Din position: Hem > Stockholms stad > Gatu- och fastighetsnämnden > Sammanträde 2001-12-11

Sammanträde 2001-12-11

Datum
Klockan
15:00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

K A L L E L S E
Härmed kallas till sammanträde 16/2001 med gatu- och fastighetsnämnden de Läs mer...n
11 december 2001, kl 15.00 i Bråvallasalen, Stadshuset
Ordföranden

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

5 Barn och ungdomar och den fysiska planeringen. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:36 (S)

6 Nedskrivning av vissa fordringar 2001 (A)

7 Plan för intern kontroll 2002 (A)

8 Delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2001 (A)

9 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2001 (A) (utdelas)

12 Köp av mark från landstinget inom kvarteren Södersjukhuset och Sabbatsberg (RI)

13 Förtida tillträde av arrende inom kvarteret Shanghai vid Ropsten (RI)

14 Avtal om köp/tomträttsupplåtelse och exploatering avseende sex fastigheter inom Sickla Kanal i Hammarby Sjöstad (RI)

15 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden (RI)

17 Arbete med att ta fram en grönkarta för Stockholm. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp) (RI)

18 Telefonkiosker på offentlig plats (RI)

19 Program för kvarteren Fikonet och Persikan m m på Södermalm. Remiss (RI)

20 Markanvisning för markområde mellan Essingeleden och Ekelundsbron på nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut samt planbeställning (RI)

21 Markanvisning av del av fastigheten Södersjukhuset 10, Tvätteritomten, på Södermalm (RI)

22 Studentbostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut (RI)

23 Markanvisning för studentbostäder inom detaljplane-områdena Kölnan och Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad (RI)

24 Upprustning av Erik Dahlbergsgatans mittremsa. Genomförandebeslut (RI)

25 Upprustning av Kronobergsparken. Återremiss och genomförandebeslut (RI)

26 Program för ny detaljplan för del av fastigheten Perstorp 1, Farsta sjukhem, i Farsta. Remissvar (RY)

27 Markanvisning för bostäder på del av kv Bränningen vid Tenstaplan (RY)

28 Markanvisning för bostäder invid kv Åkermyntan, Hässelby Villastad, till Wihlborgs Fastigheter AB (RY)

29 Markanvisning av del av Fagersjö bollplan i Fagersjö (RY)

30 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd (RY)

31 Ny detaljplan för nybyggnad av hotell vid Stockholms-mässan, kv Mässhallen, i Älvsjö (RY)

32 Överenskommelse om exploatering och köpeavtal för kv Birgitta och Norra Vägen i Bromsten (RY)

33 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v) (RY)

34 Trafikproblem i Spånga centrum. Fråga från Inge-Britt Lundin (fp) (RY)

35 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen (RY)

36 Upprustningsutredning för Skärholmstorget och Bodholmsplan. Remissutskick (RY)

37 Kista Science City - lägesrapport och förslag till genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät för området vid Kista Gård och Kista IP (RY)

38 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 4,98 % av fastigheten Essingeklippan 2 på Stora Essingen (SV)

39 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5 i Hammarbyhöjden (SV) Hemligt

40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter (SV)

41 Ramavtal för entreprenörer år 2002. Delegationsbeslut (F)

43 Försäljning av del av fastigheten Neder Söderby 2:7 i Nynäshamns kommun (F)

45 Stadens agerande i samband med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Skrivelse från Leif Rönngren (s) (F)

46 Förbättrad elsäkerhet i stadens lokaler. Motion av Conny Nilsson (s), 2001:16 (F)

47 Elsäkerhet på dagis och fritids. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:10 (F)

48 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum. Inriktningsbeslut (F)

49 Försäljning av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 på Södermalm till Stadsholmen AB (F)

50 Förlängning av avtal gällande elleveranser (F)

51 Utredning om alternativa sträckningar för Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull (St)

52 Hastighetsdämpande åtgärder (St)

53 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 9 och 10/2001 (Pa)

54 Den akuta bristen på studentlägenheter i staden. Skrivelse av Annika Billström (s). Bordlagt 20 november 2001 nr 6 (S)

55 Ett tusen nya lägenheter under 50 kvm i hyresrätt - "Bygg lägenheter för oss unga". Motion av Karin Wanngård (s), 2001:46. Bordlagt 20 november 2001 nr 7 (S)

56 Tidig markreservation av del av Akalla 4:1 i Kista, Hotell Kista City, till Skanska. Bordlagt 20 november 2001 nr 22 (RY)

57 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v). Bordlagt 20 november 2001 nr 25 (RY)

58 Försök med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen etapp 2. Genomförandebeslut. Bordlagt 20 november 2001 nr 30 (St)

59 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”. Bordlagt 20 november 2001 nr 31 (Pa)

60 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd). Bordlagt 6 november 2001 nr 11 och senast 20 november 2001 nr 33 (RI)

61 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet. Bordlagt 6 november 2001 nr 26 och senast 20 november 2001 nr 37 (RY)

62 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt. Bordlagt 23 oktober 2001 nr 25 och senast 20 november 2001 nr 42 (RY)

63 Tilläggsavtal avseende fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken m m (RI)

Mötesinformation

Justerat:

Sten Nordin Börje Vestlund

Närvarande:

Ledamöter

Sten Nordin (m), ordförande

Börje Vestlund (s), vice ordförande

Tord Bergstedt (m)

Bo Bladholm (m)

Per Bolund (mp)

Helena Bonnier (m)

Kurt Hultgren (sp)

Inge-Britt Lundin (fp)

Mats Rosén (kd)

Kajsa Stenfelt (v)

Ann-Marie Strömberg (v)

Karin Wanngård (s)

Ersättare

Juan Carlos Cebrián (s)

Esbjörn Eriksson (m)

Ulf Fridebäck (fp)

Viviann Gunnarsson (mp)

Margareta Holmberg (m)

Svante Linusson (sp)

Henrik Nyberg (m)

Björn Nyström (kd)

Margarita Pulido (s)

Torsten Sandgren (v)

Anders Ygeman (s), tjänstgörande

Tjänstemän

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg och nämndsekreteraren Hans Engstrand.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Lars Callemo, Göran Gahm, Bengt Hjelm, Mikael Forkner, Lennart Gustafsson, Monica Hildingson, Claes-Olle Rasmusson, Torsten Samuelsson, Solveig Svedgård samt borgarrådssekreteraren från roteln Christian Rockberger.

§1 Justering

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden utsåg vice ordföranden Börje Vestlund (s) att tillsammans med ordföranden Sten Nordin (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 25 december 2001 i Stadshuset.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

-----------------------------

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till gatu- och fastighetsnämnden enligt följande:

  1. Bygg bashyresrätter nu av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

  2. Vad kan Stockholms stad göra för att minska bullret från vägbeläggning av ledamoten Mats Rosén (kd) och ersättaren Björn Nyström (kd).

  3. Fjärrmanövrering av Stockholms broar av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

  4. Den kaotiska trafiksituationen i Gamla Stan av ledamoten Ann-Marie Strömberg (v).

  5. Nämnden bör göra syn i Kista innan förslagen till genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät för Kista tas av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp).

  6. Inrättande av parkeringsplatser för små "citybilar" av ledamoten Per Bolund (mp) och ersättaren Viviann Gunnarsson (mp). 

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt att överlämna skrivelserna till gatu- och fastighetskontoret för beredning.

Kompletterande fråga om sjukfrånvaro och rehabilitering

---------------------------------------------------------------------

Gatu- och fastighetskontoret hade i promemoria den 4 december 2001 besvarat

kompletterande fråga av ersättaren Björn Nyström (kd) om sjukfrånvaro och rehabilitering vid gatu- och fastighetskontoret.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden tackade för svaret i promemorian.

