Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2006-12-14

Sammanträde 2006-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

3 Remiss av förslag till detaljplan för område mellan kvarteret Aftonen och Nynäsvägen i stadsdelen Hökarängen

Dnr: 302-736/2006

Till stadsdelsnämnden har remitterats ett förslag till detaljplan för ett område mellan kvarteret Aftonen och Nynäsvägen i stadsdelen Hökarängen. Planen möjliggör att en mindre garage-/förrådsbyggnad kan uppföras. Den nya byggnaden avses ersätta en byggnad på Onsdagsvägen som används av AB Stockholmshems entreprenör för skötsel av fastighetsbeståndets grönytor. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget till detaljplan.


Handläggare: Gunnar Ferdman, 08-508 18 161

4 Granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbildningsnämndens hyrda lokaler - yttrande

Dnr: 300-687/2006

Stadsrevisionen har för yttrande tillställt Farsta stadsdelsnämnd föreliggande granskningspromemoria. Stadens revisionskontor har under året granskat stadsdelsnämndernas och lokalhållarnas efterlevnad av stadens regler för ny-, om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler. Stadsrevisionen föreslår kommunstyrelsen att se över stadens regelverk och skapa ett bättre system som tar hänsyn till alla de krav som förutsätts vara uppfyllda för en god investering. Förvaltningen instämmer, i de delar som berör förvaltningen, i de synpunkter revisionen har kommit fram till.

Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

5 Upprättande av en ny förskola i fagersjö, kvarteret Mätstickan 2 - genomförandeärende

Dnr: 303-720/2006

Svenska Bostäder påbörjade rivning av fastigheterna vid Fagersjö centrum under december 2005, för att i ett senare skede uppföra flerbostadshus i form av punkthus. Åtgärderna har inneburit att förskoleverksamheten om två avdelningar vid Havsörnstorget 25 har inrymts i en paviljongbyggnad, tillfälligt uppställd på Fagersjöskolans skolgård. Fastighetsägaren har erbjudit ersättningslokal i området, f.d. tvätteriet, som dock behöver byggas om. Byggstart är planerad till augusti 2007 med en ombyggnadstid om cirka sex månader och en förskoleverksamhet med fyra avdelningar och plats för 18 barn per avdelning beräknas starta under januari/februari 2008.

Handläggare: Yvonne Ekman Mohajerpour, 08-508 18 036

6 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg och uppsökande verksamhet i Verdandis regi

Dnr: 008-729/2006

Verdandi Stockholm har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget Alternativ Helg, som anordnas för att bryta den isolering och utsatthet som julen innebär för många människor. Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet och ansöker även om bidrag till detta arbete. Liksom föregående år ansöker Verdandi om ett bidrag om 4 500 kronor för att delbekosta julprogrammet och ett bidrag om 1 500 kronor för att förstärka jourverksamheten. Som motivering till att ansökan inlämnats till Farsta stadsdelsnämnd anges att många från Farsta stadsdelsområde besöker verksamheten, bl.a. med hjälp av Verdandis uppsökande verksamhet.

Handläggare: Bosse Dannert, 08-508 18 040

7 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år 2007

Dnr: 002-689/2006

I enlighet med företagna nomineringar från de lokala föreningarna av PRO (Pensionärernas Riksorganisation) och SPF (Sveriges Pensionärsförbund) i Farsta stadsdelsområde föreslås stadsdelsnämnden utse ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

8 Val av ledamöter till det lokala handikapprådet 2007-2010

Dnr: 002-734/2006

Enligt stadens instruktioner för handikappråd ska de stadsdelsanknutna råden bestå av sju ledamöter som väljs för en period av fyra år efter varje val.
Kommun-HSO Stockholm (Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun) samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas och facknämndernas handikappråd i samverkan med handikappföreningar inom och utanför Kommun-HSO. Till lokala handikapprådet i Farsta har nomineringar skett enligt till ärendet bifogad lista.


Handläggare: Iris Birath, 08-508 18 153

9 Nedskrivning av kundfordringar

Dnr: 100-410/2006

I enlighet med delegerad beslutanderätt och stadens riktlinjer har ekonomichefen i december 2006 avskrivit kundfordringar som avser 2005 och 2006.

Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

10 Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2006

Dnr: 103-188/2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.
I ärendet redovisas en prognos per den 30 november 2006.


Handläggare: Lena Holmdahl, 08-508 18 054

11 Information och frågor från nämnden

12 Stadsdelsdirektörens information

13 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

2. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

3. Förlängning av tillfälligt bygglov gällande uppställning av container för insamling av förpackningar; Gubbängen 1:1, Lingvägen 49

4. Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsplats för källsorterat material; Tallkrogen 1:1,Tallkrogsvägen 41

5. Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsplats för källsorterat material; Sköndal 2:1, Perstorpsvägen 75

6. Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsplats för källsorterat material; Sköndal 2:1, Sköndalsvägen/Bengt Bagares gränd

7. Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsplats för källsorterat material; Farsta 2:1, Sirapsvägen

8. Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsplats för källsorterat material; Gubbängen 1:1, Majrovägen/Lingvägen

9. Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsplats för källsorterat material; Farsta 2:1, Havsörnsvägen/Vildandsvägen

10. Förlängning av tillfälligt lov för återvinningsplats för källsorterat material; Farsta 2:1, Rödkindavägen

§235 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Nämnden utsåg ordföranden Christina Becker (fp) att jämte vice ordföranden Tomas Rudin (s) justera protokollet den 19 december 2006.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 23 november 2006.

 

§236 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

§237 Remiss av förslag till detaljplan för område mellan kvarteret Aftonen o...

Till stadsdelsnämnden hade remitterats ett förslag till detaljplan för ett område mellan

kvarteret Aftonen och Nynäsvägen i stadsdelen Hökarängen. Planen möjliggör att en mindre

garage-/förrådsbyggnad kan uppföras. Den nya byggnaden avses ersätta en byggnad på

Onsdagsvägen, som används av AB Stockholmshems entreprenör för skötsel av fastighets-

beståndets grönytor. Stadsdelsförvaltningen tillstyrker förslaget till detaljplan. Förelåg

stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 november 2006, dnr 302-736/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

§238 Granskning av ny-, om- och tillbyggnader i stadsdelsnämndernas och utbi...

Stadsrevisionen hade tillställt Farsta stadsdelsnämnd föreliggande granskningspromemoria för yttrande. Stadens revisionskontor har under året granskat stadsdelsnämndernas och lokalhållarnas efterlevnad av stadens regler för ny-, om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler. Stadsrevisionen föreslår kommunstyrelsen att se över stadens regelverk och skapa ett bättre system som tar hänsyn till alla de krav som förutsätts vara uppfyllda för en god investering. Förvaltningen instämmer, i de delar som berör förvaltningen, i de synpunkter revisionen har kommit fram till. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 november 2006, dnr 300-687/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd  beslutar att som svar på remissen till revisionskontoret

överlämna och åberopa stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§239 Upprättande av en ny förskola i fagersjö, kvarteret Mätstickan 2 - geno...

Svenska Bostäder påbörjade rivning av fastigheterna vid Fagersjö centrum under december 2005, för att i ett senare skede uppföra flerbostadshus i form av punkthus. Åtgärderna har inneburit att förskoleverksamheten, som omfattar två avdelningar vid Havsörnstorget 25, har inrymts i en paviljongbyggnad, tillfälligt uppställd på Fagersjöskolans skolgård. Fastighets-ägaren har erbjudit ersättningslokal i området, f.d. tvätteriet, som dock behöver byggas om. Byggstart är planerad till augusti 2007 med en ombyggnadstid om cirka sex månader och en förskoleverksamhet med fyra avdelningar och plats för 18 barn per avdelning beräknas starta under januari/februari 2008. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 november 2006, dnr 303-720/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd ger stadsdelsdirektören i uppdrag att för nämndens räkning

teckna hyresavtal gällande nybyggnad av en förskola med fyra avdelningar vid Ejdervägen/Havsörnstorget i kvarteret Mätstickan 2, Fagersjö, med en årshyra om

330 000 kronor samt tillkommande ombyggnadstillägg om cirka 1,6 mnkr år 1.

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd ansöker om godkännande av nybyggnaden hos kommun-

styrelsens ekonomiutskott och ansöker om stimulansbidrag för särproduktions-

kostnader om 0,8 mnkr i kommande tertialrapporter.

 

§240 Ansökan om bidrag till Alternativ Helg och uppsökande verksamhet i Verd...

Verdandi Stockholm har ansökt om medel för att delbekosta jularrangemanget Alternativ

Helg, som anordnas för att bryta den isolering och utsatthet julen innebär för många människor. Verdandi bedriver också uppsökande verksamhet och jourverksamhet och ansöker även om bidrag till detta arbete. Liksom föregående år ansöker Verdandi om ett bidrag om 4 500 kronor för att delbekosta julprogrammet och ett bidrag om 1 500 kronor för att förstärka jourverksamheten. Som motivering till att ansökan inlämnats till Farsta stadsdelsnämnd anges att många från Farsta stadsdelsområde besöker verksamheten, bl.a. med hjälp av Verdandis uppsökande verksamhet. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 24 november 2006, dnr 008-729/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beviljar bidrag med 6 000 kronor till Verdandi Söder.

 

§241 Val av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd år ...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 november 2006,

dnr 002-689/2006, med förslag till ledamöter och ersättare i enlighet med företagna nomineringar från PRO- och SPF- föreningarna i stadsdelsområdet.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd utser fem ledamöter och fem ersättare till stadsdelsnämndens pensionärsråd för år 2007 enligt följande

 

Bror Lord                      PRO Farsta                                               ledamot

Leif-Åke Andersson      SPF Sköndal                                              ledamot

Barbro Karlsson            PRO Tallkrogen/Gubbängen                       ledamot

Stig Åström                   SPF Farsta                                                 ledamot

Gun Forss                      PRO Farsta strand                                     ledamot

 

Kerstin Holmgren           SPF Sköndal                                             ersättare

Mary Andersson            PRO Farsta                                               ersättare

Solveig Ahlbom             SPF Farsta                                                 ersättare

Ingrid Klingberg             PRO Sköndal                                            ersättare

Inga-Lill Lindgren           PRO Hökarängen                                      ersättare

 

§242 Val av ledamöter till det lokala handikapprådet 2007-2010

Kommun-HSO Stockholm (Handikapporganisationernas samarbetsorgan i Stockholms kommun) samordnar nomineringarna till stadsdelsnämndernas och facknämndernas handikappråd i samverkan med handikappföreningar inom och utanför Kommun-HSO. Till lokala handikapprådet i Farsta har nomineringar skett enligt till ärendet bifogad lista. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden utser sju ledamöter för tiden från och med den

1 januari 2007 till och med den 31 december 2010 i enlighet med nomineringarna. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 27 november 2006, dnr 002-734/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd utser sju ledamöter till det lokala handikapprådet i Farsta

för tiden från och med 1 januari 2007 till och med 31 december 2010 enligt följande

 

Ove Martinsson                                   Astma & Allergi                   ledamot

Agneta Hagström                                 DHR                                   ledamot

Ingrid Edin                                           HRF                                    ledamot

Vivi-Anne Emanuelsson                       SRF                                     ledamot

Blazena Westerlund                             FA                                       ledamot

Kerstin Järneberg                                NHR                                    ledamot

Ebba Lundgren                                    FEB                                     ledamot

 

§243 Nedskrivning av kundfordringar

I enlighet med delegerad beslutanderätt och stadens riktlinjer har ekonomichefen i december 2006 avskrivit kundfordringar som avser 2005 och 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 5 december 2006, dnr 100-410/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner redovisningen och lägger den till handlingarna.

 

§244 Ekonomisk månadsrapport per den 30 november 2006

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

I ärendet redovisas en prognos per den 30 november 2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 december 2006, dnr 103-188/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§245 Information och frågor från nämnden

Information eller frågor från nämnden förelåg ej.

§246 Stadsdelsdirektörens information

Ingen information var för handen.

§247 Övriga frågor

Ledamoten Gunnar Sandell (s) anmälde skrivelsen ”Hundrastgård Gubbängen” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll.

 

Ledamoten Birgitta Holm (m) anmälde ”Skrivelse angående riktlinjer för återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 2 till detta protokoll.

 

Ledamoten Birgitta Holm m.fl. (m), ordföranden Christina Becker m.fl. (fp) samt ledamoten Bertil Fredriksson (kd) anmälde ”Skrivelse angående rätten att få lägga medborgarförslag till Farsta stadsdelsnämnd” till förvaltningen för beredning. Skrivelsen utgör bilaga 3 till detta protokoll.

 

Ett åsiktsutbyte med anledning av innehållet i sistnämnda skrivelse vidtog.

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) framhöll att institutet medborgarförslag redan finns inom nämnden i olika former, om än inte under benämningen ”medborgarförslag”. Tomas Rudin anförde som exempel att han tillsammans med tidigare vice ordföranden Madeleine Sjöstedt (fp) hade kommit överens om en ändamålsenlig och flera gånger tillämpad metod att föra av medborgarna väckta frågor framåt till ett färdigt resultat, utan onödigt administrativt krångel.

Flera ledamöter underströk vikten av att ett medborgarförslag inte reduceras från att vara en beaktansvärd fråga till att bli en pappersprodukt, som blir föremål för flera administrativa omgångar, eller någon form av brevlåda för vidare befordran till facknämnder och andra. Istället poängterades att medborgarnas idéer borde tas tillvara genom autentiska möten och samtal.

