Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2010-02-09

Sammanträde 2010-02-09

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

3 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2009

4 Anmälan av mötesanteckningar från presidiemöte 2009

6 Samverkanscentralen, beslut om förberedelse av upphandling samt samlokalisering

7 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
7_1 Bilaga Ordningsföreskrifter torghandel.pdf (201 kb) Akalla 2009_01.pdf (390 kb) Blackebergs centrum 2009_02.pdf (192 kb) Bredängscentrum.2009_3.pdf (331 kb) Brommaplan 2009_04.pdf (476 kb) Dalens allé 2009_05.pdf (173 kb) Farsta Torg 2009_06.pdf (239 kb) Fridhemsplan.2009_7.pdf (311 kb) Fruängsplan 2009_08.pdf (918 kb) Gullmarsplan 2009_09.pdf (419 kb) Hornstull-Långholmsgatan.2009_10.pdf (174 kb) Husby (torget vid Husby träff i Husby centrum) 2009_11.pdf (410 kb) Husby (Tunnelbanans södra uppgång) 2009_12.pdf (426 kb) Hässelby Torg 2009_13.pdf (1 389 kb) Högdalsgången 2009_14.pdf (182 kb) Högdalsplan 2009_15.pdf (1 033 kb) Hökarängsplan 2009_16.pdf (158 kb) Hötorget.2009_17.pdf (153 kb) Jungfrugatan.2009_18.pdf (206 kb) KarlaplanFältöversten.2009_19.pdf (223 kb) Kista Torg 2009_20.pdf (161 kb) Kungsholmstorg.2009_21.pdf (316 kb) Kärrtorpsplan.2009_22.pdf (240 kb) Lagaplan.2009_23.pdf (154 kb) Liljeholmstorget 2009_24.pdf (308 kb) Lumatorget.2009_25.pdf (162 kb) Mariatorget.2009_26.pdf (312 kb) Medborgarplatsen.2009_27.pdf (204 kb) Mälartorget.2009_28.pdf (172 kb) Norrmalmstorg.2009_29.pdf (163 kb) Nytorget.2009_30.pdf (748 kb) Rinkeby Torg 2009_31.pdf (410 kb) Ropstensmotet.2009_32.pdf (536 kb) Ryssgården.2009_33.pdf (340 kb) Rörstrandsgatan-Birkagatan.2009_34.pdf (156 kb) Sjövikstorget 2009_35.pdf (329 kb) Skärholmstorget.2009_36.pdf (297 kb) Spelbomskanstorg.2009_37.pdf (168 kb) Spångacentrum.2009_38.pdf (165 kb) StEriksplan.2009_39.pdf (316 kb) Stig Trenters Torg Farsta Strand 2009_40.pdf (240 kb) Telefonplan 2009_41.pdf (969 kb) Tenstagången.2009_42.pdf (306 kb) Tjärhovsplan.2009_43.pdf (313 kb) Vintertullstorget.2009_44.pdf (156 kb) Vällingbyplan 2009_45.pdf (845 kb) Västertorps torg 2009_46.pdf (379 kb) Årsta Torg 2009_47.pdf (319 kb) ÄlvsjöStationsplan.2009_48.pdf (320 kb) Östermalmstorg.2009_49.pdf (212 kb)

8 Ombyggnad av hus 07, fastigheten Pilträdet 11, Serafimergränd 1, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnd. Slutrapport

9 Om- och tillbyggnad på utbildnings- och övningsanläggning inom fastigheten Ågesta 2:11. Slutrapport

10 Ombyggnad av Östermalms brandstation, fastigheten Ripan 8. Slutrapport

11 Försäljning av Angarns-Lundby, fastigheterna Angarns-Lundby 1:3 och del av Angarns-Örsta 2:1 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

12 Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut

14 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (135 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Martin Michel (MP) att tillsammans med ordföranden Kristina Alvendal (M) justera dagens protokoll.

Justering sker senast den 16 februari i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Anmälan av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m.m. till fastighetsnämnden i promemoria av den 26 januari 2010 och vad gäller senare inkomna skrivelser m.m. i promemoria av den 9 februari 2010.