Fråga om gräsyta vid Kvastmakarbacken

-------------------------------------------------

Ledamoten Kurt Hultgren (sp) frågade om byggnation på gräsyta vid Kvastmakar-

backen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om trafiksituationen i Gamla Stan

------------------------------------------------

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) frågade om gatu- och fastighetskontorets planer för att komma till rätta med trafikproblemen i Gamla Stan.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara  frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om gatubelysningen vid Fridhemsgatan 20-22

--------------------------------------------------------------

Ledamoten Mats Rosén (kd) påtalade fel på gatubelysningen vid Fridhemsgatan 20-22 och frågade om åtgärder för att avhjälpa felet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om anställdas bisysslor

-----------------------------------

Ersättaren Björn Nyström (kd) frågade om kontorets kännedom om anställdas bisysslor.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden uppdrog åt gatu- och fastighetskontoret att besvara  frågan vid ett kommande sammanträde.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till gatu- och fastighetsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 4 december 2001 enligtbilaga A1 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 11 december 2001 enligt bilaga A2 .

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom gatu- och fastighetskontoret

Gatu- och fastighetskontoret hade avgivit tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2001 i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs att nämnden beslutar enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Barn och ungdomar och den fysiska planeringen. Motion av Börje Vestlund (s), 2001:36

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen och överlämnar detta till kommunstyrelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§6 Nedskrivning av vissa fordringar 2001

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner i bilaga 1- 4 i kontorets utlåtande förtecknade nedskrivningar av fordran om totalt 2 175 042 kronor.

2 Nämnden lägger anmälan av gatu- och fastighetsdirektörens beslut enligt delegation om att nedskriva fordringar om totalt 1 136 423,36 kronor till handlingarna.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Plan för intern kontroll 2002

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner plan för intern kontroll år 2002.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§8 Delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2001

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2001 till nämndens revisorer, revisorsgrupp 2.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som yttrande över delrapport avseende revisionen av verksamheten år 2001 till nämndens revisorer, revisorsgrupp 2.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av

ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och

tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga B3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga B4.

§9 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 11/2001

Dnr

En av gatu- och fastighetskontoret den 6 december 2001 avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för november 2001 anmäldes.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§12 Köp av mark från landstinget inom kv Södersjukhuset och Sabbatsberg m m

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till avtal avseende köp av mark från landstinget inom kv Södersjukhuset och Sabbatsberg.

2 Nämnden beslutar att ca 300 m2 av fastigheten Sabbatsberg 16 vidareförsäljs till Stockholm Vatten AB.

3 Nämnden godkänner förslag till avtal avseende köp av 97 bostadsrättslägenheter för gruppbostäder från landstinget.

4 Nämnden bemyndigar kontoret att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra köpeavtalen.

5 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga C1.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt bilaga C2.

§13 Förtida tillträde av arrende inom kv Shanghai vid Ropsten

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till avtal med Förvaltnings AB Värtahamnen om förtida tillträde av arrende inom kv Shanghai vid Ropsten och att erforderliga medel för avtalets genomförande får tas i anspråk.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av gatu- och fastighetskontoret vid sammanträdet, att låta ärendet utgå .

§14 Avtal om köp/tomträttsupplåtelse och exploatering avseende sex fastigheter inom Sickla Kanal i Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Reinhold Gustafsson Fastighets AB avseende tomträttsupplåtelse och exploatering
inom blivande fastigheten Klabben 1 med delegation för kontoret att teckna köpeavtal i det fall option om förvärv utlöses.

2 Nämnden godkänner avtal med Einar Mattsson Byggnads AB avseende köp och exploatering inom blivande fastigheten Klabben 2.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa avtal med övriga tre byggherrar inom kv Klabben i enlighet med kontorets utlåtande.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner överenskommelse med Reinhold Gustafsson Fastighets AB avseende tomträttsupplåtelse och exploatering
inom blivande fastigheten Klabben 1 med delegation för kontoret att teckna köpeavtal i det fall option om förvärv utlöses.

2 Nämnden godkänner avtal med Einar Mattsson Byggnads AB avseende köp och exploatering inom blivande fastigheten Klabben 2.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att träffa avtal med övriga tre byggherrar inom kv Klabben i enlighet med kontorets utlåtande.

4 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga D4.

§15 Trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets remissammanställning.

2 Nämnden antar kontorets förslag till trafikplan för Norrmalm och trädplan för Vasastaden.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra de dubbelriktningar som föreslås i planen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§17 Arbete med att ta fram en grönkarta för Stockholm. Skrivelse från Per Bolund (mp) och Viviann Gunnarsson (mp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§18 Telefonkiosker på offentlig plats

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 23 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den principöverenskommelse med

Telia Nära AB som bifogas till kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilda uttalanden

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp) och Per Bolund (mp) enligt bilaga F1.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) bilaga F2.

