Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-08-24

Sammanträde 2006-08-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Erséus Arkitekter AB informerar om projektet ”Strategi och utvecklingsplan för Larsboda”.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

REMISSER/YTTRANDEN

3 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Mjölsäcken m.m. i stadsdelen Hökarängen

Dnr: 302-447/2006

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan avseende del av kvarteret Mjölsäcken m.m. i Hökarängen. Förslaget möjliggör att ett nytt bostadshus med cirka 30 lägenheter byggs intill Russinvägen, söder om brandstationen. Stadsdelsnämnden tillstyrkte detta förslag i remissyttrande den 20 april 2005, i samband med programsamråd avseende ett antal lägen för ny bostadsbebyggelse inom stadsdelarna Hökarängen och norra Farsta. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot det föreslagna bostadshuset, men finner att en tillfredsställande lösning för boendeparkering inte ingår i planförslaget. Så som också framförts i samband med plansamrådet avseende kvarteret Sötmandeln, bör enligt förvaltningen en sammanhängande lösning för olika parkeringsbehov omkring Hökarängens centrum redovisas. Beträffande s.k. grönkompensation vid förtätning av hela stadsdelar förordar stadsdelsförvaltningen att sådan sker genom t.ex. utveckling av Högdalstopparna, istället för små insatser kopplade till respektive nybyggnadsprojekt. 30 nya hyreslägenheter bedöms generera ett behov av en ny förskoleavdelning.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

4 Remissvar angående skrivelsen "Stoppa kränkningarna i skolan"

Dnr: 403-306/2006

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat borgarrådet Lotta Edholms (fp) skrivelse till kommunstyrelsen ”Stoppa kränkningarna i skolan”.
I skrivelsen konstateras att allt fler elever anmäler att de blivit utsatta för kränkande behandling på sin skola. Vidare anförs att ”Alla lärare och rektorer vill också komma till rätta med vissa elevers oacceptabla beteende, men skolpolitikerna har under årtionden ryckt undan mattan för snart sagt varje försök. Lärarnas disciplinära befogenheter har monterats ned och deras auktoritet i klassrummet har tillåtits sjunka”. Lotta Edholm föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan mot kränkande behandling i skolan. Av planen ska bland annat tydligt framgå vilka sanktionsmöjligheter våra lärare och skolledare har för att komma till rätta med elever som kränker sina klasskamrater.


Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

SEKRETESSÄRENDEN

5 STADSDELSFÖRNYELSEN. Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda

Dnr: 004-469/2006

I projektet ”Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda”, som utgör en insats inom Stadsdelsförnyelsen, har en ”fokusgrupp” bestående av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Stockholm Business Region, Farsta stadsdelsförvaltning samt företagare och boende i Larsboda, arbetat fram ett förslag till vision/profilering av företagsområdet Larsboda. Målet är att området ska få en tydligare profil och bli en sammanhängande stadsdel och en ännu mer attraktiv plats för boende, arbete och besök. Fokusgruppen har letts av två konsulter från Erséus arkitekter AB. Utgångspunkten för arbetet har varit den av kommunfullmäktige antagna Söderortsvisionen.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

6 Omarbetad handlingsplan för kvinnofrid i Farsta

Dnr: 500-481/2006

Kommunfullmäktige beslutade 1999 att fastställa ett handlingsprogram för Operation Kvinnofrid. Stadsdelsförvaltningarna fick sedan ett uppdrag att omsätta handlingsprogrammet i praktiken och upprätta lokala handlingsplaner. I uppdraget ingick också att förankra planen i organisationen och uppdatera den när nya kunskaper tillförts. Farsta stadsdelsnämnd godkände den lokala handlingsplanen i oktober 2003. En revidering av den lokala handlingsplanen för kvinnofrid ska göras regelbundet. Texten har setts över, omarbetats, kompletterats och i vissa stycken förtydligats. En revidering kommer också att göras av Stockholms stads program för kvinnofrid under hösten 2006. Vid översynen av Farstas handlingsplan har förslaget till stadens reviderade program beaktats.

Handläggare: Annika Portström Ullvin och Bosse Dannert, 08-508 18 206 o. 18 040

7 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av anhörigstöd i Farsta

Dnr: 504-514/2006

Regeringen har avsatt 114 miljoner kronor till kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Kommunerna kan ansöka om stimulansbidrag hos länsstyrelserna. I detta ärende ansöks om stimulansbidrag för att utveckla en anhörig- och äldrecentral. Verksamheten kommer att bedrivas i samverkan med frivilligorganisationer, kyrkan och landstinget.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

8 Ansökan om bidrag till RSMH S.O.S. (Söder Om Söder)

Dnr: 008-426/2006

Föreningen RSMH Söder Om Söder har ansökt om bidrag med 55 000 kronor till sin verksamhet. RSMH S.O.S. startade sin verksamhet i slutet av 1998 och vänder sig till psykiskt funktionshindrade. Föreningen omfattar geografiskt stadsdelsområdena Farsta, Vantör, Skarpnäck och Enskede-Årsta. Medlemsantalet uppgick den 31 december 2005 till 144 personer; en ökning med netto 13 nya medlemmar under 2005. Verksamheten bedrivs i en lokal i Gubbängen med bl.a. studiecirklar i samarbete med Vuxenskolan. Föreningens syfte är att stödja personer som har eller har haft psykisk ohälsa och att lindra eller upphäva de handikapp som detta kan medföra. Verksamheten drivs i form av kamratstöd, öppen verksamhet, studiecirklar, en årlig resa, cafékvällar, övriga aktiviteter och samkväm. Föreningen erbjuder enskilt stöd, bl.a. som ombud i kontakten med socialtjänst och psykiatri, och engagerar sig också för att tillvarata den psykiskt funktionshindrades intressen genom övergripande kontakter med kommunen och psykiatrin. Stadsdelsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas bidrag med 40 000 kronor för 2006, vilket är samma belopp som för 2005.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

9 Svar till PRO Tallkrogen-Gubbängen angående hemställan om ökat bidrag

Dnr: 008-388/2006

Farsta stadsdelsnämnd har för 2006 beviljat bidrag till fjorton föreningar verksamma inom äldre- och handikappomsorgen med sammanlagt 164 000 kronor. Av dessa är sju pensionärsföreningar, som fick bidrag med 8–16 tusen kronor. Av det budgeterade anslaget återstår 4 000 kronor. PRO Tallkrogen-Gubbängen ansökte om 32 530 kronor och beviljades bidrag med 10 000 kronor. Föreningen ansöker nu om ökat bidrag för 2006. Med hänvisning till gällande bidragsriktlinjer föreslår stadsdelsförvaltningen att ansökan avslås.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

10 PM - Svar på skrivelsen "Se över lönestrukturen i stadsdelen"

Dnr: 202-400/2006

Vid sammanträdet den 18 maj 2006 anmälde folkpartiets partigrupp skrivelsen ”Se över lönestrukturen i stadsdelen” till förvaltningen för beredning. I skrivelsen uttrycktes önskemål om en detaljerad redovisning av de anställdas löner. I föreliggande promemoria, utarbetad inom kansli- och personalavdelningen, besvaras skrivelsen.

Handläggare: Magnus Blom, 08-508 18 147

11 PM - Komplettering till "Äldreboendeplan 2006 för Östra Söderort"

Dnr: 504-423/2006

Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör behandlade i juni 2006 äldreboendeplanen för Östra Söderort enligt uppdrag i verksamhetsplanen för 2006. Välfärds- och utbildningsavdelningen utfärdade den 21 juni 2006 anvisningar för revidering av planer för vård- och omsorgsboende. Enligt anvisningarna ska nämnderna, förutom det som redovisats i den beslutade äldreboendeplanen, även redovisa korttidsboende i tabellformat vad gäller planering och antal platser samt inom vilka enheter dessa finns. Därutöver ska särskilt kommenteras behovet av gruppboende för personer med demenssjukdom och eventuella planer för utbyggnad av sådana platser.


Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

12 PM - Angående förskoleutbyggnaden i Farsta

Dnr: 303-394/2006

Efterfrågan på förskoleplatser inom stadsdelsområdet har vida överstigit vad som går att utläsa i tillgängliga prognoser. Samtidigt har den politiska målsättningen att hålla platsgarantin och att minska barngruppsstorleken med två barn, varit tydlig. Sammantaget har detta lett till ett behov av en kraftig och snabb utbyggnad av förskolans kapacitet. Att bygga nya permanenta förskolor är en långdragen process, som tar mellan två och tre år att genomföra. Lösningen på det akuta behovet har därför blivit att antingen inrymma nya förskoleavdelningar i befintliga byggnader, främst skolor, eller att upprätta tillfälliga förskolepaviljonger. En fördel med paviljonger är att de snabbt kan sättas på plats och att de lätt kan monteras ned, då behovet inte längre finns. Vid nybyggnation av bostäder inom stadsdelsområdet, genomför förvaltningen alltid på ett tidigt stadium en samplanering med byggansvariga, så att ett erforderligt antal förskolor också uppförs. Det gäller t.ex. det stora bostadsområdet i Stora Sköndal och det som planeras vid Ågesta broväg.