 

Vice ordföranden Tomas Rudin (s) framförde å den avgående majoritetens vägnar ett tack till förvaltningen för dess professionellt och kompetent utförda arbete under perioden.

Tomas Rudin framförde vidare ett särskilt tack till den avgående stadsdelsdirektören Gillis Hammar för hans systematiska och professionella hållning som offentlig tjänsteman och önskade honom framgång med sina nya arbetsuppgifter.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2006-12-14

§ 247

 

FARSTA STADSDELSNÄMND          Sammanträdet 14 december 2006

Socialdemokraternas grupp

 

 

 

 

SKRIVELSE

 

HUNDRASTGÅRD GUBBÄNGEN

 

 

 

Det är kopplingstvång för hundar därför har vi fått förslag från invånare om att i Gubbängen ordna en liten hörna med en egen rastgård. Idag åker hundkompisar in till Söder för att kunna släppa hundarna så dom får busa av sig, och springa. Skulle det finnas en liten möjlighet att få en rastgård i Gubbängen så blev de och hundarna lyckliga. Självklart så kommer de själva att hålla rent. Men det skulle behövas en papperskorg samt om det går att ordna en lampa så de slipper stå i mörkret på vintern.

 

Nämnden föreslås uppdra åt förvaltningen att vidta åtgärder i anledning av denna skrivelse.

 

 

 

 

Tomas Rudin m.fl. (s)          

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Protokoll 2006-12-14

§ 247

 

Birgitta Holm m.fl. (m)                                                     Farsta den 2006-12-14

                                                                                                                                                                                                                                               Farsta stadsdelsnämnd

 

  

 

 

Skrivelse ang. riktlinjer för återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall offentlig platsmark

 

 

Nuvarande markupplåtelseavtal mellan Stockholm stad och producenterna för återvinningsstationer är uppsagt och löper ut vid årsskiftet 2006/2007.

 

För att Stockholm till fullo ska kunna utnyttja sin förmåga som den vackra huvudstad den är så krävs krafttag mot de inslag som förfular vår stad.

En viktig del av detta är att staden har fungerande avtal och rutiner rörande återvinningsstationerna.

 

Då antalet återvinningsstationer kommer att öka i antal krävs det att placeringarna stationerna blir så bra som möjligt för alla som har behov av att lämna sitt returpapper och förpackningsavfall. Detta kommer även gälla tömningsregelbundenhet, estetisk utformning och tillgänglighet samt anslag om telefonnummer till ansvarig för skötsel av behållarna.

 

Med anledning av ovanstående bör Farsta Stadsdelsnämnd skyndsamt

 

Ø     se över befintliga återvinningsstationers placeringar så att de harmoniserar med områdets karaktär

 

Ø     planera för nya återvinningsstationers placeringar i närområdet

 

Ø     återkomma till nämnden med information kring var en större återvinningsstation skulle kunna grävas ned enl. de planer som finns i staden

 

Ø     väcka ett ärende hos kommunfulläktige enl 6 § i stadens reglemente, kring placering av en nedgrävd återvinningsstation

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 3

Protokoll 2006-12-14

§ 247

 

 

Till

Farsta stadsdelsnämnd

2006-12-14

 

 

 

Skrivelse ang. rätten att få lägga medborgarförslag till Farsta Stadsdelsnämnd

 

 

I alla Stockholms stadsdelar utom Farsta är det möjligt för enskilda medborgare att väcka s.k. medborgarförslag. Innebörden av detta innebär att enskilda får rätten att lägga skrivelser till nämnden som går in för beredning för att vidare bli ett ärende som stadsdelsnämnden ska   beslut om.

 

Vänstermajoriteten har inte under sin mandatperiod berett denna möjlighet för invånarna i Farsta Stadsdelsnämnd trots att man påstår att denna möjligt för enskilda att väcka medborgarförslag finns i vår nämnd. Detta är högst felaktigt då ett medborgarförslag inte kan ske det sätt som den tidigare vänstermajoriteten påstått. I och med att det nu blir en borgerlig allians i Farsta Stadsdelsnämnd så vill vi möjliggöra för enskilda att inkomma med medborgarförslag i sann demokratisk anda som sker i resten av staden.

 

 

                                                        Farsta den 2006 12 14

 

 

Birgitta Holm                                  Christina Becker                              Bertil Fredriksson

 

Lennart Isacsson                             Inga Lill Persson                          Henrik Pajovic                  

 

Eva Gottfridsdotter Nilsson           Vladan Boskovic        

 

Arne Fredholm                               Lidia Ahlberg

 

Anna Jäderlind

 

Peter Lundberg

------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 248-258