§19 Program för kv Fikonet och Persikan m m på Södermalm. Remiss

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remiss av program för kv Fikonet och Persikan på Södermalm.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§20 Markanvisning för markområde mellan Essingeleden och Ekelundsbron på nordvästra Kungsholmen. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för kontorsändamål norr om fastigheten Lustgården 10 till NCC Fastigheter AB och godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för kontorsändamål norr om fastigheten Lustgården 10 till NCC Fastigheter AB och godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att påbörja utredningsarbetet för området (inriktningsbeslut).

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga G3.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§21 Markanvisning av del av fastigheten Södersjukhuset 10, Tvätteritomten, på Södermalm till HSB Stockholm

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger - under de förutsättningar som anges i kontorets utlåtande – markanvisning till HSB Stockholm inom del av fastigheten Södersjukhuset 10, Tvätteritomten, för uppförande av bostäder.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret – under de förutsättningar som anges i kontorets utlåtande – att hos stadsbyggnadskontoret begära upprättande av detaljplan.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga H3.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremiss-yrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger - under de förutsättningar som anges i kontorets utlåtande – markanvisning till HSB Stockholm inom del av fastigheten Södersjukhuset 10, Tvätteritomten, för uppförande av bostäder.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret – under de förutsättningar som anges i kontorets utlåtande – att hos stadsbyggnadskontoret begära upprättande av detaljplan.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§22 Studentbostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10 på Södermalm. Markanvisning och inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i

rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger – under förutsättning som anges i kontorets utlåtande – markanvisning till AB Svenska Bostäder för student­bostäder m m inom del av fastigheten Södersjukhuset 10, Södermalm.
2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att beställa ny detaljplan för området.
3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram erforderligt underlag för genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§23 Markanvisning för studentbostäder till Stiftelsen Stockholms Studentbostäder respektive AB Svenska Bostäder inom detaljplaneområdena Kölnan och Sjöstadsporten i Hammarby Sjöstad

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för ca 125 studentbostäder inom planområdet Sjöstadsporten till AB Svenska Bostäder med de förutsättningar som anges i kontorets utlåtande.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med AB Svenska Bostäder i enlighet med kontorets utlåtande.

3 Nämnden anvisar mark för ca 100 studentbostäder inom planområdet Kölnan till Stiftelsen Stockholms Studentbostäder med de förutsättningar som anges i kontorets utlåtande.

4 Nämnden ger kontoret i uppdrag att träffa markanvisningsavtal med Stiftelsen Stockholms Studentbostäder i enlighet med kontorets utlåtande.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§24 Upprustning av Erik Dahlbergsgatans mittremsa. Genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 14 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av

Erik Dahlbergsgatans mittremsa för cirka 10 Mkr enligt kontorets förslag.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§25 Upprustning av Kronobergsparken. Återremiss och genomförandebeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att genomföra upprustning av parken enligt kontorets förslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att genomföra upprustning av parken enligt kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§26 Program för ny detaljplan för del av fastigheten Perstorp 1, Farsta sjukhem, i Farsta. Remissvar

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande

som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.
2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadsnämnden.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga J2.

§27 Markanvisning för bostäder på del av kv Bränninge invid Tenstaplan till AB Svenska Bostäder

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 8 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden markanvisar del av kv Bränninge invid
Tenstaplan i Tensta till AB Svenska Bostäder på två år.
2 Nämnden begär hos stadsbyggnadsnämnden att detaljplanearbete påbörjas
för det aktuella området.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§28 Markanvisning för bostäder och handelsytor invid kv Åkermyntan, Hässelby Villastad, till Wihlborgs Fastigheter AB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 12 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med Wihlborgs Fastigheter AB för uppförande av
bostäder och handels­ytor invid kv Åkermyntan, Hässelby Villastad.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga K3.

Yrkanden om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandena av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till återremiss av ärendet fann ordföranden att nämnden beslutat avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservationer i denna del

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda återremissyrkandet.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten

Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till markanvisningsavtal med Wihlborgs Fastigheter AB för uppförande av
bostäder och handels­ytor invid kv Åkermyntan, Hässelby Villastad.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§29 Markanvisning av del av Fagersjö bollplan i Fagersjö. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner förslag i kontorets utlåtande till en tidsbegränsad markanvisning på två år för butik och parkering inom del av Fagersjö bollplan till LIDL Sverige KB.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§30 Högdalstippen till ett attraktivt grönområde med plats för fågelskådning. Motion av Yildiz Kafkas (mp), 2001:53 samt skrivelse från Farsta stadsdelsnämnd

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

2 Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till Farsta stadsdelsnämnd som svar på ”Högdalstoppen, ett grönt idéförslag”.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§31 Ny detaljplan för nybyggnad av hotell vid Stockholmsmässan, kv Mässhallen, i Älvsjö

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade planförslag.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga L2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade planförslag.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§32 Överenskommelse om exploatering och köpeavtal för kv Birgitta och Norra Vägen i Bromsten

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 13 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättade förslag i kontorets utlåtande till överenskommelse om exploatering för område invid Norra Vägen respektive kv Birgitta samt uppdrar åt kontoret att genomföra markförsäljning enligt kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga M3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner upprättade förslag i kontorets utlåtande till överenskommelse om exploatering för område invid Norra Vägen respektive kv Birgitta samt uppdrar åt kontoret att genomföra markförsäljning enligt kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§33 Trafiksituationen i Gröndal. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av trafiksituationen i Gröndal och förslag till åtgärder.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§34 Trafikproblem i Spånga centrum. Fråga av Inge-Britt Lundin (fp)

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 20 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§35 Remissvar på program för ny detaljplan för kv Flåsjön i Årsta samt genomförandebeslut för ombyggnad av Svärdlångsvägen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som remissvar på rubricerade programförslag.

2 Nämnden godkänner kontorets redovisning av utgifterna för ombyggnad av Svärdlångsvägen för genomförandebeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§36 Upprustningsutredning för Skärholmstorget och Bodholmsplan. Remissutskick

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 16 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att program för upprustning av Skärholmstorget och Bodholmsplan sänds på remiss enligt kontorets förslag.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att genomföra remissarbetet och därefter återkomma till nämnden med remissredovisning och förslag till inriktningsbeslut.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, på förslag av ordföranden Sten Nordin m fl (m), vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s), ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp), att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag

2 anföra följande:

De föreslagna åtgärderna är mycket angelägna och kan ej vänta till år 2005.

Processen måste påskyndas.

§37 Kista Science City - lägesrapport och förslag till genomförande av bebyggelse och utbyggnad av gatunät

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret samt stadsbyggnadskontoret hade den 26 november 2001 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas.

Vidare förelåg två skisser för tvärbanans dragning. I tjänsteutlåtandet föreslogs - vad avser gatu- och fastighetsnämnden - enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del kontorens läges­redovisning.

2 Nämnden godkänner och överlämnar till kommun­fullmäktige gatu- och fastighetskontorets förslag till gatustruktur, utbyggnads­ordning och finansiering.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§38 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 4,98 % av fastigheten Essingeklippan 2 på Stora Essingen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 22 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden avstyrker Otello Fastighets AB:s ansökan om tillstånd till förvärv av 4,98 % av fastigheten Essingeklippans 2.

2 Beslut i detta ärende justeras omedelbart med hänsyn till att yttrandet ska avges till hyresnämnden senast den 14 december 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§39 Yttrande till hyresnämnden över ansökan om tillstånd till förvärv av 8,49 % av tomträtten till fastigheten Polarforskaren 5 i Hammarbyhöjden

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande med förslag till beslut i rubricerade ärende.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag i tjänsteutlåtandet.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§40 Förköp av och förvärvstillstånd för vissa fastigheter

Gatu- och fastighetskontoret hade den 28 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Kommunen utövar inte sin förköpsrätt avseende i bilaga 1 angivna förvärv.

2 Kommunen påkallar inte prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande de förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning ej erfordras.

