Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2014-11-18

Sammanträde 2014-11-18

Datum
Klockan
Plats

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser.

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor.

5 Sammanträdestider för fastighetsnämnden 2015

6 Utveckling Sturehof. Utredningsbeslut

7 Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus - hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50). Remissvar.

8 System för intern kontroll vid fastighetskontoret - uppdatering.

9 Stadsarkivets lokaler. Utredningsbeslut

10 Förvaltningschefen informerar

11 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Sammanträdestider för fastighetsnämnden 2015 Dnr 1.1.1-412/2014

§6 Utveckling Sturehof. Utredningsbeslut Dnr 5.2-371/2014

§7 Miljömålsberedningens delbetänkande Med miljömålen i fokus ­ hållbar användning av mark och vatten (SOU 2014:50). Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 1.6-376/2014

§8 System för intern kontroll vid fastighetskontoret - uppdatering. Dnr 1.1.2-415/2014

§9 Stadsarkivets lokaler. Utredningsbeslut Dnr 5.2-416/2014

§10 Förvaltningschefen informerar

§11 Frågor för beredning och övrig information