§3 Anmälan av handikapprådets protokoll nr 6/2009

Dnr1.1.3-003/2010

Anmälan av protokoll 6/2009 från fastighetsnämndens och miljö- och hälsoskyddsnämndens gemensamma handikappråds sammanträde den 14 december 2009.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel m.fl. (MP) enligt följande:

Vi konstaterar att handikapprådet fortfarande inte fått utlovad aktuell informationen om fastighetsnämndens tillgänglighetsarbete. Ärendena ställdes in enligt protokoll nr 5 på grund av sjukdom.

§4 Anmälan av mötesanteckningar från handikapprådens presidiemöte 2009

Dnr1.1.3-003/2010

Anmälan av mötesanteckningar från handikapprådens presidiemöte 1 oktober 2009.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel m.fl. (MP) enligt följande:

Vid mötet beslöts att svar till råden på kvarvarande frågor skulle sammanställas i denna skrivelse.

Följande frågor skulle besvaras:

- Fråga om resurser för att ta hand om ”enkelt avhjälpta hinder”.

- Beslut om tillgänglighetskrav då man bygger hotell och konferensanläggningar i Stockholm.

- Brand- och utrymningsfrågor ur ett tillgänglighetsperspektiv.

- Vad görs för att förbättra ljudmiljön på allmänna platser.

Var är fastighetsnämndens svar? Att fastighetsnämnden inte svarar och dessutom inte rapporterar om det aktuella tillgänglighetsarbetet till handikapprådet ser vi allvarligt på. Beror det på att tillgänglighetsfrågorna prioriteras ner eller vad är förklaringen? Vi förväntar oss en förklaring av både förvaltningen och alliansen.

§5 Årsredovisning 2009 fastighetsnämnden

Dnr 1.3-031/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

  1. Fastighetsnämnden beslutar att godkänna förslaget till årsredovisning för år 2009.

  2. Fastighetsnämnden beslutar att överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige.

  3. Fastighetsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Martin Michel m.fl.(MP) enligt följande:

Om alliansens visioner och inriktningar i KF-beslut och nämndbeslut ska infrias under mandatperioden så återstår en hel del arbete av kulören på markeringarna att döma.

Är Alliansen verkligen nöjd med måluppfyllelsen i denna årsredovisning? När man jämför mål och inriktningar med vad förvaltningen gjort så är resultatet minst sagt magert.

Projektet med nytt stadsbiblioteket har stoppats, de flesta långsiktigt intressanta och utvecklingsbara fastigheterna har sålts, skogarna kring staden har sålts och de få som är kvar kommer att avverkas med stöd av nämndens nya skogsskötselprogram, energieffektiviseringsprogrammet har skjutits på framtiden och torghandeln tynar under höga taxor, kundfientliga föreskrifter och minimal service, centrummiljöerna i förorterna har sålts och förfaller, segregationen och arbetslösheten ökar och utbudet av meningsfull och tillgängliga fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar minskar då kollogårdarna sålts, planerat underhåll minskar trots stora behov. Listan kan göras betydligt längre. Kvar blir bara några tomma floskler om en attraktiv, trygg och en företagarvänlig stad. Det är minst sagt pinsamt.

Hur kan man anse att nämndmålet ”Vi ska aktivt driva och förknippas med spännande och intressanta utvecklingsprojekt” har uppfyllts helt när en kommunikationsstrategi ska utvecklas och när endast 50 av 800 fastigheter (eller 1900 byggnader) har fått affärsplaner? Att nämnden skapar en ny läsesalong i Kulturhuset och en paviljong på Västra Kungsholmens strand är bra men exemplen borde varit fler och större.

Hur kan man påstå att målet för verksamhetsområdet ”Jobb i stället för bidrag” har uppnåtts helt när man inte kunnat ta fram en enda praktikplats för aspiranter från Jobbtorg Stockholm?

Hur kan KF:s aktivitet om energieffektiviseringsinvesteringar grönmarkeras när dessa knappt påbörjats sedan startdatum 2008-01-01?

Hur mycket energi har hittills genomförda energibesparingsåtgärder sparat?

Frågorna är som vanligt många och lämnas obesvarade när alliansen får styra.

Särskilt uttalande lämnas av Bengt Sandberg m.fl. (S) enligt följande:

Inom Fastighetsnämndens område har den borgerliga politiken bland annat resulterat i:

- Utförsäljningar utan konsekvensanalyser. Ett mycket stort antal fastigheter utanför kommungränserna har sålts av, ibland med tveksamma beslutsunderlag som i fallet Fituna.

- Att stadens projekt med EPC (Energy Performance Contracting) fick avbrytas. Det är misshushållning med tid och ekonomiska resurser att påbörja projekt som sedan avbryts. Staden riskerar dessutom att få dåligt rykte hos branschen.

- Absurda inköp av bostadsrätter för att klara den kommunala servicen där den borgerliga majoritetens nyliberala bostadspolitik har fått ett sådant genomslag att inga förutsättningar för kommunal service annars kan upprätthållas.

- Det är också fullständigt absurt att kommunen avvecklar sitt ägande i befintliga, betalda fastigheter, säljer dem till underpris, bygger nya fastigheter till högre kostnader med högre hyror och/eller köper bostadsrätter för sin egen verksamhet. Inte ens ett barn som ”leker affär” skulle göra sådana dåliga affärer.

Fastighetsnämndens verksamhet styrs utifrån nyckelbegrepp som ”strategisk” och” stärkt kundfokus”. Begreppet duger dock inte att utvärdera verksamheten utifrån och har ingen styrande funktion. Istället är det den politiska beställningen – ”sälj allt som går” – som styr verksamheten. Det finns stora risker att natur- och kulturvärden hamnar i kläm när allting styrs utifrån ekonomiska incitament.

Vi beklagar den kortsiktiga politik som präglar Fastighetsnämnden. Att inte ha en hög nivå på underhållet av stadens fastigheter, utan istället spara in på detta, leder enbart till att det blir dyrare på sikt och är inte ett tecken på god förvaltning. Vi ställer oss också frågande till det överskott i budgeten förvaltningen har och undrar om detta enkom är av godo.

Särskilt uttalande lämnas av Åke Mezan (V) enligt följande:

Om alliansens visioner och inriktningar i KF-beslut och nämndbeslut ska infrias under mandatperioden så återstår en hel del arbete av kulören på markeringarna att döma.

Är Alliansen verkligen nöjd med måluppfyllelsen i denna årsredovisning? När man jämför mål och inriktningar med vad förvaltningen gjort så är resultatet minst sagt magert.

Projektet med nytt stadsbiblioteket har stoppats, de flesta långsiktigt intressanta och utvecklingsbara fastigheterna har sålts, skogarna kring staden har sålts och de få som är kvar kommer att avverkas med stöd av nämndens nya skogsskötselprogram, energieffektiviseringsprogrammet har skjutits på framtiden och torghandeln tynar under höga taxor, kundfientliga föreskrifter och minimal service, centrummiljöerna i förorterna har sålts och förfaller, segregationen och arbetslösheten ökar och utbudet av meningsfull och tillgängliga fritidsaktiviteter för barn- och ungdomar minskar då kollogårdarna sålts, planerat underhåll minskar trots stora behov. Listan kan göras betydligt längre. Kvar blir bara några tomma floskler om en attraktiv, trygg och en företagarvänlig stad. Det är minst sagt pinsamt.

Vi finner det märkligt att förvaltningen helt har utelämnat de mycket speciella turer som omgärdat försäljningen av Fituna gård. Vi anser också att det vore rimligt att i verksamhetsberättelsen ha en kort beskrivning av den ockupation av stadens egendom, det s.k. Rinkebyhuset, som skett under året, och hur det har hanterats av kontoret.

Hur kan man anse att nämndmålet ”Vi ska aktivt driva och förknippas med spännande och intressanta utvecklingsprojekt” har uppfyllts helt när en kommunikationsstrategi ska utvecklas och när endast 50 av 800 fastigheter (eller 1900 byggnader) har fått affärsplaner? Att nämnden skapar en ny läsesalong i Kulturhuset och en paviljong på Västra Kungsholmens strand är bra men exemplen borde varit fler och större.

Hur kan man påståatt målet för verksamhetsområdet ”Jobb i stället för bidrag” har uppnåtts helt när man inte kunnat ta fram en enda praktikplats för aspiranter från Jobbtorg Stockholm?

Det är häpnadsväckande att miljöanpassningspunkterna i så låg utsträckning har uppfyllts. Framförallt gäller detta nämndmålet att genomföra satsningar som resulterar i minskad klimatpåverkan.

Hur kan KF:s aktivitet om energieffektiviseringsinvesteringar grönmarkeras när dessa knappt påbörjats sedan startdatum 2008-01-01?

Hur mycket energi har hittills genomförda energibesparingsåtgärder sparat?

Frågorna är som vanligt många och lämnas obesvarade när alliansen får styra.

§6 Samverkanscentralen, beslut om förberedelse av upphandling samt samlokalisering

Dnr FN: 5.2-077/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

  1. Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att förbereda upphandling av en fastighetslösning för en samverkanscentral, samt återkomma med förslag på genomförandebeslut till Kommunfullmäktige under våren 2010.

  2. Fastighetsnämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Fastighetskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 20 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun

Dnr FN 3.2.2-025/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

  1. Fastighetsnämnden tillstyrker föreslagen ändring av lokala ordningsföreskrifter för torghandeln i Stockholms kommun.

  2. Fastighetsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att revidera lokala ordningsföreskrifterna för torghandel i Stockholms kommun.

  3. Fastighetsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att revidera nämndens reglemente med anledning av att de tillfälliga torgplatserna upphör.

Ärendets handling

Fastighetskontorets och trafikkontorets gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 15 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordförande Martin Michel m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Åke Mezan (V) lämnar följande förslag till beslut:

Återremittera ärendet samt där utöver anföra följande:

Förslaget till nya ordningsföreskrifter för torghandeln syftar bland annat till att klargöra gränsdragningar mellan Trafikkontorets och Fastighetsförvaltningens åtagande. Det är bra. Men utöver det går förslaget i otakt med stadens visioner och nämndens inriktningsmål. Några exempel:

KF:s inriktningsmål 1: ”Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök”.

KF:s mål för verksamhetsområdet: ”1.1 Stockholm stad ska bli norra Europas mest företagsvänliga stad” Näringsverksamheten ska främjas.

Fastighetskontorets vision: ”Ett Stockholm i världsklass – där vi skapar värden och attraktiva miljöer som lämnar positiva avtryck”

Enligt VP 2009: ”Vi ska förbättra vår tillgänglighet och servicegrad och skapa mervärde för våra kunder”. ”Våra kunders framgång är vår framgång. Våra tjänster ska på ett markant sätt öka våra kunders förmåga att nå sina mål”.

Stockholmarna uppskattar torghandeln. Det ger liv och ett positivt inslag i stadsbilden. Detta har fastslagits många gånger.

På vilket sätt bidrar dessa nya föreskrifter till att skapa en god stadsmiljö, attraktiva miljöer, trygghet, tillgänglighet, företagsvänlighet, positiva avtryck nytänkande bättre service och kreativitet?

Den 3 februari 2009 togs nya ordningsföreskrifter och taxor för stadens torghandelsverk-samhet. Vi reserverade oss när det gällde taxorna som vi ansåg var alltför höga främst i förorter som till exempel Högdalen, Rinkeby och Fruängen.

I det nya förslaget föreslås att torgplatser i Bandhagens centrum, Bromstens plan, Flemminggatan, Agnegatan, Hjulsta torg, Hässelby strand, i kv Starrbäcksängen, Kornhamnstorg, hörnet Ringvägen/Hornsgatan, Skarpnäcks torg, Sockenplan, Sätra centrum och några till tas bort. Kan det vara så att närliggande livsmedelsbutiker lobbat för att slippa konkurrens om försäljningen av frukt och grönt? Är stadsdelsförvaltningarna informerade om att torghandels- platserna försvinner?

Om reglerna blir alltför strikta så som fasta öppettider, korta in- och utlastningstider, korta städningstider och höga taxor så vågar allt färre satsa på torghandel till stor saknad och besvikelse för medborgarna. Torghandlarna tvingas hålla öppet även under sträng kyla på vintern för att klara sina kostnader. Tycker förvaltningen att torghandlare är besvärliga och mer av ett problem än en tillgång för staden? Förslaget bör omarbetas så att samstämmighet mot visioner och mål råder. Vi vill ha en livlig och rik torghandel med låga priser. Det har också visat sig att just torghandel med frukt och grönsaker ofta är ett sätt för arbetslösa att skapa egen försörjning och nya jobb.

Vad gör torghandlarna av sitt organiska avfall? I förslaget står ingenting om hur organiskt avfall ska samlas in och tas om hand. Viktigt att det tas med i föreskrifterna.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordförande Martin Michel m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Åke Mezan (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordförande Kristina Alvendal m.fl. (M) och Per Altenberg (FP) enligt följande:

Utifrån Alliansens perspektiv är de avgränsningar, förtydliganden och

klargöranden som ärendet innebär goda. Vi förutsätter dock att de nya ordningsföreskrifterna inte påverkar stadens småföretagare negativt. Småföretagen har en viktig roll i att skapa arbetstillfällen i staden. Förutsägbara villkor och goda utvecklingsmöjligheter är av synnerlig vikt för deras utveckling.

