Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-09-21

Sammanträde 2006-09-21

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Program: Resultatet av stadens drogvaneundersökning
bland skolungdomar redovisas av stad Läs mer...sdelsförvaltningens samordnare av det drogförebyggande arbetet.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 BORDLAGT ÄRENDE. Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda - en insats inom ramen för Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-469/2006

I projektet ”Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsboda”, som utgör en insats inom Stadsdelsförnyelsen, har en ”fokusgrupp” bestående av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Stockholm Business Region, Farsta stadsdelsförvaltning samt företagare och boende i Larsboda, arbetat fram ett förslag till vision/profilering av företagsområdet Larsboda. Målet är att området ska få en tydligare profil och bli en sammanhängande stadsdel och en ännu mer attraktiv plats för boende, arbete och besök. Fokusgruppen har letts av två konsulter från Erséus arkitekter AB. Utgångspunkten för arbetet har varit den av kommunfullmäktige antagna Söderortsvisionen.
Ärendet bordlades vid sammanträdet den 24 augusti 2006.


Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

4 BUDGETÄRENDE. Tertialrapport 2 för 2006

Dnr: 103-560/2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

REMISSER/YTTRANDEN

5 Förslag till reviderat program för kvinnofrid i Stockholms stad

Dnr: 500-442/2006

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat ett förslag till reviderat program för kvinnofrid, utarbetat av socialtjänstnämnden. Programmet syftar till att höja ambitionsnivån och skapa förutsättningar för likvärdiga och kvalificerade insatser mot mäns våld mot kvinnor, oavsett var i staden kvinnorna bor. I Farsta stadsdelsförvaltning har den lokala handlingsplanen nyligen omarbetats. Vid omarbetningen har de nya inslagen i det föreslagna programmet för staden beaktats.

Handläggare: Annika Portström Ullvin och Bosse Dannert, 08-508 18 206 o. 18 040

6 Svar på remiss angående "Policys för upphandling och konkurrensutsättning"

Dnr: 105-484/2006

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat stadsledningskontorets promemoria i rubricerat ärende. Under de senaste åren har staden inte haft någon samlad policy för upphandling och konkurrensutsättning, eftersom en utvärdering av tidigare policys har avvaktats. Hösten 2005 godkände kommunstyrelsen den genomförda utvärderingen och uppdrog åt stadsledningskontoret (SLK) att utarbeta ett förslag till policy för upphandling och ett förslag till policy för konkurrensutsättning.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

7 Svar på remiss angående redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen

Dnr: 000-473/2006

Kommunstyrelsen har till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat ”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”. I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet Stadens politiska organisation (SPO) gavs Kommunfullmäktiges/Kommunstyrelsens kansli i uppdrag att utarbeta förslag till förändringar i stadens reglementen och instruktioner. I SPO-utredningen anges att det ofta förbises att beslut i kommunfullmäktige bör följas av konsekvensbeskrivningar i nämndernas reglementen. Tidigare har fullständiga reglementen upprättats för varje nämnd, med till stora delar lika innehåll. I remissen föreslås att de för samtliga nämnder gemensamma bestämmelserna samlas i ett övergripande reglemente och att de unika bestämmelserna för respektive nämnd samlas i bilagor till de gemensamma bestämmelserna.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

8 Remissvar angående förslag om att inrätta en skolakut för grovt kriminella elever

Dnr: 503-389/2006

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (fp) föreslår i en skrivelse till kommunstyrelsen att en skolakut för grovt kriminella elever, som ännu inte fyllt 15 år, inrättas i staden. Lotta Edholm konstaterar att ungas våld blir allt grövre och kryper allt längre ned i åldrarna. Hon föreslår att om en grundskoleelev misstänks för grova brott, bör denne inte få gå kvar i sin ordinarie skola direkt efter att brottet har begåtts, utan skall efter beslut av rektor, kunna hänvisas till en tillfällig undervisningsgrupp – en skolakut. Stockholms stad bör enligt förslaget inrätta en sådan, dit elever under 15 år som begår grova brott, omedelbart kan hänvisas. Undervisningen på skolakuten ska bedrivas som enskild, individanpassad undervisning och utföras av kompetenta pedagoger under den tid brottet och dess konsekvenser utreds av socialtjänsten. Stadsdelsförvaltningen instämmer i förslagsställarens syfte men bedömer att möjligheterna att göra en akut placering redan finns idag.