3 Kommunen påkallar prövning enligt lagen om förvärv av hyresfastighet m m beträffande det förvärv i bilaga 1 där det anges att tillståndsprövning påkallas.

Beslut i ärendet justeras omedelbart med hänsyn till tidsfristerna för förköpsrätt och tillståndsprövning.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§41 Ramavtal för entreprenörer år 2002. Delegationsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 11 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphand- lingsförfarandet och delegerar till gatu- och fastighetsdirektören att besluta om upphandling av ramavtalen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga N.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt därefter enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphand- lingsförfarandet och delegerar till gatu- och fastighetsdirektören att besluta om upphandling av ramavtalen.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§43 Försäljning av del av fastigheten Neder Söderby 2:7 i Nynäshamns kommun

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 26 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner avtal om försäljning av del av fastigheten Neder Söderby 2:7, Gamla Mangårdsbyggnaden, i Nynäshamns kommun.

2 Nämnden förklarar att beslutet omedelbart justeras.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§44 Ärende som utgått

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden konstaterade att inget ärende förelåg under denna punkt.

§45 Stadens agerande i samband med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Skrivelse från Leif Rönngren (s)

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga O1.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,  enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt bilaga O2.

§46 Förbättrad elsäkerhet i stadens lokaler. Motion av Conny Nilsson (s), 2001:16

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga P.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,  enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av

ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

§47 Elsäkerhet på dagis och fritids. Motion av Ann-Marie Strömberg (v), 2001:10

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 21 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Q.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,  enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen av motionen.

Reservation

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) enligt det av ledamöterna Ann-Marie Strömberg m fl (v) och Per Bolund (mp) gemensamt framställda yrkandet.

§48 Ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum. Inriktningsbeslut

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 19 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner ombyggnad för ny entré till Stockholms Stadsmuseum till en beräknad kostnad för kontoret om ca 14 Mkr.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§49 Försäljning av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 på Södermalm till Stadsholmen AB

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 27 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner för sin del försäljningen av fastigheterna Uven Större 4 och 27, Barnängens Gård 1 och Justitia 27 för en sammanlagd köpeskilling om 48 000 000 kronor.

2 Nämnden uppdrar åt gatu- och fastighetskontoret att genomföra försäljningen till Stadsholmen AB enligt till utlåtandet bifogade köpeavtal.

3 Nämnden förklarar denna paragraf omedelbart justerad.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§50 Upphandling av elenergi till gatu- och fastighetskontoret, fastighetsförvaltningen

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden förlänger leveransavtalet med nuvarande elleverantör tiden 1 januari 2002 t o m 31 december 2002.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga R.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden förlänger leveransavtalet med nuvarande elleverantör tiden 1 januari 2002 t o m 31 december 2002.

Reservation

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§51 Utredning om alternativa sträckningar för Norra Länken mellan Norrtull och Roslagstull

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner den genomförda utredningen.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin (m) yrkade att ärendet bordläggs.

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) yrkade att ärendet avgörs vid dagens sammanträde.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt det av ordföranden Sten Nordin (m) framställda yrkandet, d v s att bordlägga ärendet.

§52 Metoder för hastighetsdämpning

Dnr

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning av metoder för hastighetsdämpning.

2 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta en policy för trafiksäkra transporter  och resor för kontorets anställda.

3 Nämnden uppdrar åt kontoret att utarbeta riktlinjer och krav för upphandling av trafiksäkra transporter.

4 Nämnden beslutar att mindre kontroversiella hastighetsdämpande åtgärder än gupp i första hand ska tillämpas och att gupp bara ska användas där andra metoder inte ger önskad förbättring av säkerheten.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§53 Anmälan av trafikutskottets protokoll nr 9 och 10/2001

Anmälan gjordes av protokoll från gatu- och fastighetsnämndens trafikutskott för den 18 oktober och 15 november 2001.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden godkände anmälan.

§54 Den akuta bristen på studentlägenheter i staden. Skrivelse av Annika Billström (s)

Dnr

Bordlagt 2001-11-20

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika Billströms skrivelse med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga S3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av Annika Billströms skrivelse med gatu- och fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m) samt ledamöterna Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga S4.

