Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2005-09-02

Sammanträde 2005-09-02

Datum
Klockan
08:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 9/2005 med fastighets- och saluhallsnämnde Läs mer...n den
2005-09-02, kl 08.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

Bordlagt FSN 2005-06-21 nr 9
Bordlagt FSN 2005-08-15 nr 3


Mötesinformation

 

Justerat: 2005-09-15

 

Karin Wanngård Björn Ljung

 

Närvarande:

Ledamöter

Karin Wanngård (s), ordförande

Godfrey Etyang (s)

Yvonne Fernell-Ingelström (m)

Britt-Mari Lagerqvist (m)

Björn Ljung (fp)

Åke Mezán (v)

Martin Michel (mp)

Håkan Wahlén (s)

Ersättare

Maria Bosdotter (s), tjänstgörande

Sofia Johansson (s)

Ann Kuylenstierna (fp), tjänstgörande

Shrin Nasirpour (s)

Eva Nordin (mp)

Margot Thorin (fp), tjänstgörande

Jan Valeskog (s), tjänstgörande

Oskar Öholm (m), tjänstgörande

Tjänstemän

Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemannen från kontoret Mikael Forkner samt borgarrådssekreteraren från roteln Michael Silkesjöö.

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg ledamoten Björn Ljung (fp) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 16 september 2005 i Stadshuset.

§2 Försäljning av fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

Dnr FS05/906/16

Bordlagt FSN 2005-06-21 nr 9

Bordlagt FSN 2005-08-15 nr 3

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 13 juni 2005 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att försälja fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv i enlighet med bilagda koncept till köpekontrakt.

Fastighets- och saluhallskontoret hade i promemoria den 14 augusti 2005 avgivit förslag till ändringar till tjänsteutlåtandet från den 13 juni 2005. I promemorian föreslogs enligt följande:

Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att försälja fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv i enlighet med intentionerna i koncept till köpekontrakt 2005-08-12, och med villkoret att avtal om återförande av gatumark till staden enligt § 10 och Bilaga 2 till köpekontraktet tecknas mellan parterna.

För att inte fördröja ett tillträde till fastigheten upphäver nämnden det villkor om lagakraftvunna detaljplaner för Norra Länken, som gatu- och fastighetsnämnden ställde för försäljning vid beslutet 2004-09-21.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets ändrade förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) yrkade bifall till förslag enligt bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt efter proposition på framställt yrkande, för sin del enligt fastighets- och saluhallskontorets ändrade förslag d v s Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att försälja fastigheten Norra Djurgården 1:51 till Stiftelsen Bevara Vårt Kulturarv i enlighet med intentionerna i koncept till köpekontrakt 2005-08-12, och med villkoret att avtal om återförande av gatumark till staden enligt § 10 och Bilaga 2 till köpekontraktet tecknas mellan parterna.

För att inte fördröja ett tillträde till fastigheten upphäver nämnden det villkor om lagakraftvunna detaljplaner för Norra Länken, som gatu- och fastighetsnämnden ställde för försäljning vid beslutet 2004-09-21.

Reservation

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s) enligt deras framställda yrkande.

§3 Frågor för beredning

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till fastighets- och saluhallsnämnden enligt

följande:

1. Utveckling av Kyrkhamns/Riddersviksområdet (området begränsas ungefärligen av Flötviks-/Lövsta-/Kyrkhamnsvägen). Skrivelse från (s), (m), (fp), (v), (kd) och (mp).

2. Upprustning av Kyrkhamnsområdet. Skrivelse från Karin Wanngård (s), Martin Michel (mp) och Åke Mezan (v).

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till fastighets- och saluhallskontoret för beredning.