Handläggare: Lars Lindgren, 08- 508 18 250

9 Remiss av motion till kommunfullmäktige om möjligheterna att göra stadens vatten åtkomligt för stockholmarna

Dnr: 004-480/2006

Stadsdelsnämnden har från kommunstyrelsen för yttrande erhållit en motion från Madeleine Sjöstedt (fp), riktad till kommunfullmäktige, med förslag om utveckling av stadens stränder och kajer. Madeleine Sjöstedt föreslår att staden skall utreda möjligheterna att göra stadens vatten tillgängligt för fler människor. Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget om en sådan utredning. Samtidigt som möjligheten att öka tillgängligheten och utnyttjandet av innerstadens stränder är motiverad, måste dock kvaliteten hos befintliga miljöer värnas enligt förvaltningens mening. Motionen berör inte staden utanför innerstaden. Förvaltningen ger exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten till ytterstadens strandområden.

Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

10 Svar på remiss av motion om vård för äldre i livets slutskede

Dnr: 504-355/2006

Yvonne Fernell-Ingelström (m) har i en motion, riktad till kommunfullmäktige, om vård för äldre i livets slutskede, påtalat problem med syrgasbehandling och att flertalet av stadens äldreboenden inte har någon syrgas eller har tagit bort den. Våra äldre bör enligt motionen ha samma möjlighet att få hjälp i livets slutskede som andra patientgrupper, som i detta skede får lindring. I motionen föreslås ”att fullmäktige beslutar att snabbutreda frågan och lösa problemet tillsammans med landstinget om hur vi skall ge denna äldre patientgrupp en värdig vård i livets slutskede”.

Handläggare: Inger Blomqvist och Barbro Trygg, 08-508 18 039 o. 18 122

11 Stödcentrum för unga brottsoffer - verksamhetsrapport

Dnr: 503-436/2006

En verksamhetsrapport har inlämnats till kommunstyrelsen från Stödcentrum för unga brottsoffer. Kommunstyrelsen har sänt ut rapporten på remiss till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen ser i huvudsak positivt på Stödcentrums arbete, som är en bra hjälp för unga brottsoffer och ett komplement till socialtjänstens insatser. Socialtjänstens uppdrag att ge stöd till brottsoffer förtydligas i ny lagstiftning. När det gäller finansieringen av Stödcentrum bör enligt förvaltningen bra och likvärdig hjälp, oavsett vistelseort inom staden, säkerställas genom fortsatt central finansiering.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

SEKRETESSÄRENDEN

12 Inrättande av tre förskoleavdelningar vid Holmen, Sköndalsskolan

Dnr: 303-532/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Sköndal. Stadsdelsförvaltningen kommer därför att inrätta tre nya förskoleavdelningar i lokaler belägna i en befintlig paviljongbyggnad vid Sköndalsskolan. I lokalerna har skolan fram till vårterminens slut bedrivit undervisningsverksamhet. Skolverksamheten har nu flyttat ut och beretts plats inom skolans huvudbyggnad. Paviljongen samt närmast omgivande markområde, har in- och utvändigt byggts om till förskola under sommaren. Verksamheten vid förskolan startade under augusti/september 2006.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

13 Inrättande av en förskoleavdelning vid Sunneplan 31 B i Farsta

Dnr: 303-529/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Farsta. Stadsdelsförvaltningen har därför hyrt en befintlig paviljongbyggnad belägen vid Sunneplan 31 B. Byggnaden samt närmast omgivande markområde, har in- och utvändigt byggts om till förskola under sommaren och en ny förskoleavdelning har skapats. Verksamheten startade under augusti/september 2006.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

