Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-08-26

Sammanträde 2010-08-26

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44

2 Ansökan hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET

3 Upphandling av tvättservice inom äldreomsorgen och städ och service till personer med funktionsnedsättning i Farsta - tilldelningsbeslut

4 Gemensam upphandling av ramavtal för städtjänster i enskilda hem - förfrågningsunderlag

5 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken (FB)

§1 Beslut om tjänsteresa

Beslut

1. Stadsdelsnämnden medger resa i tjänsten till Leeds, Storbritannien, den 6-9 september 2010 för förvaltningschefen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningsledningen planerar en tjänsteresa till Leeds i Storbritannien den 6-9 september tillsammans med fyra medarbetare. Beslut om medgivande av resa för övriga deltagare fattas av förvaltningschefen, enligt nämndens delegeringsförteckning, men medgivande för förvaltningschefen bör fattas av nämnden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-08-18.

Dnr 1.2.1-404/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Ansökan hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer

Beslut

1. Stadsdelsnämnden ansöker hos Socialstyrelsen om stimulansbidrag om 3 109000 kr för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-08-19.

Dnr 1.2.6-413/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.