Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-01-10

Sammanträde 2005-01-10

Datum
Klockan
17:00
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 1/2005 med fastighets- och saluhallsnämnde Läs mer...n den 10 januari 2005, kl 17.00 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god underrätta receptionen snarast möjligt per tel 508 46 666.

Ordföranden

1 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 14 december 2004, § 22, av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighets- och saluhallsnämnden för 2005

3 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden och saluhallsstyrelsen inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. (A)

4 Val av ledamöter i gemensamt handikappråd (A)

5 Sammanträdestider för år 2005 (A)

7 Riktlinjer för direktupphandling (F)

8 Ny organisation för fastighets- och saluhallskontoret. Genomförandebeslut (S) * P

9 Ny lokalisering av fastighets- och saluhallskontoret. Genomförandebeslut (S) P

10 Renovering av orgeln i Stadshuset. Genomförandebeslut (F)

12 Svar på remiss från skol- och kulturroteln gällande ”Redovisning av förstudie till ett nytt Stadsbibliotek”. Bordlagt i gatu- och fastighetsnämnden den 16 december 2004 nr 40 (Pr)

13 Yttrande över remissversion 2000-05 av förslag till inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka gårds naturreservat. Bordlagt i gatu- och fastighetsnämnden den 16 december 2004 nr 39 (E)

14 Ansökan om bidrag ur Miljömiljarden – del 2 (U)

15 Information från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:

20 januari 2005

Karin Wanngård    Rolf Könberg

 

Närvarande:


Ledamöter


Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Lamia Elamri (s)

Godfrey Etyang (s)

Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Raymond Hansson (s)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Björn Ljung (fp)

Martin Michel (mp)

Johnny Munkhammar (fp)

Sven Påfvels (kd)

Håkan Wahlén (s)

 

Ersättare


Johan Boman (m)

Maria Bosdotter (s), tjänstgörande

Stefan Hansson (s)

Sofia Johansson (s)

Anne Kuylenstierna (fp)

Shrin Nasirpour (s)

Margot Thorin (fp)

Jan Valeskog (s)

Oskar Öholm (m)


 

Tjänstemän


Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och t f nämndsekreteraren Hans Engstrand. Vidare tjänstemännen vid kontoret Anita Granlund, Ove Gustafsson, Pierre Fagert, Bo Helin, Barbro Johansson, Lena Karlsson, Lena-Maria Karlsson, Jan Lind, och Åke Wahlqvist samt borgarrådssekreteraren från roteln Kristin Svensson.

§1 Anmälan av kommunfullmäktiges val den 14 december 2004, § 22, av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i fastighets- och saluhallsnämnden för 2005

Till protokollet antecknades att kommunfullmäktige den 14 december 2004, § 22, förrättat val av ledamöter och ersättare samt ordförande och vice ordförande i bl a fastighets- och saluhallsnämnden år 2005. Valet redovisas i bilaga A till detta protokoll.

§2 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 24 januari 2004.

§3 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden och saluhallsstyrelsen inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m.

Anmälan gjordes av sammanställning daterad den 29 december 2004 över till fastighets- och saluhallsnämnden och saluhallsstyrelsen inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden godkände anmälan.

§4 Val av ledamöter i gemensamt handikappråd

Dnr FS2005/109/2

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner de av Kommun-HSO Stockholm nominerade personerna till ett delat handikappråd.

2 Nämnden godkänner förslaget till fördelning av kostnaderna mellan berörda nämnder.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Sammanträdestider för år 2005

Dnr FS2005/101/3

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 28 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden fastställer sammanträdes­tider för år 2005 till den 24 februari, 7 april, 19 maj, 22 september, 3 november och 15 december. Samtliga tillfällen är klockan 17.00.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter ajournering och överläggning att fastställa sammanträdes­tider för år 2005 till den 24 februari, 31 mars, 19 maj, 22 september, 3 november och 8 december. Samtliga tillfällen är klockan 17.00.

§6 Delegationsordning för fastighets- och saluhallskontoret samt instruktion för beställning, attest och utanordning

Dnr FS2005/111/4

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 30 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars första sida sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner förslaget till tillfällig delegationsordning senast fram till dess att den nya organisationen flyttat samman i gemensamma lokaler.

2 Nämnden medger att förvaltningschefen får rätt att vidaredelegera de ärenden som anges i delegationsordningen enligt bilaga till utlåtandet.

3 Nämnden godkänner förslag till instruktion för beställning, attest och utanordning för verksamheten inom fastighets- och saluhallskontoret.

4 Nämnden utser förvaltningschef, Sten Wetterblad, till firmatecknare för fastighets- och saluhallskontoret.

5 Nämnden förordnar förvaltningschef, Sten Wetterblad, att företräda Stockholms kommun som rättegångsombud i mål och ärenden som rör nämndens verksamhet. Förordnandet innebär rätt för Sten Wetterblad att sätta annan i sitt ställe.

6 Nämnden uppdrar åt ordföranden att, efter samråd med vice ordföranden, på nämndens vägnar fatta beslut i brådskande ärenden och att anmäla dessa beslut vid nämndens följande sammanträde.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets ändrade förslag.

§7 Riktlinjer för direktupphandling

Dnr FS2005/111/5

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner i tjänsteutlåtandet föreslagna riktlinjer för direktupphandling.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Ny organisation för fastighets- och saluhallskontoret. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/110/10

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner föreslagen organisation för fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Ny lokalisering av fastighets- och saluhallskontoret. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/201/7

Protokollsutdrag

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 27 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet, vars första sida sedermera ändrats, föreslogs enligt följande:

1 Fastighets- och saluhallsnämnden delegerar åt fastighets- och saluhallskontoret att teckna hyresavtal för ett nytt huvudkontor.

2 Nämnden delegerar åt fastighets- och saluhallskontoret att göra erforderliga upphandlingar för att genomföra en samlokalisering av de två huvudkontoren.

3 Nämnden beslutar att hos kommunstyrelsens ekonomiutskott begära att beräknade kostnader om 5 mnkr för fastighets- och saluhallskontorets lokalisering på Bangårdsposten godkänns.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets ändrade förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård (s), ledamöterna Godfrey Etyang (s), Lamia Elamri (s), Raymond Hansson (s), Håkan Wahlén (s) och Martin Michel (mp) samt tjänstgörande ersättaren Maria Bosdotter (s) enligt bilaga B.

§10 Renovering av orgeln i Stockholms Stadshus. Genomförandebeslut

Dnr FS2005/201/6

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 22 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner gatu- och fastighetskontorets fastighetsavdelnings överenskommelse med stadsledningskontoret gällande renovering av orgeln i Stockholms Stadshus.

2 Nämnden delegerar åt fastighets- och saluhallskontoret att göra erforderliga upphandlingar för att renovera orgeln i Stockholms Stadshus i enlighet med överenskommelsen med stadsledningskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Ärende som utgått

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§12 Svar på remiss från skol- och kulturroteln gällande ”Redovisning av förstudie till ett nytt stadsbibliotek”

Dnr GFN 2003-770-4170

Bordlagt i gatu- och fastighetsnämnden den 16 december 2004 nr 40

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 17 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Ärendet hade efter bordläggning i gatu- och fastighetsnämnden överförts till fastighets- och saluhallsnämnden. I ärendet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden tillstyrker förslag enligt redovisad förstudie som svar på remissen.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt gatu- och fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg (m) samt ledamöterna Yvonne Fernell-Igelström (m) och Britt-Mari Lagerqvist (m) enligt bilaga C.

§13 Yttrande över remissversion 2004-05 av förslag till inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat

Dnr GFN 2004-682-2493

Bordlagt i gatu- och fastighetsnämnden den 16 december 2004 nr 39

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Ärendet hade efter bordläggning i gatu- och fastighetsnämnden delvis överförts till fastighets- och saluhallsnämnden. I ärendet förelåg även en av fastighets- och saluhallskontoret den 28 december 2004 avgiven kompletterande promemoria. I ärendet föreslogs enligt följande:

1 Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner och som yttrande över remissversion 2004-05 av förslag till inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat överlämnar gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos Nacka kommun anhålla om snarast möjliga inrättande av naturreservat för området mellan östra gränsen för blivande Nacka Gårds naturreservat och Ältavägens/Källtorpssjöns östra strandområde.

Yrkanden

Bifall yrkades till gatu- och fastighetskontorets förslag.

Ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, för sin del enligt gatu- och fastighetskontorets förslag d v s

1 Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner och som yttrande över remissversion 2004-05 av förslag till inrättande av Sickla-Skarpnäcks naturreservat och Nacka Gårds naturreservat överlämnar gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att hos Nacka kommun anhålla om snarast möjliga inrättande av naturreservat för området mellan östra gränsen för blivande Nacka Gårds naturreservat och Ältavägens/Källtorpssjöns östra strandområde.

Reservation

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg (m) samt ledamöterna Yvonne Fernell-Igelström (m), Britt-Mari Lagerqvist (m), Björn Ljung (fp), Johnny Munkhammar (fp) och Sven Påfvels (kd) enligt bilaga D2.

§14 Ansökan om bidrag ur Miljömiljarden - del 2

Dnr FS05/105/11

Protokollsutdrag

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 29 december 2004 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Fastighets- och saluhallsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som ansökan om bidrag ur Miljömiljarden för sökomgång 2 av 2 med 10,6 mnkr.

2 Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen som ansökan om bidrag ur Miljömiljarden för sökomgång 2 av 2 med 10,6 mnkr.

3 Nämnden beslutar om omedelbar justering av beslutet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Information från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Sten Wetterblad informerade kortfattat om arvoden till förtroendevalda samt fastighets- och saluhallskontorets organisation, bemanning, verksamhet och ekonomi.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§16 Övriga frågor

Beslut


Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter överläggning att uppdra åt presidiet att fastställa tid och plats för utbildningsdag för fastighets- och saluhallsnämndens förtroendevalda.

Vid protokollet