Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-05-14

Sammanträde 2009-05-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Farsta gymnasium, lilla aulan, entré C2 (på byggnadens kortsida)

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program: Rektor Bo Karlsson, Farsta gymnasium, informerar om skolans verksamhet.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (33 kb)

§1 Svar på medborgarförslag om information om stadsdelsnämndens beslut i lokalpressen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har fått ett medborgarförslag om att nämndens beslut ska annonseras i lokalpressen. Förvaltningen konstaterar att en sådan annons i så fall skulle publiceras först cirka två veckor efter sammanträdet. Istället föreslås att information om viktiga beslut publiceras på förvaltningens webbplats och läggs ut i förvaltningens reception direkt efter sammanträdet samt att förvaltningen informerar om var det finns internetanslutna publika datorer.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-29.

Dnr 004-555/2007

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§2 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om promenadvägar för ökad folkhälsa

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljö-partiet föreslagit att förvaltningen ska utreda hur promenadvägarna kring Magelungen och Drevviken ska förbättras. De föreslår även att förvaltningen ska förbättra underhållet av Hälsans stig i Hökarängen och Gubbängen. Förvaltningen har sökt investeringsmedel för utbyggnad av strandpromenaden vid Drevviken till år 2011. Förvaltningen har inget ansvar för underhållet av Hälsans stig och kommer därför inte att utföra några underhålls-åtgärder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-17.

Dnr 099-217/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§3 Bidrag till utomstående organisationer 2009

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till utomstående organisationer med sammanlagt 203 000 kronor i enlighet med förvaltningens tjänsteutlåtande.

 2. Nämnden avsätter 10000 kronor för att täcka kostnaderna för annonsering samt för tryckning av broschyr om föreningarnas väntjänst och träffpunkter.

 3. Nämnden uppdrar åt stadsdelsdirektören att fördela resterande 37 000 kronor till ansökningar som inkommer vid senare tillfällen.

Ärendet

Stadsdelsnämnden har avsatt 250 000 kronor för bidrag till utomstående organisationer under 2009. 50 000 kronor är avsedda för personer med funktionsnedsättning, 150 000 kronor för äldre och 50 000 för personer med psykisk ohälsa, missbruk eller socialt utanförskap. Totalt 17 ansökningar om sammanlagt 646740 kronor har lämnats in.

Förvaltningen föreslår att 203 000 kronor fördelas till föreningarna och att 10000 kronor används för annonsering med mera. Stadsdelsdirektören föreslås få i uppdrag att fördela resterande 37 000 kronor utifrån ansökningar som inkommer senast den 30 november 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-20.

Dnr 004-137/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s) och Mats E P Lindqvist (mp)

 1. Farsta stadsdelsnämnd återremitterar förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. samt anför följande

Nämnden anser att föreningarna genomför viktiga insatser i vårt område samt har redovisat intressanta förslag i sina ansökningar. Totalt har nu 17 föreningar ansökt om 646740 kronor, förvaltningen föreslår 203 000 kr i bidrag. Vi anser att högre bidrag bör

utbetalas varför förvaltningen ska överväga detta. Med vår budget hade beloppet varit avsevärt högre.

Vi anser inte att 10000 kr ska tas ur detta anslag för annonsering mm. Om annonsering krävs ska det tas ur anslaget för allmän annonsering.

Vi anser att de 37.000 som i tjänsteutlåtandet föreslås reserveras till senare fördelning, genom beslut av Stadsdelsdirektören, i stället beviljas föreningen ATMISS och Kamratföreningen Klubb 10 efter fortsatt utredning och komplettering av ansökningarna. Vi har fått information om att styrelsen i Klubb 10 vidgat kretsen som verksamheten riktar sig till. Vi tycker att det är viktigt att bevilja medel till träffar för personer med missbruk eller socialt utanförskap.

Vi vill även att förvaltningen återkommer med förslag om hur vi ska kunna förenkla ansökningen för föreningen samt att stadsdelsdirektören i fortsättningen fortlöpande beslutar om bidragen.

Vi vill understryka att föreningarnas verksamhet ska vara ett komplement till stadens verksamhet. Den ska inte ersätta stadens verksamhet. Det är viktigt att brukarna alltid kan lita på att stadens verksamhet alltid finns tillgänglig samt att kvalitén garanteras genom stadens verksamhet.

§4 Nominering till kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2009 – enheten för boende och boendestöd inom socialpsykiatrin

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden nominerar enheten för boende och boendestöd inom socialpsykiatrin till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms stad har sedan flera år tillbaka delat ut kvalitetsutmärkelsen. Enheterna deltar genom att besvara ett antal fastställda frågeställningar. Vinnarna blir goda exempel på verksamhetsutveckling och inspirerar och stimulerar övriga verksamheter i staden.

Förvaltningen anser att enheten för boende och boendestöd inom socialpsykiatrin har en hög kvalitet på sin verksamhet och verksamhetsplanering och föreslår att stadsdelsnämnden nominerar enheten till att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-07.

Dnr 099-299/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Nominering till kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2009 – Farsta Östra Hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden nominerar Farsta Östra Hemtjänst till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms stad har sedan flera år tillbaka delat ut kvalitetsutmärkelsen. Enheterna deltar genom att besvara ett antal fastställda frågeställningar. Vinnarna blir goda exempel på verksamhetsutveckling och inspirerar och stimulerar övriga verksamheter i staden.

Förvaltningen anser att Farsta Östra Hemtjänst har en hög kvalitet på sin verksamhet och verksamhetsplanering och föreslår att stadsdelsnämnden nominerar enheten till att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-07.

Dnr 099-291/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§6 Nominering till kvalitetsutmärkelsen i Stockholms stad 2009 – enheten Barn ungdom Utredning

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden nominerar enheten Barn ungdom Utredning till deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholms stad har sedan flera år tillbaka delat ut kvalitetsutmärkelsen. Enheterna deltar genom att besvara ett antal fastställda frågeställningar. Vinnarna blir goda exempel på verksamhetsutveckling och inspirerar och stimulerar övriga verksamheter i staden.

Förvaltningen anser att enheten Barn ungdom Utredning har en hög kvalitet på sin verksamhet och verksamhetsplanering och föreslår att stadsdelsnämnden nominerar enheten till att delta i tävlingen om Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-07.

Dnr 099-293/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Arkivorganisation för Farsta stadsdelsnämnd

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till arkivorganisation för Farsta stadsdelsnämnd.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

En revidering av arkivorganisationen för Farsta stadsdelsnämnd föreslås dels med anledning av förändrad ansvarsfördelning mellan stadens nämnder, dels på grund av den egna förvaltningens omorganisation och flytt till nya lokaler.

Stadens nya arkivregler innehåller också bestämmelser om ett helt nytt sätt att redovisa arkiv som utgår från verksamheternas arbetsprocesser. Det omfattande arbetet att förbereda övergången till denna processorienterade redovisning pågår just nu i staden. En ny revidering av nämndens arkivorganisation kommer därför att föreslås när övergången är praktiskt möjlig att genomföra.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-06.

Dnr 005-281/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Folköls- och tobakstillsynen i Farsta 2008

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten

Ärendet

I Farsta stadsdelsområde fanns det vid utgången av 2008 53 försäljningsställen registre-rade i systemet för folköls- och tobakstillsynen. Förvaltningen genomför två inköpsstudier per försäljningsslag i samtliga butiker varje år. De som säljer både tobak och folköl får alltså fyra besök och de som endast säljer tobak får två besök.

Tillsynen visade att 14 % av butikerna sålde folköl och 15 % sålde cigaretter utan att förvissa sig ungdomens ålder genom att begära legitimation. Även om resultaten är något sämre än 2007 så är det en mycket stor förbättring sedan starten i början av 2000-talet, då 100 % sålde cigaretter och nästan 80 % sålde folköl utan att kontrollera ålder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-20.

Dnr 506-238/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Utseende av ny ordförande och ny ledamot i sociala delegationen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner Anna Jäderlinds (m) avsägelse som ledamot och ordförande i nämndens sociala delegation.

 2. Nämnden utser nuvarande ledamoten i sociala delegationen Arne Fredholm (m) till ny ordförande i delegationen.

 3. Nämnden utser nuvarande ersättaren i sociala delegationen Leif-Åke Andersson (m) till ny ordinarie ledamot i delegationen.

 4. Nämnden utser ny ersättare (m) i sociala delegationen vid ett senare tillfälle.

 5. Omedelbar justering.

Ärendet

Ledamoten i stadsdelsnämnden Anna Jäderlind (m) har den 30 april 2009 avsagt sig uppdraget som ledamot och ordförande i nämndens sociala delegation. Stadsdels-nämndens ordförande föreslår att Anna Jäderlind befrias från sitt uppdrag i sociala delegationen och att nuvarande ledamoten i delegationen Arne Fredholm (m) utses till ny ordförande. Vidare föreslås nuvarande ersättaren i delegationen Leif-Åke Andersson (m) utses till ny ordinarie ledamot. Nämnden föreslås utse ny ersättare (m) i sociala delegationen vid ett senare tillfälle.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-12.

Dnr 000-295/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Tertialrapport 1 2009

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 1 för 2009.

 2. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 1,2 mnkr.

 3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet förprojektmedel för Farstastegetgällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 1,5 mnkr.

 4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende stimulansbidragför inrättande av 5 förskoleavdelningarom4,0 mnkr.

 5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende ersättning för hyror i samband med avveckling och omstrukturering av lokalerom0,5 mnkr.

 6. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende ansökan om anläggning av strandpromenad vid Drevviken ur stadens vattenprogram om 2,5 mnkr.

 7. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 22,0 mnkr.

 8. Nämnden godkänner omdisponering om 0,4 mnkr mellan verksamhetsområde individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd.

 9. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen redovisar en tertialrapport med ett överskott på 5,9 mnkr före resultat-överföringar och 7,0 mnkr efter. Prognosen är att samtliga mål från kommunfullmäktige förutom Jobb i stället för bidrag kommer att uppfyllas. Svårigheter finns också att uppnå stadens mål för indikatorernaför sjukfrånvaro, barngruppernas storlek och ej verkställda beslutenligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Arbetet med vision 2030 fortsätter. Enheterna har formulerat åtaganden och arbetssätt som konkretiserar visionen. I syfte att skapa en effektiv organisation på alla nivåer har utvecklingsgrupper bildats inom respektive verksamhetsområde. Gruppernas uppdrag är identifiera och vidareutveckla verktyg för verksamhetsutveckling.

Inom tre olika verksamheter – försörjningsstöd, hemtjänst och nämndadministration – har ett utvecklingsarbete enligt Lean-modellen inletts. Syftet även här är ett mer effektivt resursutnyttjande och bättre service och kvalitet för brukare och kunder.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-05-07.

Dnr 100-275/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

 1. Farsta stadsdelsnämnd avslår förvaltningens förslag

 2. samt anför följande

Med våra partiers budgetförslag i KF samt verksamhetsplaner i SDN skulle invånarna fått en väsentligt bättre verksamhet, med högre kvalité!

Nämnden är särskilt angelägen om att förvaltningen prioriterar förebyggande verksamhet. Detta gäller inte minst för barn och ungdomar där de negativa effekterna av den moderatledda ledningen är mycket oroande. Det står en del om förebyggande i rapporten men vi kan inte se åtgärderna. Mycket oroande att antalet vräkningar har ökat. Vi vill ha en redovisning av detta samt vilka förebyggande åtgärder som sker och som kan ske! Bra förslag om utveckling av FarstaSteget men det är för sent - mer förebyggande!

Nämnden är även mycket oroad av den snabbt växande arbetslösheten och socialbidragsberoendet. Detta äventyrar nämndens ekonomi.

Även om vi har många synpunkter på resursfördelningen och inriktningen under nuvarande moderatledda majoritet så gör förvaltningen ett mycket bra arbete med att hålla sig väl inom tilldelade resursramar och att verkställa KF besluten!

§11 En ny alkohollag (SOU 2009:22) – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar följande utlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Stadsdelsnämnden anser att kommunerna även i fortsättningen själva bör kunna besluta om andra serveringstider än normaltiden. Tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker ska liksom hittills meddelas av kommunen. Stadsdelsnämnden avstyrker förslaget att i alkohollagen begränsa serveringstiden utöver normaltiden kl. 11:00 – 01:00 till kl. 03:00. Kommunernas tillståndsmyndigheter bör även fortsättningsvis få besluta om andra serveringstider än normaltiden. Serveringstiderna bör anpassas till de lokala förhållandena.

Stockholm är idag en europeisk storstad med stor attraktionskraft för besökare från hela världen. I staden finns ett rikt restaurangliv med ett stort utbud av restauranger som serverar mat och dryck med ursprung i många olika matkulturer. Det är också möjligt att äta och umgås på stadens restauranger till långt fram på natten, på ett begränsat antal restauranger ända fram till kl. 03:00 eller kl. 05:00 om man så önskar.

Staden har under många år arbetat med att göra det möjligt för invånare och besökare att få tillgång till ett rikt och varierat utbud av restauranger. Grunden för detta arbete är alkohollagen med dess uttalade folkhälsoperspektiv och stadens riktlinjer som kompletterar bestämmelserna i alkohollagen utifrån stadens egna förutsättningar. Tillståndenheten har utvecklat samverkan med såväl branschen som länsstyrelsen, polisen, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, och Skatteverket för att skapa goda förutsättningar för restaurangföretagarna och se till att inga störningar uppstår för stadens invånare. Vid motsättning mellan sociala hänsyn och den enskilde näringsidkaren har alltid det sociala perspektivet företräde.

Det ska vara lätt att få ett serveringstillstånd om man uppfyller kriterierna som gäller för att få serveringstillstånd enligt alkohollagen och stadens riktlinjer. Men det ska också vara lätt att mista tillståndet om man inte följer regelverket och aktivt arbetar för att ha god ordning och nykterhet inom verksamheten.

I utredningen föreslås att ”tillstånd efter kl. 01:00 bör inte ges om polismyndigheten avstyrker det”. Om det på så sätt införs en vetorätt för polismyndigheten motsätter sig stadsdelsnämnden detta. Redan idag är både polismyndighetens och miljöförvaltningens yttranden av stor betydelse vid bedömningen av serveringstiden. Men det slutliga beslutet måste fortfarande ligga hos kommunen.

Stadsdelsnämnden tillstyrker utredningens förslag till ny formulering av den så kallade bjudregeln i förslaget till alkohollag om när det är tillåtet att bjuda ungdomar på alkohol.

Det är av vikt att denna paragraf förtydligas och blir begriplig. Då utredningen föreslår en skärpning kan man fråga sig om man inte borde vända på meningen i fjärde stycket, så att man inte börjar med att tala om vad som är tillåtet utan betonar att det handlar om undantagsfall då bjudande av alkohol till underårig tillåts. Budskapet till osäkra tonårsföräldrar blir på så sätt tydligt.

Exempelvis skulle förslaget till alkohollag, 3 kap. 8 § 4 st. kunna formuleras:

Om det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt står klart att det inte kan vara till skada för honom eller henne är det dock tillåtet att undantagsvis bjuda den som inte har uppnått föreskriven åldersgräns på alkoholdryck under förutsättning att förtäringen sker på platsen och i kontrollerade former.

Utredningens förslag i 3 kap. 8 §, 4 st. har följande formulering:

”Det är dock tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven åldersgräns på alkoholdryck under förutsättning att förtäringen sker på platsen och i kontrollerade former samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt står klart att det inte kan vara till skada för honom eller henne.”

Ärendet

En översyn har gjorts av den nuvarande alkohollagen. Förvaltningen anser att kommunerna även i fortsättningen själva bör kunna besluta om andra serveringstider än normaltiden, men menar i övrigt att de flesta förändringsförslag är en förbättring av lagstiftningen. Ett förbud för privatpersoner att sälja sprit kommersiellt är positivt. En stor andel av den alkohol som säljs till underåriga är sprit som importerats av privatpersoner.

Positivt är också förslaget att inte tillåta detaljhandel vid sidan av detaljhandelsmonopolet och att kraven på kunskaper om alkohollagstiftningen skärps. Det undantag som föreslås från förbudet att bjuda en underårig på alkoholdryck kan innebära en viss risk att huvudregelns budskap blir otydligt för osäkra föräldrar.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-23.

Dnr 006-177/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle överlämna allianspartiernas förslag till utlåtande som svar på remissen.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förslag från Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd).

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att man lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§12 Förslag till förändring i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

De föreslagna förändringarna i avgiftssystemet inom stöd och service till personer med funktions­nedsättning under 65 år gäller beräkning av inkomst vid underskott av kapital, nivån på minimibelopp, minimi­belopp vid särskilt boende med heldygnsomsorg, höjd maxavgift och förändrade avgiftsgrupper.

Förvaltningen anser att det är bra och viktigt med likställighet i tillämpningen av avgiftssystemet och att det anpassas till den praxis som har utvecklats. Dock kan det finnas en risk att systemet blir svårt att förstå för den enskilde och att det skapar svårigheter i tillämpningen. Eftersom det inte är möjligt att få en mera exakt bild av vilka följder de föreslagna förändringarna kommer att få för de personer som omfattas av de nya avgiftsreglerna är det nödvändigt att så snart som möjligt analysera effekterna av systemet.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-20.

Dnr 006-227/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att man lämnar ärendet utan eget ställningstagande.

§13 Nytt arrendeavtal mellan Stockholms kommun och koloniträdgårdar och fritidsträdgårdar inom kommunens gränser – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar i huvudsak förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande.

 2. Omedelbar justering.

För 25 år sedan skrevs det nuvarande avtalet. Det kan inte vara positivt för någon av parterna att så lång tid gått, eftersom låsningar då lätt kan uppstå som gör det svårare att förstå varandras intressen. Avtalet innehåller flera komplicerade frågeställningar, bl a avtalstidens längd. Här framkommer dessa intressemotsättningar – 5 år kontra 25 år – vilket är två ytterligheter.

Att frågan är komplex framgår med all tydlighet. Frågan har processats av exploaterings-kontorets expertråd, som rekommenderat nya arrendeavgifter inom intervallet 5-15 kr/kvm för koloniträdgårdar och 1-2 kr/kvm för fritidsträdgårdar. I stadsledningskontorets förslag har hänsyn tagits till att arrendehöjningen inte ska bli alltför hög. Även om kostnaden för att arrendera en koloniträdgårdslott inte i sig är så hög, så har många dessutom kostnader för en stuga, vilket tillsammans kan bli en kännbar kostnad. Genom att välja en kortare avtalstid, har kontoret valt att sätta arrendet i den nedre delen av expertrådets rekommenderade intervall. Ett avtal, som löper på 25 år igen, kan sannolikt innebära en arrendeavgiftsökning upp emot 50-90 % högre än de föreslagna avgifterna.

Stockholm växer och bygger för att möta framtidens krav. Staden måste då ha ett flexibelt förhållningssätt i stadsbyggnads- och exploateringsfrågor. Stadsdelsnämnden vill betona att det är positivt med koloniträdgårdarna, att dessa är viktiga inslag i staden och att nämnden är väl medveten om hur uppskattade dessa är.

Ärendet

I ärendet föreslås att arrendeavgifterna för koloni- och fritidsträdgårdarna höjs till 5,50 kr/kvm respektive 1,30 kr/kvm och år och att avtalen ska gälla i fem år. Gemensamma byggnader förs över till föreningarna förutom de byggnader som har kulturhistoriskt värde som övertas av fastighetsnämnden. Vidare föreslås att trafik- och renhållningsnämnden får samordningsansvaret för koloniträdgårdsfrågor och samrådsorgan.

Förvaltningen anser att höjningen av arrendeavgifterna är skälig. För en enkel och tydlig organisation bör stadsdelsnämnden och fastighetsnämnden vara de som gemensamt ansvarar för koloniträdgårdsföreningarna. Arrendeavtalen bör även fortsättningsvis gälla i 25 år.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-22.

Dnr 006-228/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden i huvudsak skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och därutöver överlämna allianspartiernas förslag till utlåtande som svar på remissen.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

 1. Farsta stadsdelsnämnd överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande

 2. samt anför följande

Stockholms koloniträdgårdar har en lång historia i staden. De har bidragit till välbefinnandet för generationer stockholmare. De ursprungliga syftena - att ge även mindre bemedlade stockholmare möjlighet till rekreation i vackra omgivningar, samt bidra till försörjningen - är giltiga även i dag.

Koloniområdenas betydelse för upprätthållande av den biologiska mångfalden i Stockholm kan inte nog poängteras. Odlarnas iver att upprätthålla samt utveckla odling av frukter, grönsaker och blommor som inte längre går att finna i dagens storindustriella livsmedelshantering är av stor kulturell betydelse.

Folkhälsobetydelsen, både för kolonisterna och för förbipasserande flanörer, är avsevärd.

De avgiftshöjningar som föreslås är, jämfört med övriga fördyringar i samhället, rimliga. Men om koloniträdgårdsföreningarna även ska överta hela ansvaret för drift och underhåll av infrastruktur och gemensamhetsbyggnader blir merkostnaderna alltför betungande. Dessutom är det tveksamt om förslaget att koloniföreningarna själva ska överta gemensamhetsbyggnaderna är lagenligt möjligt. Dessa byggnader utgör vanligtvis inga egna fastighetsbildningar. Kommer koloniföreningarna att äga byggnaderna med full förfoganderätt? Får byggnaderna byggas om, säljas, pantas, hyras ut osv. Om inte, vilka inskränkningar i förfoganderätten ska finnas?

Förslaget att korta ner arrendetiden till 5 år är helt orimlig. Det rör sig här om mångåriga investeringar av enskilda människor, Förslaget att inte följa jordabalken avseende arrendeavtals uppsägning är inte heller rimligt. Om ett koloniområdes arrendeavtal måste sägas upp så är det rimligt att de berörda parterna i god tid får veta att detta kommer att hända.

Att ta bort kravet på att den förening som har avtal med staden ska vara ansluten till FSSK, hänvisning till föreningsfriheten, är märklig. Stadens administration av koloniområdena förenklas av att endast ha EN motpart att förhandla med.

§14 Motion (mp) om åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stockholm har som mål att bli världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Personer med funktionsnedsättning som besöker Stadshuset stöter idag på många hinder enligt miljöpartisterna Ylva Wahlström och Stefan Nilsson. De föreslår i en motion till kommunfullmäktige att en åtgärdsplan tas fram för att göra Stadshuset tillgängligt för alla senast år 2010.

Förvaltningen menar att staden bör föregå med gott exempel i sina egna lokaler men förutsätter samtidigt att den lägesrapport som har tagits fram för förbättrad tillgänglighet är aktuell och följs. Det är därför svårt att se några skäl till att ytterligare en åtgärdsplan ska tas fram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-17.

Dnr 006-229/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§15 Ansökan om nytt serveringstillstånd för restaurang Spisen – yttrande till socialtjänstförvaltningens tillståndsenhet

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Restaurang Spisen som kommer att öppnas i Svedmyra har ansökt om serveringstillstånd klockan 11.00-01.00 med uteservering klockan 11.00-22.00. Svedmyra bedöms som ett lugnt område och förvaltningen har ingen att invända mot ansökan.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-28.

Dnr 507-240/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§16 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 2009

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommuner skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt SoL som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen anvisar, för Stockholms del socialtjänstförvaltningen och äldreförvaltningen.

Rapporten avser kvartal 1 2009 och omfattar åtta beslut varav fyra har verkställts.

Dnr 500-251/2009

Rapportering till länsstyrelsen av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal 1 2009

Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är kommuner skyldiga att anmäla alla gynnande beslut enligt LSS som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen sker kvartalsvis till länsstyrelsen samt till kommunens revisorer och de övriga instanser som kommunen anvisar, för Stockholms del socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen.

Rapporten avser kvartal 1 2009 och omfattar arton beslut varav sex har verkställts och fem där ansökningarna har återtagits.

