Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-02-11

Sammanträde 2010-02-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12
Bilagor till föredragningslista
100211 tillägg.pdf (30 kb)

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

2 A Ny lokal för verksamheten EMMA-Träff och start av stödboende för ungdomar

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

3 Förslag till revidering av Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotika-politiska program (STAN-programmet) - yttrande till kommunstyrelsen

4 Skrivelse (s) om bostadslösa barnfamiljer i Stockholm - yttrande till kommunstyrelsen

5 Yttrande till Stadsrevisionen över rapport om stadens upphandlings-verksamhet

7 Svenska ESF-rådets beslut om stöd till projektet "Verksamhet och hälsa"

8 Stadsdelsnämndens protokoll den 21 januari 2010

9 Handikapprådets protokoll den 1 februari 2010

10 Pensionärsrådets protokoll den 1 februari 2010

11 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

12 Information från stadsdelsdirektören

* Vårdnadsbidrag för barn
* Hur många äldre har fått erbjudande om hälsosamtal? (fråga från nämnden)
* Hur många läkemedelsgenomgångar har genomförts? (fråga från nämnden)
* Kontakt med trafikkontoret om bristande snöröjning i stadsdelsområdet och felparkerade bilar som hindrar snöröjning (fråga från nämnden)
* "Farsta Large"
* Temamöte om äldreomsorgen
* Tillsyn enligt alkohollagen
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

14 Avbrytande av upphandling av matlådor inom äldreomsorgen och stöd och service till personer med funktionsnedsättning

15 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 21 januari 2010, sluten del av sammanträdet

17 Sociala delegationens protokoll den 28 januari 2010

§1 Årsredovisning och bokslut för 2009

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner årsredovisning och bokslut för 2009.

2. Stadsdelsnämnden överlämnar årsredovisning med bokslut till kommunstyrelsen.

3. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om ombudgetering av medel för strandpromenaden Drevviken om 2,4 mnkr.

4. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta stadsdelsförvaltning har i stort uppnått årets mål för nämnden. Utifrån detta bedömer förvaltningen att årets måluppfyllelse bidrar till att kommunfullmäktiges inriktningsmål och Vision 2030 uppnås.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-01-22.

Dnr 1.2.1.-28/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde att partierna inte deltar i beslutet.

§2 Ny lokal för verksamheten EMMA-Träff och start av stödboende för ungdomar

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag om att byta lokal för verksamheten EMMA-Träff och starta stödboende för ungdomar.

Ärendet

Nuvarande verksamhet vid Tallkrogens Hus, sysselsättning och träfflokal inom socialpsykiatrin, föreslås flytta till nya ändamålsenliga lokaler. I ett första steg flyttar Träfflokalen, EMMA-Träff, till lokal i kvarteret Kryddgården på Lingvägen 161 i Hökarängen som ger ökade möjligheter att utveckla verksamhetens innehåll och aktiviteter. Sysselsättningsverksamheten EMMA-IT och Loppis kommer att flytta från Hägervägen 33 när förvaltningen funnit ändamålsenliga lokaler för dessa verksamheter.

Inom ramen för det förebyggande arbetet riktat mot barn och ungdom kommer en ny insats att startas i april 2010. Verksamheten, som kommer att byggas upp successivt, ska erbjuda ett kvalificerat boende för ungdomar med behov av stöd och andra insatser för att klara ett socialt fungerande liv. I och med att lokalerna vid Tallkrogens Hus blir lediga föreslås att den nya verksamheten övertar dessa lokaler.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-04.

Dnr 1.2.1-85/2010

Förslag till beslut

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att ärendet skulle återremitteras.

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att ärendet skulle avgöras idag.

Ordförande Birgitta Holm (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden behandlade först yrkandet om återremiss och fann att ärendet skulle avgöras idag.

Ordföranden ställde därefter förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelnämnden återremitterar förslaget

Vi är inte nöjda med att ett så principiellt viktigt ärende presenteras som ett extra utskick och ärende endast 1 dag före nämndens möte.

Vi är inte nöjda med att protokoll från MBL-förhandlingar saknas.

Vi är inte nöjda med att det helt saknas ekonomiska redovisningar i ärendet.

Vi vill se en redovisning av hur de berörda verksamheterna påverkas av de föreslagna förändringarna.

Hur ska EMMA-Träffens verksamhet bli? Varför passar den verksamheten bättre i Hökarängen än i Tallkrogen?

Hur är uppdraget till samt kraven på medarbetarna för det kvalificerade boendet för ungdomar?

§3 Förslag till revidering av Stockholms tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program (STAN-programmet) – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till revidering av Stockholms stads tobaks-, alkohol- och narkotikapolitiska program (STAN-programmet) Det finns fyra visionära riktmärken för det drogförebyggande arbetet: barns och ungas uppväxt ska vara fri från tobak, alkohol och narkotika, Stockholm ska vara narkotikafritt, stadens invånare ska ha återhållsamma alkoholvanor och de av stadens invånare som missbrukar alkohol eller andra droger ska erbjudas hjälp att komma från sitt missbruk.

Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till reviderat STAN-program för Stockholm stad i sin helhet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-12-29.

Dnr 006-684/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade dessutom fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar som svar på remissen förvaltningens tjänsteutlåtande med följande tillägg:

Att en särskilt ansvarig samordnare utses i varje stadsdelsområde med ansvar för att samverkan mellan de olika parterna utvecklas och vidmakthålls.

Vi ställer oss bakom förslaget till revidering av STAN-programmet, men konstaterar att vi måste arbeta mycket mer för att nå acceptabla resultat. Idag kan vi se en ökad droganvändning bland Stockholms unga i årskurs två sedan 2006. 27 % av pojkarna och

23 % av flickorna har testat narkotika. 10 % av pojkarna och 6 % av flickorna har använt narkotika de senaste veckorna. Stockholm ligger därmed högt över riksgenomsnittet.

Allt för många ungdomar dricker regelbundet allt för mycket alkohol, är högkonsumenter. En ökad arbetslöshet i ungdomsgruppen och ökad droganvändning är en farlig kombination. Det räcker inte med program, det måste även föras en politik som gynnar dessa frågor, vilket bl a kräver resurser.

Vi instämmer i förslaget att det måste till ett strukturerat samarbete mellan de olika aktörerna och att arbetet utformas utifrån lokala behov - därför föreslår vi att en särskild samordnare utses i varje stadsdelsområde.

§4 Skrivelse (s) om bostadslösa barnfamiljer i Stockholm – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

Socialdemokraterna har lämnat in en skrivelse till kommunstyrelsen med anledning av att det i TV-programmet ”Uppdrag granskning” visats missförhållanden bland bostadslösa barnfamiljer i Stockholm. I skrivelsen tas bland annat upp att barnfamiljer inte ska vräkas och att en översyn måste göras av barn som bor på hotell.

Förvaltningens förebyggande arbetet mot vräkningar har utvecklats. Barnfamiljer prioriteras när det kan bli aktuellt med en avhysning. Efter de få vräkningar som verkställts, i huvudsak efter allvarliga störningar, har förvaltningen sett till att barnen drabbats så lite som möjligt. Farsta har vid några tillfällen använt sig av hotellboende när familjer blivit akut bostadslösa. På de anlitade hotellen bor inga missbrukare eller kriminella. En familj bor på Hotellhems boende för familjer.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-01-20.

Dnr 006-683/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Malin Larsson (v)

Vi har noterat förvaltningens svar på den remitterade skrivelsen, samtidigt vill vi påpeka att visa av frågeställningarna ej blivit besvarade.

Vi vet att det går att stoppa vräkningar av barnfamiljer om den politiska viljan finns.

Vi vet att det skulle gagna vräkta barnfamiljer om det fanns en maxgräns för hotellboenden.

Vi vet att om den moderatledda majoriteten reviderade de krav som de kommunala bostadsbolagen har för att kunna få en lägenhet, och små skulder avskrevs, så kan de vräkta barnfamiljerna få en bostad igen.

I en anständig välfärdsstad ska alla ha bostad, vi prioriterar barnfamiljerna. Vad prioriterar den nuvarande majoriteten?

§5 Yttrande till Stadsrevisionen över rapport om stadens upphandlings-verksamhet

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som yttrande till Stadsrevisionen.

Ärendet

Stadsrevisionen har granskat stadens upphandlingsverksamhet. Tolv av fjorton granskade upphandlingar, bland annat de två som Farsta har genomfört, har i stort sett bedrivits i enlighet med lagen om offentlig upphandling (LOU) och stadens upphandlingspolicy.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-01-22.

Dnr 102-725/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin i Stockholm

En undersökning har genomfört inom stadens socialpsykiatri för att ta reda på vad brukarnas tycker om det stöd som de erbjuds. Undersökningen omfattar dels generella frågor, dels frågor om boendestöd och daglig sysselsättning. De som besvarat enkäten är mest nöjda med boende, sysselsättning och sitt sociala liv och umgänge. Minst nöjd är man med sin fysiska och psykiska hälsa och sin ekonomi.

Dnr 1.2.1.-40/2010

Svenska ESF-rådets beslut om stöd till projektet ”Verksamhet och hälsa”

Stadsdelsnämnden beslutade den 22 oktober 2009 att ansöka hos Svenska ESF-rådet (den myndighet som förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige) om 500000 kr för förprojektering av projektet ”Verksamhet och hälsa”. Syftet är att utarbeta en ansökan till ett projekt vars mål är att förebygga och minska sjukskrivningar på arbetsplatsen genom att skapa en hälsosam arbetsplats.

