Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2007-04-26

Sammanträde 2007-04-26

Datum
Klockan
17.00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2007

5 Tillsättande av chef för driftavdelningen på fastighetskontoret.

6 Delegation av beslutanderätt enligt personuppgiftslagen.

7 Arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete vid fastighetskontoret.

8 Överföring av fastigheterna Kvarnberg 1 och 6 i Rinkeby, Uppbådet 1 i Älvsjö och fastigheten Bränninge 1 i Tensta från Centrum Kompaniet AB i Stockholm till fastighetsnämnden. Genomförandebeslut

9 Rivning av byggnad på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, Trohetsvägen 1 i Skarpnäck. Genomförandebeslut

10 Införande av ett nytt datoriserat fastighetssystem på fastighetskontoret. Slutrapport

11 Fastighetsnämndens markinnehav i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut

12 Ombyggnad för ökad tillgänglighet och effektivare lokaler i fastigheten Pilträdet 9, Kaplansbacken 10. Inriktningsbeslut

13 Ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket 3 på Hantverkargatan 3.

14 Förslag till taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 På väg mot ett oljefritt Sverige. Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd. Svar på remiss från kommunstyrelsen *

17 Energieffektiviseringsprojekt. Inriktningsbeslut

18 Upphandling av lokalvård i fastigheten Klamparen 7, 8 och 11. Genomförandebeslut

19 Rapport från förvaltningschefen

Mötesinformation

Justerat:2007-05-03
Ulla Hamilton Martin Michel

Närvarande:

Ledamöter
Ulla Hamilton (m), ordförande
Martin Michel (mp), vice ordförande
Johan Bohman (m)
Yvonne Fernell-Ingelström (m)
Björn Ljung (fp)
Åke Mezán (v)
Katrin Nyström (s)
Thomas Persson (m)
Bengt Sandberg (s)
Ingvar Snees (m)
Håkan Wahlén (s)
Anna Wersäll (m)

Ersättare
Luke Cook (m)
Karin Falk (s)
Raymond Hansson (s), tjänstgörande
Britt-Mari Lagerqvist (m)
Sten-Åke Larsson (m)
Nicklas Nilsson (s)
Ann Westlund (mp)

Tjänstemän
Fastighetsdirektören Sten Wetterblad och nämndsekreteraren Lena-Maria Karlsson. Vidare tjänstemannen från kontoret: Mikael Forkner, Jan Lind. Personalrepresentanter: Lillemor Öhman (SKTF), Rolf Bodin (KOMMUNAL). Från miljö- och fastighetsroteln borgarrådssekreteraren Katarina Larsson.

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 10 maj 2007 i Stadshuset.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 12 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna och besvarade skrivelser, protokollsutdrag m.m. under perioden datum 2007-03-06 – 2007-04-05.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr FS2007/130/6

Fastighetskontoret hade den 12 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna anmälan av förvaltningschefens vidaredelegation i ärenden enligt bilagor, samt delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§4 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2007

Dnr FS2005/109/543

Fastighetskontoret hade den 11 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 1/2007 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§5 Tillsättande av chef för driftavdelningen på fastighetskontoret.

Dnr FS2006/105/185

Fastighetskontoret hade den 8 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att tillsätta Kjell Larsson som chef för den nya driftavdelningen på fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag samt att MBL-protokoll bifogas detta protokoll.

§6 Delegation av beslutanderätt enligt personuppgiftslagen.

Dnr FS2007/110/171

Fastighetskontoret hade den 4 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden uppdrar till förvaltningschefen att besluta på nämndens vägnar i följande ärendegrupper enligt personuppgiftslagen (PuL):

· Information (registerutdrag) enligt 26 § PuL.

· Rättelse och underrättelse enligt 28 § PuL.

· Information om automatiserade beslut enligt 29 § 2 st PuL.

· Allmänna upplysningar om pågående behandlingar enligt 42 § PuL.

 1. Fastighetsnämnden överlåter åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt annan anställd att besluta i sitt ställe.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Arbetsmiljöpolicy och systematiskt arbetsmiljöarbete vid fastighetskontoret.

Dnr FS2007/110/180

Fastighetskontoret hade den 12 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. Vid dagens sammanträde utdelades en reviderad 1:a sida på bilagan till tjänsteutlåtanden. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till arbetsmiljöpolicy för fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt bilaga A.

§8 Överföring av fastigheterna Kvarnberg 1 och 6 i Rinkeby, Uppbådet 1 i Älvsjö och fastigheten Bränninge 1 i Tensta från Centrum Kompaniet AB i Stockholm till fastighetsnämnden. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/206/179

Fastighetskontoret hade den 12 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna överförandet av fastigheterna Kvarnberget 1 och 6, Uppbådet 1 och Bränninge 1 från Centrum Kompaniet i Stockholm AB till fastighetsnämnden till ett pris av 88.874.000 kronor och uppdra till förvaltningschefen att teckna erforderliga avtal.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige om ett godkännande av överföringen.

 3. Fastighetsnämnden beslutar hemställa hos kommunfullmäktige om en utökning av fastighetsnämndens investeringsram med 88.874.000 kronor.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§9 Rivning av byggnad på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, Trohetsvägen 1 i Skarpnäck. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/201/122

Fastighetskontoret hade den 15 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna rivning av byggnaden på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1, Trohetsvägen 1, Skarpnäck.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§10 Införande av ett nytt datoriserat fastighetssystem på fastighetskontoret. Slutrapport

Dnr FS2005/131/19

Fastighetskontoret hade den 11 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande införandet av ett nytt datoriserat fastighetssystem

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§11 Fastighetsnämndens markinnehav i Huddinge kommun. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/206/101

Fastighetskontoret hade den 13 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets inventering och utredning om stadens fastighetsbestånd i Huddinge kommun.

 2. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för arbetet med stadens fastigheter inom Huddinge kommun.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att bordlägga ärendet. Ärendet återupptas vid fastighetsnämndens sammanträde den 24 maj 2007.

§12 Ombyggnad för ökad tillgänglighet och effektivare lokaler i fastigheten Pilträdet 9, Kaplansbacken 10. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/201/135

Fastighetskontoret hade den 30 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att uppdra åt kontoret att bygga om fastigheten Pilträdet 9, Kaplansbacken 10 för Stockholms utrednings- och statistikkontor till en kostnad om 8,0 mnkr.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket 3 på Hantverkargatan 3. Lägesrapport

Dnr FS2005/122/738

Fastighetskontoret hade den 12 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande lägesrapport gällande ombyggnad av hus D i fastigheten Glasbruket 3 på Hantverkargatan.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§14 Förslag till taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Stockholm och Huddinge. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr FS2006/106/168

Fastighetskontoret hade den 8 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och beslutar att justera ärendet omedelbart.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§15 På väg mot ett oljefritt Sverige. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr FS2007/201/135

Fastighetskontoret hade den 30 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) yrkade bifall enligt bilaga B1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) d.v.s.

 1. att i huvudsak godkänna förvaltningens svar på remissen och
 2. att därutöver anföra följande

Oljekommissionen tillsattes av den förra regeringen och dess direktiv kom i mycket att präglas av miljö- och vänsterpartiets åsikter. Icke desto mindre bedrevs arbetet på bred front och i samarbete med näringslivet vilket är positivt. Vi delar uppfattningen att Sverige skall minska sitt oljeberoende, men det är viktigt att arbetet med att minska oljeanvändningen sker på ett kostnadseffektivt sätt. Om dyra åtgärder genomförs leder det till en långsammare energiomställning totalt sett.
Rapporten förmedlar ett något statiskt synsätt gentemot utvecklingen på miljö- och energiteknikområdet. Otroligt mycket har hänt och händer på detta område inom miljö- och energiteknik och det är viktigt att se till att förutsättningarna för denna utveckling inte försämras.

Energieffektivisering vid nybyggnation (s 15-16)

Vi ställer oss positiva till rapportens förslag om energieffektivisering i samband med nybyggnation och modernisering av bostäder. Energieffektiviseringar i stadens egna fastighetsbestånd är en prioriterad fråga. Precis som fastighetskontoret påpekar har människors beteende och organisationers arbetssätt stor påverkan på energiförbrukningen och det är därmed en viktig fråga att genom t.ex. planering och incitament påverka energiförbrukningen på individnivå.

Transportsektorn

Enligt fyrstegsprincipen som tagits fram av Vägverket och som används i rapporten skall nyinvesteringar och större ombyggnationsåtgärder av vägar genomföras som sista utväg. Det kan diskuteras vad detta innebär. Ett minskat transportbehov kan självklart vägas in i en smart samhällsplanering men detta kan inte tillgodose Stockholms trängande behov av kringfartsleder för att förbättra framkomligheten och minska trafiken genom innerstaden.

Mål för vägtransportsektorn (s. 18-19)

Vi anser inte att en koldioxidbaserad fordonsskatt skulle vara ett lämpligt styrinstrument mot bränslesnålare bilar. Vi tycker inte heller att utbildning i sparsam körning skall subventioneras. För att yrkesförare skall anamma ett sådant körsätt långsiktigt krävs ofta en uttalad ambition och klara signaler från företagsledning att detta är en viktig fråga såväl arbetsmiljömässigt som ut säkerhets- och miljöaspekter. Dessutom krävs kontinuerlig uppföljning och utvärdering av de enskilda förarna. Genomförs en sådan satsning seriöst betalar den sig också snabbt i form av minskad bränsleförbrukning, olyckstillbud och sjukskrivningar.

Minska andelen godstrafik på väg (s. 20)

Godstransporter på järnväg och fungerande sjötransporter är viktiga för att minska andelen godstrafik på vägarna. Avseende sjötransporterna vill vi särskilt peka på de orimligt långa handläggningstiderna i miljödomstol för tillståndsansökan enligt Miljöbalken (MB) att bedriva hamnverksamhet. Det är även problematiskt att dessa bedömningar tenderar innefatta trafikpåverkan över vilken hamnen själv inte har rådighet. Hela tillämpningen av tillståndsprövningen av hamnverksamhet enligt MB riskerar att hämma sjöfarten och därmed motverka utvecklingen av miljömässigt bra transportlösningar.

Drivmedel från jord- och skogsbruket (s. 20)

Avseende drivmedel från jord- och skogsbruket vill vi påpeka att det är viktigt att man i detta skede undviker att låsa sig vid en specifik bränslesort. Det är också viktigt att beakta de risker för ökat läckage av näringsämnen från jord- och skogsbruk till Östersjön som en mycket kraftig utbyggnad av odlingen av biobränsle i Sverige kan leda till.

El för en hållbar energiförsörjning (s. 13)

Kommissionen framhåller att Sveriges elförbrukning bör minskas med motiveringen att vi tillhör en europeisk elmarknad. Att på detta sätt låta Sverige ta ansvar för en europeisk energimarknad anser vi vara mycket tveksamt. Den nordiska mixen innehåller emellertid, som miljöförvaltningen påpekar fossilt bränsle, och vi vill här understryka behovet av att använda energiformer som i sin produktion eller användning inte bidrar till att öka växthuseffekten. Därför behövs bland annat svensk kärnkraft för att tillgodose hushållen och industrins behov av el på ett sätt som inte leder till ökade koldioxidutsläpp.

Energigasernas roll (s. 14)

Vi delar inte farhågorna att naturgasen riskerar att tränga bort inhemska bränslen. Tvärtom är det sannolikt att fungerande biogasmarknad i Stockholms regionen initialt kommer att behöva stödjas med en del naturgas. Eftersom vi har en europeisk utsläppshandel spelar det ingen roll om naturgasen används i Sverige eller i Tyskland.


Dessutom beslutades om omedelbar justering.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezan (v) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ersättaren Ann Westlund (mp) enligt bilaga B2.

§16 Justering av taxor för onödiga larm, anmälan brandfarlig vara och svetstillstånd. Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr FS2006/106/168

Fastighetskontoret hade den 8 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande och beslutar att justera ärendet omedelbart

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§17 Energieffektiviseringsprojekt. Inriktningsbeslut

Dnr FS2007/208/122

Fastighetskontoret hade den 7 mars 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar uppdra åt fastighetskontoret att fortsätta energikartläggningsprojektet med inriktningen att kunna genomföra en energieffektivisering av fastighetsbeståndet.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§18 Upphandling av lokalvård i fastigheten Klamparen 7, 8 och 11. Genomförandebeslut

Dnr FS2007/131/187

Fastighetskontoret hade den 17 april 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar uppdra åt fastighetskontoret att upphandla och teckna avtal för lokalvård för Klamparen 7, 8 samt 11 till en kostnad av ca 10 mnkr för tre år.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar uppdra åt fastighetskontoret att upphandla och teckna avtal för lokalvård för Klamparen 7, 8 samt 11 till en kostnad av ca 10 mnkr för tre år.

Reservation

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt det framställda yrkandet.

§19 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschef Sten Wetterblad informerade om

 • läget med försäljningarna av stadens jordbruk
 • att det blir ett extra nämndsammanträde den 10 maj 2007 med anledning av tertialrapport 1
 • att nämnden inbjudits till en excursion i Hanvedenskogarna den 5 juni 2007
 • nämndens kommande studiebesök i Slakthusområdet på förmiddagen den 7 juni
 • nämndens planerade sommarmiddag i Vinterviken.

Därefter informerade fastighetschef Mikael Forkner om kontorets medverkan i stadens katastrofövning SAMÖ 2007.

§20 Övriga frågor

- Vice ordföranden Martin Michel (mp) ställde fråga till kontoret om vilka värderingsgrunder som gäller vid värdering av förvaltningens skogar.

De skogar som tillhör de jordbruk som planeras försäljas värderas tillsammans med jordbruken av två oberoende värderingsinstitut. Värderingsinstituten ska presentera den troligaste köpeskillingen vid en försäljning av jordbruken på den öppna marknaden.

§21 Försäljning av fastigheten Sågen 19. Genomförandebeslut

Dnr FS2006/131/444

Fastighetskontoret hade den 5 januari 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden upphäver sitt beslut 2007-03-20 § 19 att för sin del godkänna försäljningen av fastigheten Sågen 19 till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr och sitt beslut att hemställa om godkännande av försäljningen hos kommunfullmäktige.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljningen av fastigheten Sågen 19 till Fastighets AB Hornstull, ett helägt dotterbolag till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen av fastigheten Sågen 19 till Fastighets AB Hornstull för 149 mnkr hos kommunfullmäktige.

 4. Fastighetsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezan (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden upphäver sitt beslut 2007-03-20 § 19 att för sin del godkänna försäljningen av fastigheten Sågen 19 till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr och sitt beslut att hemställa om godkännande av försäljningen hos kommunfullmäktige.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att för sin del godkänna försäljningen av fastigheten Sågen 19 till Fastighets AB Hornstull, ett helägt dotterbolag till John Mattson Fastighets AB för 149 mnkr.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa om godkännande av försäljningen av fastigheten Sågen 19 till Fastighets AB Hornstull för 149 mnkr hos kommunfullmäktige.

 4. Fastighetsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezan (v) enligt det framställda yrkandet.