Dnr 600-180/2009

Slutrapport från utredningen Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS)

Barnuppdraget i Stockholms socialtjänst (BUSS) tillsattes i början av år 2008 för att göra en översyn av stadens mål, riktlinjer, insatser och uppföljning av arbetet med barn och ungdomar i behov av vård. Översynen har genomförts i två delar – en kartläggning av socialtjänstens beslut och insatser och en analysdel som fokuserar på utvecklingsmöjlig-heter.

En delrapport som avsåg kartläggningen överlämnades till stadsdelsnämnden den 12 februari 2009. I föreliggande slutrapport redovisas utvecklingsmöjligheter med inriktning på nya modeller, systematiskt utvecklings- och utbildningsarbete, manualbasering, lika behandling över hela staden, kvalitetsuppföljning och uppbyggnad av kompetens.

Dnr 500-266/2009

Tvärställd parkering längs Lingvägen – svar från trafik- och renhållningsnämnden

Den 15 november 2007 beslutade stadsdelsnämnden att föreslå trafik- och renhållnings-nämnden att genomföra ett försök med tvärställd parkering längs Lingvägen 184-222, söder om Farsta brandstation i Hökarängen. Trafik- och renhållningsnämnden har nu beslutat att genomföra ett försök på en del av den föreslagna sträckan. Försöket kommer att utvärderas efter nästa vintersäsong.

Dnr 306-674/2007

Stadsdelsnämndens protokoll 2009-04-23

Handikapprådets protokoll 2009-05-04

Pensionärsrådets protokoll 2009-05-04

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§17 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Juan Carlos Cebrian (s) har tidigare (den 21 augusti 2008) bett förvaltningen göra en inventering av stadsdelsområdet ur ett tillgänglighetsperspektiv, utifrån målsättningen att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga huvudstad år 2010. Avdelningschef Lena Rabe redogjorde kortfattat för trafikkontorets åtgärdsplan och vad som hittills har genomförts.

 2. Ulla Thorslund informerade om att Volvo IT får uppdraget att förse stadens förvaltningar och bolag med en gemensam IT-service.

 3. Delades ut två broschyrer med information dels om om förvaltningens arbete att rekrytera volontärer i samverkan med ideella organisationer, dels om sommar-aktiviteter för seniorer.

§18 Nämndens frågor

Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Ungas fritid och skolbarnsomsorgen (bilaga 1)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Förebyggande verksamhet och folkhälsan (bilaga 2)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

De kraftiga hyreshöjningarna på Farstas gruppboenden (bilaga 3)

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelserna.

Anmäldes ett medborgarförslag från Stefan Troëng om medverkan från ansvariga fack-nämnder när stadsdelsnämnden behandlar ärenden som rör facknämnderna (bilaga 4).

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara medborgarförslaget.

Ordförande Birgitta Holm (m) anmälde en svarsskrivelse från moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna (bilaga 5) på den skrivelse om fritidsklubbarna som personal-företrädarna för Kommunal, Lärarförbundet och SKTF lämnade till nämnden den 26 mars och som även anmäldes vid nämndens sammanträde den 23 april. Personalföreträdaren David Eklind tackade för svaret.

Gunnar Sandell (s) uttryckte sin uppskattning över nystartade seniorcafé Alma och över de aktiviteter som bedrivs inom ramen för projektet Viktigt att vittna.

Bertil Fredriksson (kd), Godfrey Etyang (s) och Malin Larsson (v) påtalade skräpiga miljöer och dåligt underhåll vid busshållplatsen Norra Sköndal, gångtunneln under Farstavägen mot Farsta gymnasium respektive nedersta delen av trappan från Krydd-hyllan ner till Pepparvägen. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund svarade att förvaltningen kommer att undersöka och återkomma med besked.

På fråga från Vladan Boškovic (fp) informerade avdelningschef Ingrid Friberg om den upphandling av städtjänster som har genomförts och som innebär att jourstädning, som är en av många olika städtjänster som ingår i det tecknade avtalet, ersätts med 1 krona. Beslutet i denna upphandling har överklagats till länsrätten. Förvaltningen återkommer med mer information när ärendet har avgjorts.