§55 Ett tusen nya lägenheter under 50 kvm i hyresrätt - "Bygg lägenheter för oss unga". Motion av Karin Wanngård (s), 2001:46

Dnr

Bordlagt 2001-11-20

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T1.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga T3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

Gatu- och fastighetsnämnden besvarar kommunstyrelsens remiss av motionen med kontorets utlåtande.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s) ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§56 Tidig markreservation av del av Akalla 4:1 i Kista, Hotell Kista City, till Skanska

Dnr

Bordlagt 2001-11-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 31 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Fastigheter Stockholm AB av område inom Akalla 4:1 för uppförande av hotell och godkänner upprättat förslag till preliminärt markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa detaljplan för hotell invid Kista tunnelbanestation på Akalla 4:1.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga U2.

Yrkande om återremiss och beslut i denna del

Ordföranden Sten Nordin (m) upptog först yrkandet av ledamoten Per Bolund (mp)

att återremittera ärendet. Vid propositioner på bifall respektive avslag till detta yrkande fann ordföranden att nämnden beslutat avslå återremissyrkandet. Nämnden hade sålunda beslutat att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i denna del

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda återremissyrkandet.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på övriga framställda yrkanden, enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden ger tidig markreservation till Skanska Fastigheter Stockholm AB av område inom Akalla 4:1 för uppförande av hotell och godkänner upprättat förslag till preliminärt markanvisningsavtal.

2 Nämnden ger kontoret i uppdrag att hos stadsbyggnadskontoret beställa detaljplan för hotell invid Kista tunnelbanestation på Akalla 4:1.

Reservation

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) deltog inte i beslutet i sakfrågan.

§57 Markanvisningar till Svenska Bostäder. Skrivelse från Ann-Marie Strömberg (v)

Dnr

Bordlagt 2001-11-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 29 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§58 Försök med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen etapp 2. Genomförandebeslut

Dnr

Bordlagt 2001-11-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 5 november 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden beslutar att försöket med avancerad styrning av trafiksignaler på Kungsholmen slutförs.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ordföranden Sten Nordin (m), vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna

Tord Bergstedt (m), Bo Bladholm (m), Helena Bonnier (m), Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd), Kurt Hultgren (sp), Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v), Kajsa Stenfelt (v) och Per Bolund (mp) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga V.

§59 Lägesredovisning av projektet ”Gata för gata”

Dnr

Bordlagt 2001-11-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets redovisning och förslag till riktlinjer.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt bordlägga ärendet.

§60 Tillgänglighetsprojektets medel för handikappade eller en extraresurs för stadens renoveringsarbete? Skrivelse från Mats Rosén (kd)

Dnr

Bordlagt senast 2001-11-20

Gatu- och fastighetskontoret hade den 18 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets utlåtande som svar på skrivelsen.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Ledamöterna Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) enligt bilaga X.

§61 Anvisning av mark för bostäder vid kv Stoppen i stadsdelen Höglandet

Dnr

Bordlagt senast 2001-11-20

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 15 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelser från Klas

Samuelsson den 31 oktober 2001, Västerleds Trädgårdsstadsförening den 31 oktober och 9 december 2001, Bo Björkman den 1 november och 9 december 2001, Börje Lundberg den 1 november 2001, Bromma Hembygdsförening den 5 november 2001, föreningen Rädda Ålstens Kulturmiljö den 6 november 2001, seniorboföreningen Nocke den 10 november 2001 och Västerleds socialdemokratiska förening den 15 november 2001. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Gatu- och fastighetsnämnden anvisar mark för bostäder vid kv Stoppen till Seniorgården AB för försäljning till marknadspris.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg  m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y2.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Y3.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,  enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet

d v s att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag

2 anföra följande:

Nämnden ger markanvisning för av kontoret föreslaget område, med en begränsning i väster i linje med befintlig gång- och cykelväg.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamöterna Karin Wanngård (s), Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) samt tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s), enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) och ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) gemensamt framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§62 Program för ny detaljplan för fastigheten Japanen 1 m m i Blackeberg (remiss) samt anvisning av mark för bostäder till AB Borätt

Dnr

Bordlagt senast 2001-11-20

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 1 oktober 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden åberopar och överlämnar kontorets utlåtande som remissvar till stadsbyggnadsnämnden.