14 Inrättande av en förskolepaviljong vid Magelungsskolan i Farsta strand

Dnr: 303-531/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Farsta strand. Stadsdelsförvaltningen har därför inrättat en förskoleavdelning avsedd för 1-3-åringar i Magelungsskolan. Syftet är att kunna bereda plats åt familjer som står i barnomsorgskön och bor i området. Verksamheten vid förskoleavdelningen startade under augusti/september 2006.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

15 Inrättande av en förskoleavdelning (5-årsgrupp) vid Västbodaskolan i Farsta

Dnr: 303-530/2006

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Farsta. Stadsdelsförvaltningen har därför inrättat en förskoleavdelning avsedd för 5-åringar i Västbodaskolan. Syftet är att kunna bereda plats åt familjer som står i barnomsorgskön och önskar plats i skolans närhet och som bor i Farsta. Verksamheten vid förskoleavdelningen startade under augusti/september 2006.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

16 Iordningställande av tomten Rödkindavägen 12-14

Dnr: 303-550/2006

I samband med nybyggnationen av Strandlidens gruppbostäder, Ekliden och Strandvillan, på Rödkindavägen 12-14, förutsattes att en del av upprustningsarbetet kunde betalas kontant för att minska löpande hyreskostnader. Av denna anledning har tomten inte iordningställts i samband med husbygget. Eftersom kostnaden kommer att överstiga gränsen för förvaltningschefens behörighet inom den delegerade beslutanderätten, föreslår stadsdelsförvaltningen att Farsta stadsdelsnämnd kompletterar stadsdelsdirektörens beslut om 500 000 kronor och för egen del beslutar om godkännande av ytterligare cirka 113 000 kronor exklusive moms.

Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

17 Förtroenderåd inom vård- och omsorgsboenden

Dnr: 002-564/2006

Farsta sjukhem och Edö äldreboende har förtroenderåd sedan många år tillbaka. Förtroenderåden fungerar väl inom båda verksamheterna, men arbetar på olika sätt. Postiljonens äldreboende saknar förtroenderåd. För att ge legitimitet till de förtroenderåd som finns samt att ge Postiljonens äldreboende i uppdrag att starta ett förtroenderåd föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att varje vård- och omsorgsboende ska ha ett förtroenderåd och att förslaget till riktlinjer för förtroenderåd fastställs.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

18 Öppet möte med föreningar i Farsta

Dnr: 004-551/2006

Stadsdelsnämndens majoritet uppdrog i en skrivelse den 15 juni 2006 åt stadsdelsförvaltningen att arrangera en konferens med föreningar i Farsta för att diskutera ett antal frågeställningar. Förvaltningen föreslår att mötet genomförs den 18 oktober kl. 18.00 och att medel avsedda för insatser för ”deltagardemokrati” disponeras för kostnader som uppstår i samband med mötesarrangemanget.

Handläggare: Marie Eriksson, 08-508 18 004

19 Information och frågor från nämnden

20 Stadsdelsdirektörens information

21 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Risk- och ledningsanalys för Farsta stadsdelsnämnd - remiss.

§180 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Tomas Rudin (s) att jämte vice ordföranden Christina Becker (fp) justera protokollet den 28 september 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 24 augusti 2006.

 

§181 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§182 BORDLAGT ÄRENDE. Strategi och utvecklingsplan för företagsområdet Larsb...

I projektet ”Strategi och utvecklingsplan för företags­området Larsboda”, som utgör en insats inom Stadsdelsförnyelsen, har en ”fokusgrupp” bestående av tjänstemän från stadsbyggnadskontoret, markkontoret, Stockholm Business Region, Farsta stads­delsförvaltning samt företagare och boende i Larsboda, arbetat fram ett förslag till vision/profilering av företagsområdet Larsboda. Målet är att området ska få en tydligare profil och bli en sammanhängande stads­del och en ännu mer attraktiv plats för boende, arbete och besök. Fokusgruppen har letts av två konsulter från Erséus arkitekter AB. Utgångspunkten för arbetet har varit den av kommunfullmäktige antagna Söderortsvisionen.

