Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-01-04

Sammanträde 2010-01-04

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Förordnande och delegering till sociala delegationen

4 Information från förvaltningen

§1 Utseende av social delegation 2010

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i sociala delegationen år 2010 enligt följande.

Arne Fredholm (m)

ordförande

Harry Wikner (s)

vice ordförande

Leif-Åke Andersson (m)

ledamot

Vladan Boškovic (fp)

ledamot

Anita Fehrnström (s)

ledamot

Ann-Louise Ebérus (m)

ersättare

Bertil Fredriksson (kd)

ersättare

Mats E P Lindqvist (mp)

ersättare

Inger Stark (v)

ersättare

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av merparten av den myndighetsutövning som rör enskilda personer. Delegationen har fem ledamöter och fyra ersättare som utses för en period av ett år. Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 2010 års sociala delegation enligt ovan, i enlighet med partiernas förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-10.

Dnr 000-708/2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande vice ordförande Gunnar Sandell (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar förutom nämndens ordförande Birgitta Holm (m) även ledamöterna i sociala delegationen Arne Fredholm (m), Harry Wikner (s), Leif-Åke Andersson (m), Vladan Boškovic (fp) och Anita Fehrnström (s) med rätt att fatta beslut

- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt till ledamöterna i sociala delegationen Arne Fredholm (m), Harry Wikner (s), Leif-Åke Andersson (m), Vladan Boškovic (fp) och Anita Fehrnström (s) beslutanderätt

- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

3. Beslut som fattas genom förordnande och delegering anmäls och protokollförs i sociala delegationen, vars protokoll anmäls i stadsdelsnämnden.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden. Förvaltningen föreslår att nämnden även förordnar ledamöterna i sociala delegationen med rätt att fatta beslut i dessa ärenden. Förvaltningen föreslår vidare att nämndens ordförande och ledamöterna i sociala delegationen får delegering för beslut enligt punkt 2 ovan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-10.

Dnr 000-709/2009

Förslag till beslut

Tjänstgörande vice ordförande Gunnar Sandell (s) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Information från förvaltningen

Tf stadsdelsdirektör Per-Ove Mattsson informerade om att fritidsgården Morgongården (Morris) i Hökarängen har hållits stängd under jul- och nyårshelgerna. Förvaltningen återkommer med mer information vid ett kommande sammanträde.