Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2007-04-26

Sammanträde 2007-04-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
OBS! Hörsalen, SISAB:s lokaler, Lingvägen 123, Ingång F 5

1 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat protokoll

2 Effektivisering och avveckling av skollokaler i Farsta

3 Information och frågor från nämnden

4 Stadsdelsdirektörens information

§91 Val av justerare. Tid för protokollsjustering. Anmälan av justerat prot...

Ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) framförde, med hänvisning till att han ansåg att demokratiska principer åsidosatts, en protest mot förvaltningens förfarande att till nämnden skicka den slutliga versionen av dagens ärende så sent som kvällen före sammanträdesdagen samt mot att dagordningen upprättats i två olika versioner.

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) instämde i protesten. Han meddelade att beslutsunderlaget hade delgetts honom så sent som i samband med sammanträdets inledning.

 

Nämnden utsåg ordföranden Birgitta Holm (m) att jämte vice ordföranden Gunnar Sandell (s) justera protokollet den 2 maj 2007.

 

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund anmälde dels ett tillägg på sidan 6 i dagens ärende, dels två till förvaltningen inkomna skrivelser, som rörde avknoppning respektive utnyttjande av utmaningsrätten gällande Västbodaskolan.

 

§92 Effektivisering och avveckling av skollokaler i Farsta

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande, daterat den 25 april 2007,

dnr 303-137/2007.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) yrkade att ärendet skulle återremitteras samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp) yrkade att ärendet skulle återremitteras samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ordföranden Birgitta Holm (m) yrkade avslag på återremissyrkandet.

 

Sammanträdet ajournerades några minuter på ordförandens initiativ för överläggningar av sammanträdesteknisk natur.

 

Sammanträdet återupptogs.

 

Ordföranden ställde först proposition på yrkandet om återremiss och förklarade sig finna att ärendet skulle avgöras idag.

 

Votering begärdes.

 

Ordföranden förklarade att votering skulle verkställas och föreslog följande propositionsordning, som godkändes av nämnden: Den som i omröstningen vill avslå återremissyrkandet röstar ja, den som vill bifalla återremissyrkandet röstar nej.

 

Ordföranden ställde återremissyrkandet mot avslagsyrkandet.

 

Voteringen verkställdes.

 

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster.

Ja svarade ordföranden Birgitta Holm (m) och ledamöterna Lennart Isacsson (m), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m), Arne Fredholm (m), Anna Jäderlind (m), Vladan Bošković (fp) samt Bertil Fredriksson (kd).

Nej svarade vice ordföranden Gunnar Sandell (s) och ledamöterna Anita Fehrnström (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s) och Magnus Welroos (v) samt Patrik Slimane (mp).

 

Efter genomförd rösträkning förklarade sig ordföranden finna att nämnden fattat beslut om att avslå återremissyrkandet.

 

Vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad de föreslagit.

 

Ledamoten Magnus Welroos (v) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ledamoten Patrik Slimane (mp) yrkade avslag på förvaltningens förslag till beslut samt att nämnden därutöver skulle anföra vad han föreslagit.

 

Ledamoten Arne Fredholm (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag till beslut.

 

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

Votering begärdes.

 

Ordföranden förklarade att votering skulle verkställas och föreslog en propositionsordning för att ta fram ett motförslag till förvaltningens förslag i huvudvoteringen. Propositionsordningen innebar att förvaltningens förslag skulle utgöra huvudförslag till det motförslag nämnden nu skulle rösta om. Propositionsordningen godkändes av nämnden.

 

Ordföranden ställde först avslagsyrkandet från vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) mot avslagsyrkandet från ledamoten Magnus Welroos (v) och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förslaget från vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s).

 

Därefter ställde ordföranden förslaget från vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) mot förslaget från ledamoten Patrik Slimane (mp) och förklarade sig finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förslaget från vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s).

 

Ordföranden förklarade sig finna att förslaget från vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) skulle utgöra motförslag till förvaltningens förslag i huvudvoteringen.

