Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-01-09

Sammanträde 2007-01-09

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

2 Utseende av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens sociala delegation

Dnr: 002-785/2006

Stadsdelsnämnden beslutade den 4 januari 1999 med stöd av 6 kapitlet 33 § kommunallagen och med de begränsningar som anges i 6 kapitlet 34 § samma lag, att tillsätta en social delegation, som enligt instruktionen på stadsdelsnämndens vägnar skulle besluta i ärenden som rör enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
Enligt nämnda instruktion utser stadsdelsnämnden fem ledamöter och fyra ersättare inom
nämnden för ett kalenderår i taget. Nämnden utser ordförande och vice ordförande bland
ledamöterna.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

3 Förordnande och delegation i ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM)

Dnr: 002-784/2006

Kommunfullmäktige förrättade den 11 december 2006 val av ledamöter och ersättare i Farsta stadsdelsnämnd och utsåg tretton ledamöter och tretton ersättare i nämnden för tiden till och med år 2007. Med anledning av det föreslås nämnden i detta ärende delegera och förordna om viss särskild beslutanderätt gällande ärenden enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), som stadsdelsnämndens ordförande och ledamöterna i den sociala delegationen av rättssäkerhetsskäl och praktiska skäl måste ha.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

4 Utseende av ombud

Dnr: 002-782/2006

Enligt 5 § reglemente för stadsdelsnämnderna äger stadsdelsnämnden rätt att utse ombud att föra stadens talan i alla mål och ärenden inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.
I särskilt ärende har nämnden utfärdat rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning. Vid sidan av denna rättegångsfullmakt är det nödvändigt för en snabb och effektiv handläggning att stadsdelsdirektören såsom ombud äger rätt att företräda nämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda.


Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

5 Utseende av slutlig utanordnare

Dnr: 100-783/2006

Enligt 3 kapitlet 6 § i Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

6 Sammanträdestider 2007 för Farsta stadsdelsnämnd

7 Information och frågor från nämnden

8 Stadsdelsdirektörens information

9 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärende:

1. Ansökan om vård enligt 1 o 3 §§ lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering

Ordföranden hade under frågestunden hälsat nya ledamöter och ersättare samt Ulla Thorslund, som från årsskiftet utsetts till stadsdelsdirektör, välkomna till det gemensamma arbetet i  stadsdelsområdet.

 

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Gunnar Sandell (s) justera protokollet den 12 januari 2007.

 

§2 Utseende av ledamöter och ersättare till stadsdelsnämndens sociala dele...

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 4 januari 2007,

dnr 002-785/2006, med förslag till ledamöter och ersättare till den sociala

delegationen i enlighet med mellan partierna överenskomna nomineringar.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd utser ur nämnden fem ledamöter och fyra ersättare i den

sociala delegationen enligt följande

 

Till ledamot tillika ordförande Anna Jäderlind (m), till ledamot tillika vice ordförande Gunnar Sandell (s), till övriga ledamöter Arne Fredholm (m), Vladan Bošković (fp) och Harry Wikner (s) samt till ersättare Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m), Bertil Fredriksson (kd), Magnus Welroos (v) och Louise Shaughessy (mp).

 

2.      Beslutet gäller för tiden från och med den 10 januari 2007 och tills vidare.

 

3.   Första sammanträdet med sociala delegationen under 2007 hålls den 12 januari.

 

4.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§3 Förordnande och delegation i ärenden enligt lagen med särskilda bestämm...

Nämnden föreslås i detta ärende delegera och förordna om viss särskild beslutanderätt gällande ärenden enligt (LVU) och (LVM), som stadsdelsnämndens ordförande och ledamöterna i den sociala delegationen av rättssäkerhetsskäl och praktiska skäl måste ha. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 januari 2007,

dnr 002-784/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd förordnar nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt ledamöterna i sociala delegationen Anna Jäderlind (m), ordförande, Gunnar Sandell (s), vice ordförande, Arne Fredholm (m), Vladan Bošković (fp) och Harry Wikner (s) rätt att fatta beslut  

enligt 6 § 2 st LVU om omedelbart omhändertagande

enligt 11 § 1o 3 st LVU om hur vården av den unge skall ordnas och var

han skall vistas under vårdtiden

enligt 11 § 2 o 3 st LVU om att medge den unge att under vårdtiden vistas

i sitt eget hem

enligt 27 § 1 o 2 st LVU om tillfälligt flyttningsförbud

enligt 43 § 2 p LVU angående begäran om biträde av polismyndigheten för

att genomföra beslut om vård eller omhändertagande samt

enligt 13 § 1 o 2 st LVM om omedelbart omhändertagande.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd delegerar till nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt till ledamöterna i sociala delegationen Anna Jäderlind (m), ordförande, Gunnar Sandell (s), vice ordförande, Arne Fredholm (m), Vladan Bošković (fp) och Harry Wikner (s) beslutanderätten avseende beslut

enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande samt

enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

 

3.      Beslut fattade enligt ovan anmäls och protokollförs vid sammanträde

i den sociala delegationen som närmast följer efter beslutet. Protokollet

anmäls i sin helhet i stadsdelsnämnden.

 

4.      Nämndens beslut gäller med omedelbar verkan och tills vidare.

 

5.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§4 Utseende av ombud

Enligt 5 § reglemente för stadsdelsnämnderna äger stadsdelsnämnden rätt att utse ombud att föra stadens talan i alla mål och ärenden inom stadsdelsnämndens ansvarsområde.

I särskilt ärende har nämnden utfärdat rättegångsfullmakt till stadsledningskontorets juridiska avdelning. Vid sidan av denna rättegångsfullmakt är det nödvändigt för en snabb och effektiv handläggning att stadsdelsdirektören såsom ombud äger rätt att företräda nämnden i förhållande till andra myndigheter och enskilda. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 januari 2007, dnr 002-782/2006.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd  befullmäktigar stadsdelsdirektör Ulla Thorslund att själv

eller genom henne befullmäktigat ombud föra nämndens talan i mål och ärenden

som faller inom nämndens ansvarsområde samt rätt att uppbära, mottaga och

kvittera nämnden tillkommande medel och handlingar. 

 

2.   Beslutet gäller tills vidare med omedelbar verkan och ersätter det tidigare beslutet.

 

§5 Utseende av slutlig utanordnare

Enligt 3 kapitlet 6 § i Stockholms stads regler för ekonomisk förvaltning ska nämnd utse utanordnare med befogenhet att på nämndens vägnar beordra utbetalning av pengar. I regel ska nämnd utse förvaltningschefen till utanordnare. Utanordnaren ska utse lämpligt antal namngivna ställföreträdare med samma befogenheter som utanordnaren. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 januari 2007, dnr 100-783/2006.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd utser stadsdelsdirektör Ulla Thorslund till utanordnare

för utbetalning av pengar inom Farsta stadsdelsförvaltning.

 

2.   Beslutet gäller tills vidare.

 

§6 Sammanträdestider 2007 för Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 3 januari 2007,

dnr 002-781/2006, med förslag till sammanträdestider för 2007.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att under 2007 sammanträda vid följande tidpunkter

 

         Våren 2007                                                              Hösten 2007

 

Torsdagen den 25 januari                                           Torsdagen den 23 augusti

 

Torsdagen den 15 februari                                         Torsdagen den 20 september

 

Torsdagen den 22 mars                                             Torsdagen den 18 oktober

 

Torsdagen den 19 april                                              Torsdagen den 15 november

 

Måndagen den 21 maj                                               Onsdagen den 19 december

 

Torsdagen den 14 juni

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att samtliga sammanträden börjar kl. 18.00 med en frågestund, där möjlighet ges till frågor från och information till allmänheten.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att sammanträdenas formella del börjar vid

frågestundens slut, dock tidigast kl. 18.30.

 

§7 Information och frågor från nämnden

Ordföranden Birgitta Holm (m) meddelade upplysningsvis att skrivelser från nämnden som ska beredas av förvaltningen brukar anmälas under punkten övriga frågor.

§8 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund meddelade att en utbildning i juridik för förtroendevalda, arrangerad av stadsledningskontorets juridiska avdelning, hade beställts för nämndens räkning. Utbildningen kommer att hållas den 22 februari kl. 17.30-20.30. Vidare meddelades att sociala delegationens ledamöter och ersättare kommer att erbjudas en grundläggande orientering om socialförfattningarna vid ett senare utbildningstillfälle, förlagt till kvällstid.

 

En guidad bussrundtur inom stadsdelsområdet kommer att arrangeras för nämnden på förmiddagen onsdagen den 7 februari, då pågående och planerad verksamhet av större betydelse är tänkt att förevisas. Anmälan till rundturen föreslogs ske till stadsdelsnämndens sekreterare.

 

Fotografering av ledamöter och ersättare i nämnden kommer att äga rum i anslutning till stadsdelsnämndens sammanträde den 25 januari.

 

Ulla Thorslund upplyste om att ett förslag till ny förvaltningsorganisation kommer att framläggas för beslut vid sammanträdet den 15 februari. I samband med det ska förvaltningens olika verksamheter presenteras för nämnden.

 

Ulla Thorslund meddelade slutligen att Peter Nyberg, biträdande rektor vid Gubbängsskolan, till nämnden delat ut en inbjudan till slutpresentation av ett flerårigt EU-projekt, i vilket skolan ingått, samt en inbjudan till öppet hus i Gubbängsskolan lördagen den 3 februari.

 

§9 Övriga frågor

Ordföranden Birgitta Holm (m) förklarade att vårens presidiemöten till en början kommer att ha formen av gruppledarmöten och äga rum kl. 08.00 tisdagen den 16 januari, tisdagen den 6 februari, tisdagen den 13 mars, onsdagen den 11 april, tisdagen den 15 maj och tisdagen den

5 juni i stadsdelsdirektörens rum, Lingvägen 100, 1 tr.

 

Ett kortare samtal fördes om var nämndens framtida sammanträden skulle hållas. Under samtalet underströks vikten av att lokalens tillgänglighet och anpassning för handikappade beaktas vid bokningen.

____________________

Sluten del av sammanträdet

§ 10