2 Nämnden anvisar mark för bostäder vid fastigheten Japanen 1 till AB Borätt.

3 Nämnden ger kontoret i uppdrag att teckna markanvisningsavtal samt överenskommelse om exploatering med marköverlåtelse med AB Borätt.

Yrkanden

Ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp),

Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z1.

Vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisasi bilaga Z2 .

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z3.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Z4.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Sten Nordin m fl (m) samt ledamöterna Inge-Britt Lundin (fp), Mats Rosén (kd) och Kurt Hultgren (sp) gemensamt framställda yrkandet d v s

att

1 i huvudsak godkänna kontorets förslag

2 anföra följande:

Nämnden anser att förslaget till utformning i huvudsak är bra. De nya byggnaderna ska placeras så att de ligger inom fastigheten Japanen 1 samt den bebyggda tomten öster om Japanen 1. Området mellan de idag redan exploaterade delarna skall alltså utgå ur markanvisningen.

Reservationer

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt det av vice ordföranden Börje Vestlund m fl (s) framställda yrkandet.

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

§63 Tilläggsavtal avseende fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48, f d Fordfabriken, m m

Dnr

Protokollsutdrag

Gatu- och fastighetskontoret hade den 4 december 2001 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner – som komplettering till nämndens beslut den 20 november 2001, § 43 – tilläggsavtal 1 till avtal om köp och exploatering av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt markanvisning avseende del av Ladugårdsgärdet 1:10.

2 Nämnden godkänner – som komplettering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 samt den 20 november 2001, § 43 - tilläggsavtal 3 till aktieöverlåtelseavtal.

3 Nämnden godkänner – som komplettering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 samt den 20 november 2001, § 43 - tilläggsavtal 3 till avtal om avflytt från lokal i fastigheten Rådstugan 1, Gamla Stan (”Börshuset”).

4 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i p 1-3 nämnda avtal senast den 6 mars 2002.

5 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å1.

Ledamoten Per Bolund (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga Å2.

Beslut

Gatu- och fastighetsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden,

enligt kontorets förslag d v s

1 Gatu- och fastighetsnämnden godkänner – som komplettering till nämndens beslut den 20 november 2001, § 43 – tilläggsavtal 1 till avtal om köp och exploatering av fastigheten Ladugårdsgärdet 1:48 samt markanvisning avseende del av Ladugårdsgärdet 1:10.

2 Nämnden godkänner – som komplettering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 samt den 20 november 2001, § 43 - tilläggsavtal 3 till aktieöverlåtelseavtal.

3 Nämnden godkänner – som komplettering till nämndens beslut den 12 juni 2001, § 27 och den 11 september 2001, § 21 samt den 20 november 2001, § 43 - tilläggsavtal 3 till avtal om avflytt från lokal i fastigheten Rådstugan 1, Gamla Stan (”Börshuset”).

4 Nämnden hemställer att kommunfullmäktige godkänner i p 1-3 nämnda avtal senast den 6 mars 2002.

5 Beslut i detta ärende justeras omedelbart.

Reservationer

Ledamöterna Ann-Marie Strömberg (v) och Kajsa Stenfelt (v) enligt det av ledamoten Ann-Marie Strömberg m fl (v) framställda yrkandet.

Ledamoten Per Bolund (mp) enligt det av honom framställda yrkandet.

Särskilda uttalanden

Vice ordföranden Börje Vestlund (s), ledamoten Karin Wanngård (s) och tjänstgörande ersättaren Anders Ygeman (s) enligt bilaga Å3.

Ledamoten Mats Rosén (kd) enligt bilaga Å4.

§64 Tillönskan om God jul och Gott Nytt År

Ordföranden Sten Nordin (m) och vice ordföranden Börje Vestlund (s) tackade förtroendevalda i nämnden och anställda vid kontoret för gott samarbete under det gångna året och tillönskade samtliga en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR samt tillönskade varandra detsamma.

Gatu- och fastighetsdirektören Olle Zetterberg tackade förtroendevalda i nämnden för gott samarbete under det gångna året och tillönskade på kontorets vägnar förtroende-valda i nämnden en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR.