Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-01-02

Sammanträde 2009-01-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 Utseende av social delegation 2009

3 Förordnande och delegering till sociala delegationen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

5 Överklagande av länsrättsdom i enskilt ärende

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (32 kb)

§1 Utseende av social delegation 2009

Beslut

  1. Stadsdelsnämnden utser Anna Jäderlind (m), Arne Fredholm (m), Vladan Boškovic (fp), Harry Wikner (s) och Anita Fehrnström (s) till ledamöter i den sociala delegationen.

  2. Nämnden utser Leif-Åke Andersson (m), Bertil Fredriksson (kd), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) till ersättare i den sociala delegationen.

  3. Nämnden utser Anna Jäderlind (m) till ordförande och Harry Wikner (s) till vice ordförande i den sociala delegationen.

  4. Omedelbar justering.

Ärendet

Inom stadsdelsnämndens ansvarsområde finns ett stort antal uppgifter som handlar om myndighetsutövning som rör enskilda personer. Dessa uppgifter regleras främst i socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av merparten av de ärenden som rör enskilda personer. Delegationen har fem ledamöter och fyra ersättare som utses för en period av ett år. Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 2009 års sociala delegation enligt ovan, i enlighet med partiernas förslag.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-16.

Dnr 000-729/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt ledamöterna i sociala delegationen Anna Jäderlind (m), Arne Fredholm (m), Vladan Boškovic (fp), Harry Wikner (s) och Anita Fehrnström (s) rätt att fatta beslut

- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- enligt 11 § LVU om var och hur vården skall ordnas

- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt ledamöterna i sociala delegationen Anna Jäderlind (m), Arne Fredholm (m), Vladan Boškovic (fp), Harry Wikner (s) och Anita Fehrnström (s) beslutanderätten

- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud

3. Beslut tagna genom förordnande och delegering anmäls och protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll i sin helhet anmäls i stadsdelsnämnden.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Vissa beslut enligt LVU och LVM kan ibland vara så brådskande att det inte går att avvakta beslut av nämnden eller sociala delegationen. Nämnden föreslås därför förordna nämndens ordförande och ordinarie ledamöter i sociala delegationen med rätt att fatta beslut enligt punkt 1 ovan, samt delegera beslutanderätt till nämndens ordförande och ordinarie ledamöter i sociala delegationen enligt punkt 2 ovan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2008-12-16.

Dnr 000-730/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Övriga frågor

Inga övriga frågor förekom.