 

Ordföranden ställde därefter förvaltningens förslag mot förslaget från vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) och föreslog följande propositionsordning, som godkändes av nämnden: Den som i omröstningen vill bifalla förvaltningens förslag röstar ja, den som vill bifalla förslaget från vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) röstar nej. Vinner ja, har nämnden beslutat bifalla förvaltningens förslag.

 

Huvudvoteringen verkställdes.

 

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster.

Ja svarade ordföranden Birgitta Holm (m) och ledamöterna Lennart Isacsson (m), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (m), Arne Fredholm (m), Anna Jäderlind (m), Vladan Bošković (fp) samt Bertil Fredriksson (kd).

Nej svarade vice ordföranden Gunnar Sandell (s) och ledamöterna Anita Fehrnström (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s) och Magnus Welroos (v) samt Patrik Slimane (mp).

 

Efter genomförd rösträkning förklarade sig ordföranden finna att nämnden fattat beslut i enlighet med förvaltningens förslag.

 

BESLUT

 

1.      Farsta stadsdelsnämnd avvecklar Västbodaskolan från och med den 1 augusti 2007.

 

2.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att elever från årskurs 4-6 från Västbodaskolan och

Hästhagsskolan erbjuds plats i Kvickenstorpsskolan från höstterminen 2007.

 

3.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att Kvickenstorpsskolans upptagningsområde för

år 4-9 skall omfatta tidigare gränser för Västbodaskolan och Hästhagsskolan.

 

4.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att elever från årskurs F-3 i Västbodaskolan

erbjuds plats Hästhagsskolan.

                     

5.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att Hästhagsskolans upptagningsområde för årskurs

F-3 även skall omfatta tidigare gräns för Västbodaskolan.

                     

6.      Farsta stadsdelsnämnd beslutar att Fagersjöskolan återgår till eget rektorsområde

från höstterminen 2007.

 

7.      Farsta stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdelsdirektören att säga upp hyreskontraktet

för Västbodaskolan från och med den 1 augusti 2007.

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut att ärendet skulle avgöras idag anfördes av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

Att återremittera ärendet

samt att därutöver anföra

 

Förvaltningens förslag innebär omfattande förändringar av den kommunala skolan i Farsta-området. Det berör ca 900 barn och många medarbetare. Det innebär nedläggning av Västbodaskolan - ett beslut som slutligt stänger den enda kommunala skolan i denna del av Farsta.. Vi kräver återremiss för att få svar på alla frågetecken vi har kring förslaget till beslut och tjänsteutlåtandet,. Respekten för berörda kräver en rimlig tid för dialog.

 

Enligt reglementet med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder, antagna av KF 11 december 2006, ska nämndens ordförande tillse att de ärenden som nämnden skall handlägga blir beredda och föredragna. (12 §). Vi hänvisar även till det utomordentligt klargörande brevet till nämnden 19 april med rubrik ”Nedläggning av Västbodaskolan och förändring av skolsituationen i Farsta-området” skrivet av Britt Hedberg, farmor till elev i Västbodaskolan

 

Vi anser att ordföranden har brustit i tillsyn då vi saknar följande i tjänsteutlåtandet:

 

Redovisning av demokratin

·                    Hur har följande artiklar i Barnkonventionen följts? Var finns dokumentationen av samtalen med de berörda eleverna? Var finns barnkonsekvensanalysen?

Artikel 3 i Barnkonventionen
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.

Artikel 12 i Barnkonventionen
1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet.

·                    Ett av stadsdelsnämndernas tre uppdrag är att utveckla demokratin genom att stärka den lokala demokratin och delaktigheten. Hur har föräldrarnas och andra invånares synpunkter samlats in och dokumenterats innan beslutet? Var finns detta redovisat? Hur har det påverkat beredningen?

·                    Stadsdelen har duktiga och engagerade medarbetare. Hur har deras synpunkter samlats in och dokumenterats innan beslutet? Var finns det dokumenterat? De fackliga företrädarna har lämnat en erinran vilken bifogas ärendet. Vad betyder det? Hur har detta påverkat beredningen av ärendet? Konsekvensanalys för medarbetarna?

Osäker befolkningsprognos

Tjänsteutlåtandet bygger nästan helt på vad utredningen "lokaleffektivisering av grundskolan april 2007" har redovisat. Vi vill påpeka utredningens konstaterande att "kapacitetsmåtten är delvis trubbiga men ger en indikation om eventuell överkapacitet". "Kapacitetsmåttet måste användas med stor försiktighet och att det kan finnas såväl under-som överskattningar av kapaciteten". Utredningen är enligt vår bedömning enbart en statistisk sammanställning av nuläget och prognos till 2015 beträffande lokaler och elevantal. Utredaren har pekat på att materialet är trubbigt och måste användas med stor försiktighet. Ingen redovisning av vad man räknar in i ytorna? Är underlaget samma i alla skolorna? Vi, liksom många invånare i området kring Västbodaskolan, är minst sagt skeptiska till siffrorna om befolkningsutvecklingen. Nybyggnation sker i närområdet samt generationsskifte pågår - många unga med barn och på väg att skaffa barn flyttar in. Finns andra bedömningar som gör dessa siffror säkrare? De är för osäkra nu för att vara underlag till ett så viktigt beslut!

Situationen i de kommunala skolorna i Farsta-området

Vi vill ha en redovisning av situationen i alla de kommunala skolorna med kartbilder med skolorna markerade samt avstånd och vägar från större bostadsområden

·                    Pedagogiskt resultat samt % andel av elever i upptagningsområdet under de tre senaste åren.

·                    Antal sökande 2005, 2006, 2007

·                    Antal klasser, antal elever i varje klass i olika åldrar 2006 och 2007

·                    Framtidsplaner i respektive skola samt bedömd utveckling i varje upptagningsområde. Tillgänglighet till skolorna? Miljökonsekvenser av olika alternativ.

·                    Ekonomin budget, resultat, prognos 2006 och 2007. hyra totalt; per elev; yta totalt, per elev; yta per lärare (med bedömning av yta för arbetsmöjligheter i skolan); totala kostnader per elev; investeringar de senaste 15 åren, beslut när, total kostnad; investeringsbehov de kommande fem åren. Varför krävs nu 8 mnkr i investering i tillagningskök i Västboda som inte haft detta de senaste 25 åren?

Var går Farsta-områdets elever i skolan?

·                    Privata skolor i området % andel från Farsta, utveckling 2004-06, prognos 2010

·                    Kommunala skolor utanför Farsta % andel, utveckling 2004-06, prognos 2010

Övrigt:

·                    Vad ger förslaget för kostnadsminskning för Stockholms stad?

·                    Vilka alternativ har övervägts och förkastats - varför?

·                    Vad ska Västbodaskolans lokaler användas till?

·                    Planer för lokalerna i de skolor som verkligen har överskott av yta?”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut att ärendet skulle avgöras idag anfördes av ledamoten Patrik Slimane (mp) enligt följande:

 

”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat att

 

Återremittera ärendet till förvaltningen för vidare utredning

 

I övrigt anföra följande

 

Det är olyckligt att förvaltningens beredning av ärendet har gått så fort så att man inte har hunnit ge de berörda: föräldrar, personal och barn en möjlighet att framföra sina åsikter och förslag. De alternativa idéer som har kommit fram den senaste tiden bör undersökas och kostnadsberäknas.

En barnkonsekvensanalys bör också utföras för att få reda på hur barnen påverkas av de olika förslagen.

Förvaltningen får också i uppdrag att ytterligare samråda med utbildningsförvaltningen och SISAB och återkomma med förslag på alternativa lösningar.”

 

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av vice ordföranden Gunnar Sandell m.fl. (s) enligt följande:

 

”Vi anser att nämnden skulle ha beslutat

 

avslå förvaltningens förslag till beslut

 

samt anföra därutöver

 

Förvaltningen förslag till beslut medför att många elever i Hästhagsskolan, Kvickentorpsskolan och samtliga i Västbodaskolan måste flytta. Elever, föräldrar, andra invånare och medarbetare har kraftfullt protesterat sedan förslaget blev känt fredagen den 13 april. Det är enligt vår uppfattning obegripligt och helt felaktigt att lägga ner Västbodaskolan. Åtgärder ska ske där problemen finns. Det är slöseri med våra gemensamma skattepengar att stänga en bra, fungerande skola.

 

Föräldrarna har valt att sätta sina barn i denna skola – var det inte just valfriheten som var moderaternas slagord i valrörelsen? Vi kan inte se några förslag om hur valfriheten ska fungera.

 

Enligt reglementet med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder, antagna av KF 11 december 2006, ska nämndens ordförande tillse att de ärenden som nämnden skall handlägga blir beredda och föredragna (12 §). Vi har därför föreslagit att nämnden ska besluta att återremittera ärendet för beredning av ett antal konkreta punkter. Då nämndens majoritet avvisat detta förslag lägger vi ovanstående förslag till beslut. I det följande har vi kortfattade kommentarer till tjänsteutlåtandet. Vi hänvisar även till det utomordentligt klargörande brevet till nämnden 19 april med rubrik ”Nedläggning av Västbodaskolan och förändring av skolsituationen i Farsta-området” skrivet av Britt Hedberg, farmor till elev i Västbodaskolan. Med hänvisning till vad vi anför här och till brevet anser vi att ordföranden har brustit i den av KF beslutade tillsynen. Förslaget har för stora brister för att vara underlag för nämndens beslut.

 

På Västbodaskolan trivs barnen och är trygga. Resultaten är goda, skolan har Farsta-områdets lägsta kvadratmeteryta per elev. Det behövs en kommunal skola i denna del av Farsta-området. De små barnen har nu en trygg och säker väg när de går från hemmet till Västbodaskolan – med högeralliansens förslag blir det mycket längre och farligare. Skolan är stabil, har mycket gott rykte, har klarat sina uppdrag, har lyckats bra med integrationen.

 

Ett av stadsdelsnämndernas tre uppdrag, enligt beslut i KF i december 2006, är att utveckla demokratin genom att stärka den lokala demokratin och delaktigheten. Hur har föräldrarnas och andra invånares synpunkter samlats in och dokumenterats innan beslutet? Var finns detta redovisat? Hur har elevernas, föräldrarnas, medarbetarnas kunskaper och engagemang använts? Vi är tveksamma till om ärendet har hanterats i enlighet med samverkansavtalet och arbetsmiljölagen, medarbetarna har inte heller fått delta i processen på något sätt. Hur har artikel 3 och 12 i Barnkonventionen följts? Var finns dokumentationen av samtalen med de berörda eleverna? Var finns barnkonsekvensanalysen? Enligt Barnkonventionen ska barnets bästa komma i främsta rummet. Hur har processen skett dvs hur har alla berörda medverkat inför detta beslut?  Vi anser att det brustit tiotalt varför tjänsteutlåtandet inte går att grunda ett så viktigt beslut på. Beredningen är bristfällig.

 

Vilka alternativ har alliansen övervägt och förkastat? Varför vågade inte alliansen föra en dialog innan beslutet spikats? Hur går det med kvalitén i skolan under en lång förändringsperiod? Hur går det med elevernas möjligheter lära sig under en lång förändringstid?

 

Varför har alliansen så bråttom? Vi har begärt att förvaltningen sammanställer en samlad information om de kommunala skolorna liknande ärendet 15 juni 2006 § 140 inför att alla kommunala skolor enligt KF:s beslut ska överföras till utbildningsnämnden 1 juli i år. Vi anser inte att det presenterade tjänsteutlåtandet fyller detta behov.

