Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-08-27

Sammanträde 2008-08-27

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Anmälan av fastighetsnämndens handikappråds protokoll nr 3/2008.

5 Revisorernas årsrapport 2007

6 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inkl. revidering av reglementen. Svar på remiss*

7 Kontaktcenter Stockholm - etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad. Svar på remiss

8 Utveckling av norra Slakthusområdet - Matstaden. Inriktningsbeslut

9 Ombyggnad av hus 07, fastigheten Pilträdet 11, Serafimergränd 1, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnd. Genomförandebeslut

10 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal för Restaurangakademin AB på Slakthusområdet, Hus 13, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut

11 Försäljning av fastigheten Erstavik 6:10 i Nacka kommun. Genomförandebeslut

12 Försäljning av fastigheten Väggarö 5:3 i Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

14 Försäljning av Tofta Gård, fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Hanmora 1:1 och 1:2 och Stenbyskog 2:1 och 3:1, i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

15 Försäljning av Hörningsnäs Gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

16 Försäljning av sommargården Gillbergsvik, fastigheterna Tureholm 2:20 och 2:61 i Trosa kommun. Genomförandebeslut

17 Försäljning av området Husbygropen, fastigheterna Husby 1:2, 2:3, 3:2, 42, 5:4, 6:5 och 6:6 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

19 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (138 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 10 september 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 12 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-05-30 – 2008-08-12.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

Dnr2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 12 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§4 Anmälan av fastighetsnämndens handikappråds protokoll nr 3/2008

Dnr 2008/109/054

Fastighetskontoret hade den 5 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att lägga anmälan av handikapprådets protokoll nr 3/2008 till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Revisorernas årsrapport 2007

Dnr2008/105/118

Fastighetskontoret hade den 2 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2007.

 2. Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över årsrapport 2007 till revisorerna för fastighetsnämnden.

 3. Fastighetsnämnden beslutar om omedelbar justering.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Björn Ljung (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A1.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A2.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Björn Ljung (fp), d.v.s

 1. Fastighetsnämnden godkänner fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2007.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att de ekonomiska månadsrapporterna i fortsättningen ska redovisas för nämnden.

 3. Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att återkomma med en redovisning till nämnden av hur rutinerna för diarieföring och ärendehantering ser ut.

Nämnden konstaterar att det finns behov av utveckla rutinerna för ärendehanteringen. Då förvaltningen också har vidtagit ett flertal åtgärder, med anledning av revisorernas rapport, önskar nämnden få en samlad redogörelse för vilka rutiner förvaltningen nu tillämpar för diarieföring och ärendehantering samt vilka riktlinjer som finns.

Nämnden beslöt att omedelbart justera ärendet.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga A3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A3.

§6 Kortare plan- och byggprocess samt renodling av ansvar för vissa tekniska processer, inklusive revidering av reglementen. Svar på remiss

Dnr 2008/106/290

Fastighetskontoret hade den 18 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen åberopa detta tjänsteutlåtande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Yrkanden

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp), d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna förvaltningens förslag utan eget ställningstagande.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera beslutet.

Reserveration

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga B2.

§7 Kontaktcenter Stockholm – etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad. Svar på remis

Dnr EXPLKE2008-020-00911
Dnr SBK 2008-09060-00

Dnr TK T2008-020-01802:1

Dnr MF2008-004823-217

Dnr FSK 2008/106/222

Dnr SSA 1.6-8888/08

Fastighetskontoret, exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och stockholms stadsarkiv hade den 23 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, samt kulturnämnden (Stadsarkivet) besvarar kommunstyrelsens remiss om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad med kontorens tjänsteutlåtande.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden, trafik- och renhållningsnämnden, miljö- och hälsoskyddsnämnden, fastighetsnämnden, samt kulturnämnden (Stadsarkivet) besvarar kommunstyrelsens remiss om etablering av kontaktcenterorganisation i Stockholms stad med kontorens tjänsteutlåtande.

 2. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt bilaga C2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga C1.

§8 Utveckling av norra Slakthusområdet - Matstaden. Inriktningsbeslut

Dnr 2008/201/273

Fastighetskontoret hade den 2 juni 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för arbetet med den fortsatta utvecklingen av norra Slakthusområdet och fullföljande av konceptet Matstaden.

 2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna kontorets förslag till inriktning för arbetet med den fortsatta utvecklingen av norra Slakthusområdet – Matstaden.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Åke Mezán (v), d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar godkänna kontorets förslag till inriktning för arbetet med den fortsatta utvecklingen av norra Slakthusområdet och fullföljandet av konceptet Matstaden.

 2. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att godkänna kontorets förslag till inriktning för arbetet med den fortsatta utvecklingen av norra Slakthusområdet – Matstaden.

