveckla de 20 dubbelrummen. Behovet av integritet och självbestämmande för dem som bor på dubbelrum på Farsta sjukhem är enligt länsstyrelsen inte tillgodosett. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 april 2006, dnr 504-542/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade att nämnden skulle överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till länsstyrelsen, att nämnden skulle uppdra åt stadsdelsförvaltningen att avveckla alla dubbelrummen på Farsta sjukhem samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamöterna Inga-Lill Persson m fl (fp), Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd)  yrkade att nämnden skulle överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till länsstyrelsen samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som sitt svar till Länsstyrelsen i Stockholms län.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att avveckla alla dubbelrummen på Farsta sjukhem.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden delar Länsstyrelsens uppfattning att alla boende på Farsta sjukhem har rätt till eget rum för att tillgodose invånarens behov av integritet och självbestämmande. Nämnden uppdrar därför åt förvaltningen att snarast, helst senast vid årsskiftet, ha vidtagit åtgärder så att de nuvarande dubbelrummen används som enkelrum eller som dubbelrum om de boende där valt att bo i samma rum.

  

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast återkomma med en redovisning av hur

behovet av särskilt äldreboende för invånare i Farsta-området med behov av detta ska tillgodoses i framtiden.

 

Nämnden vill då ha belyst konsekvenserna av att göra endast begränsade investeringar i Farsta sjukhem. Nämnden anser att Farsta sjukhem är ett mycket väl fungerande äldreboende där boende trivs. Åtgärder som bör vidtas är inte omfattande ombyggnader utan fortsatt utveckling av ledarskap, medarbetarnas kompetens, arbetets organisation så att de boende i görligaste mån får stimulerande insatser. Mycket har redan skett, mer är planerat vad gäller Farsta sjukhem. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att överväga åtgärder så att fler aktiva pensionärer använder fastigheten t ex för bollspel, kafébesök, bad/gymnastik. Hyresvärden bör förbättra kabelnätet så att fler TV-kanaler och Internet finns tillgängliga.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamöterna Inga-Lill Persson m fl (fp), Birgitta Holm m fl (m) och Bertil Fredriksson (kd) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

Att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till Länsstyrelsen

 

Att därutöver anföra

 

Ett sjukhemsboende är oftast detsamma som ett långvarigt (halvårsvis) boende. Stor hänsyn måste därför särskilt tas till den enskildes behov av enskildhet och integritet. Det är oacceptabelt försöka lösa bristen på enkelrum med hjälp av draperier.

Det är bekymmersamt att antalet platser på sjukhemmet måste minskas med ombyggnad till enkelrum men det är nödvändigt för att ge de boende ett värdigt boende. Enda undantaget till dubbelrum ska vara när ett äkta par eller närstående vill bo tillsammans. En snabb ombyggnad av Farsta sjukhem är nödvändig.”

 

§110 Hälso- och sjukvårdsansvar för Ängsö äldreboende

Enligt 29 § hälso- och sjukvårdslagen ska det, där det bedrivs hälso- och sjukvård, finnas någon som svarar för verksamheten. Den tidigare verksamhetschefen för Ängsö äldreboende har tillträtt en annan befattning. Förvaltningen föreslår att avdelningschefen för omsorgen om äldre och funktionshindrade utses från och med den 1 juni 2006 till verksamhetschef för hälso- och sjukvården vid Ängsö äldreboende. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 24 april 2006, dnr 506-347/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd utser avdelningschefen för omsorgen om äldre och funktions-

hindrade till verksamhetschef för hälso- och sjukvård inom Ängsö äldreboende.

 

§111 Genomförandeärende för ombyggnad av äldreboendet Korallen till bostad m...

Stadsdelsnämnden beslutade i samband med behandlingen av verksamhetsplan för 2006 om nedläggning av Korallen, ett gruppboende för äldre med psykiska och fysiska funktionshinder. Förvaltningen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att inrätta ett boende för personer med utvecklingsstörning eller förvärvade skador. Enheten rymmer sex lägenheter, varav de flesta har två rum. De är dock mindre lämpliga för personer med förvärvade skador. Förvaltningen föreslår i detta ärende att enheten byggs om till en gruppbostad kallad Farsta strand 4, med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), innehållande sex fullvärdiga lägenheter. Stadsdelsnämnden behandlade ett inriktningsärende gällande detta gruppboende vid sammanträdet i april 2006. I samband med detta ansöktes om stimulansmedel för förprojektering och projektering samt för beställarstöd med sammanlagt 0,6 mnkr. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 26 april 2006,

dnr 303-242/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att beställa ombyggnad i syfte att

inrätta gruppbostaden Farsta strand 4.