 

Förra mandatperiodens majoritet, socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet, arbetade för alla kommunala skolor i Farsta-området. Vi har inte accepterat för stor yta i skolans lokaler. Vi har vidtagit de åtgärder som vi bedömde nödvändiga bland annat använt skollokaler till förskolan. Vi har inte avslagit något förslag från förvaltningen om skolorna. Vi har inte heller avslagit något förslag från dåvarande oppositionen – det har inte funnits något. Vi vill fortsätta planera för lokalerna i samverkan med stadens skolfastighetsbolag (SISAB). Varför har förvaltningen inte på något sätt redovisat tidigare överväganden och beslut främst det från15 juni 2006 § 140? Dessa utarbetades i en process där förtroendevalda från opposition och majoriteten tillsammans med rektorer och andra medarbetare i våra skolor medverkade.

 

Västbodaskolan har minst kvadratmeteryta per elev av alla kommunala skolor i vårt område! Varför vill alliansen lägga ner just denna skola? Enligt ordföranden kan en katastrof drabba verksamheten om inte detta genomföres snabbt. Nämnden budget var i balans när den beslutades av majoriteten, där ingick kostnaderna även för Västbodaskolan. Dessutom går hela budgeten och ansvaret för de kommunala skolorna över till den centrala utbildningsnämnden 1 juli, enligt KF beslut. Stadsdelens resultat påverkas alltså inte alls av förvaltningens föreslagna beslut. Kostnaden för staden varken ökar eller minskar med förvaltningens förslag till beslut.

 

Tjänsteutlåtandet bygger nästan helt på vad utredningen "lokaleffektivisering av grundskolan april 2007" har redovisat. Vi vill peka på utredningens konstaterande att "kapacitetsmåtten är delvis trubbiga men ger en indikation om eventuell överkapacitet". "Kapacitetsmåttet måste användas med stor försiktighet och att det kan finnas såväl under- som överskattningar av kapaciteten". Liknande formuleringar har skolborgarrådet Lotta Edholm använt i mediakommentarer till utredningen - "Låt oss titta på detta ordentligt och analysera, vi har inte bråttom". Utredningen är enligt vår bedömning enbart en statistisk sammanställning av nuläget och prognos till 2015 beträffande lokaler och elevantal i hela Stockholm. Utredaren har själv pekat på att materialet är trubbigt och måste användas med stor försiktighet. För mer utförliga synpunkter se ovan refererat brev från farmodern Britt Hedberg. Vi, liksom många invånare i området kring Västbodaskolan, är minst sagt skeptiska till siffrorna om befolkningsutvecklingen då nybyggnation sker i närområdet samt generationsskifte pågår. Yngre invånare med barn och på väg att skaffa barn flyttar in. De presenterade siffrorna är för osäkra för att vara underlag för ett så viktigt beslut!

 

Vi vill ha en redovisning av situationen i alla skolorna med kartbilder med skolorna markerade samt avstånd och vägar från större bostadsområden. Vi vill se miljökonsekvenser av olika alternativ, av olika avstånd mellan skolan och hemmet. Hur är det med tillgängligheten för funktionshindrade i de olika skolorna?  Vi vill ha redovisning av pedagogiskt resultat samt % andel av elever i de kommunala skolorna i upptagningsområdena under de tre senaste åren. Vi vill veta antalet sökande 2005, 2006, 2007 till de olika kommunala skolorna. Vi vill veta antal klasser, antal elever i varje klass i olika åldrar 2006 och 2007. Vi vill veta framtidsplaner i respektive kommunal skola samt bedömd utveckling i varje upptagningsområde.

 

Vi vill se redovisningar av skolornas ekonom budget, resultat, prognos 2006 och 2007 med hyra totalt; per elev; yta totalt, per elev; yta per lärare (med hänsyn tagen till arbetsmöjligheter i skolan), totala kostnader per elev. Vi vill se vad har investerats de senaste 15 åren, när är dessa beslutade, total kostnad samt investeringsbehov de kommande fem åren. Varför krävs 8 mnkr i investering i kök i Västboda som inte haft kök de senaste 25 åren?

 

Vi vill veta var går Farsta-områdets elever i skolan? I vilka privata skolor i området,  % andel elever från Farsta, utvecklingen 2004-06, prognos till 2010? I vilka kommunala skolor utanför Farsta,  % andel, utveckling 2004-06, prognos till 2010?

 

Vi vill veta vad ger förslaget för kostnadsminskning för Stockholms stad?

 

Vi vill veta vilka alternativ har övervägts och förkastats - varför?

 

Vi vill veta vad Västbodaskolans lokaler ska användas till?  Vi vill veta vilka planer finns för lokalerna i de skolor som verkligen har överskott av yta? När vi fått detta underlag är vi beredda att pröva förslag till beslut.

 

Vi vill bevara alla kommunala skolor i Farsta-området! Vi har andra förslag för lokalanvändningen i de skolor som har för stora lokalytor, det är detta som förslaget och beslutet borde behandla. Har förvaltningen eller majoriteten t ex övervägt att flytta Kvickentorpsskolans högstadium till Farsta gymnasiums lokaler samt flytta i första hand de externt förhyrda kontorslokalerna för stadsdelsförvaltningen till Kvickentorpsskolans nuvarande lokaler? Då minskar stadsdelens externa hyreskostnader.. Förvaltningens nu presenterade förslag ger ingen minskad hyreskostnad för staden!

 

Förvaltningens förslag innebär omfattande förändringar av den kommunala skolan i Farsta-området. Det berör ca 900 barn och många medarbetare. Det innebär nedläggning av Västbodaskola - ett beslut som slutligt stänger den enda kommunala skolan i den delen av Farsta..

 

Vi yrkar på att Västbodaskolan bevaras.”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Patrik Slimane (mp) enligt följande:

 

”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat att

 

Avslå förvaltningens förslag till beslut

 

I övrigt anföra följande

 

Det är olyckligt att förvaltningens beredning av ärendet har gått så fort så att man inte har hunnit ge de berörda: föräldrar, personal och barn en möjlighet att framföra sina åsikter och förslag. De alternativa idéer som har kommit fram den senaste tiden bör undersökas och kostnadsberäknas.

En barnkonsekvensanalys bör också utföras för att få reda på hur barnen påverkas av de olika förslagen.

Förvaltningen får också i uppdrag att ytterligare samråda med utbildningsförvaltningen och SISAB och återkomma med förslag på alternativa lösningar.”

 

Reservation mot stadsdelsnämndens beslut anfördes av ledamoten Magnus Welroos (v) enligt följande:

 

”Jag anser att nämnden skulle ha beslutat

 

att avslå förvaltningens förslag till beslut

 

samt att därutöver anföra:

 

Förslaget om nedläggning av Västbodaskolan saknar demokratisk förankring. Tiden från att ärendet lades fram till beslutsfattandet har varit alldeles för kort. Vi är därför missnöjda med att ärendet inte fick den återremiss som den samlade oppositionen önskat. Vidare saknar ärendet en konsekvensanalys enligt barnkonventionens paragraf om barns bästa.

 

Ett av stadsdelsnämndens viktigaste uppdrag är att utveckla demokratin genom att stärka den lokala demokratin. Genom att avslå förslaget om en nedläggning av Västbodaskolan har nämnden visat att man tar detta uppdrag på allvar. Nämnden måste lyssna till medborgarna i stadsdelen, eftersom det är dessa nämnden ska företräda. En insamling och en seriös utredning av medborgarnas förslag gällande effektivisering av skollokaler kommer att göras.

 

Ingen av Farstaområdets skolor ska läggas ner. Det pedagogiska arbete som skolorna arbetar med kräver kontinuitet och riskeras att fallera vid nedläggning av en skola. En effektivisering av skollokalerna kan ske utan att nedläggning krävs. Exempel på hur detta kan göras är att låta förskoleverksamhet och fritidsgårdar hyra delar av skollokalerna. Andra förslag kommer med stor säkerhet att komma in från lärare, barn och föräldrar på skolorna. Medborgare som är experter på sitt eget område.”

 

§93 Information och frågor från nämnden

Ingen information och inga frågor förekom under denna punkt.

§94 Stadsdelsdirektörens information

Stadsdelsdirektören hade ingen information.

§95 Övriga frågor