 3. Fastighetsnämnden beslutar att därutöver anföra

En viktig förutsättning för hela projektet är att det genomförs med affärsmässighet och att hyresintäkterna är säkerställda inför varje ny fas genom att hyresavtal är träffade med relevanta hyresgäster. Det är också väsentligt att hyresavtalen stäcker sig över rimligt lång period så att projektet ges stabilitet även under utvecklingsfasen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga D2.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt bilaga D3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga D2.

På grund av jäv deltog inte ledamoten Anna Wersäll (m) i handläggningen av detta ärende.

§9 Ombyggnad av hus 07, fastigheten Pilträdet 11, Serafimergränd 1, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnd. Genomförandebeslut

Dnr 2007/201/360

Fastighetskontoret hade den 9 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att delegera till kontoret att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp om 12 mnkr för ombyggnad av Serafimergränd 1, fastigheten Pilträdet 11, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp), d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar att delegera till kontoret att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp om 12 mnkr för ombyggnaden av Serafimergränd 1, fastigheten Pilträdet 11, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnd.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att därutöver anföra:

Nämnden vill betona vikten av att ombyggnation sker med så energieffektiva lösningar som möjligt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp), ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) enligt kontorets förslag.

§10 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal för Restaurangakademin AB på Slakthusområdet, Hus 13, Johanneshov 1:1. Genomförandebeslut

Dnr2008/201/289

Fastighetskontoret hade den 11 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att delegera åt förvaltningen att upphandla konsult-tjänster och byggandsarbeten till ett belopp om 14 mnkr för att renovera lokaler för Restaurangakademin AB i hus 13, gamla panncentralen, Johanneshov 1:1, Slakthusområdet.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga F1.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m), ledamoten Björn Ljung (fp) och ledamoten Åke Mezán (v), d.v.s

 1. Fastighetsnämnden beslutar att delegera åt förvaltningen att upphandla konsulttjänster och byggnadsarbeten till ett belopp om 14 mnkr för att renovera lokaler för Restaurangakademin AB i hus 13, gamla panncentralen, Johanneshov 1:1.
 1. Fastighetsnämnden beslutar att därutöver anföra

Nämnden vill betona vikten av att ombyggnation sker med så energieffektiva lösningar som möjligt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) och ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga F2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga F2.

§11 Försäljning av fastigheten Erstavik 6:10 i Nacka kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2007/206/407

Fastighetskontoret hade den 14 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Erstavik 6:10 (Nacka Gård) i Nacka kommun för en köpeskilling om 6.200.000 kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Erstavik 6:10 (Nacka Gård) i Nacka kommun för en köpeskilling om 6.200.000 kronor.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G.

§12 Försäljning av fastigheten Väggarö 5:3 i Nynäshamns kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2007/206/451

Fastighetskontoret hade den 7 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Väggarö 5:3 i Nynäshamns kommun för en köpeskilling om 1.800.000 kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheten Väggarö 5:3 i Nynäshamns kommun för en köpeskilling om 1.800.000 kronor.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga H.

§13 Försäljning av fastigheterna Nolvik 2:2 och Nolvik 3:2 i Österåkers kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/295

Fastighetskontoret hade den 11 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheterna Nolvik 2:2 och Nolvik 3:2 (sommargården Danebo) i Österåkers kommun för en köpeskilling om 9.100.000 kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av fastigheterna Nolvik 2:2 och Nolvik 3:2 (sommargården Danebo) i Österåkers kommun för en köpeskilling om 9.100.000 kronor.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) enligt bilaga I4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga I1.

§14 Försäljning av Tofta Gård, fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Hanmora 1:1 och 1:2 och Stenbyskog 2:1 och 3:1, i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/25

Fastighetskontoret hade den 10 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att avyttra Tofta gård, fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Hanmora 1:1 och 1:2, Stenbyskog 2:1 och 3:1 i Ekerö kommun, för 29,6 mnkr, och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra affären.

 1. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att godkänna försäljningen och godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. Fastighetsnämnden begär att kommunfullmäktige uppdrar åt fastighetsdirektören att teckna överenskommelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att avyttra Tofta gård, fastigheterna Tofta 3:1, Stenkulla 1:1, Hanmora 1:1 och 1:2, Stenbyskog 2:1 och 3:1 i Ekerö kommun, för 29,6 mnkr, och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra affären.

 1. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att godkänna försäljningen och godkänna överenskommelsen om fastighetsreglering. Fastighetsnämnden begär att kommunfullmäktige uppdrar åt fastighetsdirektören att teckna överenskommelsen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga J3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga J1.

§15 Försäljning av Hörningsnäs Gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2007/206/66

Fastighetskontoret hade den 10 juli 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att sälja Hörningsnäs gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun, för 23,4 mnkr, och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra försäljningen.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att sälja Hörningsnäs gård, del av fastigheterna Hörningsholm 2:44, Näs 2:1 och 1:65 i Botkyrka kommun, för 23,4 mnkr, och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra försäljningen.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga K3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga K1.

§16 Försäljning av sommargården Gillbergsvik, fastigheterna Tureholm 2:20 och 2:61 i Trosa kommun. Genomförandebeslut

Dnr2008/206/215

Fastighetskontoret hade den 11 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av sommargården Gillbergsvik, fastigheterna Tureholm 2:20 och 2:61 i Trosa kommun, för en köpeskilling om 13.000.000 kronor.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av sommargården Gillbergsvik, fastigheterna Tureholm 2:20 och 2:61 i Trosa kommun, för en köpeskilling om 13.000.000 kronor.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga L3.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (m) och ledamoten Björn Ljung (fp) enligt bilaga L4.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga L1.

§17 Försäljning av området Husbygropen, fastigheterna Husby 1:2, 2:3, 3:2, 4:2, 5:4, 6:5 och 6:6 i Ekerö kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/307

Fastighetskontoret hade den 11 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av området Husbygropen, fastigheterna Husby 1:2, 2:3, 3:2, 4:2, 5:4, 6:5 och 6:6 i Ekerö kommun för en köpeskilling om 11,5 miljoner kronor.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Martin Michel (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Åke Mezán (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s.

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av området Husbygropen, fastigheterna Husby 1:2, 2:3, 3:2, 4:2, 5:4, 6:5 och 6:6 i Ekerö kommun för en köpeskilling om 11,5 miljoner kronor.

 2. Fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att genomföra försäljningen enligt bilagt köpekontrakt.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Martin Michel (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Håkan Wahlén m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Åke Mezán (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga M3.

§18 Rapport om klottersanering

Avdelningschef Mikael Forkner rapporterade:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2008 är fram till den 25 augusti 332.000 kronor vilket är en minskning i förhållande till motsvarande period förra året med 304.000 kronor.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader.

Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Trafikkontoret har genomfört en upphandling där staden delas in i tre olika distrikt. Avtalet som omfattar en mängd på drygt 14 mnkr per år ska gälla från 1 april 2008. Upphandlingen omfattar bland annat vite vid brott mot 24-timmarsregeln och krav på elektronisk återkoppling med bilder, polisanmälan, arbetsbeskrivning m.m.

Utredning om i vilken utsträckning det är fördelaktigt för fastighetskontoret att ansluta sig till avtalet pågår.

Fr.o.m. den 1 april 2008 överfördes 48 bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut. Många av ingångarna till bergrummen är föremål för mycket klotter och nedskräpning. Kontoret har genom anslutning till trafikkontorets avtal begärt sanering av 15 nedklottrade bergrum. Saneringen genomförs under september.

Under andra halvåret 2007 har kontoret deltagit i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 62 personer gripits för nedklottring. Ingripandena har skett vid 34 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

I förhållande till föregående rapport till nämnden finns inget nytt att rapportera. D.v.s. 15 av de 34 tillfällena är under utredning, elva fall ligger hos åklagare och åtta av fallen har lett till åtal.

Det kan ta lång tid från griptillfället till att dom faller. Som exempel kan nämnas att för ett gripande av en klottrare vid stadsbiblioteket i april 2007 dömdes förövaren i maj 2008.

Kontoret har under månaderna januari – juni gjort ett uppehåll med väktarinsatserna. Skälet är att trafikkontoret inte kunnat prioritera dessa åtgärder av ekonomiska skäl. Fastighetskontoret har under perioden augusti – september, som är särskilt utsatta månader för klotter, utökat väktarinsatserna inom vissa klotterutsatta områden i staden.

Fram tills juni 2008 har under år 2008, enligt uppgift totalt gripits 600 skadegörare inom Stockholms län.

§19 Rapport från förvaltningschefen

Förvaltningschefen Sten Wetterblad informerade om:

- Nuläget gällande vagnmuséet i fastigheten Norra Djurgården 1:51, Albano.

- Nuläget gällande Tegelhuset, fastigheten Södermalm 9:1, i Fatbursparken.

- Pågående försäljningar.

§20 Övrigt

- Vice ordföranden Martin Michel (mp) anmäler en skrivelse till fastighetsnämnden angående nämndens fastighetsförsäljningar med redovisning om vilka av dessa fastigheter är donationer till kommunen, se bilaga N.

- Förvaltningschefen Sten Wetterblad tackade fastighetsnämnden för gott samarbete under åren nu när han den 1 september 2008 slutar sin tjänst inom staden.

- Ordföranden Ulla Hamilton (m) tackade nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän på fastighetskontoret för sin tid i fastighetsnämnden nu när hon den 15 september 2008 avgår som ordförande.