Ärendet bordlades vid sammanträdet den 24 augusti 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 7 augusti 2006, dnr 004-469/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

 

§183 BUDGETÄRENDE. Tertialrapport 2 för 2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 15 september 2006,

dnr 103-560/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin m fl (s), ledamoten Inger Stark (v) samt tjänstgörande ersättaren Agnes Thörnblom (mp) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle godkännas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner i huvudsak föreliggande förslag till tertialrapport 2/2006.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner en ökad omslutning med 13,0 miljoner kronor

(tidigare beslutat 153,6 miljoner kronor).

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,8 miljoner kronor för ökade

kostnader under två månader vid start av gruppbostäder för funktionshindrade.

 

4.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 3,7 miljoner kronor av tidigare

beviljade stimulansmedel för utbyggnad av särskilda boenden (blankett 1.10 i

bilaga 1).

 

5.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 4,4 miljoner kronor för tidigare

beviljade stimulansmedel för utbyggnad av förskolelokaler (blankett 1.11a i

bilaga 1).

 

6.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 2,4 miljoner kronor av

stimulansmedel för utbyggnad av förskolelokaler (blankett 1.11b i bilaga 1).

 

7.      Farsta stadsdelsnämnd begär budgetjustering med 0,2 miljoner kronor för

avveckling av lokal inom socialpsykiatrin.

 

8.      Farsta stadsdelsnämnd anför därutöver följande

 

Nämnden noterar med stor tillfredsställelse att vi uppfyllt barnomsorgsgarantin, att vi minskat barngrupperna, att arbetslösheten minskat, att försörjningsstödet minskat samtidigt som prognosen för helåret visar på ett totalt överskott om 3 miljoner kronor.

 

Nämnden tackar ännu en gång de duktiga medarbetarna inom verksamheten för mycket goda insatser till nytta för oss invånare i Farstaområdet. 

 

9.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§184 Förslag till reviderat program för kvinnofrid i Stockholms stad

Kommunstyrelsen hade till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat ett förslag till reviderat program för kvinnofrid, utarbetat av socialtjänstnämnden. Programmet syftar till att höja ambitionsnivån och skapa förutsättningar för likvärdiga och kvalificerade insatser mot mäns våld mot kvinnor, oavsett var i staden kvinnorna bor. I Farsta stadsdelsförvaltning har den lokala handlingsplanen nyligen omarbetats. Vid omarbetningen har de nya inslagen i det föreslagna programmet för staden beaktats. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 augusti 2006, dnr 500-442/2006.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret som sitt eget.

 

§185 Svar på remiss angående "Policys för upphandling och konkurrensutsättni...

Kommunstyrelsen hade till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat stadsledningskontorets promemoria i rubricerat ärende. Under de senaste åren har staden inte haft någon samlad policy för upphandling och konkurrensutsättning, eftersom en utvärdering av tidigare policys har avvaktats. Hösten 2005 godkände kommunstyrelsen den genomförda utvärderingen och uppdrog åt stadsledningskontoret (SLK) att utarbeta ett förslag till policy för upphandling och ett förslag till policy för konkurrensutsättning. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 15 augusti 2006, dnr 105-484/2006.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§186 Svar på remiss angående redovisning av uppdrag om förändringar i staden...

