Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2013-01-02

Sammanträde 2013-01-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

§1 Social delegation 2013

Beslut

1. Stadsdelsnämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i sociala delegationen 2013 enligt följande.

Arne Fredholm (M)

ordförande

Eva Gustafson (S)

vice ordförande

Leif-Åke Andersson (M)

ledamot

Vladan Boškovic (FP)

ledamot

Mariana Moreira Duarte (MP)

ledamot

Ann-Louise Ebérus (M)

ersättare

Marie-Louise Gudmundsson (M)

ersättare

Gunnar Sandell (S)

ersättare

Annaklara Martin-Löf (MP)

ersättare

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Stadsdelsnämnden inrättar inom sig en social delegation för behandling av merparten av den myndighetsutövning som rör enskilda personer. Delegationen utses liksom stadsdels-nämnden för en period av ett år. Enligt den instruktion som fastställdes av stadsdels-nämnden den 7 januari 2003 består delegationen av fem ledamöter och fyra ersättare.

Förvaltningen föreslår att nämnden utser ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i 2013 års sociala delegation enligt partiernas förslag.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-12-19.

Dnr 1.1-655/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§2 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar Arne Fredholm (M), Leif-Åke Andersson (M), Vladan Boškovic (FP), Eva Gustafson (S) och Mariana Moreira Duarte (MP) – ledamöter i nämnden och i sociala delegationen – med rätt att fatta beslut om

- omedelbart omhändertagande enligt 6 § LVU

- var och hur vården ska ordnas enligt 11 § LVU

- tillfälligt flyttningsförbud enligt 27 § LVU

- begäran om biträde av polismyndighet för att genomföra beslut om vård eller omhändertagande enligt 43 § 2 p LVU

- omedelbart omhändertagande enligt13 § LVM.

2. Stadsdelsnämnden delegerar till nämndens ordförande Lars Jilmstad (M) samt till Arne Fredholm (M), Leif-Åke Andersson (M), Vladan Boškovic (FP), Eva Gustafson (S) och Mariana Moreira Duarte (MP) – ledamöter i nämnden och i sociala delegationen – rätt att fatta beslut om

- upphörande av omedelbart omhändertagande enligt 9 § LVU

- upphörande av tillfälligt flyttningsförbud enligt 30 § LVU.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt lag har stadsdelsnämndens ordförande rätt att fatta vissa brådskande beslut i enskilda ärenden. Stadsdelsnämnden kan även ge andra ledamöter den rätten genom förordnande. (Den som är förordnad beslutar vid sidan om nämnden, till skillnad från delegering, där delegaten beslutar i stället för nämnden.) Av rättssäkerhetsskäl bör nämnden även delegera rätten att fatta beslut i vissa andra brådskande ärendetyper till ett antal ledamöter.

Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden förordnar de fem ordinarie ledamöterna i sociala delegationen, som även är ordinarie ledamöter i nämnden, med rätt att fatta beslut enligt punkt 1 ovan.

Förvaltningen föreslår vidare att nämnden delegerar till nämndens ordförande och till de ordinarie ledamöterna i sociala delegationen rätt att fatta beslut enligt punkt 2 ovan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2012-12-18.

Dnr 1.1-659/2012

Förslag till beslut

Ordföranden Lars Jilmstad (M) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.