Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-03-08

Sammanträde 2018-03-08

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45


TEMA:
Relationsvåldscentrum Sydost berättar om sin v Läs mer...erksamhet. Relationsvåldscentrum drivs gemensamt av stadsdelsnämnderna Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck.

INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN:
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Utegym i parken Olympiaplan i Tallkrogen. Svar på medborgarförslag

4 Plan för att rensa Forsån. Svar på medborgarförslag

5 Markering av äldre vägar och räcken. Svar på medborgarförslag

8 Stadsdelsnämndens sammanträden och Medborgarforum 2018

9 Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

REMISSER OCH YTTRANDEN

10 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor

12 Modernisering av stadens digitala verksamhetssystem inom socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård

13 Motion C om ett parklyft för Stockholm och en kommunal nedskräpningsavgift

Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion C om Jobbtorg och nyföretagande

Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst

16 Fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och redovisning av forskningsprojekt

17 Funktionshinderrådets protokoll den 26 februari 2018

19 Demokratirådets protokoll den 24 januari 2018

20 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Rutiner och säkerhet vid Pepparvägens gruppbostad

Redovisning till IVO
Publiceras inte

23 Lex Sarah i kommunal verksamhet

Redovisning av missförhållande vid enheten personligt stöd
Publiceras inte

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

27 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

28 Svar till kammarrätten över överklagat beslut

Anmälan av beslut som har delegerats enligt 6 kap 39 § KL
Publiceras inte

29 Sociala delegationens protokoll den 8 februari och den 1 mars 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§3 Utegym i parken Olympiaplan i Tallkrogen

§5 Markering av äldre vägar och räcken

§8 Stadsdelsnämndens sammanträden och Medborgarforum 2018

§9 Avsägelse i stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§10 Riktlinjer för barnsäkerhet i stadens förskolor Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion C om ett parklyft för Stockholm och en kommunal nedskräpningsavgift

§14 Motion C om Jobbtorg och nyföretagande

§15 Kompetensförsörjning inom förskola, skola och socialtjänst

§16 Fördelning av medel till lokala utvecklingsprojekt och redovisning av forskningsprojekt

§17 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen