Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2012-01-02

Sammanträde 2012-01-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

2 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden

3 Tillägg till nämndens delegeringsförteckning

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

4 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden om vårdnad, boende, umgänge och namn - yttrande till kommunstyrelsen

§1 Social delegation 2012

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i sociala delegationen år 2012 enligt följande.

Arne Fredholm (m)

ordförande

Tuula Karlsson (s)

vice ordförande

Leif-Åke Andersson (m)

ledamot

Vladan Boškovic (fp)

ledamot

Mariana Moreira Duarte (mp)

ledamot

Ann-Louise Ebérus (m)

ersättare

Marie-Louise Gudmundsson (m)

ersättare

Gunnar Sandell (s)

ersättare

Annaklara Martin-Löf (mp)

ersättare

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av merparten av den myndighetsutövning som rör enskilda personer. Delegationen utses liksom stadsdelsnämnden för en period av ett år. Enligt den instruktion som fastställdes av stadsdelsnämnden den 7 januari 2003 består delegationen av fem ledamöter och fyra ersättare.

Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 2012 års sociala delegation enligt partiernas förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-01-02.

Dnr 1.1-615/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§2 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar Arne Fredholm (m), Leif-Åke Andersson (m), Vladan Boškovic (fp) och Mariana Moreira Duarte (mp) – ledamöter i nämnden och i sociala delegationen – med rätt att fatta beslut om

- omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

- var och hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU

- tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU

- begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p LVU

- omedelbart omhändertagande enligt13 § LVM.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Lars Jilmstad (m) samt till Arne Fredholm (m), Leif-Åke Andersson (m), Vladan Boškovic (fp) och Mariana Moreira Duarte (mp) – ledamöter i nämnden och i sociala delegationen – rätt att fatta beslut om

- upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU

- upphörande av tillfälligt flyttningsförbud enligt 30 § LVU.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden. Stadsdelsnämnden kan även ge andra ledamöter den rätten genom förordnande. Nämnden föreslås förordna ovan nämnda ledamöter. Av rättssäkerhetsskäl bör nämnden även delegera rätten att fatta beslut i vissa andra brådskande ärendetyper till nämndens ordförande och samma ledamöter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-14.

Dnr 1.1-616/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§3 Tillägg till nämndens delegeringsförteckning

Beslut

1. Stadsdelsnämnden gör tillägg till delegeringsförteckningen enligt förvaltningens förslag. Beslutet innebär att det införs två nya ärendegrupper som gäller bistånd inom äldreomsorg och tre inom individ- och familjeomsorg som rör beslut om umgängesstöd enligt 6 kap 15 c § föräldrabalken.

2. Under förutsättning av nämndens beslut enligt förslag ovan lägger nämnden stadsdelsdirektörens anmälan av vidaredelegering av rätten att fatta beslut i de nya ärendegrupperna till handlingarna.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Nämndens delegeringsförteckning behöver tillföras några nya ärendegrupper. Det beror dels på en ny bestämmelse i förädrabalken som gäller umgängesstöd för barn, dels på ett nytt behov att bevilja boende i HVB-hem även inom äldreomsorgen. Förvaltningen föreslår tre nya ärendegrupper inom individ- och familjeomsorgen och två inom äldreomsorgen.

Under förutsättning att nämnden godtar förvaltningens förslag anmäler stadsdels-direktören att beslut i dessa nya ärendegrupper vidaredelegeras till annan tjänsteman inom förvaltningen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-29.

Dnr 1.1-622/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden om vårdnad, boende, umgänge och namn – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen av förslaget till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden om vårdnad, boende, umgänge och namn.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

En ny bestämmelse har införts i föräldrabalken om så kallat umgängesstöd. Detta ger domstolen möjlighet att besluta att en person – som utses av socialnämnden – medverkar som stöd för barnet vid beslutat umgänge med en förälder som barnet inte bor ihop med. Innan domstolen fattar beslut om umgängesstöd ska den inhämta ett yttrande från berörd socialnämnd. Med anledning av denna lagändring har socialnämnden nu föreslagit att stadens riktlinjer för handläggning av ärenden som gäller vårdnad, boende, umgänge och namn ska kompletteras med ett avsnitt som beskriver rutinerna kring yttranden och beslut om umgängesstöd.

Förvaltningen menar att de föreslagna riktlinjerna behöver förtydligas på ett par punkter. Det vore också värdefullt om Paraplysystemet kunde kompletteras med en mall för beslut om utseende av umgängesstöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-12-29.

Dnr 1.5.1-435/2011

Förslag till beslut

Ordförande Lars Jilmstad (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.