Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-08-26

Sammanträde 2014-08-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv. Remissvar.

6 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, till- och ombyggnad och renovering. Inriktningsbeslut.

Dnr 2.6-108/2014 För bilaga 4 och 5 gäller sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd P KUF

7 Fastighetskontorets arbete med arkitektur- och bevarandefrågor rörande stadens egna fastigheter. Lägesrapport.

8 Förvaltningschefen informerar

9 Frågor för beredning och övrig information

P Teckenförklaringar P = Ärende med personalföreträdare KUF = Gemensamt ärende med kulturförvaltningen Fastighetskontoret Sida 2 (2)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret och ordförandebeslut Dnr 1.4-006/2014

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Europeiska kommissionens förslag till revidering av flera av EU:s avfallsdirektiv. Remissvar Dnr 1.6-340/2014

§6 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, till- och ombyggnad och renovering. Inriktningsbeslut Dnr 2.6-108/2014

§7 Arkitektur- och bevarandefrågor rörande stadens egna fastigheter. Lägesrapport Dnr 1.6-297/2014

§8 Förvaltningschefen informerar

§9 Frågor för beredning och övrig information