Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-02-15

Sammanträde 2007-02-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

Inga programpunkter finns anmälda till frågestunden.

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

4 Organisation av Farsta stadsdelsförvaltning

Dnr: 012-84/2007

Under det senaste året har justeringar av den tidigare förvaltningsorganisationen gjorts. Till exempel har äldreomsorgens beställare förts till samma avdelning som utförarna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade, vilket skapat en mycket omfattande avdelning. Ansvaret för grundskolorna och skolbarnsomsorgen övergår den 1 juli till utbildningsförvaltningen och ansvaret för barmarks- och vinterväghållningen samt markupplåtelser och bygglov flyttas till centrala facknämnder. Mot denna bakgrund föreslås en förändrad förvaltningsorganisation att gälla tidigast från och med den 1 april 2007.

Handläggare: Stefan Tengbom, 08-508 18 162

5 Upphandling av parkskötsel

Dnr: 105-85/2007

Avtalet avseende park- och gatuskötsel inom Farsta stadsdelsnämndsområde löper ut den 30 september 2007. Stadsdelsnämnden fattade i augusti 2005 beslut om förlängning av avtalet och någon möjlighet till ytterligare förlängning finns inte. Vid sitt sammanträde 23 november 2006 uppdrog stadsdelsnämnden åt förvaltningen att förbereda en förnyad upphandling av park- och gatuskötsel. Då ansvaret för renhållning och vinterväghållning av gator vid årsskiftet övergick till trafiknämnden, omfattar den planerade upphandlingen nu endast parkskötsel. Genomförandet av upphandlingen är tidsberäknat till cirka tio månader.

Handläggare: Stefan Tengbom och Jan Ekman, 08-508 18 162 o. 033

6 Omdisponering av investeringsmedelHandläggare: Jan Ekman, 08-508 18 033

7 Ansökan om medel från Kompetensstegen för kompetenshöjning inom äldreomsorgen i Farsta

Dnr: 012-86/2007

Regeringen har för åren 2005-2007 avsatt drygt en miljard kronor i Kompetensstegen att fördelas till kommuner för att förbättra vården och omsorgens inre kvalitet och för att stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Stadsdelsförvaltningen föreslår att medel söks från Kompetensstegen för tre projekt för kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Två av projekten genomförs i samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal.

Handläggare: Barbro Trygg, 08-508 18 122

8 Slutrapport för Stadsdelsförnyelsen

Dnr: 004-17/2007

I detta ärende redovisas samtliga insatser som utförts inom Stadsdelsförnyelsen under perioden 2003-2006.

Handläggare: Marie Eriksson, -

9 Rapportering jämlikt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § samma lag

Dnr: 002-83/2007

Genom lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (SoL) har bland annat en ny bestämmelse i 16 kap 6 f § SoL införts att gälla från den 1 juli 2006, som innebär att nämnden skall rapportera till länsstyrelsen och till revisionskontoret alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden skall vidare till samma instanser rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut skall nämnden i båda fallen ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering skall ske en gång per kvartal.
I ärendet redovisas verkställda rapporteringar från den 15 oktober 2006 och den 15 januari 2007.
Bilagorna finns ej tillgängliga i elektronisk form.

Handläggare: Bengt Sundin, 08-508 18 048

10 Ekonomisk månadsrapport per den 31 januari 2007

Dnr: 103-87/2007

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut. I denna rapport redovisas en prognos per den 31 januari 2007.

Handläggare: Peter Svensson, 08-508 18 054

11 Information och frågor från nämnden

12 Stadsdelsdirektörens information

13 Övriga frågor

_____________________

Sluten del av sammanträdet

Ärenden:

1. Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)
2. Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)
3. Ärendet utgår
(Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken)

§29 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Ordföranden hälsade å nämndens vägnar nytillträdde ersättaren Roland Bjurström (m) välkommen till Farsta stadsdelsnämnd.

 

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Gunnar Sandell (s) justera protokollet den 22 februari 2007.

 

Anmäldes justerat protokoll från sammanträdet den 9 januari 2007.

 

§30 Anmälningsärenden enligt förteckning

Inkomna beslut, protokoll, remisser, skrivelser, m.m. enligt förteckning anmäldes och lades till handlingarna.

 

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna handlingarna enligt ovan.

 

 

§31 Verksamhetsberättelse med sifferbokslut för 2006 - Farsta stadsdelsnämnd

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 2 februari 2007,

dnr 102-60/2007.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner verksamhetsberättelse och bokslut samt överlämnar

dessa till kommunstyrelsen.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd föreslår att kommunstyrelsen godkänner ianspråktagande av

1,7 mnkr ur resultatfond 2005 avseende skolan.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av icke förbrukade stimulansmedel, 0,5 mnkr för utbyggnad inom omsorgen om funktionshindrade, 3,4 mnkr för utbyggnad inom förskolan och 0,6 mnkr för

boende för hemlösa.

 

4.      Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§32 Organisation av Farsta stadsdelsförvaltning

Under det senaste året har justeringar av den tidigare förvaltningsorganisationen gjorts. Till exempel har äldreomsorgens beställare förts till samma avdelning som utförarna inom äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade, vilket skapat en mycket omfattande avdelning. Ansvaret för grundskolorna och skolbarnsomsorgen övergår den 1 juli till utbildningsförvaltningen och ansvaret för barmarks- och vinterväghållningen samt markupplåtelser och bygglov flyttas till centrala facknämnder. Mot denna bakgrund föreslås en förändrad förvaltningsorganisation att gälla tidigast från och med den 1 april 2007. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 12 februari 2007,

dnr 012-84/2007.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Patrik Slimane (mp) meddelade att de ej deltar i beslutet samt anmälde ett särskilt uttalande.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) yrkade att förvaltningens förslag till beslut i huvudsak skulle bifallas samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd godkänner den förvaltningsorganisation som anges i detta

tjänsteutlåtande och uppdrar åt stadsdelsdirektören att utforma detaljorganisation

och bemanning.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Magnus Welroos (v) enligt följande:

 

”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat

 

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet

 

samt att därutöver anföra följande

 

Farsta stadsdelsnämnd vill ha en rapport om organisationen, cheferna och bemanningen. Nämnden vill även i fortsättningen ha fortlöpande rapporter om förändringar, nya chefer, större personalomsättning och sjukfrånvaro samt en kartläggning över förvaltningens och stadsdelens jämställdhetsarbete.

 

Agenda 21-samordnaren har ett mycket viktigt uppdrag. Miljöfrågorna blir allt viktigare ju mer konsekvenserna av människans sätt att använda sig av jordens resurser blir märkbara. Ett 

aktivt arbete för en bättre miljö borde ligga i allas intresse. Det finns ingen anledning för Farsta att inte ta täten för att finna nya innovativa lösningar på detta problem.”

 

Särskilt uttalande anmäldes av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Patrik Slimane (mp) enligt följande:

 

”Vi deltar inte i beslutet om förslag till förvaltningsorganisation med hänvisning till vårt särskilda uttalande i detta ärende:

 

Vi deltar inte i beslutet om organisationen då vi anser att tjänsteutlåtandet är tunt. Vi kan inte finna någon redovisning av konsekvenserna av de föreslagna förändringarna och nedskärningarna.

 

Vi konstaterar att förvaltningschefen har att fastställa en organisation för att lösa de uppgifter kommunfullmäktige och nämnden uppdrar åt förvaltningen. Denne utser också direkt underställda chefer vilka bemannar sin del av organisationen. Vi har med stor oro sett den pågående nedmonteringen av resurser i Stadsdelsförvaltningen.

 

Vi har svårt att se hur ett större antal bortrationaliserade tjänster minskar arbetslösheten - vilket är ett av alla partier prioriterat mål.

 

Vi är särskilt oroade över rykten om att Agenda 21 samordnaren ska omplaceras och att tjänsten helt försvinner. Om högeralliansen har kontakt med invånarna eller följer massmedia torde de få klart för sig att konkreta insatser för att undvika en miljökatastrof efterfrågas av invånarna. Då krävs kunskaper och engagemang, vilket vår miljösamordnare har. Ett aktivt miljöarbete innehåller även en stor potential för utveckling av ny teknik i näringslivet och i övriga samhället, detta kan inte heller tas tillvara när resurserna försvinner.

 

Nämnden vill snarast ha en rapport om organisationen, cheferna och bemanningen. Nämnden vill även ha fortlöpande rapporter om förändringar, nya chefer samt större personalomsättning eller sjukfrånvaro vid någon enhet.”