                     

2.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att begära kommunstyrelsens godkännande av ombyggnad

för inrättande av gruppbostaden Farsta strand 4 samt ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag med 1,8 mnkr för sex nytillkommande lägenheter samt 0,5 mnkr i startbidrag.

 

§112 Inrättande av en förskolepaviljong vid Ramvägen 19 i Gubbängen - genomf...

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Gubbängsområdet och bedöms öka med anledning av planerad nybyggnation av bostäder utmed Lingvägen i Gubbängens centrum. Förvaltningen kommer därför att hyra in en förskolepaviljong om fyra avdelningar med placering vid Gubbängsparken, Ramvägen 19. Bygglov är inlämnat och etablerings-arbetena har påbörjats. Verksamheten vid förskolan beräknas starta under augusti 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 24 april 2006, dnr 303-53/2006.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning gällande inrättande

av en förskolepaviljong om fyra avdelningar vid Ramvägen 19 i Gubbängen.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 1,2 mnkr (särproduktionskostnader för fyra

avdelningar), 0,2 mnkr (ny förskola) samt 0,4 mnkr (startkostnader för fyra

avdelningar) hos kommunstyrelsens ekonomiutskott.

                     

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”Det tycks hela tiden vara vänstermajoritetens politik att inte fundera i ett större perspektiv om barns och föräldrars olika behov av omsorg. I ärende efter ärende monteras tillfälliga paviljonger upp på små markmarker och andra dåliga områden, enbart för att majoriteten ska lösa barnomsorgsgarantin och barngrupperna. Förskola är ett alternativ till barnomsorg men det borde vara tillåtet med andra och mer flexibla lösningar som familjedaghem och andra former av omsorg.”

 

§113 Inrättande av två förskoleavdelningar i Gläntan vid Gubbängsskolan - an...

I avvaktan på framtida byggnation av nya förskoleplatser och för att möta den akuta efterfrågan samt klara den s.k. tremånadersgarantin, har förvaltningen inrättat två nya förskoleavdelningar i en befintlig skollokal, benämnd Gläntan, vid Gubbängsskolan. Verksamheten vid den nyinrättade förskolan startade under februari 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 april 2006, dnr 303-319/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

stimulansbidrag i form av särproduktionskostnader samt startbidrag motsvarande

374 886 kronor för inrättande av två förskoleavdelningar vid skollokalen Gläntan,

Gubbängsskolan.

 

§114 Inrättande av en ny förskoleavdelning vid Snigeln i Tallkrogen - ansöka...

Efterfrågan på förskoleplatser är mycket stor i stadsdelen Tallkrogen. Förvaltningen har därför inrättat en ny förskoleavdelning i lokaler vid Torögatan, som öppna förskolan tidigare disponerat. Öppna förskolan har flyttat till annan lokal belägen i Mossens Gård och bedriver verksamhet i dessa lokaler till och med september 2006. Verksamheten kommer därefter att samordnas med parkleken Odlarängen i Tallkrogen. Förskoleavdelningen vid Snigeln startade under januari/februari 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 april 2006, dnr 303-318/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om

stimulansbidrag i form av särproduktionskostnader samt startbidrag motsvarande

48 947 kronor för inrättande av en förskoleavdelning vid Snigeln, Torögatan 35

i Tallkrogen.

 

§115 Organisationsutredning för Farsta förskolor och grundskolor

§116 Ansökan om bidrag till utvecklingsmedel gällande projektet "Vårdkedja m...

