Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2006-05-22

Sammanträde 2006-05-22

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

5 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3-5/2006 S

6 Hanvedenprojektet. Lägesrapport S

7 Förvärv av bebyggelse på fastigheterna Sandhagen 3, 4 och 5 inom Slakthusområdet i Enskede. Genomförandebeslut S

8 Förvärv av fastigheterna Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2 i Hägersten. Genomförandebeslut S

9 ”Förslag till energiplan för Stockholm”. Remiss *S

10 Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Redovisning cFsk

12 Ombyggnad av produktionslokaler för Specialchark AB, på fastigheten Hjälpslaktaren 6, hus 38. Slutrapport P

13 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, Johanneshov 1.1. Lägesrapport P

14 Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport 2 P

15 Hantering av stadens byggnadsbestånd på Vårbackavägen i Vårberg. Inriktningsbeslut

16 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2006-05-29
Karin Wanngård
Rolf Könberg

Närvarande:

Ledamöter
Karin Wanngård (s), ordförande
Rolf Könberg (m), vice ordförande
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Raymond Hansson (s)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)
Mats Rosén (kd)
Håkan Wahlén (s)

Ersättare
Johan Boman (m)
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Mohibul Ezdanikhan (v)
Petra Gardos (m)
Ann Kuylenstierna (fp)
Katarina Larsson (m)
Shrin Nasirpour (s)
Margot Thorin (fp), tjänstgörande
Jan Valeskog (s), tjänstgörande
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighets- och saluhallsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemännen från kontoret: Anita Granlund och Jan Lind. Borgarrådssekreteraren från gatu- och fastighetsroteln Michael Silkesjöö.

 

§1 Justering

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden utsåg vice ordföranden Rolf Könberg (m) att tillsammans med ordföranden Karin Wanngård (s) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 5 juni 2006 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighets- och saluhallsnämnden inkomna skrivelser

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till Fastighets- och saluhallsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden 2006-03-24-- 2006-04-21.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

----------------------------------------

Skrivelser för beredning

Inkomna skrivelser till fastighets- och saluhallsnämnden utdelades enligt följande:

 1. Angående utvecklingsarbete i Slakthusområdet.
 2. Angående Tegelhuset i Fatbursparken (se § 10)

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till Fastighets- och saluhallskontoret.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret

Dnr FS2005/130/18

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighets- och saluhallskontoret.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Tertialrapport 1 för 2006

Dnr FS2006/121/323

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1 för år 2006.

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 0,5 mnkr med anledning av ökade konsultkostnader i samband med Designens Hus vid Telefonplan.

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att hos Kommunfullmäktige begära tilläggsanslag om 0,6 mnkr med anledning av nedskrivning av hyresskuld för RFSL.

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 1 för år 2006 till Kommunstyrelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dem framställda yrkandet.

§5 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 3-5/2006

Dnr FS2005/109/543

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 3-5/2006 till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§6 Hanvedenprojektet. Lägesrapport

Dnr FS2005/901/15

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 2 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna kontorets lägesrapport.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga B.

§7 Förvärv av bebyggelsen på fastigheterna Sandhagen 3, 4 och 5 inom Slakthusområdet i Enskede. Genomförandebeslut

FS2006/206/303

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna förvärv av bebyggelsen på fastigheterna Sandhagen 3, 4 och 5 från Sandhagen Fastighets AB till ett pris av 11 miljoner kronor och i övrigt på de villkor som anges i upprättat avtal.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga C.

§8 Förvärv av fastigheterna Svavelsyran 3 och Portvaktsstugan 2 i Hägersten. Genomförandebeslut

FS2006/206/304

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att förvärva fastigheterna Svavelsyran 3 och Portvaktstugan 2 i Hägersten.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 ”Förslag till energiplan för Stockholm”. Remiss

Dnr FS2006/106/160

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 14 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden besvarar remissen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dem framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Karin Wanngård (s) enligt bilaga D2.

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga D3.

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt bilaga D4.

§10 Tegelhuset i Fatbursparken, Södermalm 9:1. Redovisning

DnrFS2005/207/681

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 9 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande redovisning gällande Tegelhuset i Fatbursparken.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Karin Wanngård (s) upptog först yrkandet, bilaga E, av vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) att återremittera ärendet.

Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremissyrkandet fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet.

Votering begärdes.

Propositionsordning

Votering genomfördes enligt följande föreslagna och godkända voteringsproposition. Den, som vill avslå återremissyrkandet, röstar ja. Den, som inte vill det, röstar nej. Vinner nej har nämnden beslutat bifalla återremissyrkandet.

Voteringen utföll med sju ja och sex nej enligt nedan.

Ja
Karin Wanngård (s)
Maria Bosdotter (s), tjänstgörande
Jan Valeskog (s), tjänstgörande
Raymond Hansson (s)
Håkan Wahlén (s) tjänstgörande
Åke Mezán (v)
Martin Michel (mp)

Nej
Rolf Könberg (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Björn Ljung (fp)
Margot Thorin (fp),
Mats Rosén (kd)

Beslut avseende yrkande om återremiss

Fastighets- och saluhallsnämnden hade sålunda beslutat att avslå det av vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) framställda återremissyrkandet.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dem gemensamt framställda återremissyrkandet.

Yrkande i sakfrågan

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut i sakfrågan

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag, d v s

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande redovisning gällande Tegelhuset i Fatbursparken.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt det av dem gemensamt framställda yrkandet.

§11 Försäljning av fastigheten Finnsta 1:9 i Flens kommun

Dnr FS2006/206/285

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 11 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna avtal om försäljning av fastigheten Finnsta 1:9 (sommargården Finnsta) i Flens kommun.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Reservation

Ledamoten Martin Michel (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§12 Ombyggnad av produktionslokaler för Specialchark AB, hus 38, fastigheten Hjälpslaktaren 6 inom Slakthusområdet. Slutrapport

Dnr FS2005/201/58

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 4 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande slutredovisning och lägger rapporten till handlingarna.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Hyregästanpassning/ombyggnad av lokal på slakthusområdet, fastigheten Johanneshov 1:1. Lägesrapport

Dnr FS2005/201/768

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 3 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande ombyggnad lokaler för JB Delikatesser AB i hus 33, fastigheten Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Utbyte av ventilationssystem och installationer m.m. på fastigheten Skansen 23, Teaterhuset. Lägesrapport

Dnr FS2005/203/76

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 5 maj 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande utbyte av installationer m.m. i fastigheten Skansen 23.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 Hantering av stadens byggnadsbestånd på Vårbacka-vägen i Vårberg. Inriktningsbeslut

Dnr FS2006/206/207

Bordlagt FSN 22 april 2006 nr 14

Fastighets- och saluhallskontoret hade den 31 mars 2006 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att kontoret hos Stadsbyggnadskontoret skall begära ändring av nuvarande detaljplan för området vid Vårbackavägen i Vårberg, så att marken till befintliga fritidstomter kan användas för permanentbebyggelse.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden beslöt därefter enligt det av ordföranden Karin Wanngård m fl (s), ledamoten Åke Mezán (v) och ledamoten Martin Michel (mp) gemensamt framställda yrkandet d v s att kontorets förslag avslås samt att därutöver anföra följande:

Marken med dess naturvärden och stränder intill Mälaren tas tillvara för att allmänheten får tillträde till ett sammanhållet strandnära strövområde i enlighet med den detaljplan som en gång föreslog detta. De fem fritidshus på Stockholmssidan ägs av Stockholms stad och förvaltas av Fastighets- och saluhallskontoret ska inte säljas. Dessa ingick i fritidsområdet men efter att kommungränsen flyttades lades området ut som parkmark och i detaljplan för Johannesdals villaområde Pl. 6691A år 1968. Avsikten var att husen skulle rivas för att skapa ett parkstråk närmast Mälaren. Staden löste in fritidshusen men byggnaderna har inte rivits utan hyrs ut som fritidshus.

Området utgör en känslig och svag länk så som spridningskorridor i Bornsjökilens grönområden in till Sätraskogen. Stadsbyggnadsnämnden uppmanas att utreda hur de svaga grönområdena och resterande naturmark kan bevaras och förstärkas in till Sätraskogen för framtiden.

Reservation

Vice ordföranden Rolf Könberg m fl (m), ledamoten Björn Ljung m fl (fp) och ledamoten Mats Rosén (kd) enligt kontorets förslag.

§16 Rapport från förvaltningschefen

 • Nämndens ledamöter påmindes om startkonferensen gällande Stadsbibliotekets arkitekttävling som äger rum den 1 - 2 juni 2006.

 • Till nästa nämndmöte önskar stadens revisorer att få en punkt på dagordningen gällande granskningen för 2005.

 • Efter nästa nämndmöte den 19 juni kommer nämndens ledamöter att inbjudas till en sommarmiddag. Särskild inbjudan kommer att sändas ut.

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden tackade för informationen.

§17 Övrigt

Beslut

Fastighets- och saluhallsnämnden konstaterade att inga övriga frågor förelåg