 

§33 Upphandling av parkskötsel

Avtalet avseende park- och gatuskötsel inom Farsta stadsdelsnämndsområde löper ut den 30 september 2007. Stadsdelsnämnden fattade i augusti 2005 beslut om förlängning av avtalet och någon möjlighet till ytterligare förlängning finns inte. Vid sitt sammanträde 23 november 2006 uppdrog stadsdelsnämnden åt förvaltningen att förbereda en förnyad upphandling av park- och gatuskötsel. Då ansvaret för renhållning och vinterväghållning av gator vid årsskiftet övergick till trafiknämnden, omfattar den planerade upphandlingen nu endast parkskötsel. Genomförandet av upphandlingen är tidsberäknat till cirka tio månader. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 29 januari 2007, dnr 105-85/2007.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Patrik Slimane (mp) yrkade att första punkten i förvaltningens förslag till beslut skulle bifallas, att andra punkten skulle avslås samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ordföranden Birgitta Holm (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd ger stadsdelsförvaltningen i uppdrag att genomföra upphandling

av parkskötsel i enlighet med vad som anges i detta tjänsteutlåtande.

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att godkänna anbudsunderlag

och att efter genomförd upphandling fatta tilldelningsbeslut.

                     

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och ledamoten Patrik Slimane (mp) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

Att bifalla första punkten i förvaltningens förslag i tjänsteutlåtandet

Att avslå andra punkten i förvaltningens förslag

samt att därutöver anföra

 

Grönområden är viktiga för invånarna. I olika skeden i livet används de för rekreation på olika sätt av olika grupper. Det är en utmaning att skapa ett stadsrum med parker och grönområden som är tilltalande och utvecklande för alla åldrar. Stockholms södra delar har många parker och grönområden som är viktiga att vårda och värna - de boende i Söderort håller dessa platser högt och det är en viktig anledning till att man väljer att bosätta sig här. Skötseln av parker och grönområden engagerar också invånarna vilket märks på de många åsikterna om detta.

 

Skötsel av park- och naturmark inte endast en fråga om att ta bort och rensa - en god parkskötsel skall kunna se och utveckla platsers värden genom varierad och engagerad skötsel. Entreprenörerna skall vara väl insatt i Stockholms parkprogram, som är ett  handlingsprogram för utveckling och skötsel av Stockholms stads park- och naturmark, samt också använda sig av detta i sitt löpande arbete. I Stockholms miljöprogram finns också riktlinjer som rör arbetet med park- och naturmark vilken entreprenören skall ta hänsyn till.

 

Det är önskvärt att förvaltningen arbetar för att upphandlingen delas upp så att även mindre entreprenörer kan lämna in anbud och att detta tydligt redovisas i anbudsunderlaget. Det kan finnas fördelar med att tre olika stadsdelar samarbetar kring upphandlingen, men detta får inte vara ett hinder för de mindre entreprenörerna.

 

Ett förslag till uppdelning av upphandlingen kan vara:

 

- Parkinvesteringar och nybyggnation

- parkskötsel

- naturmarksskötsel

- torg och centrum

 

Var och en av dessa rubriker kan också delas upp geografiskt, eller om man delar upp stadsdelen i mindre delar.

 

Det är vidare önskvärt att förvaltningen prövar intresset hos fastighetsägarna inom området att samverka med de resurser dessa disponerar. När de utför arbete på sin fastighet kan det vara kostnadseffektivt att de även säljer resurser för att sköta närliggande kommunal mark.”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Magnus Welroos (v) enligt följande:

 

”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat

 

Att avslå förvaltningens förslag

samt därutöver anföra följande

 

Parkskötseln ska drivas i egen regi eftersom det har visat sig, både ur ett demokratiskt samt ett kostnadseffektivt synsätt, vara den bästa formen för denna typ av verksamheter.”

 

§34 Omdisponering av investeringsmedel

§35 Ansökan om medel från Kompetensstegen för kompetenshöjning inom äldreom...

Regeringen har för åren 2005-2007 avsatt drygt en miljard kronor i Kompetensstegen att fördelas till kommuner för att förbättra vården och omsorgens inre kvalitet och stödja kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete inom vård och omsorg om äldre. Stadsdelsförvaltningen föreslår att medel söks från Kompetensstegen för tre projekt för kompetenshöjning inom äldreomsorgen. Två av projekten genomförs i samarbete med Stiftelsen Stora Sköndal. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 31 januari 2007, dnr 012-86/2007.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om medel ur

Kompetensstegen för tre projekt för kompetenshöjning genom arbetsplats-

förlagd utbildning.

 

2.   Beslutet förklaras omedelbart justerat.

 

§36 Slutrapport för Stadsdelsförnyelsen

I detta ärende redovisas samtliga insatser som utförts inom ramen för Stadsdelsförnyelsen under perioden 2003-2006. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den

16 januari 2007, dnr 004-17/2007.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) anslöt sig till första stycket i den av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) föreslagna anförandetexten.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd godkänner slutrapporten för Stadsdelsförnyelsen.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

  1. Enligt förvaltningens förslag
  2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att snarast färdigställa projekt 14 ”upprustning av Farsta torg” samt återkomma till nämnden med en rapport om projektet.

Samt att därutöver anföra

 

Nämnden är mycket nöjd med förvaltningens arbete med stadsdelsförnyelsen i Farsta och vill tacka alla inblandade för engagerade och viktiga insatser. De har gett goda effekter för invånarna samt för att vidareutveckla vårt gröna, fina stadsdelsområde. Nämnden är angelägen om att erfarenheterna från detta arbete används i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Särskilt  angeläget är det att utveckla förvaltningens kontakter med de lokala företagarna och föreningarna.

 

Nämnden riktar även allvarlig kritik mot förvaltningens och trafikkontorets insatser i projekt 14 ”upprustning av Farsta torg”. Nämnden har fattat beslut om projektet flera gånger under 2006. Vid nämndens möte 23 november 2006 (§ 230) svarade förvaltningen på en fråga om projektet och meddelade att arbetena skulle vara avslutade före julhandeln 2006. Arbetena är ännu inte avslutade! Nämnden har i mitten av januari uppmärksammat de berörda förvaltningscheferna på detta. Åtgärder utlovades. Det är mycket märkligt att arbetena ännu ej färdigställts. Ännu märkligare är det att det i slutrapporten redovisas en kostnad på 2 980 926 kronor. Nämnden förutsätter att dessa pengar ej utbetalats. Om så skett föreslår vi att kommunens revisionskontor granskar projektet.”

 

Särskilt uttalande anmäldes av ledamoten Magnus Welroos (v) enligt följande:

 

”Nämnden är mycket nöjd med förvaltningens arbete med stadsdelsförnyelsen i Farsta och vill tacka alla inblandade för engagerade och viktiga insatser. De har gett goda effekter för invånarna samt för att vidareutveckla vårt gröna, fina stadsdelsområde. Nämnden är angelägen om att erfarenheterna från detta arbete används i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Särskilt  angeläget är det att utveckla förvaltningens kontakter med de lokala företagarna och föreningarna.”

 

§37 Rapportering jämlikt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) av ej verkstä...

Genom lag (2006:495) om ändring i socialtjänstlagen (SoL) har bland annat en ny bestämmelse i 16 kap 6 f § SoL införts att gälla från den 1 juli 2006, som innebär att nämnden skall rapportera till länsstyrelsen och till revisionskontoret alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § SoL, som inte har verkställts inom tre månader från dagen för beslutet. Nämnden skall vidare till samma instanser rapportera alla gynnande nämndbeslut enligt 4 kap 1 § som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställigheten avbröts. För varje beslut skall nämnden i båda fallen ange tidpunkten för beslutet och vilken typ av bistånd beslutet gäller samt kortfattat uppge skälen för dröjsmålet. Rapportering skall ske en gång per kvartal. I ärendet redovisas verkställda rapporteringar från den 15 oktober 2006 och den 15 januari 2007. Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 6 februari 2007, dnr 002-83/2007.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) lade fram ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ordföranden Birgitta Holm (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd delegerar till stadsdelsdirektören att enligt 16 kap 6 f §

socialtjänstlagen (SoL) besluta om rapportering av ej verkställda beslut.

Rapporteringen skall ske kvartalsvis till länsstyrelsen och stadens revisionskontor

samt till av staden anvisade instanser.

 

2.   Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt förvaltningen att till nämnden kvartalsvis

anmäla rapporter över besluten.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

  1. Farsta stadsdelsnämnd delegerar till nämndens sociala delegation att enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL) besluta om rapportering av ej verkställda beslut. Rapporteringen ska ske kvartalsvis till länsstyrelsen och stadens revisionskontor samt till av staden anvisade instanser.
  2. Nämnden uppdrar åt sociala delegationen att kvartalsvis anmäla rapporteringen genom sitt protokoll på sedvanligt sätt.

