Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2008-01-07

Sammanträde 2008-01-07

Datum
Klockan
08:00
Plats
Lingvägen 100, 1 tr, sammanträdesrummet

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 Val av social delegation 2008

3 Förordnande och delegation till sociala delegationen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

5 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § a föräldrabalken (FB)

Mötesinformation

Ledamöter
Holm, Birgitta (m) ordförande
Sandell, Gunnar (s) vice ordförande
Isacsson, Lennart (m) 
Fredholm, Arne (m)
Jäderlind, Anna (m)
Boškovic, Vladan (fp)
Fredriksson, Bertil (kd)
Cebrian, Juan Carlos(s)

Tjänstgörande ersättare
Wikner, Harry (s)
Etyang, Godfrey (s)
Nilsson, John (v)

Tjänstemän
Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund, avdelningschef Per-Ove Mattsson, nämndsekreterare Pia Sundqvist.

Utses att justera
Birgitta Holm (m) och Gunnar Sandell (s)

Dag för justering
7 januari 2008

§1 Val av social delegation 2008

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden utser Anna Jäderlind (m), Arne Fredholm (m), Vladan Boškovic (fp), Harry Wikner (s) och Gunnar Sandell (s) till ledamöter i den sociala delegationen.

  2. Leif-Åke Andersson (m), Bertil Fredriksson (kd), Tuula Karlsson (s) och Anita Fehrnström (s) utses till ersättare i den sociala delegationen.

  3. Anna Jäderlind (m) utses till ordförande och Harry Wikner (s) till vice ordförande.

  4. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av ärenden som rör enskilda personer. Delegationen har fem ledamöter och fyra ersättare. Inom nämndens ansvarsområde finns ett stort antal uppgifter som rör myndighetsutövning för enskilda personer. Dessa uppgifter regleras främst i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-18.

Dnr 002-719/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Förordnande och delegation till sociala delegationen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt ledamöterna i sociala delegationen Anna Jäderlind (m), Arne Fredholm (m), Vladan Boškovic (fp), Harry Wikner (s) och Gunnar Sandell (s) rätt att fatta beslut

- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- enligt 11 § LVU om var och hur vården skall ordnas

- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt ledamöterna i sociala delegationen Anna Jäderlind (m), Arne Fredholm (m), Vladan Boškovic (fp), Harry Wikner (s) och Gunnar Sandell (s) beslutanderätten

- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

3. Beslut tagna genom förordnande och delegation anmäls och protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll i sin helhet anmäls i stadsdelsnämnden.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) och lagen om vård av

missbrukare i vissa fall (LVM) är de två tvångslagar som ligger inom

stadsdelsnämndens kompetensområde.

Vissa beslut enligt dessa två lagar kan ibland vara så brådskande att det inte går att avvakta beslut av nämnden eller dess utskott (sociala delegationen). Därför har det införts bestämmelser i dessa lagar om att så kallad kompletterande beslutanderätt tilldelats nämndens ordförande eller någon annan ledamot som nämnden utser (förordnar).

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 2007-12-18.

Dnr 002-718/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.