Handläggare: Lars Lindgren, 08-508 18 250

13 Ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 2006

Dnr: 103-188/2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas budgetläget per den 31 juli 2006.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

14 Information och frågor från nämnden

15 Stadsdelsdirektörens information

16 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Överflyttning av vårdnad enligt 6 kap
7 § föräldrabalken (FB).

17 TILLÄGGSÄRENDE. Remissvar angående rapporten "Teckenspråk och teckenspråkiga - en översyn av teckenspråkens ställning"

19 TILLÄGGSÄRENDE. Inköp av datautrustning till Kvickenstorpsskolan

§160 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Christina Becker (fp) justera protokollet den 30 augusti 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 15 juni 2006.

 

§161 Anmälningsärenden enligt förteckning

Ledamoten Gunnar Sandell (s) lade fram ett förslag med anledning av ett uttalande från stadsdelsnämndens pensionärsråd (protokoll den 14 augusti 2006, § 9). Uttalandet gällde tillgängligheten till Svensk Kassaservice i Farsta centrum, med en begäran om stadsdelsnämndens aktiva agerande. Gunnar Sandell föreslog att nämndens presidium skulle behandla frågan.

 

Förvaltningen besvarade fråga från ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) gällande kommunfullmäktiges beslut om ändrad gränsdragning mellan Farsta och Skarpnäcks stadsdelsnämndsområden.

 

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§162 Remiss av förslag till detaljplan för del av kvarteret Mjölsäcken m.m. ...

Till stadsdelsnämnden hade remitterats ett förslag till detaljplan avseende del av kvarteret Mjölsäcken m.m. i Hökarängen. Förslaget möjliggör att ett nytt bostadshus med cirka 30 lägenheter byggs intill Russinvägen, söder om brandstationen. Stadsdelsnämnden tillstyrkte detta förslag i remissyttrande den 20 april 2005, i samband med programsamråd avseende ett antal lägen för ny bostadsbebyggelse inom stadsdelarna Hökarängen och norra Farsta. Stadsdelsförvaltningen har inga invändningar mot det föreslagna bostadshuset, men finner att en tillfredsställande lösning för boendeparkering inte ingår i planförslaget. Så som också framförts i samband med plansamrådet avseende kvarteret Sötmandeln, bör enligt förvaltningen en sammanhängande lösning för olika parkeringsbehov omkring Hökarängens centrum redovisas. Beträffande s.k. grönkompensation vid förtätning av hela stadsdelar förordar stadsdelsförvaltningen att sådan sker genom t.ex. utveckling av Högdalstopparna, istället för små insatser kopplade till respektive nybyggnadsprojekt. 30 nya hyreslägenheter bedöms generera ett behov av en ny förskoleavdelning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 1 augusti 2006, dnr 302-447/2006.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) anmälde ett särskilt uttalande.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) enligt följande:

 

”Vi vill understryka vikten av att det vid produktion av nya bostäder och verksamheter planeras för tillräckligt antal parkeringsplatser.”

 

§163 Remissvar angående skrivelsen "Stoppa kränkningarna i skolan"

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat borgarrådet Lotta Edholms (fp) skrivelse till kommunstyrelsen ”Stoppa kränkningarna i skolan”.

I skrivelsen konstateras att allt fler elever anmäler att de blivit utsatta för kränkande behandling på sin skola. Lotta Edholm föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan mot kränkande behandling i skolan. Av planen ska bland annat tydligt framgå vilka sanktionsmöjligheter våra lärare och skolledare har för att komma till rätta med elever som kränker sina klasskamrater. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 augusti 2006, dnr 403-306/2006.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) och tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) anslöt sig till det av vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) anmälda särskilda uttalandet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Christina Becker m fl (fp), ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) samt tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) enligt följande:

 

”Skolelever ska få utvecklas och utbildas i en stimulerande trygg skolmiljö. Kränkningar och mobbning ska med alla medel stoppas. Det är bra att skolorna i Farsta har haft och fortfarande har antimobbninggrupper. De borde erbjudas en bred och fortgående utbildning och möjligheter till erfarenhetsutbyte. Det behövs i en multikulturell stadsdel. Antimobbningarbetet måste ständigt förnyas och fortsätta.”

 

§164 STADSDELSFÖRNYELSEN. Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet L...

I projektet ”Strategi och utvecklingsplan för företags­området Larsboda”, som utgör en insats inom Stadsdelsförnyelsen, har en ”fokusgrupp” bestående av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Stockholm Business Region, Farsta stadsdelsförvaltning samt företagare och boende i Larsboda, arbetat fram ett förslag till vision/profilering av företagsområdet Larsboda. Målet är att området ska få en tydligare profil och bli en sammanhängande stads­del och en ännu mer attraktiv plats för boende, arbete och besök. Fokusgruppen har letts av två konsulter från Erséus arkitekter AB. Utgångspunkten för arbetet har varit den av kommunfullmäktige antagna Söderortsvisionen. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 augusti 2006, dnr 004-469/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

 

§165 Omarbetad handlingsplan för kvinnofrid i Farsta

Kommunfullmäktige beslutade 1999 att fastställa ett handlingsprogram för Operation Kvinnofrid. Stadsdelsförvaltningarna fick sedan uppdraget att omsätta handlingsprogrammet i praktiken och upprätta lokala handlingsplaner. I uppdraget ingick också att förankra planen i organisationen och uppdatera den när nya kunskaper tillförts. Farsta stadsdelsnämnd godkände den lokala handlingsplanen i oktober 2003. En revidering av den lokala handlingsplanen för kvinnofrid ska göras regelbundet. Texten har setts över, omarbetats, kompletterats och i vissa stycken förtydligats. En revidering kommer också att göras av Stockholms stads program för kvinnofrid under hösten 2006. Vid översynen av Farstas handlingsplan har förslaget till stadens reviderade program beaktats. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 29 juni 2006, dnr 500-481/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner den omarbetade handlingsplanen.

 

§166 Ansökan om stimulansbidrag för utveckling av anhörigstöd i Farsta

Regeringen har avsatt 114 miljoner kronor till kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga som hjälper och vårdar närstående. Kommunerna kan ansöka om stimulansbidrag hos länsstyrelserna. I detta ärende ansöks om stimulansbidrag för att utveckla en anhörig- och äldrecentral. Verksamheten kommer att bedrivas i samverkan med frivilligorganisationer, kyrkan och landstinget. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 augusti 2006, dnr 504-514/2006.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Lennart Isacsson m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd tillstyrker förslaget till ansökan om stimulansbidrag för att

utveckla anhörigstödet och översänder beslutet till länsstyrelsen.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§167 Ansökan om bidrag till RSMH S.O.S. (Söder Om Söder)

Föreningen RSMH Söder om Söder har ansökt om bidrag med 55 000 kronor till sin verksamhet. RSMH S.O.S. startade sin verksamhet i slutet av 1998 och vänder sig till psykiskt funktionshindrade. Föreningen omfattar geografiskt stadsdelsområdena Farsta, Vantör, Skarpnäck och Enskede-Årsta. Föreningens syfte är att stödja personer som har eller har haft psykisk ohälsa och att lindra eller upphäva de handikapp som detta kan medföra. Verksamheten drivs i form av kamratstöd, öppen verksamhet, studiecirklar, en årlig resa, cafékvällar, övriga aktiviteter och samkväm. Föreningen erbjuder enskilt stöd, bl.a. som ombud i kontakten med socialtjänst och psykiatri och engagerar sig också för att tillvarata den psykiskt funktionshindrades intressen genom övergripande kontakter med kommunen och psykiatrin. Stadsdelsförvaltningen föreslår att föreningen beviljas bidrag med 40 000 kronor för 2006, vilket är samma belopp som för 2005. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 augusti 2006, dnr 008-426/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) yrkade att nämnden skulle bevilja ett bidrag om 50 000 kronor.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) yrkade bifall till det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) framlagda förslaget.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med det av ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) samt tjänstgörande ersättaren Ola Karlsson (v) framlagda förslaget.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beviljar verksamhetsbidrag till RSMH S.O.S. med 50 000 kronor.

 

§168 Svar till PRO Tallkrogen-Gubbängen angående hemställan om ökat bidrag

Farsta stadsdelsnämnd har för 2006 beviljat bidrag till fjorton föreningar verksamma inom äldre- och handikappomsorgen med sammanlagt 164 000 kronor. Av dessa är sju pensionärsföreningar, som fick bidrag med 8–16 tusen kronor. Av det budgeterade anslaget återstår 4 000 kronor. PRO Tallkrogen-Gubbängen ansökte om 32 530 kronor och beviljades bidrag med 10 000 kronor. Föreningen ansöker nu om ökat bidrag för 2006. Med hänvisning till gällande bidragsriktlinjer föreslår stadsdelsförvaltningen att ansökan avslås. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 augusti 2006, dnr 008-388/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd avslår ansökan från PRO Tallkrogen-Gubbängen om

ytterligare bidrag ur anslaget för organisationer verksamma inom äldre- och

handikappomsorg.

 

§169 PM - Svar på skrivelsen "Se över lönestrukturen i stadsdelen"

Vid sammanträdet den 18 maj 2006 anmälde folkpartiets partigrupp skrivelsen ”Se över lönestrukturen i stadsdelen” till förvaltningen för beredning. I skrivelsen uttrycktes önskemål om en detaljerad redovisning av de anställdas löner. I föreliggande promemoria, utarbetad inom kansli- och personalavdelningen, besvaras skrivelsen. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 24 juli 2006, dnr 202-400/2006.

 

Vice ordföranden Christina Becker (fp) tackade förvaltningen för ett bra och heltäckande svar och för det arbete som lagts ned på svaret.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§170 PM - Komplettering till "Äldreboendeplan 2006 för Östra Söderort"

Stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta, Farsta, Skarpnäck och Vantör behandlade i juni 2006 äldreboendeplanen för Östra Söderort enligt uppdrag i verksamhetsplanen för 2006.  

Välfärds- och utbildningsavdelningen utfärdade den 21 juni 2006 anvisningar för revidering av planer för vård- och omsorgsboende. Enligt anvisningarna ska nämnderna, förutom det som redovisats i den beslutade äldreboendeplanen, även redovisa korttidsboende i tabellformat vad gäller planering och antal platser samt inom vilka enheter dessa finns. Därutöver ska särskilt kommenteras behovet av gruppboende för personer med demenssjukdom och eventuella planer för utbyggnad av sådana platser. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 2 augusti 2006, dnr 504-423/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§171 PM - Angående förskoleutbyggnaden i Farsta

Efterfrågan på förskoleplatser inom stadsdelsområdet har vida överstigit vad som går att utläsa i tillgängliga prognoser. Samtidigt har den politiska målsättningen att hålla platsgarantin och att minska barngruppsstorleken med två barn, varit tydlig. Sammantaget har detta lett till ett behov av en kraftig och snabb utbyggnad av förskolans kapacitet. Att bygga nya permanenta förskolor är en långdragen process, som tar mellan två och tre år att genomföra. Lösningen på det akuta behovet har därför blivit att antingen inrymma nya förskoleavdelningar i befintliga byggnader, främst skolor, eller att upprätta tillfälliga förskolepaviljonger. En fördel med paviljonger är att de snabbt kan sättas på plats och att de lätt kan monteras ned, då behovet inte längre finns. Vid nybyggnation av bostäder inom stadsdelsområdet, genomför förvaltningen alltid på ett tidigt stadium en samplanering med byggansvariga, så att ett erforderligt antal förskolor också uppförs. Det gäller t.ex. det stora bostadsområdet i Stora Sköndal och det som planeras vid Ågesta broväg. Förelåg stadsdelsförvaltningens promemoria, daterad den 8 augusti 2006, dnr 303-394/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger promemorian till handlingarna.

 

§172 Ekonomisk månadsrapport per den 31 juli 2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

I ärendet redovisas budgetläget per den 31 juli 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 14 augusti 2006, dnr 103-188/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§173 Information och frågor från nämnden

Ledamoten Inga-Lill Persson m fl (fp) anmälde ”Skrivelse angående äldres välbefinnande i stadsdelens olika boenden” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

§174 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Gillis Hammar beklagade lokaltidningens försenade annonsering av den månatliga informationen om Farsta stadsdelsnämnd samt ytterligare ett försenat tillkännagivande.

 

Gillis Hammar meddelade att invigningen av gruppbostaden Farsta strand 4 kommer att ske fredagen den 1 september kl. 14 och att inbjudningar hade delats ut till nämnden.

 

Cecilia Frostenson, biträdande chef för fritids- och kulturverksamheten, informerade om de aktiviteter riktade till stadsdelsområdets förstagångsväljare, som stadsdelsförvaltningen kommer att anordna, dels den 31 augusti i form av en heldag med kultur och politik i Farsta gymnasium, dels en uppföljning den 3 september kl. 14-18 i Farsta fritidsgård, ”Tuben”.

