Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-09-25

Sammanträde 2014-09-25

Datum
Klockan
18:15
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.15-18.45
OBS! Inleds en kvart senare än vanligt


Hur arbetar f Läs mer...örvaltningen med kultur i stadsdelsområdet?
Kultursamordnare Marie Ehrenbåge berättar

Medborgarnas frågor till nämnden


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

1 Rutiner för stöd till personer som har hemtjänst och bor i lägenhet som ska genomgå stamrenovering - svar på skrivelse från S, MP och V

2 Fairtrade-diplomering - svar på skrivelse från S, MP och V

3 Säkerställandet av finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska - svar på skrivelse från S, MP och V

4 Upprustning av lekplatsen Eklunds hage vid kvarteret Smörkransen i Sköndal - genomförandebeslut

5 Sommarjobb i Farsta 2014

6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för äldreomsorgens verksamhet i kommunal regi

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

9 Program för en sammanhållen stad 2015-2020 - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Rekommendation från KSL om regionalt kunskapscentrum för palliativ vård och omsorg - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Motion från V om stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Samverkan för att tillgodose äldres behov vid flytt till särskilt boende - yttrande till IVO efter tillsyn

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 2014

14 Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 - rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden

15 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2013 - rapport från socialnämnden och äldrenämnden

16 Granskning av bostad med särskild service inom socialpsykiatrin - rapport från socialnämnden

17 Stadsdelsnämndens protokoll den 28 augusti 2014

18 Funktionshinderrådets protokoll den 15 september 2014

19 Pensionärsrådets protokoll den 15 september 2014

20 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 Stadsdelsnämndens protokoll den 28 augusti 2014, sluten del av sammanträdet

27 Sociala delegationens protokoll den 5 september 2014 (extra sammanträde)

28 Sociala delegationens protokoll den 10 september 2014 (ändrat datum)

§1 Rutiner för stöd till personer som har hemtjänst och bor i lägenhet som ska genomgå stamrenovering Svar på skrivelse från S, MP och V

§2 Fairtrade-diplomering Svar på skrivelse från S, MP och V

§3 Säkerställandet av finskspråkiga barns behov av förskoleverksamhet på finska Svar på skrivelse från S, MP och V

§4 Upprustning av lekplatsen Eklunds hage vid kvarteret Smörkransen i Sköndal Genomförandebeslut

§5 Sommarjobb i Farsta 2014

§6 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för äldreomsorgens verksamhet i kommunal regi

§10 Rekommendation från KSL om regionalt kunskapscentrum för palliativ vård och omsorg Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Motion från V om stadens skyldighet att leva upp till rättigheterna som gäller i finskt förvaltningsområde Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Samverkan för att tillgodose äldres behov vid flytt till särskilt boende Yttrande till IVO efter tillsyn

§13 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 2014

§14 Miljö och miljövanor i Stockholm 2013 Rapport från miljö- och hälsoskyddsnämnden

§15 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2013 Rapport från socialnämnden och äldrenämnden

§16 Granskning av bostad med särskild service inom socialpsykiatrin Rapport från socialnämnden

§17 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen