Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-03

Sammanträde 2011-01-03

Datum
Klockan
08:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

§1 Social delegation 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i sociala delegationen år 2011 enligt följande.

Arne Fredholm (m)

ordförande

Tuula Karlsson (s)

vice ordförande

Leif-Åke Andersson (m)

ledamot

Vladan Boškovic (fp)

ledamot

Mariana Moreira Duarte (mp)

ledamot

Ann-Louise Ebérus (m)

ersättare

Thomas Bäcklin (fp)

ersättare

Gunnar Sandell (s)

ersättare

Inger Stark (v)

ersättare

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av merparten av den myndighetsutövning som rör enskilda personer. Delegationen utses liksom stadsdelsnämnden för en period av ett år. Enligt den instruktion som tidigare har fastställts av stadsdelsnämnden består delegationen av fem ledamöter och fyra ersättare.

Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 2011 års sociala delegation enligt partiernas förslag ovan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-30.

Dnr 1.1-614/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Förordnande och delegering till sociala delegationen

Beslut

Stadsdelsnämnden förordnar, vid sidan om nämndens ordförande Birgitta Holm (m), de ordinarie ledamöterna i sociala delegationen Arne Fredholm (m), Tuula Karlsson (s), Leif-Åke Andersson (m), Vladan Boškovic (fp) och Mariana Moreira Duarte (mp) med rätt att fatta beslut

- enligt 6 § LVU om omedelbart omhändertagande

- enligt 11 § LVU om var och hur vården ska ordnas

- enligt 27 § LVU om tillfälligt flyttningsförbud

- enligt 43 § 2 p LVU om begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande

- enligt 13 § LVM om omedelbart omhändertagande.

Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Birgitta Holm (m) samt till de ordinarie ledamöterna i sociala delegationen Arne Fredholm (m), Tuula Karlsson (s), Leif-Åke Andersson (m), Vladan Boškovic (fp) och Mariana Moreira Duarte (mp) rätt att fatta beslut

- enligt 9 § LVU om upphörande av omedelbart omhändertagande

- enligt 30 § LVU om upphörande av tillfälligt flyttningsförbud.

1. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden. Stadsdelsnämnden kan även ge andra ledamöter den rätten, genom förordnande. Förvaltningen föreslår att nämnden förordnar sociala delegationens ordinarie ledamöter. Av rättssäkerhetsskäl bör nämnden även delegera rätten att fatta beslut i vissa andra brådskande ärendetyper till nämndens ordförande och till de ordinarie ledamöterna i sociala delegationen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-12-30.

Dnr 1.1-613/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.