ESF-rådet har beslutat bevilja 499 440 kr till projektet, varav hälften avser medel från Europeiska socialfonden och hälften utgörs av nationell offentlig medfinansiering.

Dnr 007-530/2009

Stadsdelsnämndens protokoll den 21 januari 2010

Handikapprådets protokoll den 1 februari 2010

Pensionärsrådets protokoll den 1 februari 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Stadsdelsdirektören hade inte fattat några beslut enligt delegering under den aktuella perioden.

§7 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 20 januari – 10 februari har tolv ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har sju beviljats helt eller halvt vårdnads-bidrag medan fem ansökningar har avslagits.

2. Vid nämndens sammanträde den 22 oktober 2009 frågade ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) hur många äldre som har fått erbjudande om hälsosamtal och hur många läkemedelsgenomgångar som har genomförts. Avdelningschef Ingrid Friberg besvarade frågorna och upplyste samtidigt om att det inte är förvaltningen utan landstingets vårdscentraler som erbjuder hälsosamtal.

3. Vid nämndens sammanträde den 21 januari 2010 bad ledamöterna Gunnar Sandell (s) och Vladan Boškovic (fp) stadsdelsdirektören att ta kontakt med förvaltningschefen vid trafikkontoret om den bristande snöröjningen och problemet med felparkerade bilar som hindrar snöröjning. Ulla Thorslund rapporterade att trafikkontorets förvalt-ningschef Magdalena Bosson bekräftat att det har varit problem med snöröjningen i vissa områden, bland annat i Tallkrogen, och att kontrollen av felparkerade bilar har brustit på vissa mindre gator.

4. Finansborgarrådet Sten Nordin (m) har givit stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram konkreta utvecklingsplaner för tre geografiska områden i staden, utifrån de knutpunkter som lyfts fram i den nya översiktsplanen för Stockholm. En av de utvalda knutpunkterna är Farsta. Området – kallat ”Farsta Large” – omfattar Farsta centrum och Farsta strand med Larsboda. Utvecklingsplanerna ska inte bara omfatta byggnation utan även exempelvis satsningar på kultur. Som ett första steg kommer ett antal workshops att genomföras, den första med fokus på utbildning, kultur, idrott och näringsliv. Processen avslutas med en stadsvandring, och de konkreta förslag som har arbetats fram presenteras sedan i en promemoria i maj.

5. Ett temamöte om äldreomsorgen kommer att anordnas för nämnden onsdag 17 mars med start klockan 18.00.

6. Information om tillsyn enligt alkohollagen lämnas vid ett senare tillfälle.

7. Med anledning av en fråga vid gruppledarmötet informerade avdelningschef Inger Norman om köreglerna inom förskolan.

8. Ulla Thorslund informerade om invigningar av följande verksamheter: Hökens (f d Ekeberga) dagliga verksamhet tisdag 16 februari kl 14, Västboda mötesplats för äldre måndag 8 mars kl 12.00 och Ålö förskola onsdag 24 mars kl 14.

§8 Nämndens frågor

Med anledning av stadsdelsdirektörens information (se § 7, punkt 5) att förvaltningen kommer att anordna en temakväll om äldreomsorg föreslog ordförande Birgitta Holm (m) att nämnden beslutar att arvode ska utgå till de ledamöter och ersättare som deltar vid temakvällen.

Beslut

Stadsdelsnämnden beslutar att de ledamöter och ersättare som deltar i temakvällen om äldreomsorg den 17 mars ska få arvode.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s) föreslog att förvaltningen i slutet av snösäsongen ger trafikkontoret en samlad bild av bristerna i vinterns röjningsarbete i stadsdelsområdet, för att underlätta en bättre planering inför nästa säsong.

Apropå informationen om ”Farsta Large” ( se § 7 punkt 4) påpekade Gunnar Sandell (s) att det är bra om man tidigt i processen för en dialog med medborgarna, innan man presenterar de konkreta insatser som ska genomföras.

Ledamoten Arne Fredholm (m) efterlyste mer detaljerad information om resultatet av de brukarundersökningar som genomförs inom förskolan. Ulla Thorslund svarade att informationen kommer att ges vid nästa sammanträde, då även brukarundersökningar inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboendena redovisas.

Med hänvisning till informationen om köregler inom förskolan frågade ledamoten Peter Lundberg (m) hur många föräldrar som får sitt förstahandsval tillgodosett. Ulla Thorslund svarade att även den informationen kommer att ges vid nästa sammanträde.

Ledamoten Juan Carlos Cebrian (s) frågade om förvaltningen vet när renoveringen av tunnelbanestationen i Farsta strand kommer att vara klar. Ulla Thorslund lovade ta reda på det till nästa sammanträde.

Ersättaren Sebastian Sandström (mp) frågade om det har märkts någon ökad efterfrågan på skuldrådgivning med anledning av den ekonomiska krisen. Ulla Thorslund lovade återkomma med ett svar vid ett kommande sammanträde.