Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-08-27

Sammanträde 2015-08-27

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-18.45

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighe Läs mer...t för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

2 Giftfri förskola - svar på medborgarförslag

3 Höj åldersgränsen på fritidsgården Morris - svar på medborgarförslag

4 Avvecklingskostnader för Farsta vård- och omsorgsboende - svar på skrivelse från S, MP och V

5 Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 201

6 Ändring och tillägg i nämndens delegeringsförteckning

7 Delegering till och förordnande av tjänsteperson vid stadens Socialjour

8 Ekonomisk månadsrapport juli 2015

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

9 Samråd om depå till ny tunnelbana - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Motion om tiggeriförbud och ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Program för Tyngdpunkt Farsta - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Revidering av stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan - rapport från socialnämnden och utbildningsnämnden

15 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2014 - rapport från socialnämnden

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 11 juni 2015

17 Stadsdelsnämndens protokoll den 18 juni 2015 (extra sammanträde)

18 Funktionshinderrådets protokoll den 17 augusti 2015

19 Pensionärsrådets protokoll den 17 augusti 2015

20 Demokratirådets protokoll den 18 augusti 2015

Punkten utgick - redovisas istället vid nämndens sammanträde den 24 september

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

22 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

23 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

24 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

25 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

26 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

27 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

28 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

29 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

30 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid utredningsenheten barn och ungdom

31 Lex Maria i kommunal verksamhet - anmälan av allvarlig händelse i hälso- och sjukvården vid Edö servicehus

32 Lex Maria i kommunal verksamhet - anmälan av allvarlig händelse i hälso- och sjukvården vid Edö vård- och omsorgsboende

33 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

34 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

35 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

36 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § föräldrabalken

37 Stadsdelsnämndens protokoll den 11 juni 2015, sluten del av sammanträdet

38 Sociala delegationens protokoll den 18 juni, den 1 juli (extra sammanträde), den 9 juli, den 30 juli, den 12 augusti (extra sammanträde) och den 20 augusti 2015

§2 Giftfri förskola Svar på medborgarförslag

§3 Höj åldersgränsen på fritidsgården Morris Svar på medborgarförslag

§4 Avvecklingskostnader för Farsta vård- och omsorgsboende Svar på skrivelse från S, MP och V

§5 Försöksverksamhet i Fagersjö augusti-december 2015

§6 Ändring och tillägg i nämndens delegeringsförteckning

§7 Delegering till och förordnande av tjänsteperson vid stadens Socialjour

§8 Ekonomisk månadsrapport juli 2015

§9 Samråd om depå till ny tunnelbana Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Motion om tiggeriförbud och ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter Svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion om upprätthållande av ordning och trygghet i stadens offentliga rum Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Program för Tyngdpunkt Farsta Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§14 Revidering av stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdelsnämndernas verksamheter och skolan Rapport från socialnämnden och utbildningsnämnden

§15 Beskrivning av socialtjänsten i Stockholms stad 2014 Rapport från socialnämnden

§16 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§17 Nämndens frågor och information från förvaltningen