 

§175 Övriga frågor

Ordföranden Tomas Rudin (s) tackade förvaltningen för en väl genomförd kulturfestival.

 

Ledamoten Pekka Koskenvoima (mp) upplyste om att låset till elskåpet i Farsta centrum var trasigt och borde bytas ut.

 

Ledamoten Nanna Wikholm (s) väckte en fråga gällande omdaningen av Stieg Trenters torg. Frågan gällde hur allmänheten enklast ska kunna få information om hur torget kommer att se ut när det står färdigt.

Förvaltningen svarade att tydliga anslag med information om förändringarna kommer att sättas upp på strategiska platser i anslutning till torget.

 

Tomas Rudin påtalade att entrén till Närakuten i Farsta centrum var otydligt och vilseledande skyltad.

 

§176 TILLÄGGSÄRENDE. Remissvar angående rapporten "Teckenspråk och teckenspr...

Genom beslut av regeringen den 18 december 2003 bemyndigades chefen för Socialdepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av rätten och möjligheterna för personer som är teckenspråkiga (döva, dövblinda, vuxendöva, hörselskadade) att använda sitt språk i olika sammanhang. I ett tilläggsdirektiv gavs utredaren i uppdrag att i målgruppen för sitt arbete inkludera barn, ungdomar och vuxna som är hörande, men som inte kan tillgodogöra sig talat språk och som är beroende av teckenspråk för sin kommunikation. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 augusti 2006, dnr 499-515/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna

och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§177 TILLÄGGSÄRENDE. Ansökan om stimulansbidrag för insatser inom vård och o...

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att fördela stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Genom att ansöka om stimulansmedel för anställning av resurspersoner kan stadsdelsförvaltningen genomföra en total översyn av hur de äldre som bor på Edö äldreboende får sin kostförsörjning och sin hälso- och sjukvård tillgodosedd samt göra en total läkemedelsgenomgång för att säkerställa att de boende inte har fler läkemedel än vad som är medicinskt motiverat. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 11 augusti 2006, dnr 504-524/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd ansöker om bidrag på 1,5 miljoner kronor från Socialstyrelsen

för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre på Edö äldreboende

i enlighet med vad som anges i stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§178 TILLÄGGSÄRENDE. Inköp av datautrustning till Kvickenstorpsskolan

I juni 2006 beviljades Kvickenstorpsskolans projektansökan ”ACTIVboard – ett förändringsverktyg” av Kompetensfonden. Till projektet skulle datautrustning köpas för cirka 700 000 kronor. Då inköpet skulle ske under sommaren och stadsdelsdirektören endast är behörig att godkänna inköp på maximalt 500 000 kronor, delades beställningen i två delar.

För att verkställa Kompetensfondens beslut, behöver Kvickenstorpssskolan ett nämndbeslut på inköp av datautrustning för resterande belopp om maximalt 195 945 kronor. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 21 augusti 2006, dnr 011-526/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd medger inköp av datautrustning till Kvickenstorpsskolan

till en kostnad av 195 945 kronor.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2006-08-24

§ 173

Till Farsta Stadsdelsnämnd                         Sammanträdet den 24 augusti 2006

 

 

 

Skrivelse angående äldres välbefinnande i stadsdelens olika boenden.

 

 

Det har varit en lång het sommar, till glädje för många, men till bekymmer för andra och särskilt då gamla och sjuka. Många har inte haft möjlighet att komma ut för att få frisk luft, och har dessutom haft svårt att få svalka i sina boenden. Detta har sannolikt påverkat deras hälsa. Personalsituationen under semestertider kan även vara besvärlig, då vikarier med varierande vana ersätter den ordinarie personalen

 

Vi från folkpartiet vill att förvaltningen ger en redogörelse om hur värmen och semestrarna   påverkat situationen för de äldre på våra sjukhem och i våra boenden.

 

*Hur har personalsituationen sett ut i sommar, med vikarier osv.?

 

*Hur har möjlighet till utevistelse i ökad omfattning funnits?

 

*Har flera sjukdomsfall med insatser från sjukvården rapporterats ?

 

*Har antalet avlidna varit flera än vad man kunnat förvänta, denna sommar?

 

 

Farsta 2006- 08-24

 

 

Christina Becker (fp)

Inga-Lill Persson (fp)

Vladan Boskovic (fp)

Lidia Ahlberg (fp)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 179