Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2008-09-16

Sammanträde 2008-09-16

Datum
Klockan
16.30
Plats
Virvelvinden, Stadshuset

2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom Fastighetskontoret

4 Ändrade sammanträdesdagar för fastighetsnämnden hösten 2008

5 Kontorsyttrande angående remissen om ett gemensamt räddningstjänstförbund. Anmälan

8 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Gateau AB. Lägesrapport

9 Försäljning av del av fastigheterna Betsede 1:13 och 1:113 i Betsede, Värmdö kommun. Genomförandebeslut

10 Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 I Botkyrka kommun. Genomförandebeslut.

11 Rivning av byggnader på fastigheten Tältlägret 5 i Fruängen. Slutredovisning

12 Rivning av sju byggnader på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 runt Flatensjön i Skarpnäck. Genomförandebeslut

13 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (14 kb)

§1 Justering

Beslut

Fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Martin Michel (mp) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (m) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 30 september 2008.

§2 Anmälan av sammanställning över till fastighetsnämnden inkomna skrivelser

Fastighetskontoret hade den 2 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner sammanställningen av skrivelser och protokollsutdrag ställda till och besvarade av nämnden under perioden datum 2008-08-12 – 2008-09-02.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr2008/130/22

Fastighetskontoret hade den 2 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Ändrade sammanträdesdagar för fastighetsnämnden hösten 2008

Dnr2008/101/365

Fastighetskontoret hade den 8 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden antar, med ändring av fastighetsnämndens beslut 2007-09-20, i utlåtandet föreslagna sammanträdesdagar för nämnden under hösten 2008.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Kontorsyttrande angående remissen om ett gemensamt räddningstjänstförbund. Anmälan

Dnr2008/106/272

Fastighetskontoret hade den 4 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden lägger anmälan om kontorsyttrande angående remissen om ett gemensamt räddningstjänstförbund till handlingarna.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§6 Tertialrapport 2 och delårsbokslut per den 31 augusti 2008

Dnr 2008/121/359

Fastighetskontoret hade den 12 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna tertialrapport 2 för 2008.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna tertialrapport 2 för 2008 till kommunstyrelsen.

 3. Fastighetsnämnden begär hos kommunstyrelsen att i det fall projektet nytt Stadsbibliotek inte genomförs med fastighetsnämnden som huvudman kommer fastighetsnämnden att begära kompensation för kostnaden för nedskrivning av nedlagda utgifter från år 2006 och framåt, för närvarande bedömda till cirka 25 mnkr.

 4. Ärendet förklaras omedelbart justerat.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av vice ordföranden Martin Michel (mp) enligt bilaga A1.

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) enligt bilaga A2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Yildiz Kafkas (mp) enligt bilaga A1.

§8 Hyresgästanpassning/ombyggnad av lokal på Hallgränd 3, inom fastigheten Johanneshov 1:1 i Slakthusområdet åt Gateau AB. Lägesrapport

Dnr2008/201/127

Fastighetskontoret hade den 27 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten för hyresgästanpassning/ ombyggnaden inom fastigheten Johanneshov 1:1 åt Gateau AB.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

På grund av jäv deltog inte ledamoten Anna Wersäll (m) i handläggningen av detta ärende.

§9 Försäljning av del av fastigheterna Betsede 1:13 och 1:113 i Betsede, Värmdö kommun. Genomförandebeslut

Dnr 2008/206/101

Fastighetskontoret hade den 18 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheterna Betsede 1:13 och 1:113 i Värmdö kommun, för en köpeskilling om 3.500.000 kronor.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag, d.v.s

 1. Fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheterna

Betsede 1:13 och 1:113 i Värmdö kommun, för en köpeskilling om 3.500.000 kronor.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B.

§10 Försäljning av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 och del av Norrga 3:1 I Botkyrka kommun. Genomförandebeslut.

Dnr 2008/206/366

Fastighetskontoret hade den 3 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Fastighetsnämnden beslutar att sälja av Stora Uringe gård, fastigheterna Stora Uringe 3:1, Iselsta 1:2, Iselsta 1:3 samt del av Norrga 3:1 i Botkyrka kommun, för 60,5 mnkr, och uppdrar åt förvaltningschefen att genomföra försäljningen.

 2. Fastighetsnämnden beslutar att hemställa hos kommunfullmäktige att godkänna försäljningen.

Yrkande om återremiss

Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (m), vice ordföranden Martin Michel (mp), tjänstgörande ersättaren Andreas Eriksson (m), ledamoten Bengt Sandberg m.fl. (s) och ledamoten Åke Mezán (v) yrkade att återremittera ärendet enligt bilaga C.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt att återremittera kontorets förslag.

§11 Rivning av byggnader på fastigheten Tältlägret 5 i Fruängen. Slutredovisning

Dnr2006/201/118

Fastighetskontoret hade den 1 september 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner föreliggande slutrapport för rivning av samtliga byggnader Tältlägret 5.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§12 Rivning av sju byggnader på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 runt Flatensjön i Skarpnäck. Genomförandebeslut

Dnr 2008/201/361

Fastighetskontoret hade den 26 augusti 2008 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1. Fastighetsnämnden godkänner rivning av sju byggnader på fastigheten Skarpnäcks Gård 1:1 runt Flatensjön i Skarpnäck.

Beslut

Fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§13 Rapport från förvaltningschefen

 • Fastighetsdirektören Torbjörn Johansson informerade om det nya Stadsbiblioteket och dess finansiering.

 • Rapport om klottersanering

Fastighetschefen Mikael Forkner informerade:

Bokförda kostnader för klotteråtgärder 2008 är fram till den 25 augusti 332.000 kronor vilket är en minskning i förhållande till motsvarande period förra året med 376.000 kronor.

Kontoret deltar i stadens arbete med att utarbeta gemensamma principer för att motarbeta klotter och annan liknande skadegörelse på stadens byggnader.

Trafik- och renhållningsnämnden har det samordnande ansvaret för arbetet.

Trafikkontoret har genomfört en upphandling där staden delas in i tre olika distrikt. Avtalet som omfattar en mängd på drygt 14 mnkr per år ska gälla från 1 april 2008. Upphandlingen omfattar bland annat vite vid brott mot 24-timmarsregeln och krav på elektronisk återkoppling med bilder, polisanmälan, arbetsbeskrivning m.m.

Utredning om i vilken utsträckning det är fördelaktigt för fastighetskontoret att ansluta sig till avtalet pågår.

Fr.o.m. den 1 april 2008 överfördes 48 bergrum från brand- och räddningsnämnden till fastighetsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut.

Många av ingångarna till bergrummen är föremål för mycket klotter och nedskräpning. Kontoret har genom anslutning till trafikkontorets avtal begärt sanering av 15 nedklottrade bergrum. Saneringen genomförs under september.

Under andra halvåret 2007 har kontoret deltagit i en särskild satsning i samarbete med trafikkontoret, stadsdelsförvaltningen (södermalm) och polisen på söder, med ökad bevakning av bl.a. nämndens byggnader inom särskilt drabbade områden. Uppdraget är att skydda stadens egendom i området mot klotter och annan skadegörelse.

Väktarinsatsen har resulterat i att 62 personer gripits för nedklottring.

Ingripandena har skett vid 34 tillfällen främst i Slussenområdet. Gripandena har framförallt skett fredag – söndag. Vid samtliga gripanden har väktarna överlämnat den gripne till polisen och anmälningarna ligger nu hos länspolisens klotterkommission för utredning.

I förhållande till föregående rapport till nämnden finns inget nytt att rapportera.

D.v.s. 15 av de 34 tillfällena är under utredning, elva fall ligger hos åklagare och åtta av fallen har lett till åtal.

Det kan ta lång tid från griptillfället till att dom faller. Som exempel kan nämnas att för ett gripande av en klottrare vid stadsbiblioteket i april 2007 dömdes förövaren i maj 2008.

Kontoret har under månaderna januari – juni gjort ett uppehåll med väktarinsatserna. Skälet är att trafikkontoret inte kunnat prioritera dessa åtgärder av ekonomiska skäl. Fastighetskontoret har under perioden augusti – september, som är särskilt utsatta månader för klotter, utökat väktarinsatserna inom vissa klotterutsatta områden i staden. Under denna tid har vid sex tillfällen gripits 16 klottrare. Samtliga har överlämnats till polisen för utredning.

§14 Övrigt

Fråga om återvinningscentral

Tjänstgörande ersättaren Yildiz Kafkas (mp) ställde fråga om att inrätta återvinningscentraler i bergrum.

Kontoret återkommer med svar vid fastighetsnämndens sammanträde i november.