Ersättaryttrande

Lars Wyke (KD) instämmer i ordföranden Kristina Alvendals m.fl. (M) och Per Altenbergs (FP) särskilda uttalande.

§8 Ombyggnad av hus 07, fastigheten Pilträdet 11, Serafimergränd 1, till förskola åt Kungsholmens stadsdelsnämnd. Slutrapport

Dnr2007/201/360

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för ombyggnaden inom fastigheten Pilträdet 11 åt Kungsholmens stadsdelsnämnd.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§9 Om- och tillbyggnad på utbildnings- och övningsanläggning inom fastigheten Ågesta 2:11. Slutrapport

Dnr 2009/201/206

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport för om- och tillbyggnad av verksamhetslokaler på Ågesta utbildnings- och övningsanläggning.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§10 Ombyggnad av Östermalms brandstation, fastigheten Ripan 8. Slutrapport

Dnr2009/201/106

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner slutrapport gällande ombyggnad av Östermalms brandstation, Ripan 8.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 11 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Försäljning av fastigheterna Angarns-Lundby 1:3 och del av Angarns-Örsta 2:1, Vallentuna kommun. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-050/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheterna Angarns- Lundby 1:3 och del av Angarns-Örsta 2:1 i Vallentuna kommun för 5,2 miljoner kronor.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 18 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Kristina Alvendal m.fl. (M), Per Altenberg (FP) och vice ordföranden Martin Michel m.fl.(MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) lämnar följande förslag till beslut:

Fastighetsnämnden beslutar avslå kontorets förslag till beslut samt

därutöver anföra följande:

Stadens egendomar utanför kommungränsen har en gång förvärvats i syfte att möjliggöra Stockholms utveckling och säkerställa tillgången till områden för rekreation och fritid. Det är mot denna bakgrund häpnadsväckande att den moderatledda högeralliansen anser att det har ett egenvärde att denna resurs ska avyttras. Det framgår med önskvärd tydlighet av ärendet att det är förutsättningarna för exploatering som får styra denna utförsäljning. Övriga värden finns inte beaktade, genomlysta eller analyserade. Det faller sig naturligt att det ofta är samma mark som är attraktiv att bo på som det är attraktivt att vistas i. Den intressekonflikt som då uppstår viker den moderatledda högeralliansen undan från och låtsas inte om. Det framgår också av ärendet att möjligheterna att hantera störande eller skrymmande verksamheter minskar med den politik som nu förs och därmed påverkas också Stockholms utveckling.

Det finns, förutom de sakliga argument som framförs, en moralisk dimension där frågan om rätten att fatta oåterkalleliga beslut måste vägas mot ett ansvar att möjliggöra en diskussion och låta samhället i vid bemärkelse reagera på, men också utöva påverkan på, beslut och beslutsprocess. Det kallas att förankra ett beslut i samhället. Den moderatledda borgerligheten har genom åren visat en sällsynt förmåga att undvika sådana förfaranden. Istället tar man värden som generationer byggt upp och förvaltat för vissa syften och fördelar ut dem godtyckligt och oåterkalleligt. Det är ett ansvarslöst sätt att förhålla sig till de gemensamma tillgångarna och slår på sikt undan benen för samhällsgemenskapen.

3) Åke Mezan (V) lämnar följande förslag till beslut:

1 Fastighetsnämnden godkänner inte avtalet om försäljning av Försäljning av Angarns-Lundby, fastigheterna Angarns-Lundby 1:3 och del av Angarns- Örsta 2:1 i Vallentuna kommun. Genomförandebeslut.

2 Därutöver anföra följande:

Den utförsäljningshysteri som de borgerliga företräder är ett djupt ingrepp på demokratin då den kraftigt inskränker demokratins, och därmed befolkningens inflytande över stora markområden. Detta har redan lett till att valfriheten för medborgarna har minskat och att kostnaderna har ökat.

Staden står inför stora förändringar, både när det gäller befolkningsmängd och klimatförändringar. Fastighetsnämndens syfte måste därför vara att långsiktigt förvalta stadens fastighets- och markinnehav för att nå målet med en god fastighetsförsörjning för storstockholmaren och ett aktivt deltagande i att stoppa klimatförändringarna.

Då tycks det väldigt kortsiktigt att avhända sig inflytande över områden som skulle kunna användas för att t.ex. utveckla klimatsmarta energilösningar eller bygga bostäder. De fastigheter som nämnden ansvarar för ska aktivt förvaltas på ett sätt som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling och inte säljas.

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Åke Mezan (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§12 Försäljning av fastigheten Branddörren 2, f.d. Högdalens skola i Högdalen. Genomförandebeslut

Dnr5.3.2-088/2010

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna försäljning av fastigheten

Branddörren 2 i Högdalen till GOLDCUP 5203 AB, U Ä T BRANDDÖRREN 2 I STOCKHOLM AB, enligt upprättat avtal för 35 miljoner kronor samt en tilläggsköpeskilling som utfaller när detaljplanen är klar.

Ärendets handling

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 januari 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Kristina Alvendal (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordförande Martin Michel m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Åke Mezan (V) enligt följande:

Ärende gäller försäljning av en fastighet som har kulturskyddsklassning (grönt) och som ligger i direkt anslutning till Högdalens centrum som i översiktsplanen utpekas som viktig och attraktiv tyngdpunkt eller utvecklingsområde. Föreslagen planändring syftar till att ändra från centrumändamål och skolverksamhet till kommersiell verksamhet och bostäder. Försäljningen bör därför föregås av beslut i stadsfullmäktige. Ambitionen att utveckla Högdalens centrum är bra.

Högdalens centrum har stora behoven av upprustning och förnyelse. Därför är det viktigt att veta hur fastigheten kommer att utvecklas oavsett om den säljs eller ej. S, MP och V begärde gemensamt återremiss när inriktningsbeslutet togs den 13 december 2007. Vi ansåg att den strategiska bedömningen av fastighetens nytta för staden var dåligt beskriven och att avsikten eller mål med försäljning var svagt beskrivet i ärendet. Återremissen avslogs och viktiga frågor lämnades obesvarade som så ofta skett under denna mandatperiod.

Byggnaderna är grönklassade enligt stadens kulturhistoriska klassificering. Byggnaderna är ljusa, luftiga och tidstypiska och har även invändig värdefull konstnärlig utsmyckning.

Vi tycker att det är bra att teaterverksamheterna får vara kvar och att fastigheten utvecklas så som beskrivs. Om om- och tillbyggnader på fastigheten godkänns, till exempel nya högre byggnader måste dessa byggas med stor hänsyn till befintliga byggnader, både avseende utseende och volymer. Även när det gäller funktion och innehåll vill vi att de nya ägarna tar hänsyn till önskemål från de boende i stadsdelen med tanke på läget i direkt anslutning till Högdalens centrum.

§13 Rapport om klottersanering

Fastighetschefen Mikael Forkner informerar om klotter.

Kostnaderna för klotteråtgärder och klotteravtal har stadigt minskat sedan 2007. Kostnaderna var då 1100000 kr och vid 2009 år nivå, 650000 kr en minskning med 450000 kr. Trafikkontoret och fastighetskontoret har tillsammans med polisen gjort gemensamma åtgärder vilket gett gott resultat.

§14 Rapport från biträdande förvaltningschefen

Biträdande fastighetsdirektören Thomas Perslund informerar om

Nämndutbildning den 18 februari

Vinterns snö och is

- har och kommer att orsaka ökade driftskostnader med 7-8 miljoner kronor.

- har orsakat ett antal olyckor. - kan komma att orsaka minskade hyresintäkter då hyresgäster har inkommit med begäran om hyreslättnader.

§15 Övriga frågor

Lars Wyke (KD) vill göra kontoret observant på att handikapprådet i sitt protokoll särskilt betonat vikten av att Stockholms stad ger funktionshindrade ungdomar sommarferiearbete.

Yildiz Kafkas (MP) önskar information kring insamling av organiskt avfall vid Stadens torg.

Vice ordförande Martin Michel (MP) önskar få en lägesrapport om Lövsättra fritidsby i Vallentuna kommun.

Ordförande Kristina Alvendal (M) avtackar Åke Mezan (V) för sin insats i nämnden som nu slutar.