Stadsdelsförvaltningens individ- och familjeomsorg avser att i projektform pröva olika möjligheter att ta tillvara befintliga resurser på ett mer flexibelt sätt för att snabbt kunna erbjuda familjer adekvata stödinsatser och ansöker hos länsstyrelsen om 1 942 000 kronor i projektbidrag. Den totala kostnaden för samtliga delprojekt är 3 908 000 kronor. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 18 april 2006, dnr 500-294/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd ansöker om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen i Stockholms

län i enlighet med vad som anges i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§117 Rapport om upphandling av handledningstjänster

I detta ärende anmäls resultatet av en gemensam upphandling av handledningstjänster som genomförts för socialtjänstnämnden och stadsdelsnämnderna Bromma, Enskede-Årsta, Farsta, Hägersten, Hässelby-Vällingby, Katarina-Sofia, Kista, Kungsholmen, Liljeholmen, Maria-Gamla stan, Rinkeby, Skarpnäck, Skärholmen, Spånga-Tensta, Vantör och Östermalm. I upphandlingsarbetet har representanter från sex av de sjutton förvaltningarna medverkat. Projektledning och administrativ samordning, inklusive diarieföring av anbuden, har åvilat Kista stadsdelsförvaltning. Farsta stadsdelsnämnd godkände i maj 2005 förfrågningsunder-laget och uppdrog åt Kista stadsdelsförvaltnings förvaltningschef att på nämndens vägnar anta och teckna ramavtal med de anbudsgivare som klarat kvalificering och anbudsutvärderingen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 10 april 2006, dnr 513-349/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§118 "Årets Farstabo" - instiftande av ett nytt pris

Stadsdelsförvaltningen föreslår i detta ärende att ett pris som Årets Farstabo inrättas från och med 2006. Priset ska gå till en person som är boende och/eller verksam i stadsdelsområdet och som på ett aktivt sätt har bidragit till områdets utveckling utifrån sociala, ekonomiska och/eller kulturella aspekter.  Priset kan bestå av ett diplom och blommor och ska delas ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni, som sker i samarbete med Farsta föreningsråd vid Farsta gård. På grund av den korta beredningstiden föreslås att priset i år får gå till samma person som erhållit kulturkommitténs pris. Detta pris delas ut till en Farstabo som gjort stora insatser för kulturlivet i stadsdelsområdet. Pristagaren har där utsetts genom en process inom förenings-livet. En utredning bör därefter göras av förvaltningen om hur nomineringsförfarandet gällande det nu föreslagna priset ska gå till i framtiden samt om något prisföremål ska ingå. Förvaltningen återkommer till nämnden i särskilt ärende om detta. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 maj 2006, dnr 004-350/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden ställde avslagsyrkandet mot bifallsyrkandet och förklarade sig finna majoritet för att förvaltningens förslag skulle ingå i beslutet.

 

Ordföranden ställde därefter det egna förslaget mot det av ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) framlagda förslaget och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd instiftar ett nytt pris att delas ut vid stadsdelsområdets

firande av nationaldagen i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsförvaltningen att utforma

tillvägagångssätt för nominering och utdelning framgent.

  

3.      Farsta stadsdelsnämnd vill inför den utredning som förvaltningen ska genomföra

föreslå att ett öppet nomineringsförfarande införs från nästa år.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

1. Att Farsta stadsdelsnämnd instiftar ett nytt pris att delas ut vid stadsdelens firande av nationaldagen

 

2. Att förvaltningen får i uppdrag att utforma tillvägagångssättet för nominering och utdelning framgent

 

samt att därutöver anföra

 

För att priset årets Farstabo framgent ska få betydelse och utdelningen av det ska bli en festlig

och viktig punkt i nationaldagsfirandet fordras en bred och omsorgsfull öppen nominerings-

process. I den bör inte endast föreningslivet delta utan skolor, institutioner, företagare och enskilda farstabor.”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Birgitta Holm m fl (m) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att avslå förslaget

samt att därutöver anföra följande:

 

Att ta en pristagare i en katagori och göra till pristagare i ytterligare en, bara för att han/hon är pristagare i den första katagorin, vittnar om ett ogenomtänkt förslag.”

 

§119 PM - Organisations- och ledningsutveckling - projekt inom Edö äldreboen...

I denna promemoria redovisas den organisationsstudie som Arbetstagarkonsultation AB, ATK Arbetsliv, genomfört på Edö äldreboende och Farsta sjukhem. Studien är en del i det projekt för personalutveckling som bedrivs på Edö äldreboende och Farsta sjukhem och finansieras via Kompetensfonden. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 12 april 2006, dnr 504-351/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§120 PM - Svar på skrivelsen "Stärk beredskapen inför hotet av fågelvirus"

Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 23 mars 2006 anmälde folkpartiet liberalernas partigrupp skrivelsen ”Stärk beredskapen inför hotet av fågelvirus” till förvaltningen för beredning. I denna promemoria, utarbetad av sektionen för teknik och miljö, besvaras skrivelsen. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 2 maj 2006, dnr 399-270/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§121 Information och frågor från nämnden

Ersättaren Agnes Thörnblom (mp) underströk vikten av att tillämpningen av kommunens regler och principer gällande strandskyddet sker med varsamhet till skydd för en hållbar utveckling och en hälsosam och god miljö.

§122 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar meddelade att Gubbängens näridrottsplats kommer att invigas onsdagen den 24 maj kl. 11 och Sköndals nya gruppbostad kl. 13-16 samma dag.

 

Annica Dominius, avdelningschef för utförardelen av omsorgen om äldre och funktionshindrade, meddelade att invigningen av dagverksamheten med placering på Edö äldreboende, kommer att ske måndagen den 29 maj kl. 16-17.

 

Cecilia Frostenson, biträdande chef för fritids- och kulturverksamheten, överlämnade programmet för nationaldagsfirandet vid Farsta gård till nämnden.

 

§123 Övriga frågor

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s) samt ledamöterna Inger Stark (v) och Pekka Koskenvoima (mp) anmälde tre skrivelser till förvaltningen för beredning under rubrikerna ”Trafiksäkerheten vid Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen”, för vidare befordran till trafiknämnden, ”Fontänerna i Farsta centrum” samt ”Folkhälsosatsning”. Skrivelserna utgör bilaga 1, bilaga 2, respektive bilaga 3 till detta protokoll.

 

Ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) anmälde skrivelsen ”Se över lönestrukturen i stadsdelen” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 4 till detta protokoll.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2006-05-18

§ 123

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                                    Sammanträdet

Socialdemokraternas grupp                                                               18 maj 2006

Vänsterpartiets grupp                                                                    

Miljöpartiet de Grönas grupp

 

25 Skrivelse – förslag till beslut

 

 

TRAFIKSÄKERHETEN ENSKEDEVÄGEN, HERRHAGSVÄGEN, LINGVÄGEN.

 

Farsta stadsdelsnämnd beslutar att hemställa hos Trafiknämnden

 

att nämnden beslutar om hastighetsbegränsning till 30 km på gatorna Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen inom Farsta Stadsdelområde

 

att nämnden beslutar om genomfartsförbud på Enskedevägen inom Farsta Stadsdelsområde.

 

Farsta Stadsdelsnämd behandlade vid sitt sammanträde i april ett program för ökad trafiksäkerhet på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen (vårt dnr 004-238/2006). Arbetet med ”Projekt säker huvudgata” har skett i nära samverkan mellan Trafikkontoret, Farsta stadsdelsförvaltning/stadsdelsförnyelsen samt berörda invånare. Nämnden är mycket nöjd med det arbete som skett och de åtgärder som planeras.

 

För att få optimal effekt i form av ökad trafiksäkerhet för invånarna i Farsta-området hemställer vi att Trafiknämnden även beslutar om ovanstående åtgärder.

 

 

 

Tomas Rudin mfl (s)             Inger Stark (v)          Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Protokoll 2006-05-18

§ 123

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                                    Sammanträdet

Socialdemokraternas grupp                                                               18 maj 2006

Vänsterpartiets grupp                                                                     Skrivelse

Miljöpartiet de Grönas grupp

 

 

25 - Skrivelse

 

Fontänerna i Farsta centrum

 

Fontänerna i Farsta centrum är dåligt underhållna. En fungerar inte, en läcker, ingen har fungerande belysning. Trafiknämnden har nu lovat att åtgärda detta så snart som möjligt.

 

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att utreda hur vi ska kunna överta ansvaret för och skötseln av dessa fontäner. Utredningen bör även överväga om fastighetsägarna kring centrum kan medverka i detta. Fontänerna är en viktig del av miljön på Farsta torg, vilket ska upprustas enligt tidigare beslut. Detta gör att fungerande fontäner blir ännu viktigare för den totala upplevelsen av torget.

 

 

 

Tomas Rudin mfl (s)             Inger Stark (v)          Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 3

Protokoll 2006-05-18

§ 123

 

FARSTA STADSDELSNÄMND                                                    Sammanträdet

Socialdemokraternas grupp                                                               18 maj 2006

Vänsterpartiets grupp                                                                    

Miljöpartiet de Grönas grupp

 

25 - Skrivelse

FOLKHÄLSOSATSNING

Vid ett möte i vår har nämnden svarat på en remiss om stadens folkhälsoprogram. Stockholms läns landsting har nyligen fastställt ett program om folkhälsa. Nämnden har vid dagens sammanträde behandlat flera ärenden rörande förebyggande insatser för en bättre folkhälsa - folkölstillsynen; vårdkedja med föräldrasamverkan; socialpsykiatrin. Nämnden har vid nästan alla möten beslutat om insatser för att öka folkhälsan.

 

Farsta området har trots detta högst kostnad i landstinget för sjukvården. Många barn och ungdomar har problem. Nämnden får t ex rapporter om många, och ett ökande antal,  tonårsgraviditeter. Farsta har de högsta kostnaderna för psykiatri i hela länet.  Endast 59 % av invånarna skattar sin hälsa som god. 52 % är överviktiga enligt uppgift.

 

Vi föreslår att förvaltningen får i uppdrag att i nära samverkan med SLL utarbeta ett

långsiktigt program för ökad folkhälsa.

 

Startpunkt kan förslagsvis vara ett seminarium dit berörda från socialtjänsten, skolan, fritiden, primärvården, BRÅ, näringslivet/detaljhandeln inbjuds tillsammans med samordnarna av folkhälsoarbetet i staden och landstinget. Resultatet av seminariet bör vara en kartläggning av problem och möjligheter – vad kan var och en bidra med för att öka folkhälsan för oss Farstabor?

 

Vi är övertygade om att det behövs ett långsiktigt och systematiskt arbete för att förbättra folkhälsan, förslagen bör omfatta tiden t o m 2010. Vi är övertygade om att arbetet ska bedrivas inom utvalda områden för att få någon kraft och genomslag. För att öka kunskapen och engagemanget föreslår vi under hösten dialogseminarier, studiecirklar, materialsammanställning, nya hemsidor under www.stockholm.se/farsta. Vi vill särskilt peka på behov av insatser inom missbruksområdet, barn/unga, mäns våld mot kvinnor, s k hedersrelaterat våld.

 

Starten för denna folkhälsosatsning kan förslagsvis ske vid invigningen av närvårdsakuten den 7 juni i Farsta centrum. Statsrådet Ylva Johansson medverkar tillsammans med nämndens ordförande Tomas Rudin och landstingets ordförande i sjukvårdsberedningen för vårt område Juan Carlos Cebrian. Efter invigningen föreslås aktiviteter t ex någon test samt inbjudan till det fortsatta folkhälsoarbetet.

 

Vi ser fram emot ett förslag från förvaltningen inom detta viktiga område där insatser förbättrar livskvalitén och minskar kostnaderna för invånarna.

 

 

 

Tomas Rudin mfl (s)             Inger Stark (v)                                    Pekka Koskenvoima (mp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 4

Protokoll 2006-05-18

§ 123

 

Skrivelse till Farsta stadsdelsnämnd

 2006-05-18

 

 Folkpartiet:

 Inga-Lill Persson

 Christina Becker

 Vladan Boskovic

 

 

 

Se över lönestrukturen i stadsdelen

 

Som politiker är det viktigt att få ett helhetsgrepp över lönestrukturen i stadsdelens

organisation. Politiker bör inte ha åsikter om specifika lönenivåer, enskilda fall

eller direkta förhandlingar.Däremot har politiker ett indirekt arbetsgivaransvar

och en inriktning för lönepolitiken.

Lika lön för likvärdigt arbete ska vara ledstjärnan för stadens lönepolitik.

Lönediskriminering ska inte få förekomma.

 

För att kunna se helheten i stadsdelens lönestruktur, önskar folkpartiet

därför få en detaljerad redovisning över de anställdas löner.

Vi önskar då få svar på följande frågor:

 -   Hur många arbetar inom varje yrkesketegori (samtliga, samt uppdelat

på män och kvinnor)?

-    Hur mycket tjänar de anställda inom de olika yrkeskategorierna (medianlön och

   medellön för  alla, samt uppdelat på män och kvinnor)?

  -     Hur mycket höjdes lönen för varje yrkeskategori i senaste

förhandlingarna (procentuellt)?

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 124-127