Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-08-15

Sammanträde 2005-08-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stora Kollegiesalen i Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till EXTRA SAMMANTRÄDE 8/2005 med
Fastighets- och saluhal Läs mer...lsnämnden den 15 augusti 2005, kl 08.30 i Stora Kollegiesalen i Stadshuset.

Vid förhinder var god ring tel 508 262 71 snarast möjligt.
Ordföranden

2 Förvärv av tomträtten inom fastigheten Kampementet 4. Bordlagt FSN 2005-06-21 nr 6

3 Försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano. Bordlagt FSN 2005-06-21 nr 9

Mötesinformation

 

Justerat:
2005-08-25


Karin Wanngård                                                              Rolf Könberg

 

 

Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Rolf Könberg (m), vice ordförande

Godfrey Etyang (s)

Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Raymond Hansson (s)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Björn Ljung (fp)

Åke Mezán (v)

Martin Michel (mp)

Sven Påfvels (kd)

Håkan Wahlén (s)

 


Ersättare

Maria Bosdotter (s), tjänstgörande

Johan Bohman (m)

Mohibul Ezdanikhan (v)

Petra Gardos (m)

Stefan Hansson (s)

Sofia Johansson (s)

Ann Kuylenstierna (fp)

Shrin Nasirpour (s)

Mats Rosén (kd)

Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Jan Valeskog (s)


Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson samt tjänstemannen vid kontoret, Ralf Österberg.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 28 augusti 2005 i Stadshuset.

§2 Förvärv av tomträtten Kampementet 4 av Seniorgården / JM Bygg

Dnr FS2005/906/291

Bordlagt FSN 2005-06-21 nr 6

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvärv av bebyggelsen på fastigheten Kampementet 4 från Seniorgården AB till ett pris av 119 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i upprättat avtal.

  2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om ett godkännande av förvärvet.

  3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om en utökning av investeringsramen för 2005 med 119 mnkr med anledning av förvärvet av fastigheten Kampementet 4.

  4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Sven Påfvels m.fl. (kd) yrkade bifall till förslag enligt bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter proposition på framställt yrkande, för sin del enligt fastighets- och saluhallskontorets förslag d v s

  1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvärv av bebyggelsen på fastigheten Kampementet 4 från Seniorgården AB till ett pris av 119 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i upprättat avtal.

  2. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om ett godkännande av förvärvet.

  3. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om en utökning av investeringsramen för 2005 med 119 mnkr med anledning av förvärvet av fastigheten Kampementet 4.

  4. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att ärendet justeras omedelbart.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung m.fl. (fp) och ledamoten Sven Påfvels m.fl. (kd) enligt deras framställda yrkande.

§3 Försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

Dnr FS05/906/16

Bordlagt FSN 2005-06-21 nr 9

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att försälja fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv i enlighet med bilagda koncept till köpekontrakt.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att bordlägga ärendet.

§4 Övrigt

· Ledamoten Yvonne Fernell-Ingelström (m) ställde fråga om antalet fastigheter inom fastighets- och saluhallsnämndens bestånd som är i sämre skick. Kontoret återkommer till nämnden om detta.

· Ordföranden Karin Wanngård informerade att huvudregeln för fastighets- och saluhallsnämnden är att dess sammanträden är slutna.