Samt att därutöver anföra

 

Nämnden anser att det är viktigt att förtroendevalda behandlar de gynnande beslut som ej verkställts inom 3 månader. Avsikten med den nya lagen är att stärka rättssäkerheten för personer som beviljats bistånd samt att förtroendevalda, ytterst kommunfullmäktige, ska bli uppmärksammade på förhållandena beträffande ej verkställda beslut. Sociala delegationen behandlar individuella ärenden på uppdrag av nämnden, varför det är lämpligt att även behandla dessa ärenden där.”

 

§38 Ekonomisk månadsrapport per den 31 januari 2007

I enlighet med stadens regler för ekonomisk förvaltning följer stadsdelsförvaltningen kontinuerligt verksamheten över året och redovisar utfallet i månadsuppföljningar, tertialrapporter, delårsrapport och verksamhetsberättelse med bokslut.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 8 februari 2007,

dnr 103-87/2007.

 

BESLUT

 

1.   Farsta stadsdelsnämnd lägger rapporten till handlingarna.

 

§39 Information och frågor från nämnden

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) väckte frågor om planeringen av förskoleplatser i Sköndal och ledningssituationen vid Magelungsskolan, med anledning av inkomna brev riktade till de förtroendevalda.

Förvaltningen förklarade att frågan om behov och byggnation av förskoleplatser i Sköndal är under utredning och kommer att bli föremål för en rapport till nämnden.

Nämnden beslutade ta upp frågan om ledningssituationen under sammanträdets slutna del.

 

Nämnden förde en diskussion om hur inkommande e-post till förtroendevalda ska hanteras på bästa sätt och enades om att söka fastställa lokala rutiner för detta.

 

§40 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund meddelade att

 

        broschyrer om områdets förskolor, presenterade stadsdelsvis, hade delats ut till nämnden.

        informationsmaterial till ledamöter och ersättare som inte haft tillfälle att följa med på bussturen fanns att hämta.

        en översyn av förskolornas organisation hade påbörjats.

        ett häfte om arvoden och ersättningar för kommunala förtroendeuppdrag kommer att skickas till nämnden.

        intresset för inbjudningar till kurser, konferenser, m.m., riktade till nämnden, kommer att sonderas på gruppledarmötena. Om intresse finns, hänskjuts frågan till nämnden för beslut.

        en nyligen framtagen broschyr om medborgarförslag hade delats ut till nämnden.

        den aviserade utbildningen ”Juridik för förtroendevalda” kommer att hållas i Hökarängens konferens, Pepparvägen 9, torsdagen den 22 februari kl. 17.30-20.30. Kvällen inleds för gruppledarna kl. 16.00 i samma lokal med ett besök av representanter för exploateringskontoret.

        utbildningen om socialförfattningar m.m. för sociala delegationen hålls tisdagen den 27 mars kl. 17.30, Lingvägen 100, 1 tr.

        en brist i det webbaserade verktyget INSYN hade felanmälts och att staden planerar införa ett för förvaltningarna gemensamt verktyg för handlingar och protokoll.

        felaktig information om Gubbängsskolan hade införts i DN och sedermera rättats på initiativ av rektor.

 

Avdelningschef Inger Norman beskrev kortfattat den s.k. Farstamodellen.

 

§41 Övriga frågor

Flera ledamöter uttryckte sin uppskattning över en trevlig och välplanerad bussrundtur genom stadsdelsområdet, som nyligen anordnats.

 

Ledamoten Arne Fredholm (m) informerade om att förvaltningens intranät i en genomförd mätning hade haft överraskande många besökare.

 

Ledamoten Arne Fredholm (m) anmälde skrivelsen ”Angående trafiksäkerheten på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen” till förvaltningen för vidare befordran till trafiknämnden. Samtliga övriga ledamöter anslöt sig till skrivelsen, Skrivelsen utgör bilaga 1 till detta protokoll. Nämnden enades om att till skrivelsen bifoga protestskrivelse från Enskede- och Herrhagsvägens Trafikgrupp.

 

Ordföranden Birgitta Holm m.fl. (m) samt ledamöterna Vladan Bošković (fp) och Bertil Fredriksson (kd) anmälde en skrivelse angående utökad turtäthet för busslinje 188 till förvaltningen för vidare befordran till trafiklandstingsrådet. Samtliga övriga ledamöter anslöt sig till skrivelsen. Skrivelsen utgör bilaga 2 till detta protokoll.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) anmälde en skrivelse till förvaltningen för beredning med följande lydelse: ”Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att återkomma med en redovisning av antalet befattningar i den nya organisationen samt förändringar jämfört med situationen 1 oktober 2006. Vidare en bedömning av konsekvenser för invånarna och medarbetarna av dessa nedskärningar.”

 

Ordföranden Birgitta Holm (m) tackade å nämndens vägnar avdelningschef Annica Blomsten, som lämnar sin befattning i slutet av februari, för gott samarbete och ett väl utfört arbete samt önskade henne framgång med de nya arbetsuppgifterna.

 

De närvarande framförde en hyllningssång till kansli- och personalchefen Lillemor Larsson på hennes födelsedag.

____________________________________________________________________________

BILAGOR

____________________________________________________________________________

BILAGA 1

Protokoll 2007-02-15

§ 41

 

Till trafiknämnden

Angående trafiksäkerheten på Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen

En enig Stadsdelsnämnd har genom Stadsdelsförnyelsen låtit genomföra projektet ”Säker Huvudgata” i Svedmyra/Tallkrogen. Projektet, där det deltog representanter från de boende och tjänstemän från staden, kom fram till en lösning som skulle genomföras i etapper. Syftet var att minska trafikströmmen och framför allt sänka hastigheten på trafiken utefter Enskedevägen, Herrhagsvägen och Lingvägen.

 

Projektet är avslutat och genomförandet skall göras av Trafikkontoret. Etapp 1 är genomförd. Dagligen passerar oerhört många människor Enskedevägen på vär till och från T-banan i Svedmyra samt till och från Tallkrogens skola och BEA vid Svedmyraplan. Vi har en skyldighet att se till att samtliga trafikanter (forgängare, cyklister, bilister) oberoende ålder har en säker trafikmiljö.

 

Från Farsta Stadsdelsnämnd ser vi det oerhört angeläget att planerna fullföljs och att dessa gator blir säkrare för alla trafikanter enligt de tidigare uppgjorda planerna. Det är incidenter så gott som varje vecka och för varje dag som det blir en fördröjning i genomförandet, desto närmare kommer man en allvarlig olycka.

 

Vi hemställer därför att Trafiknämnden ger Trafikkontoret i uppdrag att så fort som möjligt genomföra och fullfölja planerna på en säker trafikmiljö i Svedmyra/Tallkrogen.

 

Bilaga: Protestskrivelse från Enskede- och Herrhagsvägens trafikgrupp.

 

Farsta den 15 februari 2007

 

 

 

Farsta stadsdelsnämnd

 

 

Birgitta Holm (m) ordförande Gunnar Sandell (s) vice ordförande

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

BILAGA 2

Protokoll 2007-02-15

§ 41

 

Till trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm.

Skrivelse angående utökad turtäthet för busslinje 188, med sträckning Sköndal-Gullmarsplan-sköndal

 

Sköndal är ett av Farsta stadsdelsnämnds stadsdelsområden och allmänna kommunikationer till Sköndal sker med buss 182 från Hökarängens tunnelbanestation eller med buss 181 från Skarpnäck eller Farsta centrum/Farsta strand. Från Tyresövägen, hållplats Norra Sköndal finns täta och snabba förbindelser direkt till Gullmarsplan och Stockholms city med busslinjer från Tyresö och Handen. Detta gäller inte boende i Södra Sköndal, området som utvecklats stort kort tid. Man får inte glömma bort att det är många seniorer som valt att flytta till området p.g.a. Stiftelsen Stora Sköndal och som har behov av goda kommunikationer.

 

Det är nu många boende i Sköndal som kontaktat den borgerliga Alliansen i Farsta Stadsdelsnämnd för att få tillstånd en snabb och tät ökning av Busslinje 188.

 

Buss nr 188 som idag endast har turer från Sköndal till Gullmarsplan i morgonrusningstrafiken samt eftermiddagsturer från Gullmarsplan till Sköndal är inte tillräckligt.

Vi ser därför ett stort behov av utökad turtäthet med jämnt fördelade turer under hela dagen med av- och påstigning i båda riktningarna och vi önskar därför få till stånd en dialog med trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm.

 

 

 

Farsta den 15 februari 2007

 

 

 

 

Farsta stadsdelsnämnd

 

 

Birgitta Holm (m) ordförande Gunnar Sandell (v) vice ordförande

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

____________________

Sluten del av sammanträdet

§§ 42-44