Kommunstyrelsen hade till stadsdelsnämnden för yttrande remitterat ”Redovisning av uppdrag om förändringar i stadens reglementen”. I samband med att kommunstyrelsen behandlade ärendet Stadens politiska organisation (SPO) gavs Kommunfullmäktiges/Kommunstyrelsens kansli i uppdrag att utarbeta förslag till förändringar i stadens reglementen och instruktioner. I SPO-utredningen anges att det ofta förbises att beslut i kommunfullmäktige bör följas av konsekvensbeskrivningar i nämndernas reglementen. Tidigare har fullständiga reglementen upprättats för varje nämnd, med till stora delar lika innehåll. I remissen föreslås att de för samtliga nämnder gemensamma bestämmelserna samlas i ett övergripande reglemente och att de unika bestämmelserna för respektive nämnd samlas i bilagor till de gemensamma bestämmelserna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 28 augusti 2006, dnr 000-473/2006.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande.

 

§187 Remissvar angående förslag om att inrätta en skolakut för grovt krimine...

Oppositionsborgarrådet Lotta Edholm (fp) hade i en skrivelse till kommunstyrelsen föreslagit att en skolakut för grovt kriminella elever som ännu inte fyllt 15 år inrättas i staden. Lotta Edholm konstaterar i skrivelsen att ungas våld blir allt grövre och kryper allt längre ned i åldrarna. Hon föreslår att om en grundskoleelev misstänks för grova brott, bör denne inte få gå kvar i sin ordinarie skola direkt efter att brottet har begåtts, utan skall efter beslut av rektor, kunna hänvisas till en tillfällig undervisningsgrupp – en skolakut. Stockholms stad bör enligt förslaget inrätta en sådan, dit elever under 15 år som begår grova brott, omedelbart kan hänvisas. Undervisningen på skolakuten ska bedrivas som enskild, individanpassad undervisning och utföras av kompetenta pedagoger under den tid brottet och dess konsekvenser utreds av socialtjänsten. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 1 september 2006, dnr 503-389/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

 

§188 Remiss av motion till kommunfullmäktige om möjligheterna att göra stade...

Stadsdelsnämnden hade från kommunstyrelsen för yttrande erhållit en motion från Madeleine Sjöstedt (fp), riktad till kommunfullmäktige, med förslag om utveckling av stadens stränder och kajer. Madeleine Sjöstedt föreslår att staden skall utreda möjligheterna att göra stadens vatten tillgängligt för fler människor. Stadsdelsförvaltningen stödjer förslaget om en sådan utredning. Samtidigt som möjligheten att öka tillgängligheten och utnyttjandet av innerstadens stränder är motiverad, måste dock kvaliteten hos befintliga miljöer värnas enligt förvaltningens mening. Motionen berör inte staden utanför innerstaden. Förvaltningen ger exempel på åtgärder som kan öka tillgängligheten till ytterstadens strandområden. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2006, dnr 004-480/2006.

 

Ordföranden Tomas Rudin (s) yrkade att ärendet skulle bordläggas.

Nämnden biföll yrkandet.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd bordlägger ärendet.

 

§189 Svar på remiss av motion om vård för äldre i livets slutskede

Yvonne Fernell-Ingelström (m) hade i en motion, riktad till kommunfullmäktige, om vård för äldre i livets slutskede, påtalat problem med syrgasbehandling och att flertalet av stadens äldreboenden inte har någon syrgas eller har tagit bort den. Våra äldre bör enligt motionen ha samma möjlighet att få hjälp i livets slutskede som andra patientgrupper, som i detta skede får lindring. I motionen föreslås ”att fullmäktige beslutar att snabbutreda frågan och lösa problemet tillsammans med landstinget om hur vi skall ge denna äldre patientgrupp en värdig vård i livets slutskede”. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 22 augusti 2006, dnr 504-355/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar stadsdelsförvaltningens synpunkter som sitt svar

på remissen.

 

§190 Stödcentrum för unga brottsoffer - verksamhetsrapport

En verksamhetsrapport hade inlämnats till kommunstyrelsen från Stödcentrum för unga brottsoffer och sänts ut på remiss till stadsdelsnämnderna. Stadsdelsförvaltningen ser i huvudsak positivt på Stödcentrums arbete, som är en bra hjälp för unga brottsoffer och ett komplement till socialtjänstens insatser. Socialtjänstens uppdrag att ge stöd till brottsoffer förtydligas i ny lagstiftning. När det gäller finansieringen av Stödcentrum bör enligt förvaltningen bra och likvärdig hjälp, oavsett vistelseort inom staden, säkerställas genom fortsatt central finansiering. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 23 augusti 2006, dnr 503-436/2006.

 

Vice ordföranden Christina Becker m fl (fp) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Ledamoten Birgitta Holm m fl (m) förklarade att de inte tar egen ställning till ärendet.

 

Tjänstgörande ersättaren Henrik Pajovic (kd) förklarade att han inte tar egen ställning till ärendet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd överlämnar remissvaret som sitt eget.

 

§191 Inrättande av tre förskoleavdelningar vid Holmen, Sköndalsskolan

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Sköndal. Stadsdelsförvaltningen kommer därför att inrätta tre nya förskoleavdelningar i lokaler belägna i en befintlig paviljongbyggnad vid Sköndalsskolan. I lokalerna har skolan fram till vårterminens slut bedrivit undervisningsverksamhet. Skolverksamheten har nu flyttat ut och beretts plats inom skolans huvudbyggnad. Paviljongen samt närmast omgivande markområde, har in- och utvändigt byggts om till förskola under sommaren. Verksamheten vid förskolan startade under augusti/september 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2006, dnr 303-532/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning gällande

inrättandet av tre förskoleavdelningar vid Holmen, Sköndalsskolan.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 1,2 miljoner kronor i stimulansbidrag 

avseende tre nytillkommande förskoleavdelningar i tertialrapport 2 för 2006.

 

§192 Inrättande av en förskoleavdelning vid Sunneplan 31 B i Farsta

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i Farstaområdet. Stadsdelsförvaltningen har därför hyrt en befintlig paviljongbyggnad belägen vid Sunneplan 31 B. Byggnaden samt närmast omgivande markområde, har in- och utvändigt byggts om till förskola under sommaren och en ny förskoleavdelning har skapats. Verksamheten startade under augusti/september 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den

4 september 2006, dnr 303-529/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning gällande

inrättandet av en förskoleavdelning vid Sunneplan 31 B i Farsta.

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,4 miljoner kronor i stimulansbidrag 

avseende en nytillkommande förskoleavdelning i tertialrapport 2 för 2006.

 

§193 Inrättande av en förskolepaviljong vid Magelungsskolan i Farsta strand

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Farsta strand. Stadsdelsförvaltningen har därför inrättat en förskoleavdelning avsedd för 1-3-åringar i Magelungsskolan. Syftet är att kunna bereda plats åt familjer som står i barnomsorgskön och bor i området. Verksamheten vid förskoleavdelningen startade under augusti/september 2006.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2006,

dnr 303-531/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning gällande

inrättandet av en förskoleavdelning vid Magelungsskolan i Farsta strand.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,4 miljoner kronor i stimulansbidrag 

avseende en nytillkommande förskoleavdelning i tertialrapport 2 för 2006.

 

§194 Inrättande av en förskoleavdelning (5-årsgrupp) vid Västbodaskolan i Fa...

Efterfrågan på förskoleplatser är för närvarande mycket stor i stadsdelen Farsta. Stadsdelsförvaltningen har därför inrättat en förskoleavdelning avsedd för 5-åringar i Västbodaskolan. Syftet är att kunna bereda plats åt familjer boende i Farsta, som står i barnomsorgskön och önskar plats i skolans närhet. Verksamheten vid förskoleavdelningen startade under augusti/september 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 september 2006, dnr 303-530/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner stadsdelsförvaltningens redovisning gällande

inrättandet av en förskoleavdelning vid Västbodaskolan i Farsta.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd hemställer om 0,4 miljoner kronor i stimulansbidrag 

avseende en nytillkommande förskoleavdelning i tertialrapport 2 för 2006.

 

§195 Iordningställande av tomten Rödkindavägen 12-14

I samband med nybyggnationen av Strandlidens gruppbostäder, Ekliden och Strandvillan, på Rödkindavägen 12-14, förutsattes att en del av upprustningsarbetet kunde betalas kontant för att minska löpande hyreskostnader. Av denna anledning har tomten inte iordningställts i samband med husbygget. Eftersom kostnaden kommer att överstiga gränsen för förvaltningschefens behörighet inom den delegerade beslutanderätten, föreslår stadsdelsförvaltningen att Farsta stadsdelsnämnd kompletterar stadsdelsdirektörens beslut om 500 000 kronor och för egen del beslutar om godkännande av ytterligare cirka 113 000 kronor exklusive moms. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2006, dnr 303-550/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att komplettera förvaltningschefens beslut om

iordningställande av tomten Rödkindavägen 12-14 genom att för egen del besluta

om godkännande av ytterligare cirka 113 000 kronor exklusive moms.

 

§196 Förtroenderåd inom vård- och omsorgsboenden

Farsta sjukhem och Edö äldreboende har förtroenderåd sedan många år tillbaka. Förtroenderåden fungerar väl inom båda verksamheterna, men arbetar på olika sätt. Postiljonens äldreboende saknar förtroenderåd. För att ge legitimitet till de förtroenderåd som finns samt att ge Postiljonens äldreboende i uppdrag att starta ett förtroenderåd, föreslår stadsdelsförvaltningen att stadsdelsnämnden beslutar att varje vård- och omsorgsboende inom stadsdelsområdet ska ha ett förtroenderåd och att förslaget till riktlinjer för förtroenderåd fastställs. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2006,

dnr 002-564/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd beslutar att samtliga vård- och omsorgsboenden för

äldre i Farsta stadsdelsområde skall ha ett förtroenderåd.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd fastställer riktlinjer för förtroenderåd vid vård- och 

omsorgsboenden i Farsta stadsdelsområde.

 

§197 Öppet möte med föreningar i Farsta

Stadsdelsnämndens majoritet uppdrog i en skrivelse den 15 juni 2006 åt stadsdels-förvaltningen att arrangera en konferens med föreningar i Farsta för att diskutera ett antal frågeställningar. Förvaltningen föreslår att mötet genomförs den 18 oktober kl. 18.00 och att medel avsedda för ”insatser för deltagar­demokrati” disponeras för kostnader som uppstår i samband med mötes­arrangemanget. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 september 2006, dnr 004-551/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd avvisar stadsdelsförvaltningens förslag.

 

§198 Information och frågor från nämnden

Information eller frågor från nämnden förekom ej.

§199 Stadsdelsdirektörens information

Ingen information var för handen.

§200 Övriga frågor

Vice ordföranden Christina Becker (fp), ledamoten Gunnar Sandell (s) m.fl. anmärkte på städningen av Farsta torg, som ansågs ha varit mycket bristfällig under lördagar och söndagar, särskilt på valdagen.

Förvaltningen förklarade att underentreprenören till den entreprenör, som ansvarar för genomförandet av städningen, misslyckats med sitt åtagande enligt ingånget avtal. Uppfyllelsen av avtalet har nu ifrågasatts av entreprenören, som avser att också i övrigt se över sin organisation för att förebygga liknande bekymmer. Således kan nämnden enligt förvaltningen förvänta sig förbättringar av städningen i framtiden.

 

Ledamoten Lilian Falkbäck (s) påtalade att en skola inom stadsdelsområdet försummat att hissa flaggan på valdagen.

 

Ersättaren Karl-Erik Hammerin (s) väckte en fråga med anledning av ett projekt inom Stadsdelsförnyelsen som nämnden fattade beslut om i juni 2005 och som gäller bryggan vid Edö äldreboende och tillgängligheten till den. Frågan gällde tidpunkten för när insatserna kommer att vara genomförda.

Förvaltningen svarade att enligt tidplanen ska insatserna vara verkställda före vintern 2006.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 201